facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Конкурси

академична длъжност доцент, дв 28 / 02.04.2024 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност. Срок за подаване на документи - два месеца от публикуване на обявата в ДВ. Документите се подават в Нов български университет, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Дафинка Сидова

Прикачени файлове

конкурс за доцент, ДВ бр. 84/21.10.2022 г.
Академична длъжност:
Нов български университет – София, обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документите се подават в Нов български университет, София, ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки ресурси“, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Михаел Димитров

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  05.04.2023 / 09:40
 • Зала
  зала 20, корпус 1

Прикачени файлове

Академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 24 от 17.03.2020 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 24/17.03.2020 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Дафинка Василева Сидова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  04.06.2020 / 11:00
 • Зала
  виртуална класна стая Мудъл

Прикачени файлове

Академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 83/22.10.2019 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 83/22.10.2019 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Михаел Минев Димитров

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  09.01.2020 / 09:40
 • Зала
  212, първи корпус

Прикачени файлове

Академична длъжност професор, ДВ брой 02 от 08.01.2016 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 2/08.01.2016 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Венелин Ангелов Георгиев

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  18.05.2016 / 14:40
 • Зала
  310, І-ви корпус на НБУ

Прикачени файлове