ДепартаментНационална и международна сигурност

гл. ас. д-р Михаел Димитров

гл. ас. д-р Михаел Димитров

email: mdimitrov@nbu.bg

Академична длъжност: асистент

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: енергийна сигурност, геополитика, регионална сигурност, теоретични въпроси на сигурността.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: мениджмънт на сигурността, етнорелигиозни аспекти на сигурността, история на международните отношения.

Възможности за експертиза в областта на: енергийната сигурност, геополитически анализ и сценарийно планиране.

Преподавателски интереси в областта на: отношенията между САЩ и Руската федерация, динамика на сигурността в региона „Триморие“, влияние на енергийните пазари върху външнополитическото поведение на държавите, изследвания на регионалната сигурност.

Образование:
Образователна и научна степен „Доктор“ по професионално направление „9.1. Национална сигурност“. Тема на дисертационния труд: „Динамика на сигурността в Междинна Европа (1990-2015 г.)“, 2018 г.

Нов български университет – София, специалност „Национална и международна сигурност“, 2014 г.

Нов български университет – София, специалност „Гражданска и корпоративна сигурност“, 2012 г.

Членство в организации:
Български хъб за обединени Балкани

По-важни публикации:
1. Димитров, М. „Съвременни измерения на процесът по диалога Белград - Прищина“. Научна статия публикувана в сборник „II International Scientific Conference CONFSEC“, издателство “Scientific Technical Union of Mechanical Engineering – Industry 4.0”, София, Year 2, Issue 1(3), ISSN (Print) 2603-2945, ISSN (Online) 2603-2953, стр. 57-60.
2. Димитров, М. „Увеличаване на турското влияние в Западните Балкани’“. Научна статия публикувана в сборник „Доклади от Научна конференция ‘Актуални проблеми на сигурността’ – 25-26 октомври 2018 г. Научно направление ‘Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната’“, издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, 2018 г., ISSN 2367-7465. Статията се намира на страници 127-136.
3. Димитров, М. „Хибридната война на Руската федерация за ограничаване на загубите в нейния нефто-газов комплекс“. Научна статия публикувана в сборник „Асиметрични заплахи, хибридни войни и влиянието им върху националната сигурност“, изд. „Научно-технически съюз по машиностроене ‘Индустрия-4.0’“, София, 2018 г., ISBN 978-619-7383-09-6. Статията се намира на страници 66-78.
4. Димитров, М. „Македонският геополитически възел и бъдещето на Западните Балкани“. Научна статия публикувана в списание „Геополитика“, брой №5, 2018 г., издателство „Българско геополитическо дружество“, ISSN 1312-4579. Статията се намира на страници 23-33.
5. Димитров, М. „Геостратегически аспекти на проекта ‘Виа Карпатия’“. Научна статия публикувана в сборник „Доклади от Годишна университетска научна конференция – 14-15 юни 2018 г. Научно направление ‘Сигурност и отбрана’“, издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, 2018 г., ISSN 1314-1937. Статията се намира на страници 56-65.
6. Димитров, М. „Геоенергийни аспекти на териториалния спор между Словения и Хърватия“. Научна статия публикувана в списание „Геополитика“, брой №2, 2018 г., издателство „Българско геополитическо дружество“, ISSN 1312-4579. Статията се намира на страници 34-44.
7. Димитров, М. „Влияние на кризата в Р Украйна и гражданската война в Сирийската арабска република върху начина на възприемане на средата на сигурност в Р България и страните от Западна и Централна Европа“. Научна статия публикувана в сборник „Правото на сигурност“, издателство „ВСУ – Черноризец Храбър“, Варна, 2017 г., ISSN 1313-7263. Статията се намира на страници 125-137.
8. Димитров, М. „Сценарийно пространство за развитие на динамиката на сигурността в Междинна Европа“. Научна статия публикувана в сборник „Европа: Глобални заплахи и интегрирана сигурност. Сигурност в Черноморския регион“, издателство „Научно-технически съюз по машиностроене – Индустрия 4.0“, София, 2017 г., ISBN 978-619-7383-07-2. Статията се намира на страници 137-145.
9. Dimitrov, M. „Geoenergetic Aspects of the Territorial Dispute Between the Republic of Slovenia and the Republic of Croatia“ (на английски език). Научна статия публикувана в „International Scientific Journal: Security & Future“, издателство „Scientific Technical Union of Mechanical Engineering – Industry 4.0“, София, Issue 4 / 2017, ISSN (Print) 2535-0668, ISSN (Online) 2535-082X.
10. Димитров, М. „Динамика на сигурността в Междинна Европа (2013-2016 г.)“. Научна статия публикувана в сборник „Европа през 21 век: регионалната сигурност и необходимите реформи в Европейския съюз“, издателство „Нов български университет“, София, 2017 г., ISBN 978-954-535-953-8.
11. Димитров, М. „Геополитически трансформации в Междинна Европа и Близкия изток – предизвикателства за българската национална сигурност“. Научна статия публикувана в сборник „Югоизточна Европа: новите заплахи пред регионалната сигурност“, издателство „Нов български университет“, София, 2016 г., ISBN 978-954-535-907-1. Статията се намира на страници 84-91.
12. Dimitrov, M. „Russian Interests in the Black Sea Region – Security Challenges for NATO“ (на английски език). Научна статия публикувана в „Security in the Black Sea Region: shared challenges, sustainable future: new dimensions and perspectives“, издателство „Editura Academiei Nationale de Informatii Mihai Viteazul“, Букурещ, 2015 г., ISBN 978-606-532-146-5, стр. 194-200.
13. Димитров, М. „Ислямска държава в Ирак и Леванта – предизвикателства за българската национална сигурност“ [Онлайн ресурс], Научен сайт „Сигурността“, София, 2015, http://sigurnostta.com/Nauchni_statii/IDIL-PZBNS%20.pdf.
14. Димитров, М. „Кризата в Украйна – нови предизвикателства, нов дискурс на сигурност“ [Онлайн ресурс], Софийски форум за сигурност, София, 2015, http://sofiaforum.bg/imgpool/file1420139172.pdf.
15. Димитров, М. „Защо всяка организация се нуждае от политика и програма за информационна сигурност“ [Онлайн ресурс] Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН, секция „Информационни технологии в сигурността“, София, 2013, http://procon.bg/bg/article/zashcho-vsyaka-organizaciya-se-nuzhdae-ot-politika-i-programa-za-informacionna-sigurnost, ISSN 1314-5614.
16. Димитров, М. „Проблеми пред производството на сигурност, породени от изменящите се хоризонти на единство”. Научна статия публикувана в сборник „Наука, образование, сигурност“, София, 2013 г., ISBN 978-954-535-796-1.
17. Димитров, М. „Проблеми на сигурността и възможности за решаването им в местното самоуправление”. Научна статия публикувана в сборник „Кръгла маса – Проблеми на сигурността и възможност за решаването им в местното самоуправление”, София, 2013 г., ISBN 978-954-535-773-2.