ДепартаментНационална и международна сигурност

доц. д-р Юлияна Каракънева

доц. д-р Юлияна Каракънева

email: ykarakaneva@nbu.bg

 

Академична длъжност: доцент

 

Научна степен: доктор

 

Основни изследователски интереси в областта на: информационни системи в сигурността – проектиране, приложение и управление; киберсигурност и политики за киберсигурност; моделиране и симулации; информационна сигурност; сигурност на компютърни системи и мрежи.


Допълнителни изследователски интереси в областта на: компютърно-подпомагани учения; подпомагане вземането на решения; моделиране при управление при кризи.

Възможности за експертиза в областта на: информационни технологии и системи; аспекти на киберсигурността; информационна сигурност; симулационни системи в отбраната и сигурността.

Преподавателски интереси в областта на: информационна сигурност, модели и симулации в сигурността; проектиране на информационни системи.

 

Образование:
Академична длъжност „доцент“ по Информатика – Нов български университет, 2010.
Академична длъжност „старши научен сътрудник 2 степен“ по Информатика - Институт за перспективни изследвания за отбраната, 2005.
Научна степен „кандидат на техническите науки“ – Висш машинно електротехнически институт, София, 1983.
Специализация „Приложна математика“ – Висш машинно електротехнически институт, София, Център по  приложна математика, 1976-1978.
Висше образование - Автоматика и телемеханика, Висш машинно електротехнически институт, София, 1971-1976.
Средно образование – Математика с програмиране на ЕИМ, Първо средно политехническо училище, Стара Загора, 1971.

 

Членство в организации:
Член на УС на Българска асоциация по моделиране и симулации „БУЛСИМ“.

 

Участие в национални и международни проекти:
Компютърно-подпомагано учение по информационна сигурност, НАП, 2013
Компютърно-подпомагано учение „Киберзима“ МТИТС, 2011
„Управление на свързани със сигурността научни изследвания в подкрепа на трансформацията на отбранителната промишленост“ - SfP-982063 от Програмата на НАТО „Сигурност чрез наука“ 2006-2007.
NATO Research and Technology Organization, Modeling and Simulation Group, 2005-2009.


По-важни публикации:

Karakaneva, J., Software Application Security, Trakia Journal of Sciences, Тракийски университет, Стара Загора, 2014.
Каракънева, Ю., Социалното инженерство – заплаха за сигурността на информационните ресурси, „Социална медицина“, 2014.
Каракънева, Ю., Киберсигурност – основни аспекти, 2013.
Каракънева, Ю., Аспекти на сигурността на организацията в условия на криза, Научна конференция по икономика на отбраната и сигурността „Управление на кризи“, 1 декември, сборник доклади, стр. 237–249, 2011, УНСС.
Karakaneva, J., Aspects of Education in Bachelor’s and Master’s Degree in Crisis Management, Presentation, Международен семинар „Development of Mechanism, Tools and Practices for Crises and Emergency Responses Using Modeling and Simulation“, 26-28 юни, 2012, МО.
Каракънева, Ю., Управление на знанието и специализирани информационни системи, 1.11.2010, Осма научна конференция „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХI век“, УНИБИТ.
Каракънева, Ю., Преглед на архитектурите за оперативна съвместимост при военните симулации, Научна конференция на НВУ „В. Левски“, сборник доклади – т.9, стр. 43-54, 2010, Велико Търново.
Каракънева, Ю., Аспекти на информационната сигурност на бизнеса, Научни трудове на кръгла маса „Двадесет години бизнес в сигурността“, стр.29-41, 2010, София.
Каракънева, Ю., Г. Павлов, Information Security Management in Organization, Trakia Journal of Sciences, Тракийски университет, Стара Загора, 2010.