facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

д-р Гергана Йорданова

д-р Гергана ЙордановаДепартамент: Национална и международна сигурност

Телефон: -

E-mail: gyordanova@nbu.bg

Приемно време: -Професионална автобиография:

ОБРАЗОВАНИЕ
2016 Военна академия "Георги С. Раковски" Докторска програма „Военнополитически аспекти на сигурността"
2011 Военна академия "Георги С. Раковски" Магистърска програма "Национална сигурност и отбрана"
2007 Стопанска академия "Димитър А. Ценов" Магистърска програма "Държавни и общински финанси"
2006 Стопанска академия "Димитър А. Ценов" Бакалавърска програма "Финанси", "Икономическа педагогика"

Специализации в Европейска централна банка, Bank for International Settlements (Basel, Switzerland), Полска народна банка, Centre of Excellence in Finance (Ljubljana, Slovenia), Istanbul School of Central Banking, International Islamic University (Kuala Lumpur, Malaysia).

Професионалната банкова кариера на д-р Гергана Йорданова започва със стаж в клона на бившата HVB Biochim в Свищов по време на следването й. Впоследствие преминава през различни експертни и анализаторски позиции в частни и публични финансови и кредитни институции и регулаторни органи в България, Федерална Република Германия и Конфедерация Швейцария. Тесният професионален профил на д-р Йорданова включва разследване и противодействие на финансови престъпления и измами, изпиране на пари и финансиране на тероризма, сделки с ценни книжа, платежни и сетълмент системи, управление на суверенни дългове, Ислямски финанси.
В периода 2020 г. - 2023 г. д-р Гергана Йорданова е избрана за Национален консултант по проекта "LIGHT - Legal competency preventing Anti Money Laundering/Countering Terrorism Financing: Illuminating Dark Corners", финансиране от Европейската комисия (с покритие Белгия, България, Италия и Испания).

Академичната кариера на д-р Гергана Йорданова, като гост и щатен преподавател, включва богато портфолио от аудиторни и извънаудиторни курсове, свързани с общата теория на сигурността (равнища на сигурност, възгледи в сигурността, насилие и теория на справедливата война), оперативно-издирвателна дейност за разкриване и предотвратяване на икономически престъпления, финансово разузнаване и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма, управление на специалните служби, изграждане и управление на системи за сигурност, пенитенциарно дело.

НАГРАДИ:
- Съюз на учените в България (2016 г.) - Конкурс за високи научни постижения в докторски дисертации
- Съюз на икономистите в България (2008 г.)
- Стипендия „Д-р Илко Ескенази“, Мемориален фонд "Д-р Илко Ескенази", Международна фондация „Св. св. Кирил и Методий“ (2008 г.)
- Стипендия „Буров“, фондация „Атанас Буров“ (2005 г.)

ЧЛЕНСТВА
Член на Съюза на учените в България (от 2016 г.)

ПРОФИЛИ В АКАДЕМИЧНИ ПОРТАЛИ
Researchgate https://www.researchgate.net/profile/Gergana-D-Yordanova-2
Academia.edu https://newbulgarian.academia.edu/GerganaYordanovaPhD
Google Scholar https://scholar.google.bg/citations?user=SdqBDc8AAAAJ&hl=en


Публикации:

НАУЧНИ СТАТИИ И ДОКЛАДИ

1. Yordanova, Gergana (2021) COMBATING CONTEMPORARY TENDENCIES AND TYPOLOGIES OF TERRORISM FINANCING. IX International Scientific Conference Technics. Technologies. Education. Safety. 7-8 June, Borovets, Bulgaria. ISSN: 2535-0315 (Print), ISBN: 2535-0323 (Online). Year V, volume 3 - Military Sciences and National Security. www.techtos.net

2. Йорданова, Гергана (2021) ФИНАНСИРАНЕ НА 11/09 ПРЕЗ СИСТЕМАТА "ХАУАЛА" - ИЗВОДИ И ПОУКИ ЗА ПРАКТИКАТА. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция. 27 – 28 май 2021, електронно издание. Велико Търново: Издателски комплекс при Национален военен университет „Васил Левски“, 2021. ISSN: 2367-7481.

3. Йорданова, Гергана (2021) СИСТЕМАТА "ХАУАЛА" КАТО ТИПОЛОГИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗМА. Сборник научни трудове от международна научна конференция „Кризи и сигурност – корелации и предизвикателства“. 14 май 2021, Нов български университет, София, 2021. Под печат.

4. Yordanova, Gergana (2021) SECURITY STRATEGIES WITHIN THE CONTEXT OF ANTI MONEY LAUNDERING AND COUNTERING THE FINANCING OF TERRORISM: LESSONS FROM THE 9/11. International Conference Security & Forecasting 2021 SEC4. Challenges for the State and International Security – the Current State and Prognosis for the Future. May, 11th-12th 2021, The War Studies University Warsaw, Poland.

5. Йорданова, Гергана (2020) МОДЕЛЪТ НА УЧАСТВАЩИТЕ БАНКИ В ТУРЦИЯ КАТО АЛТЕРНАТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ БАНКОВ МОДЕЛ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЕВРОПЕЙСКАТА ГЕОИКОНОМИЧЕСКА И ФИНАНСОВА СИГУРНОСТ. Сборник научни трудове от международна научна конференция „Широката сигурност“. Т. 2 – Киберсигурност. Икономическа, социална и културна сигурност. 27 март 2020, София: Издателство на Нов български университет, 2020, с. 418 – 424. ISBN: 978-619-7383-19-5.

6. Йорданова, Гергана (2020) ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗЪМ ЧРЕЗ СИСТЕМАТА "ХАУАЛА": ПОУКИ И ИЗВОДИ ОТ ПРИМЕРА НА ИСПАНИЯ. Сборник научни трудове от Х международна научна конференция „Научните изследвания и инвестициите в технологични иновации – решаващ фактор за отбраната и сигурността“. Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров". "HEMUS - Defence, Antiterrorism and Security" - Пловдив. ISSN: 1312-2916. Под печат.

7. Йорданова, Гергана (2020) КОМПЛЕКСНАТА ПРОВЕРКА НА КЛИЕНТА КАТО МЯРКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗМА: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ОТ ПРАКТИКАТА. Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“. 22 – 23 октомври 2020, електронно издание. Велико Търново: Издателски комплекс при Национален военен университет „Васил Левски“, 2020, стр. 291 - 302. ISSN: 2367-7473.

8. Yordanova, Gergana (2019) RESHAPING BANK INDUSTRY IN RUSSIA TOWARDS ISLAMIC FINANCE: RISKS AND THREATS TO EUROPEAN GEO-ECONOMIC SECURITY. Cross-Border Book Series: New Challenges to Security and Development of the Balkans. Vol. 6. P. 88 - 98. ISBN:

9. Yordanova, Gergana (2019) ON GEOPOLITICS OF ISLAMIC FINANCE IN CHRISTIAN EUROPE: STATEMENTS AND ASSUMPTIONS. Security and Economics In the Uncertain World: Dilemmas and Changes. Collection of reports. P. 230 - 236. ISBN:

10. Yordanova, Gergana (2018) SOVEREIGN DEBT AS EMERGING CHALLENGE OF HYBRID WARFARE. Information & Security: An International Journal 39, no. 2 P. 183 - 194. ISBN:

11. Yordanova, Gergana (2017) EU FINANCIAL LEGISLATIONS, HAWALA BANKING AND THE MIGRANT CRISIS: DEVELOPMENTS AND IMPLOCATIONS. On-line journal Balkanalysis. http://www.balkanalysis.com/editors-and-contributors/gergana-yordanova/

12. Йорданова, Гергана (2017) КАК "ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА" ФИНАНСИРА ДЕЙНОСТТА СИ? Сборник доклади от годишна научна конференция на факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София. Част I. Стр. 160 - 164. ISBN: 978-954-9348-92-7.

13. Йорданова, Гергана (2016) ТРУПАНЕТО НА ДЪЛГ КАТО ХИБРИДНА ЗАПЛАХА В СЪВРЕМЕННИТЕ КОНФЛИКТИ. Сборник доклади от годишна научна конференция на факултет "Национална и международна сигурност". Военна академия "Георги Стойков Раковски". София. 2017. I част. Стр. 175 - 182. ISBN: 987-954-9248-84-2.

14. Yordanova, Gergana (2016) SOVEREIGN DEBT REFORMING VERSUS HYBRID THREATS: THE CASE OF UKRAINE`S DEBT TO RUSSIA. Модернізація управління національною економікою : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 листоп. 2016 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» [та ін.] ; редкол.: І. Й. Малий (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 44–47. Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University ISSN: 2411-4383.

15.Yordanova, Gеrgana (2016) RE FRAMING OF REMITTANCE SYSTEM MECHANISMS OF THE EU IN LIASON WITH THE MIGRANT FLOWS: THE HAWALA SYSTEM CASE. Cross-border Book Series “New Challenges to Security and Development of the Balkans” Vol. 4.Cross-border Cooperation and Development Policies in Bulgaria and on the Balkans. P. 212 - 217. ISSN: 2335-0056. ISBN: 978-619-205-051-1.

16. Йорданова, Гергана (2015) ПРЕДСТАВЛЯВА ЛИ ЗАПЛАХА ЗА ФИНАНСОВАТА СИГУРНОСТ НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА СИСТЕМАТА "ХАУАЛА"? Списание "Сигурност". Броеве 7-10 от 2015 г. ISSN: 1313-8898

17. Yordanova, Gergana (2015) GEOPOLITICS OF SOVEREIGN DEBT: HOW SOVEREIGN DEBT SECURITY AFFECTS NATIONAL AND INTERNATIONAL SECURITY? Geopolitics Magazine (English version). June, 3rd 2015. ISSN: 1312-4579 https://geopolitica.eu/more/in-english/2238-geopolitics-of-soverign-debt-how-sovereign-debt-security-affects-national-and-international-security

18. Йорданова, Гергана (2015) ГЕНЕРИРАНЕ НА ФИНАНСОВА СИГУРНОСТ ПОСРЕДСТВОМ ФИНАНСОВИ ИНОВАЦИИ: КАЗУСЪТ "SCHULDSCHEINDARLEHEN" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Сборник научни трудове от Университетска научна сесия, Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров”, Варна. ISSN:

19. Йорданова, Гергана (2015) СИСТЕМАТА "ХАУАЛА" - НОВАТА ЗАПЛАХА ПРЕД ФИНАНСОВАТА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Сборник от международна научна конференция „Югоизточна Европа – новите заплахи за регионалната сигурност, Нов български университет, София, 2015. ISBN: 978-954-535-838-8.

20. Йорданова, Гергана (2015) УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪЛГА ЧРЕЗ АГЕНЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪЛГА. Сборник с материали от Университетска научна сесия, Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, Варна. ISSN:

21. Йорданова, Гергана (2014) ГЕОИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА СУВЕРЕННИЯ ДЪЛГ В СЪВРЕМЕННАТА СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ. Годишник на Военна академия „Георги Стойков Раковски”, София, 2014. ISSN: 1312–2983

22. Йорданова, Гергана (2014) РОЛЯ И МЯСТО НА ФИНАНСОВОТО РАЗУЗНАВАНЕ В СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. ПОУКИ И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ ОТ ОПИТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ. Сборник с материали от кръгла маса с чуждестранно участие „Реформите в системата за национална сигурност на Република България, Нов български университет, София, том II, 2014, с. 199-210. ISBN: 978-954-535-838-8.

23. Йорданова, Гергана (2014) СУВЕРЕННИЯТ ДЪЛГ И СИНЕРГИЯТА В НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ. Сборник „Научни трудове” на фондация „Национална и международна сигурност”, София, том І, 2014, с. 209-219. ISBN: 1314-9105.

24. Йорданова, Гергана (2014) ТЕОРЕТИЧНИ ТРАКТОВНИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА И ФИНАНСОВА СИГУРНОСТ В НАЧАЛОТО НА ХХI ВЕК.Сборник научни трудове от Университетска научна конференция, Национален военен университет „Васил Левски”, Велико Търново, 2014. Том I. Стр. 139-155. ISBN: 1314-1937.

25. Йорданова, Гергана (2013) ЗАЩО БЪЛГАРИЯ ИЗБРА SCHULDSCHEIN? Вестник "Капитал". 10.10.2013 г. https://www.capital.bg/biznes/finansi/2013/10/10/2158417_zashto_bulgariia_izbra_schuldschein/

26. Йорданова, Гeргана (2013) УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪЛГА В ДИНАМИЧНАТА СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ. Сборник научни трудове от Научна конференция, Национален военен университет „Васил Левски”, Велико Търново, 2013. Том II. Стр. 83-93. ISBN: 978-954-753-200-7

27. Yordanova, Gergana (2011) UNDERSTANDING SECURITY VIA SOVEREIGN DEBT SECURITY. Crisis. Academia.edu