facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Конференции

Международна научна конференция "Икономика, управление и сигурност" (18-19 април 2024 г.)

 

Международната научна конференция „Икономика, управление и сигурност“ е посветена на съвременните икономически проблеми, иновативни модели на управление и предизвикателства пред сигурността. Събитието има за цел да надскочи националните рамки на проблемите в тези области и да предложи решения на различни управленски нива, включително местно, национално, регионално и международно. Интердисциплинарният характер на събитието ще даде възможност на широк кръг от български и чуждестранни изследователи, експерти от практиката, представители от публичния, частния и неправителствения сектори, студенти, докторанти и други заинтересовани лица да анализират ключови проблеми, касаещи икономиката, управлението и сигурността, да формулират препоръки, да очертаят сценарии за развитие на национално, регионално, европейско и световно равнище.

Конференцията предвижда кратки изказвания, като участниците ще бъдат разпределени в няколко дискусионни панела, спрямо заявения от тях тематичен акцент.

 

Организатори:

Департамент „Национална и международна сигурност” (НБУ);

Департамент „Администрация и управление” (НБУ);

Департамент „Икономика” (НБУ).

 

Съорганизатори:

Hochschule Wismar, University of Applied Sciences: Technology, Business and Design, Germany;

ISACA Sofia Chapter;

Jan Kochanowski University, Kielce, Poland;

LEFMI, Université de Picardie Jules Verne, Amiens, France;

National Security Faculty of War Studies University, Warsaw, Poland;

Neapolis University Pafos, Cyprus;

International University of Novi Pazar, Serbia;

University of Latvia;

University of Málaga (Universidad de Málaga), Málaga, Spain;

University of Naples Federico II, Naples, Italy;

КиберКЛУБ - Cyber Club Bulgaria;

 

Организационен и научен комитет:

Членове: Проф. д-р Кристиян Хаджиев, Проф. д-р Иван Боевски Доц. д-р Ренета Димитрова, Доц. Тодор Коларов д.н., Доц. д-р Теодора Ризова, Доц. д-р Цветелина Маринова, Гл. ас. д-р Дафинка Сидова, Гл. ас. д-р Ралица Димитрова, Ас. д-р Петър Арабаджийски

Технически секретар: инж. Катя Попова

 

Възможни варианти за участие в конференцията:

1. Като автор или съавтор на доклад;

2. Като слушател и участник в дискусиите. Публикуването на докладите е обвързано с личното им представяне Конференцията ще се проведе в хибридна форма (онлайн/присъствено).

 

Такса за участие:

Таксата за участие с доклад е 50 лв.

Съавтор, присъствено участващ в работата на конференцията, заплаща 30 лв.

Студенти и докторанти обучаващи се в други ВУ, заплащат такса в размер 30 лв.

Студенти, докторанти и преподаватели в НБУ, представители на съорганизаторите, както и студенти, докторанти и преподаватели от университети съорганизатори на конференцията не заплащат такса за участие!

Сметка за превеждане на таксата: IBAN: BG44UBBS78271010551907, BIC: UBBSBGSF, ОББ, Нов български университет, основание за превод: такса участие в Международна научна конференция „Икономика, управление и сигурност“ – 18-19 април 2024 г. Работни езици: български и английски.

Сборникът с доклади от конференцията ще бъде публикуван в електронна форма с ISBN и въвеждане в Националния референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране.

 

Важни крайни срокове: 

22 март 2024 г. – изпращане на заявка за участие в конференцията ТУК

29 март 2024 г. – потвърждение от страна на организаторите на конференцията за приемане на заявките за участие.

10 април 2024 г. – заплащане на таксата за участие.

13 април 2024 г. – изпращане на финалния вариант на програмата до всички лектори с доклади.

19 май 2024 г. – изпращане на пълния текст на докладите на адрес: nbuconference@gmail.com, с резюме и ключови думи към тях съгласно изискванията за оформление, които можете да изтеглите от ТУК

 

Лица за контакти:

Ас. д-р Петър Арабаджийски, parabadzhiyski@nbu.bg

Доц. д-р Теодора Ризова, trizova@nbu.bg

Гл. ас. д-р Ралица Димитрова, rdimitrova@nbu.bg

Програма на български език

Програма на английски език  

29.01.2024

Международна научна конференция "Права и сигурност" (27-28 април 2023 г.)

 

Корпус 1, зала 310


Организатори:
департамент „Национална и международна сигурност“
департамент „Политически науки“
департамент „Право“


Лектори на откриващия панел:
проф. д-р Анна Кръстева, НБУ

доц. д-р Александър Корнезов, съдия в Съда на ЕС.

г-н Кристоф Поарел, Съвета на Европа


Модератор на откриващия панел:
доц. Тодор Коларов д.н.


Съорганизатори:
War Studies University of Poland
Neapolis University Pafos - Cyprus
Асоциация на жените адвокати
А21
Дипломатически институт към МВнР

Събитието ще се проведе в два поредни дни. Първият ден включва четири последователни панела: един на английски и три на български език. Вторият ден е предвиден като събитие за докторанти и студенти.

19.01.2023

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СТУДЕН МИР ПОД ЗАПЛАХА – ИНТЕГРАЦИЯ И СИГУРНОСТ“

 

Корпус 2, Аудитория „Уилям Гладстон“ 110 и аудитория 111


Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“

Съорганизатори:
National Security Faculty of War Studies University, Warsaw, Poland
Научно-технически съюз по машиностроене „INDUSTRY 4.0”
Български хъб за обединени Балкани
Списание „Сигурност“, издател „Парадокс” ООД


Лектори:
Изявени представители на академичната и експертна общност в България, Полша и Република Северна Македония


Модератори:
доц. Тодор Коларов, д.н. – Ръководител на департамент „Национална и международна сигурност“
проф. д-р Калин Гайдаров – директор на Програмен съвет на ДНМС

Участници:
преподаватели, докторанти и студенти от български и чуждестранни ВУ


В продължение на установената традиция, на 13 май 2022 г. от 9 часа в НБУ ще се проведе в хибридна форма Международна научна конференция на тема „Студен мир под заплаха – интеграция и сигурност“. Актуалният и интердисциплинарен характер на тематиката на конференцията е предпоставка за участие в нея на широк кръг експерти, учени, докторанти и студенти от български и чуждестранни университети и изследователски институти, представители на бизнеса, администрацията, неправителствени организации и медии, с които НБУ, в частност департамент „Национална и международна сигурност”, поддържа дълготрайни партньорски връзки. Научният и организационният комитети на събитието отправят покана към Вас да се присъедините към работата на конференцията и да споделите Вашите възгледи по проблемите на сигурността в международен и национален план. Работни езици са български и английски. Сборникът с доклади от конференцията ще бъде публикуван в електронна форма с ISBN и въвеждане в Националния референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране.

 

Важни крайни срокове:
24 април 2022 г. – изпращане на заявка за участие в конференцията.
29 април 2022 г. – потвърждение от страна на организаторите на конференцията за приемане на заявките за участие.
8 май 2022 г. – изпращане на финалния вариант на програмата до всички лектори с доклади.
11 май 2022 г. – заплащане на таксата за участие и изпращане на пълния текст на докладите на адрес dnmsnbuconf2022@abv.bg, с резюме и ключови думи към тях съгласно изискванията за оформление, които можете да изтеглите от тук

Организационен екип в състав:
доц. Тодор Коларов, д.н. – председател и модератор
проф. д-р Калин Гайдаров - модератор
гл. ас. д-р Дафинка Сидова – член на Организационния комитет, департамент „Национална и международна сигурност“
ас. д-р Гергана Йорданова - член на Организационния комитет, департамент „Национална и международна сигурност“
гл. ас. д-р Михаел Димитров – член на Организационния комитет, департамент „Национална и международна сигурност“
Asst. Prof. Dr. Marlena Blicharz – Университет за военни науки, Варшава

19.01.2023

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "КРИЗИ И СИГУРНОСТ - КОРЕЛАЦИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА" (14 май 2021 г)

 

Вируална класна стая и он-сайт в НБУ

 

Организатор:

департамент "Национална и международна сигурност", НБУ

 

Съорганизатори:

War Studies University - Poland

University of Criminal Justice and Police Studies - Serbia

НВУ "В. Левски"

НТСМ "Индустрия 4.0"

ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" 

Национална асоциация на разузнавачите

Списание "Сигурност" (издател "Парадокс" ООД)

В съвременния свят кризите са постоянно явление. От глобални до регионални и с местно значение. Съвременната сигурност предполага разрабптката и прилагането на новаторски модели за активан и реактивна дейност. Кризата, в която е съвременния свят свързана с пандемията, е един от сериозните проблеми през последните години. Тя е излязла от тесните рамки на класическата гражданска и национална безопасност. За нашия департамент е от значение да постави въпроса за разглеждане.

18.01.2024

 

СТУДЕНТСКИ УЕБИНАР ПО СИГУРНОСТ

НА ТЕМА:
„НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ" (
12 юни 2020 г.)

 

Виртуална класна стая в MOODLE
Нов български университет
Департамент „Национална и международна сигурност“

Темата на уебинара е обвързана с разнообразието от нетрадиционни предизвикателства, рискове и заплахи пред националната сигурност на държавите-членки на ЕС в условията на пандемична криза и извънредно положение.
Основна цел на събитието е да обедини студенти от няколко департамента – Национална и международна сигурност“, „Масови комуникации“, „Право“, „Администрация и управление“, „Икономика“ и „Политически науки“, предоставяйки им среда за обсъждане на проблемите на сигурността в различни нейни аспекти – военен, политически, икономически, социален, екологичен, културен, кибер и т.н., в контекста на националната сигурност.
Примерни направления за дискусии са: значимост на националната сигурност – суверенитет на държавите; здравна сигурност или свобода на движение; човешка сигурност, демокрация, национална сигурност; механизми и органи на управление на националната сигурност; нови технологии и национална сигурност; криминологични аспекти и превенция на престъпността; защита на критичната инфраструктура; политики и стратегии за национална сигурност; градска сигурност; етнически и религиозни общности и национална сигурност; тероризъм и радикализация; мигрантска криза и национална сигурност; и др.
Организационният екип на онлайн събитието отправя покана към студентите от департаментите на НБУ да се включат в работата на студентския уебинар по сигурност.

Възможни варианти за участие на студентите:
1. Като лектор с доклад
2. Като участник в дискусиите
3. Като слушател

Изисквания към лекторите:
В заявката за участие кандидатът за лектор описва накратко: темата, която желае да представи, ясно формулиран/и проблем/и, основна теза, изводи, предложения и препоръки.
Срок за изпращане на заявките за кандидат-лекторите: 07.06.2020 г. (неделя)
Всички лектори трябва да изпратят завършените доклади, отговарящи на изискванията, посочени ТУК, не по-късно от 30 юни 2020 г. по електронна поща на адрес: dsidova@nbu.bg до ас. д-р Дафинка Сидова. Всички материали, изпратени в срок, ще бъдат публикувани в сборник и авторите ще получат по един безплатен екземпляр.

Регистриране на желаещите да участват в студентския уебинар по сигурност:
Кандидатите за лектори, участниците в дискусиите и слушателите следва да изпратят заявка най-късно до 07 юни 2020 г. по електронната поща на адрес dsidova@nbu.bg. Заявка можете да изтеглите ТУК.

ВАЖНО!!! Всички заявили желание участници ще бъдат служебно записани в Мудъл посредством факултетните си номера към курса, в който ще бъде създадена Виртуална класна стая - Студентски уебинар по сигурност.

По-важни крайни срокове:
07 юни 2020 г. - изпращане на заявките за участие като лектор във форума (с резюме на докладите) или като участник в дискусиите, на адрес dsidova@nbu.bg.
10 юни 2020 г. – информиране чрез e-mail на одобрените лектори и изпращане на програмата с реда на представяне и насоки за влизане във виртуалната класна стая в Moodle.
30 ноември 2020 г. – издаване на сборник с доклади на участниците в събитието.

План за провеждане:
Място на провеждане: Moodle, Виртуална класна стая към курс NISM282 Проект: Човешката сигурност
Ден и час на провеждане: 12 юни 2020 г. (петък) от 17:00 часа до 20:00 часа

Организационен екип:
проф. Николай Радулов, д.н. – председател и ръководител на департамент „Национална и международна сигурност“
доц. д-р Надежда Димова – департамент „Икономика“
гл. ас. д-р Евелина Христова – департамент „Масови комуникации“
гл. ас. д-р Ралица Костадинова – департамент „Право“
Елица Езунова - департамент „Политически науки“
гл. ас. д-р Михаел Димитров – модератор, департамент „Национална и международна сигурност“
ас. д-р Дафинка Сидова – модератор, департамент „Национална и международна сигурност“

20.05.2020

 МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ШИРОКАТА СИГУРНОСТ“

(27 март 2020 г.)

 

Организатор:
Нов български университет
Департамент“Национална и международна сигурност“
Съорганизатори: National Security Faculty of War Studies University, Warsaw, Poland
University of Criminal Justice and Police Studies, Belgrade, Serbia
Национален военен университет „В. Левски”
Научно-технически съюз по машиностроене „INDUSTRY 4.0”
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
„Национална асоциация на разузнавачите”
„Национална асоциация сигурност”
Списание „Сигурност“, издател „Парадокс” ООД

Научен комитет:
Председател:  Проф. д-р Николай Радулов, ръководител на департамент „Национална и международна сигурност”
Научен секретар: Проф. д-р Ненко Дойков (НБУ)
Членове: Проф. д.т.н. д-р хон. кауза Георги Попов (НТС)
                Prof. Dr. Saša Mijalkovic (Vice Rector for International cooperation, University of Criminal Justice and Police Studies, Belgrade, Serbia)
                Проф. д.ф.н. Вихрен Бузов (зам.-ректор, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”)
                Проф. д- р полк. Веселин Мадански (НВУ „В. Левски”)
                Проф. д- р Андруник А.П. (Прикамски университет)
                Проф. д- р. академик Слободан Нешкович (Нови сад, FIMEK)
                Проф. д.и.н. Михаил Станчев (Украйна, Харковски университет)
                Prof. Ryszard SZPYRA (War Studies University, Warsaw, Poland)
                COL Bogdan GRENDA, Assoc. Prof. (War Studies University)
                LTC Andrzej SOBOŃ, PhD (War Studies University)
                Assoc. Prof. Piotr GROCHAMLSKI (War Studies University)
                Д- р Райчо Георгиев (НТС)

Организационен комитет:
Членове: Проф. д-р Николай Радулов, проф. д-р Ненко Дойков, д-р Тихомир Стойчев, ас. д-р Михаел Димитров, ас. д-р Дафинка Сидова, Marta BACHOR, Marlena BLICHARZ
Технически секретар: Салиха Боровин

Лице за контакти:  ас. д-р Михаел Димитров, mihael.dimitrov@yahoo.com

По-важни срокове:
28 февруари 2020 г. - изпращане на заявка за участие в конференцията (с резюме на докладите на български и на английски език) и на материалите за постерната сесия на адрес mihael.dimitrov@yahoo.com
06 март 2020 г. – потвърждение от страна на организаторите на конференцията за приемане на заявките за участие и на материалите за постерната сесия.
20 март 2020 г. – изпращане на пълния текст на докладите с резюме и ключови думи към тях съгласно изискванията за оформление, които можете да изтеглите от http://www.securitystudies.nbu.bg/bg/konferencii.
20 март 2020 г. – изпращане на програмата за събитието на участниците с доклади.

Възможни варианти за участиe в конференцията:
1. Като автор или съавтор на доклад;
2. В рамките на постерна сесия;
3. Като слушател и участник в дискусиите. 

Информация за участниците:
1. Покана и информация за провеждане на събитието може да намерите тук.
2. Заявки за участие в конференцията може да изтеглите от тук.
3. Докладите да бъдат изпратени на електронен носител или на e-mail: mihael.dimitrov@yahoo.com
4. Максимален брой доклади, с които може да участва автор /самостоятелно или в съавторство/ е два.
5. Докладите ще бъдат публикувани в сборник на езика, на който са подадени.
6. Анотациите задължително се предоставят на английски език.
7. На всеки автор се предоставя по един сборник.
8. Работни езици: български и английски
Технически изисквания към докладите: тук

Таксата за участие е 40 лв., независимо от броя на докладите. Включва сборник научни трудове, делегатски комплект, кафе-паузи и участие в коктейл.
Съавтор, неучастващ в работата на конференцията и желаещ да получи сборник научни трудове, заплаща 20 лв.
Сметка за превеждане на таксата: IBAN: BG44UBBS78271010551907, BIC: UBBSBGSF, ОББ – клон „Света София“, Нов български университет, основание за превод: такса участие в Международна научна конференция на департамент „Национална и международна сигурност“ – 2020 г.

Програма за Международна научна конференция  „ШИРОКАТА СИГУРНОСТ“

 

17.01.2020

 МЛАДЕЖКИ ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ ПО СИГУРНОСТ
НА ТЕМА:
„АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ГРАДСКАТА СИГУРНОСТ В ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС"

29 ноември 2019 г.
Аудитория 409 „Проф. Васил Стоилов“, корпус 1
Департамент „Национална и международна сигурност“
Нов български университет

С цел активното включване на студенти, обучаващи се в сферата на сигурността, от НБУ и други университети, департамент „Национална и международна сигурност” организира младежки дискусионен форум по сигурност, който ще се проведе на 29.11.2019 г. (петък).
Основна цел на събитието е да обедини студенти от няколко университета, предоставяйки им среда за обсъждане на проблемите на градската сигурност в различни аспекти – военен, политически, икономически, социален, екологичен, енергиен, културен, криминологичен, кибер и т.н. Анализират се рискове и заплахи (напр. тероризъм, радикализъм и др.), както и възможности и перспективи (политики, сътрудничество и др.) пред сигурността на големите градове както в държавите-членки на ЕС, така и в световен мащаб.
Примерни направления за дискусии са: значимост на градската сигурност в Европа и света; човешка сигурност, демокрация, градове; механизми и органи на управление на градската сигурност; нови технологии и градска сигурност; криминологични аспекти и превенция на престъпността в градовете; защита на критичната инфраструктура; политики и стратегии за повишаване на градската сигурност; жилищна политика и градска сигурност; етнически и религиозни общности и градска сигурност; тероризъм и радикализация в градовете; мигрантска криза и градска сигурност; и др.
Ролята на младите хора се разглежда като уязвима група, от една страна, и като потенциален фактор на сигурност, от друга.
По време на форума се очаква да бъдат защитавани тези и формулирани идеи за решения на актуални проблеми и за разработване на политики и стратегии в дискутираните сфери.
Организационният екип на форума отправя покана към студентите от всички заинтересовани университети да се включат в работата на младежкия дискусионен форум по сигурност.
Работни езици на събитието – български.

Възможни варианти за участие на студентите:
1. Като лектор с доклад
2. Като участник в дискусиите
3. Като слушател

Изисквания към лекторите:
В заявката за участие кандидатът за лектор описва накратко: темата, която желае да представи, ясно формулиран/и проблем/и, основна теза, изводи, предложения и препоръки.
Срок за изпращане на заявките за кандидат-лекторите: 24.11.2019 г. (неделя)
Всички лектори трябва да изпратят завършените доклади, отговарящи на изискванията, посочени ТУК, не по-късно от 05 януари 2020 г. по електронна поща на адрес: dsidova@nbu.bg до ас. д-р Дафинка Сидова. Всички материали, изпратени в срок, ще бъдат публикувани в сборник и авторите ще получат по един безплатен екземпляр.

Изисквания към участниците в дискусиите и слушателите:
Описват накратко интересуващите ги въпроси по темата на младежкия дискусионен форум.
Срок за изпращане на заявките: 28.11.2019 г. (четвъртък)

Регистриране на желаещите да участват в младежкия дискусионен форум по сигурност:
Заявка можете да изтеглите ТУК

По-важни крайни срокове:
24 ноември 2019 г. - изпращане на заявките за участие като лектор във форума (с кратко резюме на докладите) на адрес dsidova@nbu.bg.
26 ноември 2019 г. – информиране чрез e-mail на одобрените лектори и изпращане на програмата с реда на представяне.
05 януари 2020 г. – изпращане на завършените доклади на адрес dsidova@nbu.bg.
30 ноември 2020 г. – издаване на сборник с доклади на участниците в събитието.

План за провеждане:
Място на провеждане: Нов български университет, Аудитория 409 „Проф. Васил Стоилов“, корпус 1
Ден и час на провеждане: 29 ноември 2019 г. от 16:30 часа до 21:00 часа

29.11.2019 г. (петък)
1. Регистрация на участниците в събитието 16:30 – 17:00 Аудитория 409, корпус 1
2.  Официално откриване 17:00 – 17:15 Аудитория 409, корпус 1
3.  Представяне на доклади – първа част 17:15-18:45 Аудитория 409, корпус 1
4.  Кафе-пауза 18:45-19:00 
5. Представяне на доклади – втора част 19:00-20:30 Аудитория 409, корпус 1
6. Закриване 20:30-20:45 Аудитория 409, корпус 1
Организационен екип:
проф. д-р Николай Радулов – председател и ръководител на департамент „Национална и международна сигурност“
ас. д-р Михаел Димитров – модератор, департамент „Национална и международна сигурност“
ас. д-р Дафинка Сидова – модератор, департамент „Национална и международна сигурност“

12.11.2019

                                                        

 

     СТУДЕНТСКИ СЕМИНАР ПО СИГУРНОСТ

     „СИГУРНОСТТА И СЪВРЕМЕННИЯТ ГРАД"

 

 

 

10 май 2019 г.
Аудитория 409 „Проф. Васил Стоилов“, корпус 1
Нов български университет
Департамент „Национална и международна сигурност“

     С цел засилване на междудепартаментното сътрудничество департамент „Национална и международна сигурност” организира, в партньорство с департаменти  „Право“, „Икономика“ и „Политически науки“, организира студентски семинар по сигурност.
е обвързана с новите предизвикателства, рискове и заплахи, породени от урбанизационните процеси в съвременния глобален свят.
      Основна цел на събитието е да обедини студенти от няколко департамента, предоставяйки им среда за обсъждане на проблемите на сигурността в различни нейни аспекти – военен, политически, икономически, социален, екологичен, културен, кибер и т.н., в контекста на големите градове. Примерни направления за дискусии са: значимост на градската сигурност в Европа и света; човешка сигурност, демокрация, градове; механизми и органи на управление на градската сигурност; нови технологии и градска сигурност; криминологични аспекти и превенция на престъпността в градовете; защита на критичната инфраструктура; политики и стратегии за повишаване на градската сигурност; жилищна политика и градска сигурност; етнически и религиозни общности и градска сигурност; тероризъм и радикализация в градовете; мигрантска криза и градска сигурност; и др.
       Ролята на младите хора се разглежда като уязвима група, от една страна, и като потенциален фактор на сигурност, от друга.
       По време на семинара се очаква да бъдат защитавани тези и формулирани идеи за решения на актуални проблеми и за разработване на политики и стратегии в дискутираните сфери.
       Организационният екип на форума отправя покана към студентите от департаментите на НБУ да се включат в работата на студентския семинар по сигурност.
       Работен език на събитието – български.

 

Възможни варианти за участие на студентите и докторантите:
1. Като лектор с доклад
2. Като участник в дискусиите
3. Като слушател

 

Изисквания към лекторите:
В заявката за участие кандидатът за лектор описва накратко: темата, която желае да представи, ясно формулиран/и проблем/и, основна теза, изводи, предложения и препоръки. Всички лектори трябва да изпратят завършените доклади, отговарящи на изискванията, посочени ТУК, не по-късно от 31 май 2019 г. по електронна поща на адрес: dsidova@nbu.bg или dafi_sidova@abv.bg до ас. д-р Дафинка Сидова. Всички материали, изпратени в срок, ще бъдат публикувани в сборник и авторите ще получат по един безплатен екземпляр.

 

Изисквания към участниците в дискусиите:
В своята заявка, желаещите да вземат участие в дискусиите описват накратко интересуващите ги въпроси по темата на студентския семинар по сигурност.

 

По-важни крайни срокове:
06 май 2019 г. - изпращане на заявките за участие като лектор във форума (с резюме на докладите), като участник в дискусиите или като слушател, на адрес dsidova@nbu.bg. Заявка можете да изтеглите ТУК
08 май 2019 г. – информиране чрез e-mail на одобрените лектори и изпращане на програмата с реда на представяне.
31 май 2019 г. – изпращане на завършените доклади съгласно изискванията, посочени ТУК.
30 ноември – издаване на сборник с доклади на участниците в събитието.

 

План за провеждане на Студентския семинар по сигурност:
Място на провеждане: Нов български университет, Аудитория 409 „Проф. Васил Стоилов“, корпус 1
Ден и час на провеждане: 10 май 2019 г. от 16:30 часа до 21:00 часа

 

10.05.2019 г. (сряда), Аудитория 409, корпус 1
Регистрация на участниците в събитието    16:00 – 16:30
Официално откриване на Студентския семинар по сигурност    16:30 – 16:45
Представяне на доклади – първа част и дискусии    16:45-18:30
Кафе-пауза    18:30-18:45
Представяне на доклади – втора част и дискусии    18:45-20:30
Закриване на семинара    20:30-21:00

 

Организационен екип:
проф. д-р Николай Радулов – председател и ръководител на департамент „Национална и международна сигурност“
доц. д-р Надежда Димова – департамент „Икономика“
гл. ас. д-р Ралица Костадинова – департамент „Право“
Елица Езунова  - департамент „Политически науки“
ас. д-р Михаел Димитров – модератор, департамент „Национална и международна сигурност“
ас. д-р Дафинка Сидова – модератор, департамент „Национална и международна сигурност“

 

 

 

 

 

22.04.2019