facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

проф. д-р Калин Гайдаров

проф. д-р Калин ГайдаровДепартамент: Национална и международна сигурност

Телефон: -

E-mail: kgaydarov@nbu.bg

Приемно време: -Професионална автобиография:

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на работа 1. 04. 2016 г. – професор в Департамент «Национална и международна сигурност», Магистърски факултет, Нов Български Университет

11. 2011г. – 03. 2016 г. – професор в Пловдивския университет «Паисий Хилендарски»
07. 2011г. – 10. 2011г. - доцент в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”

03.2002 – 08. 2009 - Директор на Института по психология – МВР

2008 – ст.н.с. I ст. (професор) в Института по психология - МВР

09. 2001 – 03. 2002 - и.д. Директор на Института по психология – МВР

1999 – 2001 - доцент в Института по психология – МВР

1997 - 1999 - Началник сектор в Института по психология – МВР

1995 – 1997 - Главен асистент в сектор на Института по психология – МВР

1994 – 1995 - Старши асистент в сектор на Института по психология –
МВР

1993 – 1994 г. - Асистент в сектор на Института по психология – МВР

1992 – 1993 - Преподавател в сектор на Института по психология -
МВР

1990 – 1992 - Редовен аспирант по юридическа психология във Философския
факултет на Софийския Университет “Св. Климент Охридски”

1987 – 1989 - Асистент по военна психология във ВВИСУ – София

1985 – 1987 - Гимназиален учител по психология, философия, етика и естетика
в 30 ОЕСПУ - София

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
1995 – досега
• Преподавател в Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”
Дисциплини: Правна психология и Психология на междуличностните
контакти
2002 - досега
• Преподавател в магистърска програма „социална и юридическа психология на катедра “Социална, трудова и педагогическа психология” към Философския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”
Дисциплини: Психология на девиантното поведение, Юридическа психология, Съдебно-психологична експертиза, Психология на тероризма
2005 - досега
• Преподавател в магистърска програма във Факултет “Начална и предучилищна педагогика” към СУ “Св. Климент Охридски”
Дисциплини: Социално-психологически теории за девиантното и криминалното поведение, Криминология и социология
2008 – 2012
• Преподавател в магистърска програма на Факултета по педагогика на СУ „Св. Кл. Охридски”
Дисциплини: Индивидуално и семейно консултиране на лица в риск, Семейство и девиантно поведение
2003 -2010
• Преподавател в ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград
Дисциплини: Юридическа психология; Криминална психология;
Полицейска психология, Съдебно-психологични експертизи
2006 - досега
• Преподавател в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”
Дисциплини: Юридическа психология, Подбор, оценка и обучение на персонал, Психологически основи на управлението, Психология на личността, Психология на девиантното поведение, Организационна психология, Мениджмънт на организационното развитие, Психологическо консултиране в организацията,
2007 - досега
• Преподавател в Нов Български университет
Дисциплини: Психология и сигурност, Психология на криминалното поведение, Диспозиционни характеристики на личността на терориста, Психологическо профилиране, Психология на агресивността и девиантното поведение, Съзнавано и несъзнавано в криминалното поведение, Психология на девиантното поведение, Юридическа психология, Криминална психология, Виктимология и антивиктимогенни политики, Превенция на агресията и асоциалното поведение в училище, Здравна психология
2013 – 2015
• Преподавател в магистърска програма „Клинична и консултативна психология” в Софийския университет „Св. Кл. Охридски”
Дисциплини: Психология на девиантното поведение
1992- 2009
• Преподавател в Академията на МВР
Дисциплини: Полицейска психология
2013 – 2016
• Директор на магистърска програма „Психология на управлението”,
Пловдивски университет, Педагогически факултет, Катедра „Психология”


ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или образователната организация
• Основни предмети/застъпени професионални умения
• Наименование на придобитата квалификация
1980 – 1985 - СУ “Св. Климент Охридски”, Философски факултет,
специалност “психология”
втора специалност “философия”

1978 - 18 ЕСПУ “Св. Св. Кирил и Методий”, София, средно образование

МАЙЧИН ЕЗИК
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ДРУГИ ЕЗИЦИ
[РУСКИ ЕЗИК] [АНГЛИЙСКИ ЕЗИК] [....................] [........................]
• Четене мн. добро добро
• Писане мн. добро добро
• Разговор
мн. добро добро

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

• Ръководни умения, свързани с координацията на екип и управление на персонала.
• Умения за управление на проекти в професионалната сфера.
• Способност за работа в стресова среда, в ограничени срокове и с няколко приоритетни задачи едновременно.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Работа с компютри, със специфично оборудване и др.

Работа с Windows, MS Office, Internet Explorer, SPSS

УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ
Участие в следните по-мащабни емпирични научни изследвания и проекти:
• “Мотивация за труд на служителите от МВР” (1996г.);
• “Управленска компетентност на средния ръководен състав от МВР“ (1997г.);
• “Мотивация за участие в учебния процес на обучаваните от ВИПОНД-МВР” (1998г.);
• “Девиантни личностни предиспозиции при непълнолетните” (1999г.)
• Ведомствена национална програма “Превенция и управление на професионалния стрес при служители на МВР”
Министерство на вътрешните работи, 2004-2009 г.
• Национална програма за реализиране на модела “Полицията в близост до обществото”
Министерство на вътрешните работи, 2001 – 2008 г.
• “Полицията и гражданите: прием, контакт, комуникация”
Фондация АСЕТ, София, 2006 г.
• Национална програма “Превенция на суицидния риск и суицидното поведение”, 2007 – 2012 г. (до август 2009г.)
• Национална програма “Усъвършенстване на административния капацитет на държавната администрация”
Министерство на държавната администрация и
административната реформа. (до 2009г.)
• Национална програма: “Национален план за действие за осъществяване на политиката за психично здраве на Република България за периода 2006-2012 г.”, Национален съвет по психично здраве (до август 2009г.)
• «Приобщаващо образование», Фонд «Научни изследвания» на Пловдивския университет, участник, 2013-2014г.
• „Благополучие и психично здраве в кариерното развитие”, Фонд „Научни изследвания" на Пловдивския университет, участник, 2013-2014г.
• „Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование”, участник, 2014г.
• „Алтернативи в образованието”, Фонд „Научни изследвания” на Пловдивския университет, участник, 2015-2016г.
• „Анализи и изследвания върху престъпността в България” – изследователски проект на Департамент „Национална и международна сигурност” на Нов български университет, ръководител на проекта и член на научния съвет на проекта, 2016 – 2019 г.
• „Сигурност на градската среда и обществено спокойствие” – емпирично криминологично изследване на територията на София, ръководител на екипа, 2017-2018 г.
. "Равнище на възприемана корупция в България" - емпирично криминологично изследване на територията на София, ръководител на екипа 2018-2019 г.

Участия в международни проекти
• “Разследване и наказателно преследване на компютърни престъпления срещу деца”
Проект на Американска асоциация на юристите
Правна инициатива за Централна Европа и Евразия
Програма за реформа на наказателното право
• Превод и адаптиране на интерактивни обучителни мултимедийни материали за нуждите на Академията на МВР
Проект на Институт “Отворено общество”, COLPI
• “Оптимизиране на механизмите за защита на децата, жертви и свидетели на престъпления, участници в наказателно производство”
USAID, Сдружение “Детство без сълзи”, София, 2006 г.
• „Специализирана стая за разпит на деца”,
USAID, Сдружение “Детство без сълзи”, ИП-МВР, 2007г.
• “Модернизация на системата за управление на човешките ресурси в Министерства на вътрешните работи. Първи етап: постъпване на служба”
Проект под ръководството на Франция, София, 2003г.
• “Създаване на единна система за оценка, квалификация и развитие на човешките ресурси в Министерство на вътрешните работи”
Проект под ръководството на Испания, София, 2004 г.
• “Изпълнение на националната стратегия за противодействие на корупцията; развитие на единна система за противодействие на корупцията в Министерство на вътрешните работи”
Проект под ръководството на Великобритания,София, 2004 г.
• Проект по Седма рамкова програма на Европейския съюз, раздел „Сигурност”, тема „Автоматична детекция на рисково поведение в публични пространства (ADABTS)”, 2008-2009 г.
• Проект по Седма рамкова програма на Европейския съюз, раздел «Сигурност», тема „Промяна на разбиранията за сигурност” (само на етап „проектно предложение”)
• Проект по Седма рамкова програма на Европейския съюз, раздел «Сигурност», тема „Научен подход в борбата с радикалния екстремизъм” (само на етап „проектно предложение”)


Участие в национални и международни конференции и научни форуми
• 2005 г. – Трети национален конгрес по психология
• 2008 г. – Пети национален конгрес по психология
• 2011 г. – Шести национален конгрес по психология
• 2010 г. – Четвърта международна научно-практическа конференция „Политика и престъпност – наказателноправни и криминологични аспекти”, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
• 2010 г. – Научно-практическа конференция „Стратегии и политики на сигурност”, Център за изучаване на рисковете и сигурността – НБУ и Балкански форум по сигурността
• 2011 г. – Научна сесия, посветена на 25-годишнината на БАК, на тема „Превантивната политика и съвременната престъпност”
• 2013 г. – Втора студентска научна конференция на ПУ „Образование, подходи, технологии”, ръководител на секция
• 2013 г. - Юбилейна международна научна конференция „Десет години образование по сигурност в НБУ:състояние и перспективи в обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда”, НБУ
• 2013 г. – международна задочна научна конференция HASSACC 2013 в Словакия, доклад на тема „Deviant Behavior as a Psychological Problem of Inclusive Education”
• 2014 г. – международна научна конференция
5-th International Conferrence on new Trends in Education and their Implications, Turkey, модератор на секция, научен доклад „Psychological wellbeing in the context of inclusive education
• 2014 г. – юбилейна научна конференция по повод 10 години от акредитирането на специалност „психология” в Пловдивския университет „Психология и общество”, ръководител на секция, научен доклад
• 2014 г. – научна конференция, посветена на 85 г. от рождението на проф. Г. Йолов, организирана от ИИНЧ-БАН, научен доклад
• 2014 г. – юбилейна научна конференция на Педагогическия факултет на Пловдвиския университет „Паисий Хилендарски”, научен доклад
• 2014 г. – Седми национален конгрес по психология, член на Програмния комитет, ръководител на секция, водещ на кръгла маса, научни доклади
• 2014 г. – Първи университетски симпозиум по социална педагогика, участник
• 2014 г. – Кръгла маса по проблемите на съдебно-психологически експертизи в България, втори водещ
• 2014 г. – кръгла маса с чуждестранно участие „Реформите в системата за национална сигурност на Република България”, Департамент „ Национална и международна сигурност”, НБУ
• 2015 г. - кръгла маса „Индивидуални и групови различия – значими поведенчески ефекти”, 28.5.2015г., БАН - Институт за изследване на населението и човека, Департамент „Психология”; изнесен научен доклад
• 2015 г. – Международна научна конференция „Югоизточна Европа: новите заплахи за регионалната сигурност”, Департамент „Национална и международна сигурност”, НБУ
• 2015 г. – Международен научен симпозиум “Social Competences, Creativity and Wellbeing”, Plovdiv University “Paisii Hilendarski”, ръководител на секция
• 2015 г. – Интердисциплинарна научна конференция „Образование, развитие, изкуство” на Педагогически факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, научен доклад
• 2016 г. – кръгла маса с международно участие „Европа през 21 век: регионална сигурност и необходими реформи в Европейския съюз”, научен доклад
• 2016 г. – българо-френска научно-приложна конференция „Превенция на насилието в ежедневието; с подкрепата на Френския културен институт и под патронажа на Президента; научен доклад
• 2016 г. – научна конференция „Делото на Л.С.Виготски – световен принос в психологията и педагогиката”, ръководител на секция, научен доклад
• 2016 г. – втори университетски симпозиум „Развитие на социалната педагогика в България”, участник
• 2016 г. – юбилейна кръгла маса „Перспективи на развитието на криминологията в България”, посветна на 30 год. от учредяването на БАК, участник
• 2016 г. - Младите и сигурността – научна конференция в ДПНМС, НБУ, участник
• 2017 г. - Международна научна конференция „Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология”, София, СУ
• 2017 г. - Кръгла маса „Психичното благополучие на човека – фактори на влияние”, София, ИИНЧ-Деп. „Психология” – БАН
• 2017 г. - Международна научна конференция „Европа: глобални заплахи и интегрирана сигурност. Сигурност в Черноморския регион”, София, НБУ, Деп.НМС
• 2017 г. – Младежки дискусионен форум „Младите и сигурността”, НБУ, ДНМС, участник
• 2017 г. – Осми национален конгрес по психология, член на програмния комитет, ръководител на секция, ръководител на кръгла маса, два научни доклада в съавтортсво
• 2018 г. – Международна научна конференция „Асиметрични заплахи, хибридни войни и влиянието им върху националната сигурност”, София, НБУ, ДНМС, участник с доклади
• 2018 г. – Младежки дискусионен форум по сигурност „Сиурността в Черноморския регион – заплахи и перпективи”, НБУ, ДНМС, участник
• 2019 г. – Международна научна конференция „Модерна сигурност и съвременни технологии”, НБУ, ДНМС, участник с доклади
• 2019 г. – Петнадесета национална конференция по етика „Етика и технологичен риск”, 11.-13.11.,участник с доклад
• 2019 г. – Международна научна конференция „Лидерство и развитие на човешките ресурси”, 29-30.11., участник с два доклада
• 2020 г. – ежегодна международна научна конференция на ДНМС, НБУ,“Широката сигурност“, 27.03.2020 г., участник с два доклада
участник с два доклада
• 2020 г. – Девети национален и международен конгрес по психология, член на научния комитет, участник с два доклада, 13-15.11.2020 г.


Участие като лектор в обучения
• 2004 г. – Национален институт на правосъдието, МП
• 2006 г. – Дипломатически институт, МВнР
• 2007 г. – Дипломатически институт, МВнР
• 2008 г. – Дипломатически институт, МВнР
• 2011 г. – Дипломатически институт, МВнР
• 2012 г. – Дипломатически институт, МВнР
• 2013 г. – Дипломатически институт, МВнР
• 2013 г. – семинар „Актуални аспекти в съвременната корпоративна сигурност”
• 2013 г. – обучение на бъдещи учители по проекта „Заедно в час” на инициативата „Америка за България”
• 2014 г. . – обучение на бъдещи учители по проекта „Заедно в час” на инициативата „Америка за България”
• 2015 г. - обучение на бъдещи учители по проекта „Заедно в час” на инициативата „Америка за България”
• 2014 г. – сесия „Без паника”, „За успеха на всяко дете, 5.12.2014 г. – лектор
• 2015 г. – Creative Leadership Academy (CLA), lecturer - “Develop the Leader Inside”, ‘On the Long Road to our own Personality”; Global Organization for Development, Colorado Technical University, ProSystems

Научни ръководства на докторанти и специализанти
• 2006-2009 г. – научно ръководство на докторант по юридическа психология в Софийския университет;
• 2012-2013 г. – научно ръководство на следдипломен специализант по съдебна психология в Софийския университет
• 2021 г. – научно ръководство на докторант на самостоятелна подготовка по научно направление 9.1. "Национална и международна сигурност“ в ДНМС, НБУ


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
2007г. – конкурс за ст.н.с. I ст. по шифър 05.05.20, криминология; избран за ст.н.с. I ст. (професор) от СНС по правни науки при ВАК.
1999г - конкурс за доцент по шифър 05.06.21, психология на дейността; избран за доцент от СНС по национална сигурност при ВАК.
1993 г. - придобита научната и образователна степен “кандидат на психологическите науки” по шифър 05.06.14, юридическа психология, чрез дисертационен труд на тема “Социално-психологически механизъм на отчуждението при непълнолетните правонарушители”, защитен пред СНС по психология при ВАК.
2019 г. – носител на наградата „Най-добър принос в развитието на практическата психология в България” на Дружеството на психолозите в България


ЧЛЕНСТВА


• член на Факултетния съвет на Бакалавърския факултет на Нов български университет
• член на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в България (2003-2019 г., 5 мандата)
• регистриран член на Публичния регистър на психолозите в България, инд. № BG-RP-0108
• член на Съюза на учените в България
• член на Българската асоциация по криминология
. член на редколегията на Българско списание по психология
• член на постоянния състав на Националния съвет за психично здраве (до август 2009 г.)
• член на Постоянната работна група на Националната програма за превенция на суицидния риск и суицидното поведение ( до август 2009 г.)
• член на научния съвет на научните институти на МВР (до август 2009г.)
• член на СНС по национална сигурност при ВАК (до края на 2010 г.)
• член на СНС по психология при ВАК (2003-2006)
• член на академичния съвет на АМВР (до август 2009г.)
• член на научния съвет на научните институти на МВР (до август 2009г.)
• член на Организационния и Програмния комитет на Третия национален конгрес по психология, 2005 г.
• член на Организационния и Програмния комитет на Петия национален конгрес по психология, 2008 г.
• член на редколегията на Годишника на АМВР (до август 2009г.)
• член на редколегията на сп. „Психосоматична медицина” (до 2012г.)
• член на Консултативния експертен съвет на Докторантското училище на Педагогическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, 2012 г. – 2016 г.
• зам.-гл. редактор на сп. „Приложна психология в България”, изд. на ПУ (до април 2016г.)
• член на програмния комитет на Юбилейната научна конференция по психология в Пловдивския университет, 2014 г. – 2016 г.
• член на редколегията на сборника, посветен на10 г. от създаването на специалност „психология” в ПУ
• член на Програмния комитет на Седмия национален конгрес по психология, 2014 г.
• член на Борда на рецензентите на сп. „Психологически изследвания”, издание на ИИНЧ-БАН
• член на Програмния комитет на Осмия национален конгрес по психология
• член на Научния комитет на Деветия национален и международен конгрес по психология, 2020 г.ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБЛАСТИ


• Юридическа психология
• Криминална психология
• Психология на сигурността и тероризма
• Психология на девиантното поведение
• Криминално-психологично профилиране
• Психология на общуването и междуличностното взаимодействие
• Съдебно-психологическа експертиза
• Криминология
• Полицейска психология
• Организационна психология
• Трудова психология
• Психология на персонала
• Социална психология
• Психология на личността
• Психология на организационното развитие
• Виктимология
• Психология на здравето и благополучието
Оща психология

София, 10. 05. 2021 г.


Публикации:


публикации в периода 2010-2021 г.

1. Гайдаров, К. (2010). Психологично структуриране на личността на терориста. В: Научни трудове, част 2, Научно-практическа конференция на тема „Стратегии и политики на сигурност”. София, 247-252. ISBN 978-954-91632-4-7
2. Гайдаров, К. (2010). Морал и корупция. Общество и право, 6, 58-65. ISSN 0204-85-23
3. Гайдаров, К. (2010). Моралната основа на пеналистиката. В: Сборник материали на Четвъртата международна научно-практическа конференция, организирана от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Пловдив, 40-46. ISBN 978-954-423-679-3.
4. Гайдаров, К. (2011). Психопатология на криминалната личност. Сборник научни доклади от VI национален конгрес по психология. София, 844-848. ISSN 0861-7813.
5. Гайдаров, К. (2011). Несъзнаваното в криминалното поведение. В: Сборник научни доклади от VI национален конгрес по психология. София, 838-843. ISSN 0861-7813.
6. Гайдаров, К. (2012). Тероризмът като психо-социален феномен. Българско списание по психология, 3-4, 63-80. ISSN 0861-7813
7. Гайдаров, К. (2012). Специфика на агресивните прояви при подсрастващите. В: Съвременното образование: стратегии, направления, ценности. Пловдив: Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 7-18 ISBN 978-954-423-827-8
8. Гайдаров, К. (2012). Личностна психопатология и превенция на криминалното поведение. В: Превантивната политика и съвременната престъпност. София: Българска асоциация по криминология, 211-219. ISBN 978-954-348-070-8
9. Гайдаров, К. (2013). Актуални аспекти на употребата на психоактивни вещества от юношите. Приложна психология в България, 1. Пловдив: Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 26-48. ISSN 1313-7581
10. Гайдаров, К. (2013). Девиантното поведение като проблем на обществения ред. В: Юбилеен сборник на Департамент Национална сигурност на НБУ „Десет години образование по сигурност в НБУ: състояние и перспективи пред обучението в условията на динамична и трудно предвидима среда“. София: Издателство на Нов български университет, 311-316. ISBN 978-954-535-796-1
11. Gaidarov, K. (2013). Students` Deviant Behavior as a Psychological Problem of Inclusive Education. In: Proceedings HASSACC (HASSACC - Human And Social Sciences at the Common Conference), 1 (1), 119-124. ISBN: 978-80-554-0808-8, ISSN: 1339-522Х
12. Gaydarov, K. (2014). Psychological Wellbeing in the Context of Inclusive Education. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 5 (3), 1-12. ISSN 1309-6249
13. Гайдаров, К. (2014). Рискови фактори в родителското семейство като предиктори на криминалното поведение при извършители на насилствени престъпления. В: Сборник с доклади от 7 национален конгрес по психология. София, 1404-1417. ISSN 978-954-91472-9-2.
14. Гайдаров, К. (2014). Социалното благополучие като психологичен медиатор на криминалното поведение. В: Сборник с доклади от 7 национален конгрес по психология. София, 1418-1423. ISSN 978-954-91472-9-2
15. Гайдаров, К. (2014). Превенция на употребата на психоактивни вещества. В: Юбилеен сборник «10 г. от създаването на специалност «психология» в ПУ». Пловдив:Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 367-379. ISBN 978-954-423-991-6.
16. Гайдаров, К. (2014). Ролята на взаимоотношенията с родителите в детерминацията на девиантното поведение при юношите. В: Перспективи в образованието. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”. ISBN 978-954-423-942-8
17. Гайдаров, К. (2014). Бедствия и масова психика. Психологични изследвания, 17 (2), 196-205. ISSN 1311-4700
18. Гайдаров, К. (2014). Готовност на персонала за действия при критични инциденти в предприятия от тежката промишленост. В: Образование. Общество. Личност. Пловдив: Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 49-63. ISBN 978-619-202-032-3
19. Гайдаров, К. (2014). Психика и обществен ред. В: Реформите в системата на национална сигурност на Република България. София: Издателство на Нов български униревситет. ISBN 978-954-535-838-8.
20. Gaidarov, K. (2015). Aggression, Wellbeing and Social Competence in Children Aged 10-12. In: Social Competences, Creativity and Wellbeing, proceedings of the interdisciplinary symposium. Plovdiv, p. 72-78. ISBN 978-619-202-023-1
21. Гайдаров, К., Пъйков, М. (2016). Социална категоризация, социална идентификация и индивидуална инициация като психологически медиатори на участието в терористични групи. В: Югоизточна Европа: новите заплахи пред регионалната сигурност. София: Издателство на Нов български университет, 418-424. ISBN: 978-954-535-907-1
22. Гайдаров, К., Пъйков, М. (2015). Изместената агресия като един от психологическите медиатори на футболното хулиганство. Психологически изследвания, 17(2),39-47. ISSN 1311-4700
23. Гайдаров, К. (2015). Емпирично изследване на мотивацията за учене при юноши. В: Образование. Развитие. Изкуство. Позитивно развитие. Пловдив: Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 48-59. ISBN 978-619-202-075-0
24. Гайдаров, К. (2015). Същностно срещу функционално в научното разбиране за личността. Българско списание по психология, 1-4,5-26. ISSN 0861-7813.
25. Гайдаров, К. (2016). Влияние на негативните емоционални състояния върху академичното представяне при ученици в гимназиалния курс. В: Алтернативи в образованието. Пловдив: Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 269-280. ISBN 978-619-202-159-7
26. Гайдаров, К. (2016). Социална изключеност при извършителите на насилствени престъпления против личността. В: Европа през 21 век: регионалната сигурност и необходимите реформи в Европейския съюз. София, 523-531. ISBN 978-954-535-953-8
27. Гайдаров, К. (2016). Л.С. Виготски и културно-историческата парадигма в психологията. В: Делото на Л.С.Виготски – световен принос в психологията и педагогиката. София: Екс-Прес, 42-50. ISBN 978-954-490-524-8
28. Гайдаров, К. (2017). Постмодернистичният подход в научното разбиране за криминалното поведение. В: Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология. София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, 114-116. ISBN 978-954-07-4277-9.
29. Гайдаров, К. (2017). Психичното благополучие като субективно преживяване. Психологически изследвания, ХХ (2), 251-259. ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online)http://journalofpsychology.org
30. Гайдаров, К. (2017). Ролята на криминологичното познание в противодействието на престъпността. В: Европа : Глобални заплахи и интегрирана сигурност. Сигурност в Черноморския регион. София: Научно-технически съюз по машиностроене, 115-123. ISBN 978-619-7383-07-2
31. Гайдаров, К., Янева, Д., Банева, И., Войнова, Д., Кисова, Т., Пенчева, К., Спасов, С. (2017). Влияние на пола, възрастта и образованието върху субективното възприятие за криминогенност на градската среда. В: Джонев, С. и др. (съст.). Научни доклади Осми национален конгрес по психология. София: Продуцентски център ЛМ ЕООД, c. 1078-1090. ISBN 978-619-90965-1-2
32. Гайдаров, К., Янева, Д., Банева, И., Войнова, Д., Кисова, Т., Пенчева, К., Спасов, С. (2017). Фактори на физическата градска среда, които генерират субективно възприемната несигурност. В: Джонев, С. и др. (съст.). Научни доклади Осми национален конгрес по психология. София: Продуцентски център ЛМ ЕООД, 1091-1102. ISBN 978-619-90965-1-2
33.Гайдаров, К., Троанска, М., Янкова, И., Пандева, С. (2018). Влияние на пола върху индивидуалната оценка на свързани със сигурността параметри на физическата градска среда. В: сб. „Асиметрични заплахи, хибридни войни и влиянието им върху националната сигурност”. С., НБУ. с. 280-287. ISBN 978-619-7383-09-6.
34.Гайдаров, К. (2018). Индивидуална психологическа устойчивост, социални бедствия и хибридни заплахи. В: сб. „Асиметрични заплахи, хибридни войни и влиянието им върху националната сигурност”. С., НБУ. с. 43-51. ISBN 978-619-7383-09-6.
35. Гайдаров, К., Лалев, К. (2019). Влияние на базисни социално-демографски фактори върху набирането на персонал в държавните организации. В: сб.
36. Гайдаров, К., Лалев, К. (2019). Оптимизиране на професионалното обучение в държавните организации. В: сб.
37. Гайдаров, К. (2019). Субективни измерители на корупцията. В: сб. «Модерна сигурност и съвременни технологии», С., НБУ, с.284-290; ISBN 978-619-7383-13-3
38. Гайдаров, К. (2019). Иррационални аспекти в поведението на терориста. В: сб. «Модерна сигурност и съвременни технологии», С., НБУ с.279-283; ISBN 978-619-7383-13-3
39. Гайдаров, К. (2019). Нравственост във виртуалната среда. С., сп. Етически изследвания https://jesbg.com/kgaydarov-nravstvenost-vav-virtualnata-sreda/ISSN2534-8434 бр.4,кн.2, с.212-223
40. Гайдаров, К. (2020). Количествен срещу качествен подход при научното изследване на психичното. сп. Наука, бр.3/20; с. 22-30. ISBN 0861 3362 (печатно) ISSN 2603-3623 (електронно)
41. Гайдаров, К. (2020). Социално-психологически подходи, обясняващи поведението на терориста. В: сб. „Широката сигурност“, т.1, с.141-145. ISBN 978-619-7383-17-1
42. Гайдаров, К. (2020). Биологични фактори в генезиса на криминалното поведение. В: сб. „Широката сигурност“, т.1, с.135-140. ISBN 978-619-7383-17-1
43. Гайдаров, К. (2020). Количеството като външно на същността в емпиричното изследване на психиката. С., сп. Българско списание по психология, бр.1-4, с.169-193. ISSN 0861-7813 (студия)
44. Гайдаров, К. (2021). Психодинамичен подход в обяснението на тероростичното поведение. В: сб. Резюмета от Деветия национален конгрес по психология. ISBN 978-619-90786-2-4, с.144
45. Гайдаров, К. (2021). Сравнение на научните дефиниции на тероризма. В: сб. Резюмета от Деветия национален конгрес по психология. ISBN 978-619-90786-2-4, с. 144