facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

 

Ръководител

 

проф. Тодор Коларов, д.н.

корпус 2, офис 202

тел.: 02/8110 642; в. 22022

е-mail: tkolarov@nbu.bg

 

 

Секретар-специалист

 

Ивилина Василева

корпус 2, офис 202 

е-mail: i.vasileva@nbu.bg

тел.: 02/8110 272; в. 22021

Приемно време:

10.00-12.30 ч. и 14.00-17.00 (всеки ден)

 

 

На 23.09.2003 г. с решение на Академичния съвет на Нов български университет се създава Център за изучаване на рисковете и сигурността като учебно-практическо и изследователско звено. С неговото институционализиране се поставя началото на обучението на студенти в НБУ в професионално направление 9.1. „Национална сигурност". Няколко години по-късно отново с решение на Академичния съвет на НБУ се създава департамент „Национална и международна сигурност“, който е приемник на дейността и традициите на Центъра за изучаване на рисковете и сигурността. От създаването на департамента до сега интересът към бакалавърската и магистърските програми, както и в програмите за продължаващо обучение, предлагани от департамента е неизменно висок.

 

От създаването на звеното започва обучението на студенти в бакалавърска програма "Гражданска и корпоративна сигурност" и магистърска програма „Национална и международна сигурност“. По-късно департаментът започва да провежда обучение на студенти освен в магистърската програма „Национална и международна сигурност“, също и в магистърските програми „Киберсигурност“ и „Противодействие на престъпността и тероризма“ и "Криминология и политики за превенция на престъпността". 

 

Програмите на департамент „Национална и международна сигурност“ осигуряват приемственост на обучението на студенти в трите степени на образование: бакалавър, магистър и доктор. Те са добре познати в България и в страните от Европа. В департамента се обучават български  и чуждестранни  студенти в редовна и дистанционна форма. Както през 2014 г, така и през 2020 г. всички бакалавърски и магистърски програми на департамента получиха  акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация с най-висока оценка за максималния  период. Същото важи и за акредитацията на докторската програма през 2021 г. 

  

В департамент „Национална и международна сигурност“ работят преподаватели с широко портфолио от знания и практически умения, придобити от дългогодишния им опит като академични преподаватели и заемащи отговорни държавни позиции. Благодарение на труда и постигнатите резултати на преподавателите, студентите и докторантите Департаментът се утвърждава като авторитетна и продуктивна академична и изследователска среда по проблемите на сигурността.

 

Утвърдена практика на департамент „Национална и международна сигурност“ е провеждане на семинари от поредицата „Езици на сигурността”, в рамките на които студентите получават възможност да се запознаят с приложния характер на изучаваните академични програми. Чести гости на тези прояви са представители на институции от държавната и местната власт и администрация, изследователски институти, бизнеса, неправителствени организации и известни лица от публичното пространство, които споделят своя опит и дискутират със студентите актуални въпроси и проблеми по теми от различни аспекти на сигурността.

 

Студентите, обучаващи се в бакалавърските и магистърските програми на департамента, имат възможност да провеждат специализирани стажове в държавни институции (Дипломатическия институт на Министерство на външните работи, Министерство на вътрешните работи, Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет, Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" на Министерство на правосъдието и др.), във висши учебни заведения и изследователски институти (ВА „Г. С. Раковски“, Академия на МВР, Институт по информационни и комуникационни технологии на БАН) и неправителствени и частни организации (Национална асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана и др.). На студентите от департамента е осигурена възможност за студентска мобилност по програма „Еразъм“. Департаментът има устойчиво партньорство, а НБУ има сключени споразумения за сътрудничество, с Полския военен университет, Полицейската академия на Армения, Университет Неаполис в Кипър и др.

 

В НБУ Департаментът разполага с Лаборатория за специализирани изследвания на рисковете и сигурността, която разполага с техническо и специализирано тактическо оборудване за провеждане на практически аудиторни часове и знятия по самоподготовка.

 

По инициатива на департамент „Национална и международна сигурност“ са сключени договори за образователно сътрудничество с гимназии и с Професионалния колеж по охрана и сигурност „Св. Георги Победоносец“, Колежа по икономика и администрация, Колежа „Евклид 2004“. Завършилите първите два колежа продължават обучението си в магистърските и бакалавърските  програми към департамента при преференциални условия. Такива клаузи има и в договори за сътрудничество с държавни институции (например, Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" на Министерство на правосъдието).

 

Департамент „Национална и международна сигурност“  развива активна научна и изследователска дейност и участва в международни и национални изследователски и приложни проекти. Партньори на департамента в образователната, научната и изследователската дейност са National Defence University, Poland; International University of Novi Pazar, Serbia; Университет Монпелие, Франция; Albanian Diplomatic Academy; Univerzitet u Nish, Filozofski Fakultet; Faculti of Economics and Engineering Management, Novi Sad; факултет „Сигурност“ към Университет „Свети Климент Охридски“, Македония; Факултет за безбедност, криминологија и финансиска контрола, МИТ Универзитет, Скопје. От 2009 г., ежегодно, департаментът  провежда  научни  конференции, в които участват изявени български и чуждестранни професионалисти по проблеми на сигурността, преподаватели и докторанти от различни университети и изследователски институти. Материалите от провежданите събития се издават в сборници.

 

Сред инициативите на департамента е периодичното организиране и провеждане на кръгли маси и дискусии по проблемите на националната и международната сигурност.