ДепартаментНационална и международна сигурност

проф. д-р Калин Гайдаров

проф. д-р Калин Гайдаров

e-mail: kgaydarov@nbu.bg

Академична длъжност: професор

Научна степен: доктор по психология

Основни изследователски интереси: национална и международна сигурност, криминология, криминална психология, психология на тероризма, организационна психология, психология на личността, юридическа психология, психология на девиантното поведение.

Възможности за експертиза в областта на: криминална психология, криминология, психология на тероризма, съдебна психология, организационна психология, психология на девиантното поведение

Преподавателски интереси в областта на: национална и международна сигурност, криминология, криминална психология, психология на тероризма, организационна психология, психология на девиантното поведение, юридическа психология.

Образование:
• 1985 г. - висше образование, завършено в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Фолософски факултет, специалност „психология”, втора специалност „философия”;
• 1993 г. – образователна и научна степен „доктор по психология” (кандидат на психологическите науки), получена чрез защита на дисертация пред СНС по психология при ВАК;
• 1999 г. – доцент по психология, избран от СНС по национална сигурност при ВАК
• 2007 г. – професор по криминология (ст.н.с. I ст.), избран от СНС по правни науки при ВАК

Членство в организации:
• Член  на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в България (4-ти мандат)
• Член на Управителния съвет на Българската асоциация по приложна психология
• Член на Съюза на учените в България
• Член на Българската асоциация по криминология

Участие в международни проекти:
• “Разследване и наказателно преследване на компютърни престъпления срещу деца”
  Проект на Американска асоциация на юристите; Правна инициатива за Централна Европа и  Евразия; Програма за реформа на наказателното право
• Превод и адаптиране на интерактивни обучителни мултимедийни материали за нуждите на Академията на МВР; Проект на Институт “Отворено общество”, COLPI
• “Оптимизиране на механизмите за защита на децата, жертви и свидетели на престъпления, участници в наказателно производство”; Проект на USAID, Сдружение “Детство без сълзи”, София, 2006 г.
• „Специализирана стая за разпит на деца”; Проект на USAID, Сдружение “Детство без сълзи”, ИП-МВР, 2007г.
• “Модернизация на системата за управление на човешките ресурси в Министерства на вътрешните работи. Първи етап: постъпване на служба”; Проект под ръководството на Франция, София, 2003г.
• “Създаване на единна система за оценка, квалификация и развитие на човешките ресурси в Министерство на вътрешните работи”; Проект под ръководството на Испания, София, 2004 г.
• “Изпълнение на националната стратегия за противодействие на корупцията; развитие на единна система за противодействие на корупцията в Министерство на вътрешните работи”; Проект под ръководството на Великобритания, София, 2004 г.
• Проект по Седма рамкова програма на Европейския съюз, раздел „Сигурност”, тема  „Автоматична детекция на рисково поведение в публични пространства (ADABTS)”, 2008-2009 г.
• Проект по Седма рамкова програма на Европейския съюз, раздел «Сигурност», тема „Промяна на разбиранията за сигурност”  (само на етап „проектно предложение”)
• Проект по Седма рамкова програма на Европейския съюз, раздел «Сигурност», тема „Научен подход в борбата с радикалния екстремизъм” (само на етап „проектно предложение”)

Участие в национални проекти:
• “Мотивация за труд на служителите от МВР”, 1996г.
• “Управленска компетентност на средния ръководен състав от МВР“, 1997г.
• “Мотивация за участие в учебния процес на обучаваните от ВИПОНД-МВР”, 1998г.
• “Девиантни личностни предиспозиции при непълнолетните”, 1999г.
• Ведомствена национална програма “Превенция и управление на професионалния стрес при служители на МВР”, 2004-2009 г.
• Национална програма за реализиране на модела “Полицията в близост до обществото”, 2001 – 2008 г.
• “Полицията и гражданите: прием, контакт, комуникация”, Фондация АСЕТ, 2006 г.
• Национална програма “Превенция на суицидния риск и суицидното поведение”, 2007 – 2012 г. (до август 2009)
• Национална програма “Усъвършенстване на административния капацитет на държавната администрация”, Министерство на държавната администрация и    административната реформа. (до 2009)
• Национална програма: “Национален план за действие за осъществяване на политиката за психично здраве на Република България за периода 2006-2012 г.”,  Национален съвет по психично здраве  (до август 2009)
• «Приобщаващо образование», Фонд «Научни изследвания» на Пловдивския университет, участник, 2013-2014 г.
• „Благополучие и психично здраве в кариерното развитие”, Фонд „Научни изследвания" на Пловдивския университет, участник, 2013-2014 г.
• „Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование”, участник, 2014 г.
• „Алтернативи в образованието”, Фонд „Научни изследвания” на Пловдивския университет, участник, 2015-2016 г.

Участие в национални и международни конференции и научни форуми:
• 2005 г. – Трети национален конгрес по психология
• 2008 г. – Пети национален конгрес по психология
• 2011 г. – Шести национален конгрес по психология
• 2015 г. – Седми национален конгрес по психология
• 2010 г. – Четвърта международна научно-практическа конференция „Политика и престъпност – наказателноправни и криминологични аспекти”, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, научен доклад
• 2010 г. – Научно-практическа конференция „Стратегии и политики на сигурност”, Център за   изучаване на рисковете и сигурността – НБУ и Балкански форум по сигурността, наумен доклад
• 2011 г. – Научна сесия, посветена на 25-годишнината на БАК, на тема „Превантивната политика и съвременната престъпност”, научен доклад
• 2013 г. – Втора студентска научна конференция на ПУ „Образование, подходи, технологии”, ръководител на секция
• 2013 г. -  Юбилейна международна научна конференция „Десет години образование по сигурност в НБУ:състояние и перспективи в обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда”, НБУ
• 2013 г. – международна задочна научна конференция HASSACC 2013, Словакия, научен доклад  „Deviant Behavior as a Psychological Problem of Inclusive Education”
• 2014 г. – 5-th International Conferrence on new Trends in    Education and their Implications, Turkey, модератор на секция, научен доклад „Psychological wellbeing in the context of inclusive education
•     2014 г. – юбилейна научна конференция по повод 10  години от акредитирането на специалност „психология” в Пловдивския  университет  „Психология и общество”, ръководител секция, научен доклад
• 2014 г. – научна конференция, посветена на 85 г.  от рождението на проф. Г. Йолов, организирана от ИИНЧ-БАН,  научен доклад
• 2014 г. – юбилейна научна конференция на   Педагогическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, научен доклад
• 2014 г. – Първи университетски симпозиум по социална педагогика, участник
• 2014 г. – Кръгла маса по проблемите на съдебно-психологически експертизи в България, водещ
• 2014 г. – кръгла маса с чуждестранно участие „Реформите в системата за национална сигурност на Република България”, Департамент „ Национална и международна сигурност”, НБУ, научен доклад
• 2015 г. - кръгла маса „Индивидуални и групови различия – значими поведенчески ефекти”,БАН - Институт за изследване на населението и човека, Департамент „Психология”, научен доклад
• 2015 г. – Международна научна конференция „Югоизточна Европа: новите заплахи за регионалната сигурност”, Департамент „Национална и международна сигурност”, НБУ, научен доклад
• 2015 г. – Международен научен симпозиум “Social Competences, Creativity and Wellbeing”, Plovdiv University “Paisii Hilendarski”, ръководител на секция
• 2015 г. – Интердисциплинарна научна конференция „Образование, развитие, изкуство” на Педагогически факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, научен доклад

По-важни публикации:
книги
1. Гайдаров, К. (2007). Криминалната личност (генезис и феноменология).    С., Унив. изд. и Софи-Р.
2. Гайдаров, К. (2007). Полицейска психология (учебник за полицаи, работещи по охрана на обществения ред и превенция на престъпността). С., МВР
3. Гайдаров, К. (1997). Девиантното поведение на непълнолетните (социално-психологически механизъм). С., Албатрос.
научни статии след 2010 г.
4. Гайдаров, К. (2010). Психологично структуриране на личността на терориста. Научни трудове, част 2, Научно-практическа конференция на тема „Стратегии и политики на сигурност”, 247-252. ISBN 978-954-91632-4-7.
5. Гайдаров, К. (2010). Морал и корупция. В: сп. Общество и право, кн. 6. с.с. 58-65С. ISSN 0204-85-23
6. Гайдаров, К. (2011). Психопатология на криминалната личност. Сборник научни доклади от VI национален конгрес по психология, 844-848. ISSN 0861-7813.
7. Гайдаров, К. (2011). Несъзнаваното в криминалното поведение. Сборник научни доклади от VI национален конгрес по психология, 838-843. ISSN 0861-7813.
8. Гайдаров, К. (2012). Тероризмът като психо-социален феномен. Българско списание по психология, кн. 3-4. С., с. 63-80. ДПБ. ISSN 0861-7813
9. Гайдаров, К. (2012). Специфика на агресивните прояви при подсрастващите. Сб. „Съвременното образование: стратегии, направления, ценности. Пловдив, унив. изд. с. 7-18 ISBN 978-954-423-827-8
10. Гайдаров, К. (2012). Личностна психопатология и превенция на криминалното поведение. Сб. «Превантивната политика и съвременната престъпност». С., БАК. с. 211-219 ISBN 978-954-348-070-8
11. Гайдаров, К. (2013). Актуални аспекти на употребата на психоактивни вещества от юношите. сп. Приложна психология в България, кн. 1., с. 26-48. Пловдив, Изд. на ПУ.   ISSN 1313-7581
12. Гайдаров, К. (2013). Девиантното поведение като проблем на обществения ред. В: Юбилеен сборник на Департамент Национална сигурност на НБУ  „Десет години образование по сигурност в НБУ: състояние и перспективи пред обучението в условията на динамична и трудно предвидима среда“ с. 311-316 ISBN 978-954-535-796-1
13. Gaidarov, K. (2013). Students` Deviant Behavior as a Psychological Problem of Inclusive Education. In: Proceedings HASSACC (HASSACC - Human And Social Sciences at the Common Conference), ISBN: 978-80-554-0808-8, ISSN: 1339-522X, vol. 1, (1), pp. 119—124.
14. Gaydarov, K. (2014). Psychological Wellbeing in the Context of Inclusive Education. International Journal on New Trends in Education and Their Implications ISSN 1309-6249 Vol. 5 (3), p. 1-12
15.  Гайдаров, К. (2014). Рискови фактори в родителското семейство като предиктори на криминалното поведение при извършители на насилствени престъпления. В: Сборник с доклади от 7 национален конгрес по психология, с. 1404-1417 ISSN 978-954-91472-9-2.
16.  Гайдаров, К. (2014). Социалното благополучие като психологичен медиатор на криминалното поведение. В: Сборник с доклади от 7 национален конгрес по психология, с. 1418-1423. ISSN 978-954-91472-9-2
17.  Гайдаров, К. (2014). Превенция на употребата на психоактивни вещества. В: Юбилеен сборник «10 г. от създаването на специалност «психология» в ПУ». В сб. Психология и общество, ПУ, с. 367-379. ISBN 978-954-423-991-6.
18. Гайдаров, К. (2014). Ролята на взаимоотношенията с родителите в детерминацията на девиантното поведение при юношите. В: сб. Перспективи в образованието. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски”. ISBN 978-954-423-942-8
19. Гайдаров, К. (2014). Бедствия и масова психика. сп. Психологични изследвания, ИИНЧ.   ISSN 1311-4700
20.  Гайдаров, К. (2014). Готовност на персонала за действия при критични инциденти в предприятия от тежката промишленост. сб. Образование. Общество. Личност. Пд., Унив. изд.; ISBN 978-619-202-032-3; с. 49-63
21.  Гайдаров, К. (2014). Психика и обществен ред. В: сб. Реформите в системата на национална сигурност на Република България. Изд. на НБУ. ISBN 978-954-535-838-8.
22. Gaidarov, K. (2015). Aggression, Wellbeing and Social Competence in   Children Aged 10-12. In: Social Competences, Creativity and Wellbeing, proceedings of the interdisciplinary symposium, Plovdiv ISBN 978-619-202-023-1; p. 72-78
23.  Гайдаров, К., Пъйков, М. (2016). Социална категоризация, социална идентификация и индивидуална инициация като психологически медиатори на участието в терористични групи. В: Югоизточна Европа: новите заплахи пред регионалната сигурност, с. 418-424. НБУ. ISBN: 978-954-535-907-1
24. Гайдаров, К. (2015). Емпирично изследване на мотивацията за учене при юноши. сб. Образование. Развитие. Изкуство. Позитивно развитие.Унив. изд. «Паисий Хилендарски»; с. 48-59. ISBN 978-619-202-075-0
25. Гайдаров, К. (2015). Същностно срещу функционално в научното разбиране за личността. сп. Българско списание по психология (под печат).