ДепартаментНационална и международна сигурност

проф. д-р Ненко Дойков

проф. д-р Ненко Дойков

email: ndoykov@nbu.bg

Академична длъжност: професор - директор на лаборатория за специализирани изследвания на рисковете и сигурността-НБУ

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на:
Управлението  на сигурността и противодействие на престъпността,  и тероризма.

Допълнителни изследователски интереси в областта на:
Кризисно управление при мащабни бедствия и аварии.

Възможности за експертиза в областта на:
Антитероризъм,  контратероризъм, организация и тактика на охранителната дейност, корпоративна сигурност, кризисно управление при мащабни бедствия и аварии,  специална тактика и тактическа полицейска стрелба, тактики и техники за нтервенции при задържане на правонарушители.

Преподавателски интереси в областта на:
Водещ преподавател  по  учебните дисциплини: „Противодействие на тероризма“,  „Международно сътрудничество в борбата с тероризма“, „Оперативно-тактическа подготовка“, „Управление при кризи“, „Основи на националната сигурност“, „Основи на оцеляването в терористична среда“, „Управление на високорискови операции“, „Корпоративна сигурност“, „Финансово разследване на организираната престъпност и тероризма“, „Организационни и тактически основи на охранителната дейност“, „Противодействие на общата престъпност“, „Институционални и правни основи на системите за сигурност“ и др.

Образование:  
Специализации по проблемите на управлението на сигурността  и противодействието на престъпността,  и тероризма  в  Германия,  Франция , Полша, Израел, САЩ,  Италия, Испания и  Унгария ./1990-2012 /
2014 г. - Професор по научната специалност 05.02.24  Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност)-К-13
2009 г. - Национална диплома за доцент  по научната специалност 05.02.24 Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност) - №25470/05.04.2009г.
2005 г. - Доктор по научната специалност 05.02.24  Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност) - №29920/08.08.2005г., въз основа на защитена дисертация  на тема: „Управление на кризисни ситуации при терористичен акт“
1999 г. - Национална диплома за завършено висше образование - магистър по право, ПУ;
 1978 г. - Национална диплома за завършено висше образование- инженер по ДВГ - ВНВУ  „В. Левски“;
1978 г. - Национална диплома за завършено висше образование- ВНВУ  „В. Левски“- команден профил

Членство в организации:
• Член на световната полицейска организация (ИПА) ;
• Член на съюза на българските командоси;
• Член и инструктор  към  „Международен Институт по Бойни и Специални  Тактики“  (IMASTI)
• Сдружение „Асоциация на учените в областта на сигурността и отбраната“
Участие в национални и международни проекти:
• Ръководител на работни групи по проект BG/07/IB/JH/09 „Подобряване и разширяване нивото на обучение в МВР в областта на противодействието на организираната престъпност“.
• Ръководител на работна група за изграждане в АМВР на „Регионален център за обучение за противодействие на тероризма“;
• Ръководител на работна група по проект „Институционално изграждане на АМВР и повишаване на качеството на обучението“;
• Участие в работна група за изготвяне на проект за изменение и допълнение на Инструкция Iз-2295/08.12.2006г. за ППД на МВР в изпълнение на заповед рег. Iз 2129/15.09.2010 г.;
• Участие в проект „Противодействие на трафика на хора на територията на държавите-членки от ЕС“;
• Ръководител на проект за обучение на служители от палестинските и иракските сили за сигурност;
• Ръководител на проект „Подобряване на обучението в областта на противодействието на трафика на оръжие, експлозиви и взриво-запалителни смеси“.
• Участие в проект и автор на учебно-плановата документация: „Стандартизирано обучение за финансово  разследване  на организираната  престъпност и тероризма“- JLS/2007/ISEC/FPA/C1/020

По-важни публикации:
Само за периода 2006-2013 г.:

1. Използване на самоделни взривни устройства за престъпни цели и организация на противодействието- С., 2006г.-монография;
2. България в обсега на тероризма 20-21 век. Анализ и противодействие- С. 2006г., -монография;
3. Самоубийственият тероризъм. Анализ и противодействие -С. 2006г. -монография;
4. Технологичен тероризъм – С. 2007г. -учебник;
5. Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2009г. -учебник;
6. Глобалният   тероризъм - детерминация   и  форми   на   проявление С.2008г. -учебник;
7. Основи на тактическите действия в населени места-С. 2011 –учебник; 
8. Противодействие на тероризма - С. 2011г. -учебник;
9. Оцеляване в терористична среда - С. 2013г.-учебник;
10. Управление  на  високорискови  операции  за  неутрализиране  на  терористични  заплахи  и  инциденти  с опасни  материали - С. 2013г. - монография
Творчески изяви (изложби и др.):
Участие с научни доклади на 27 международни конференции.


Обществена дейност:
1. Член на организационния комитет по организирането на научна студентска конференция „Заедно срещу корупцията“ – 09-10.052009г.;
2. Модератор  на втори и трети панел на пет научни конференции „Защита и сигурност“ – 2007- 2012 г.;
3. Член на организационния комитет по организирането и провеждането на 9 научни конференции " Защита и сигурност“ ;
4. Член  на организационния комитет по организирането на юбилейна международна научна конференция „Десет години образование по сигурност в НБУ: Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда“- 20 юни 2013 г.