ДепартаментНационална и международна сигурност

Конференции

 

СТУДЕНТСКИ СЕМИНАР ПО СИГУРНОСТ

„(НЕ)СИГУРНОСТТА НА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ"
06 юни 2018 г.
Аудитория 409 „Проф. Васил Стоилов“, корпус 1
Нов български университет
Департамент „Национална и международна сигурност“

       С цел засилване на междудепартаментното сътрудничество департамент „Национална и международна сигурност” организира, в партньорство с департаменти „Масови комуникации“, „Право“, „Администрация и управление“, „Икономика“ и „Политически науки“, организира студентски семинар по сигурност.
       Темата на семинара е в синхрон с един от главните приоритети на българското председателство на ЕС.
       Основна цел на събитието е да обедини студенти от няколко департамента, предоставяйки им среда за обсъждане на проблемите на сигурността в различни нейни аспекти – военен, политически, икономически, социален, екологичен, културен, кибер и т.н., в контекста на държавите от Западните Балкани. Ролята на младите хора се разглежда като уязвима група, от една страна, и като потенциален фактор на сигурност, от друга.
      По време на семинара се очаква да бъдат защитавани тези и формулирани идеи за решения на актуални проблеми и за разработване на политики и стратегии в дискутираните сфери.
      Организационният екип на форума отправя покана към студентите от департаментите на НБУ да се включат в работата на студентския семинар по сигурност.
Работен език на събитието – български.
 
Възможни варианти за участие на студентите и докторантите:
1. Като лектор с доклад
2. Като участник в дискусиите
3. Като слушател
 
Изисквания към лекторите:
В заявката за участие кандидатът за лектор описва накратко: темата, която желае да представи, ясно формулиран/и проблем/и, основна теза, изводи, предложения и препоръки. Всички лектори трябва да изпратят завършените доклади, отговарящи на изискванията, посочени ТУК, не по-късно от 20 юни 2018 г. по електронна поща на адрес: dsidova@nbu.bg и dafi_sidova@abv.bg до Дафинка Сидова. Всички материали, изпратени в срок, ще бъдат публикувани в сборник и авторите ще получат по един безплатен екземпляр.
 
Изисквания към участниците в дискусиите:
В своята заявка, желаещите да вземат участие в дискусиите описват накратко интересуващите ги въпроси по темата на студентския семинар по сигурност.
 
По-важни крайни срокове:
03 юни 2018 г. - изпращане на заявките за участие като лектор във форума (с резюме на докладите), като участник в дискусиите или като слушател, на адрес dsidova@nbu.bg. Заявка можете да изтеглите ТУК
05 юни 2018 г. – информиране чрез e-mail на одобрените лектори и изпращане на програмата с реда на представяне.
20 юни 2018 г. – изпращане на завършените доклади съгласно изискванията, посочени ТУК.
30 ноември – издаване на сборник с доклади на участниците в събитието.
 
План за провеждане на Студентския семинар по сигурност:
Място на провеждане: Нов български университет, Аудитория 409 „Проф. Васил Стоилов“, корпус 1
Ден и час на провеждане: 06 юни 2018 г. от 18:00 часа до 21:00 часа

06.06.2018 г. (сряда), Аудитория 409, корпус 1
1. Регистрация на участниците в събитието 17:00 – 18:00,
2.  Официално откриване на Студентския семинар по сигурност 18:00 – 18:15
3.  Представяне на доклади – първа част 18:15-19:30
4.  Кафе-пауза 19:30-19:45
5. Представяне на доклади – втора част 19:45-20:45
6. Закриване на форума 20:45-21:00

Организационен екип:
проф. д-р Николай Радулов – председател и ръководител на департамент „Национална и международна сигурност“
доц. д-р Надежда Димова – департамент „Икономика“
гл. ас. д-р Евелина Христова – департамент „Масови комуникации“
гл. ас. д-р Ирена Николова – департамент „Икономика“
гл. ас. д-р Ралица Костадинова – департамент „Право“
гл. ас. д-р Виктор Аврамов – департамент „Администрация и управление“
Елица Езунова  - департамент „Политически науки“
ас. д-р Михаел Димитров – модератор, департамент „Национална и международна сигурност“
Дафинка Сидова – модератор, департамент „Национална и международна сигурност“

 

 

31.05.2018

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„АСИМЕТРИЧНИ ЗАПЛАХИ, ХИБРИДНИ ВОЙНИ И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ

НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ“

16 март 2018 г.

 

Организатор

Нов български университет

Департамент“Национална и международна сигурност“

War Studies University, Warsaw

National Security Faculty

 

Научен комитет

Председател:                 Проф. д-р Николай Радулов – Ръководител на департамент

                                    „Национална и международна сигурност“

Научен секретар:           проф. д-р Ненко Дойков

Членове:                       Prof. Ryszard SZPYRA,  доц. д-р Юлияна Каракънева,

                                     COL Bogdan GRENDA, Assoc.Prof., LTC Andrzej SOBON, PhD

Организационен комитет

Председател:                 Проф. д-р Николай Радулов – Ръководител на департамент

                                     „Национална и международна сигурност“

Членове:                        Проф. д-р Ненко Дойков, доц. д-р Юлияна Каракънева

                                      Дафинка Сидова, Михаел Димитров, LTC Pawel MAJDAN,

                                      PhD, Dr Anna MROZ-JAGIELLO

Технически секретар:     инж. Анна Григорова

  

Тематични направления

Панел 1: Хибридни войни и влиянието им върху националната сигурност • Ръководител: проф. д-р Николай Радулов

Панел 2: Асиметрични заплахи и влиянието им върху националната сигурност • Ръководител: проф. д-р Ненко Дойков

 

По-важни срокове

23 февруари 2018 г. - изпращане на заявка за участие в конференцията (с резюме на докладите) и на материалите за постерната сесия на адрес ahgrigorova@nbu.bg

2 март 2018 г. – потвърждение от страна на организаторите на конференцията за приемане на заявките за участие и на материалите за постерната сесия.

9 март 2018 г. – изпращане на пълния текст на докладите с резюме и ключови думи към тях съгласно изискванията за оформление

 

Информация за участниците

1. Покана и информация за провеждане на събитието може да намерите тук.

1.Заявки за участие в конференцията може да изтеглите от тук.

2.Докладите да бъдат изпратени на електронен носител или на e-mail: ahgrigorova@nbu.bg

3. Максимален брой доклади, с които може да участва автор /самостоятелно или в съавторство/ е два.

4. Докладите ще бъдат публикувани в сборник на езика, на който са подадени.

5. Анотациите задължително се предоставят на английски език.

6. На всеки автор се предоставя по един сборник.

7. Работни езици: български и английски

 

Технически изисквания към докладите

 

Програма за Международна научна конференцияАсиметрични заплахи, хибридни войни и влиянието им върху националната сигурност“

 

  

 

 

28.02.2018

 

МЛАДЕЖКИ ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ

„МЛАДИТЕ ХОРА И СИГУРНОСТТА"

30 ноември 2017 г.
Аудитория 409 „Проф. Васил Стоилов“, корпус 1
Нов български университет
Департамент „Национална и международна сигурност“

            Утвърдена добра практика на департамент „Национална и международна сигурност” на НБУ е организирането и провеждането на ежегодни академични форуми, посветени на актуални проблеми на сигурността в нейните многообразни аспекти и равнища. Затова департамент „Национална и международна сигурност” организира за втори път Младежки дискусионен форум, който ще се проведе на 30.11.2017 г.
    

             Основна цел на Младежкия дискусионен форум е да формира среда за дискусия по въпросите за противодействието срещу организираната престъпност, тероризма и киберпрестъпността, ролята на младите хора като уязвима група, от една страна, и като потенциален фактор на сигурност, от друга. По време на форума се очаква да бъдат защитавани тези и формулирани идеи за решения на проблеми и за разработване на политики и стратегии в дискутираните области.

            Организационният екип на форума отправя покана към студентите и докторантите от различни университети да се включат в работата на Младежкия дискусионен форум.

Работен език на събитието – български.

 

Младежкият дискусионен форум ще протече в рамките на две сесии:

Първа сесия: Младите хора срещу общата и организираната престъпност и тероризма
Модератор: Михаел Димитров

Втора сесия: Младите хора и киберпрестъпността
Модератор: Дафинка Сидова

 

Възможни варианти за участие на студентите и докторантите:
1. Като лектор с доклад
2. Като участник в дискусиите
3. Като слушател

 

Изисквания към лекторите:
В заявката за участие кандидатът за лектор описва накратко: темата, която желае да представи, ясно формулиран/и проблем/и, основна теза, изводи, предложения и препоръки.

 

Срок за изпращане на заявките за кандидат-лекторите: 20.11.2017 г. (понеделник)

 

Изисквания към участниците в дискусиите:
В своята заявка, желаещите да вземат участие в дискусиите описват накратко интересуващите ги теми и въпроси в сферите на борбата с организираната престъпност, тероризма и киберпрестъпността, които да бъдат подложени на дискусия.

 

Срок за изпращане на заявките за участници в дискусиите: 20.11.2017 г. (понеделник)

Всички участници в Младежкия дискусионен форум имат възможност да предоставят при регистрацията си на 30.11.2017 г. (четвъртък) свои есета в електронен вид, отговарящи на изискванията, посочени ТУК, които ще бъдат публикувани в сборник с материали от събитието.

 

Регистриране на желаещите да участват в Младежкия дискусионен форум:
Кандидатите за лектори, участниците в дискусиите и слушателите следва да изпратят заявка най-късно до 20 ноември 2017 г. по електронната поща на адрес ahgrigorova@nbu.bg. Заявка можете да изтеглите ТУК

 

По-важни крайни срокове:
20 ноември 2017 г. - изпращане на заявките за участие като лектор във форума (с резюме на докладите) или като участник в дискусиите, на адрес ahgrigorova@nbu.bg.
23 ноември 2017 г. – информиране чрез e-mail на одобрените лектори.
30 юни 2018 г. – издаване на сборник с есета на участниците в събитието.

 

План за провеждане на Младежкия дискусионен форум:
Място на провеждане: Нов български университет, Аудитория 409 „Проф. Васил Стоилов“, корпус 1
Ден и час на провеждане: 30 ноември 2017 г. от 17:00 часа до 21:00 часа

 

30.11.2017 г. (четвъртък)
1. Регистрация на участниците в събитието 17:00 – 18:00 
Аудитория 409, корпус 1

2.  Официално откриване на младежкия дискусионен форум  18:00 – 18:15 Аудитория 409, корпус 1
3.  Първа сесия. Младите хора срещу организираната престъпност и тероризма 18:15-19:15 Аудитория 409, корпус 1
4.  Кафе-пауза 19:15-19:40 

5. Втора сесия. Младите хора и киберпрестъпността 19:40-20:40 Аудитория 409, корпус 1
6. Закриване на форума 20:40-21:00 
Аудитория 409, корпус 1

09.11.2017

 МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ЕВРОПА: ГЛОБАЛНИ ЗАПЛАХИ И ИНТЕГРИРАНА СИГУРНОСТ.  СИГУРНОСТ В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН“

 

19 май 2017 г.

 

Организатор:
Нов български университет
Департамент „Национална и международна сигурност“

Организационен комитет

Проф. д-р Николай Радулов – председател, ръководител на проекта
Проф. д-р Ненко Дойков – научен секретар
Доц. д-р Йордан Бакалов – връзки с обществеността
Дафинка Сидова – докторант
Михаел Димитров – докторант
Анна Григорова – технически секретар

Тематични направления

1. Европа: Глобални заплахи и интегрирана сигурност
• Ръководител: проф. д-р Николай Радулов

2. Сигурност в Черноморския регион
• Ръководител: проф. д-р Христо Георгиев

По-важни срокове

25 април 2017 г. - изпращане на заявките за участие в конференцията (с резюме на докладите) и на материалите за постерната сесия на e-mail: ahgrigorova@nbu.bg
8 май 2017 г. – потвърждение от страна на организаторите на конференцията за приемане на заявките за участие и на материалите за постерната сесия.
10 май 2017 г. – изпращане на пълния текст на докладите с резюме и ключови думи към тях.

Информация за участниците

1. Покана и информация за провеждане на събитието може да намерите тук.
1.Заявки за участие в конференцията може да изтеглите от тук.
2.Докладите да бъдат изпратени на електронен носител или на e-mail: ahgrigorova@nbu.bg
3. Максимален брой доклади, с които може да участва автор /самостоятелно или в съавторство/ е два.
4. Докладите ще бъдат публикувани в сборник на езика, на който са подадени.
5. Анотациите задължително се предоставят на английски език.
6. На всеки автор се предоставя по един сборник.
7. Работни езици: български и английски

Технически изисквания към докладите


Техническите изисквания към докладите може да изтеглите от тук.

 

Програма за Международна научна конференция "Европа: Глобални заплахи и интегрирана сигурност. Сигурност в Черноморския регион"

 

 

09.03.2017

МЛАДЕЖКИ ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ „МЛАДИТЕ ХОРА И СИГУРНОСТТА“
СТУДЕНТСКО/ДОКТОРАНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА

30 ноември 2016 г.


Корпус 1, 409 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“

Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“

Водещи:
Дафинка Сидова и Михаел Димитров – редовни докторанти към департамент „Национална и международна сигурност“

В хода на събитието работата на водещите ще бъде подпомагана от преподаватели от департамента.

 

Младежкият дискусионен форум ще протече в рамките на две сесии:
Първа сесия: Младите хора срещу организираната престъпност и тероризма

Втора сесия: Младите хора и киберпрестъпността

Модератор:
проф. д-р Венелин Георгиев, ръководител на департамент „Национална и международна сигурност“

Участници:
студенти и докторанти от департаментите на Нов български университет и гости от други университети

Събитието е посветено на 25-годишния юбилей на Нов български университет. В различните аспекти на сигурността младите хора се явяват едновременно източник на способности за генериране на сигурност и уязвима част от обществото за заплахите за сигурността. В дискусията се очаква да бъдат защитавани тези за мястото и значението на младите хора като участници в тези две роли по отношение на сигурността на личностно, групово, национално и регионално равнище.

В събитието като лектори и участници в дискусиите ще се включат студенти и докторанти от НБУ и други университети, които проявяват активно отношение към актуалните проблеми пред сигурността.

Възможни варианти за участие на студентите и докторантите:

1. Като лектор с доклад
2. Като участник в дискусиите
3. Като слушател

Изисквания към лекторите:

В заявката за участие кандидатът за лектор описва накратко: темата, която желае да представи, ясно формулиран/и проблем/и, основна теза, изводи, предложения и препоръки.

Срок за изпращане на заявките за кандидат-лекторите: 23.11.2016 г. (сряда)

Изисквания към участниците в дискусиите:

В своята заявка, желаещите да вземат участие в дискусиите описват накратко интересуващите ги теми и въпроси в сферите на борбата с организираната престъпност, тероризма и киберпрестъпността, които да бъдат подложени на дискусия.

Срок за изпращане на заявките за участници в дискусиите: 23.11.2016 г. (сряда)

Регистриране на желаещите да участват в Младежкия дискусионен форум:
Кандидатите за лектори, участниците в дискусиите и слушателите следва да изпратят заявка най-късно до 23 ноември 2016 г. по електронната поща на адрес ahgrigorova@nbu.bg. Заявка можете да изтеглите ТУК

По-важни крайни срокове:

23 ноември 2016 г. - изпращане на заявките за участие като лектор във форума (с резюме на докладите) или като участник в дискусиите, на адрес ahgrigorova@nbu.bg
28 ноември 2016 г. – информиране чрез e-mail на одобрените лектори
31 май 2017 г. – издаване на сборник с есета на участниците в събитието.

 

Адрес за контакти: гр. София, ПК 1618, ул. Монтевидео № 21, НБУ, сграда 2, офиси 202 и 203. Лице за контакти: Анна Григорова, моб. телефон 0896 510 299, стационарен телефон 02/8110 272, е-mail ahgrigorova@nbu.bg

 

Изисквания към есетата тук

 

 

24.10.2016

КРЪГЛА МАСА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
„ЕВРОПА ПРЕЗ 21 ВЕК: РЕГИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И НЕОБХОДИМИТЕ РЕФОРМИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"

19 май 20116 г.

Организатор:
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Департамент „НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ“

Организационен комитет

Проф. д-р Христо Георгиев – председател, ръководител на проекта
Проф. д-р Ненко Дойков – научен секретар
Доц. д-р Йордан Бакалов – връзки с обществеността
Ивайло Петров - докторант
Дафинка Сидова – докторант
Михаел Димитров – докторант
Анна Григорова – технически секретар

Тематични направления

1. Новите предизвикателства пред сигурността и необходимите реформи в Европейския съюз
• Ръководител: проф. д-р Христо Георгиев
2. България в ЕС – перспективи и проблеми
• Ръководител: проф. д-р Ненко Дойков

По-важни срокове


24 април 2016 г. - изпращане на заявките за участие в конференцията (с резюме на докладите) и на материалите за постерната сесия на e-mail: ahgrigorova@nbu.bg
8 май 2016 г. – потвърждение от страна на организаторите на конференцията за приемане на заявките за участие и на материалите за постерната сесия.
10 май 2016 г. – изпращане на пълния текст на докладите с резюме и ключови думи към тях.

Информация за участниците

1. Покана и информация за провеждане на събитието може да намерите тук.
1.Заявки за участие в конференцията може да изтеглите от тук.
2.Докладите да бъдат изпратени на електронен носител или на e-mail: ahgrigorova@nbu.bg
3. Максимален брой доклади, с които може да участва автор /самостоятелно или в съавторство/ е два.
4. Докладите ще бъдат публикувани в сборник на езика, на който са подадени.
5. На всеки автор се предоставя по един сборник.
6. Работни езици: български и английски

Технически изисквания към докладите
Техническите изисквания към докладите може да изтеглите от тук.

 

24.10.2016