ДепартаментНационална и международна сигурност

проф. Георги Бахчеванов, д.н.

проф. Георги Бахчеванов, д.н.

 

email: gbahchevanov@nbu.bg

 

Академична длъжност: професор

 

Научна степен: доктор на науките

 

Основни изследователски интереси в областта на: национална и международна сигурност, политики и стратегии за сигурност и отбрана, управление при кризи и конфликти, операции по поддържане на мира.

 

Допълнителни изследователски интереси в областта на: операции различни от война, международно хуманитарно право, гражданско военни отношения и граждански контрол върху политиката за сигурност.

Възможности за експертиза в областта на: военни организации на НАТО и ЕС, след конфликтно възстановяване, изграждане и управление на системи за сигурност, стратегически анализ и прогнозиране, ограничаване употребата на конвенционални оръжия причиняващи прекомерни увреждания и ненужни страдания.

Преподавателски интереси в областта на: национална и международна сигурност, политики и стратегии за сигурност, управление при кризи и конфликти, операции по поддържане на мира, гражданско военни отношения и граждански контрол върху политиката за сигурност.

 

Образование: 
Академична длъжност „Професор“ „Военнополитически проблеми на сигурността“ 
Научна степен „Доктор на науките“ в научната област „Военни науки“  - 2006.
Научно звание „Доцент“ – 1997
Образователна и научна степен „Доктор“ в научната област „Военни науки“ по научната специалност 05.12.01. „Организация и управление на въоръжените сили“ – 1995.
Военна академия - Москва, Русия 1980 – 1983 год. (магистър).
Военно училище - В. Търново, България 1969 – 1974 год. (магистър).
Математическа гимназия – Хасково, България 1966 – 1969 год.


Членство в организации:
Председател на Специализирания научен съвет по военни науки;
Председател на Редакционната колегия на списание „Военен журнал“;
Член на Балкански форум по сигурността.


Участие в национални и международни проекти:
Civil Military Relations Curriculum (Solicited Grant Nr. 042-02F) (Гражданско военни отношения), 2005;
NIAG Study on Anti-Personnel Obstacle Sistem (APOS). (Системи за противопехотните препятствия). 2007;
Alliance Ground Surveillance - Industry (AGS - I) (Съюзно земно наблюдение), 2007;
Модел за физическа защита на хранилище с ядрени отпадъци.
Разработване на алтернатива на противипехотните мини.
Автоматизирана система за определяне на разрушенията по транспортните комуникации.
Покривен елемент от защитна конструкция за съоръжения на контингента в Ирак.

 

По-важни публикации:
Бахчеванов и колектив. Речник по национална сигурност и отбрана. С., ВА „Г.С.Раковски“, 2008.
Бахчеванов и колектив. Оперативна архитектура на системите C4ISR (командване, контрол, комуникации, компютри, разузнаване и наблюдение на Българската армия. С., ВА „Г.С.Раковски“, 2008.
Бахчеванов. Система за национална сигурност (Държавни институции и оперативни компоненти). С., ВА „Г. С. Раковски“, 2008.
Бахчеванов. Националните интереси основа на планирането и провеждането на външната политика на държавата. С., ВА „Г. С. Раковски“, ноември 2009.
Стратегиите за сигурност в съвременните условия София, СВУБИТ, юни 2009.
Влияние на организационната култура върху процеса на управление на знанията София, ВА „Г. С. Раковски“, март 2009.
Синергия и диссинергя при изграждането и управлението на националната система за сигурност. София, ВА „Г. С. Раковски”, март 2009.
Основни концептуални принципи в стратегията за национална сигурност София, ВА „Г. С. Раковски“, 9 април 2010.
 „Един модел за анализ и оценка на средата за сигурност“. София, ВА „Г. С. Раковски“, 1 -2 юни 2010 год.
Координация и взаимодействие между подразделенията на МО с органите за местно самоуправление - Кръгла маса „Проблеми на сигурността и възможности за решаването им в местното самоуправление“ организирана от Столична община и Център за изучаване на рисковете и сигурността в НБУ. 4 юни 2012 г.
Стратегическата култура като устойчив фактор във формирането на външната политика и политика на сигурност. Военен журнал. 1/2010;
Бахчеванов. „Теория и практика на политиката за сигурност “. София. 1/2012 „Сигурност“. 13 – 15 стр.