facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Дипломиране

 

Дипломирането  на студентите, обучаващи се в бакалавърските и магистърските програми на департамента се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за учебния процес на НБУ и Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен.

Студентите придобиват право за дипломиране след семестриално завършване на програмата и получаване на пълния брой необходими кредити, които са разпределени съгласно схемата на програмата.

Студентите с общ успех от курса на обучение над много добър 4.50 имат право на избор за дипломиране с дипломна теза или с държавен изпит. Студентите с общ успех от курса на обучение под много добър 4.50 задължително се дипломират с държавен изпит.

При дипломиране с дипломна теза (бакалавърска или магистърска) към заявлението за дипломиране, в което се формулира нейното заглавие (темата), се прилагат и:

 1. Работен вариант на увод (идеен проект), в който следва бъде изяснена актуалността на темата, ясно да бъдат формулирани обект и предмет на изследване, цел и задачи, основна теза (твърдение), която ще се защитава. Може да бъдат посочени възможни изследователски подходи и методи, както и ограничения и/или допускания.
 2. Работно съдържание (план) на бакалавърската/магистърската теза – предварителна структура, разпределена по глави и под-части;
 3. Списък на литературни източници, които ще бъдат използвани в хода на работата – минимум 30 на брой, които могат да включват книжни и електронни трудове, изследвания, статии, нормативни и поднормативни документи, сайтове на официални институции и др. Важно е поне 1/3 източниците да са на български език.

Дипломантът и научният ръководител предлагат за одобрение от Програмния съвет дипломна теза (бакалавърска или магистърска) със заглавие, което не трябва да е защитавано през последните 3 години от датата на подаване на заявлението.

Програмният съвет може да предложи промяна на заглавието, както и да определи друг научен ръководител.

Съгласно Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен", Приложение № 8 към Наредба за учебния процес в НБУ, чл. 8 и 9, дипломантът разработва своята теза под ръководството на научния ръководител. Когато е готов, дипломантът предава разработената теза на научния си ръководител, който проверява дали тя отговаря на изискванията за плагиатство, разписва титулната страница на тезата и я депозира в департамента не по-късно от четири седмици преди датата за защита. Ако научният ръководител открие, че в разработката има плагиатство или некоректно цитиране, както и ако според него тя не отговаря на минималните и специфичните изисквания за защита, има право да не подпише титулната страница и в писмен отзив да опише обстоятелствата, поради които е отказал. Неподкрепена от научния ръководител дипломна теза не се включва в защита. При неподкрепена дипломна теза студентът има право да си избере нова тема (заглавие) и научен ръководител.

Защитата на дипломните тези и държавния изпит се провеждат от комисии, включващи най-малко трима членове, двама от които са щатни хабилитирани преподаватели в НБУ. В комисиите може да се включи и представител на съответната професионална общност. Съставът на комисиите се назначава със заповед на декана на съответния факултет.

Съгласно чл. 17-19, Комисията определя оценката въз основа на представената дипломна теза, мненията на научния ръководител и рецензента и способността на кандидата да защити позициите си. Ако чрез рецензията или по време на самата защита се установи висока степен на плагиатство, или че тезата не отговаря на изискванията, комисията има право да оцени тезата с оценка Слаб (2). Студент, който е получил оценка Слаб (2) или желае да повиши оценката си, се явява на друга защита с нова теза, нов научен ръководител и нов рецензент.

Резултатите от дипломирането се обявяват на студентите в деня на провеждане на защитата на дипломните тези и държавния изпит.


Стандарт за завършване на образователно-квалификационна степен

 

 • Процедура за провеждане на държавен изпит за ОКС - магистър
 •  

  1. Условие за подаване на документи за явяване на държавен изпит е студентът да е събрал 105 кредити от курсовете, включени в програмата на приемния му випуск или утвърдените в индивидуалния план кредити, изготвен от програмните директори.
  2. Държавен изпит се провежда за студенти с общ семестриален успех не по-висок от мн. добър 4.50. Студентите с общ успех от семестриалните изпити по-висок от 4.50 избират между защита на магистърска теза и държавен изпит.

  3. Държавният изпит се организира в рамките на четири редовни дипломни сесии, както следва:

  • м. януари
  • м. април
  • м. юли
  • м. септември


  4. Държавният изпит е писмен и устен. Той се провежда по конспект, изработен от комисия от трима хабилитирани преподаватели, одобрен от съвета на департамент „Национална международна сигурност“ и приет от ФС на Магистърски факултет.. Конспектът за държавен изпит включва въпроси от изучаваните курсове.
  5. Писмената част на държавния изпит е върху три въпроса от конспекта, които се изтеглят от студент в присъствието на членовете на комисията в залата /или в една от залите/, в която се провежда държавния изпит.
  6.Устният изпит се провежда върху предадената писмена работа и други въпроси от конспекта.
  7. Конспектът за държавен изпит се състои от 15 обобщаващи теми. Всяка тема включва въпроси от няколко сродни курса. Към всяка тема е включен списък на препоръчителна литература, линкове към официални страници на институции за актуална информация, електронни Библиотеки и др.
   8. Конспектът за държавен изпит се публикува в интегрираната информационна система и MOODLE - НБУ не по-късно от три месеца преди неговото провеждане.
   9. Държавният изпит се провежда пред изпитни комисии от хабилитирани и нехабилитирани преподаватели, определени със заповед на декана на МФ като хабилитираните са не по-малко от двама.
  10. Датата за държавен изпит, както и съставите на комисиите се назначават със заповед на декана на Магистърски факултет по предложение на ръководителя на департамент „Национална и международна сигурност“
  11. Продължителността на държавния изпит е три часа.
  12. Студентите от магистърските програми подават молба за явяване на държавен изпит при програмните директори.
  13. Заявленията се приемат всеки работен ден от 9:30 до 17 часа (обедна почивка от 12:30 до 13:30) в приемното време на програмните директори.
  14. В страницата на департамент „Национална и международна сигурност“– линк Държавни изпити и защита на бакалавърски и магистърски тези се качват:
  • Процедурата за провеждане на държавен изпит;
  • Конспектът за държавен изпит;
  • Залите за писмен изпит;
  • Списъци на студенти по комисии и зали за устен изпит.
  15. Комисиите провеждат изпита според тази процедура и със съдействието на секретаря на департамента.
  16. Преди започване на изпита председателят на изпитната комисия инструктира допълнително студентите за провеждането на изпита според тази процедура.
  17. В деня на изпита студентите са длъжни да заемат местата си в определените за държавния изпит зали не по-късно от 8:45. Разпределение на студентите по зали се окачва пред офис 202 – 2 корпус в сутринта преди изпита. Не се допускат в залата студенти след началото на държавния изпит.
  18. Забранява се внасянето и използването на електронни калкулатори, мобилни телефони, пейджъри и друга съобщителна техника.
  19. Всеки студент е длъжен да носи със себе си документ за самоличност, който да представи при влизане в залата на квесторите, химикалка пишеща синьо.
  20. Преди началото на изпита секретаря на департамента организира раздаването на предварително подпечатани с печат на НБУ карирани листа.
  21. Във времето до изтегляне на въпросите член на комисията разяснява на студентите как ще протече изпита и кога ще бъдат обявени резултатите от него.
  22. Изтеглянето на въпросите става от студент в присъствието на членовете на комисията в залата, в която се провежда държавния изпит
  23. Комисията записва изтеглените въпроси на дъската.
  24. Студентите отговарят на едни и същи въпроси, като ги преписват от дъската върху определените за развиването им листа.
  25. Продължителността на писмения изпит е 3 астрономични часа.
  26. По време на изпита се пази пълен ред и тишина. На студентите е забранено да влизат в разговор с когото и да било или да приемат, предават или използват листчета.
  27. На студентите, които говорят по време на изпита или правят опит за преписване, писмената работа се анулира.
  28. Излизането до тоалетна става с разрешение на квесторите. При излизането си от залата студентите се придружават от квестор или член на комисията.
  29. В случай, че студентите не могат да развият изтеглените въпроси, те могат да напуснат залата. Отказалият се студент получава слаба оценка и следва да заплати следващото си явяване на държавен изпит. При напускането на залата се пази пълен ред и тишина.
  30. След обявяване края на изпита, всички са длъжни да престанат да пишат. Предаването на писмените работи става по ред, определен от квесторите.
  31. След приключване на писмения изпит студентите се разпределят пред залите с комисии и изчакват да бъдат повикани от комисията за устен изпит.
  32. Устният изпит се провежда върху предадената писмена работа и други въпроси от конспекта не по- късно от три дни след провеждане на писмения изпит
  33. Резултатите от държавния изпит се обявяват до 3 дни след неговото провеждане.
  34. Писмените работи и устният изпит се оценяват по шестобална система, която включва: “Отличен” (6,00), “Много добър” (5,00), “Добър” (4,00), “Среден” (3,00) и “Слаб” (2,00). За успешно положен се смята изпитът, оценен най-малко със “Среден” (3,00).
  35. Студентите могат да се запознаят с мотивите на комисията за поставянето на съответната оценка в срок до една седмица след полагане на изпита. Оценките не могат да бъдат променяни.
  36. Писмените работи от държавния изпит се съхраняват в департамента в срок от 1 година от датата на провеждане на изпита.

   

 • Процедура за провеждане на държавен изпит за ОКС - бакалавър
 • 1.Условие за подаване на документи за явяване на държавен изпит е студентът да е събрал 240  кредити от курсовете, включени в програмата на приемния му випуск или от индивидуалния план, изготвен от програмен директор.Студентите подават молби за явяване на държавен изпит най-късно 25 работни дни преди насрочената дата за провеждане на държавен изпит.
  2.    Държавен изпит се провежда за студенти с общ семестриален  успех не по-висок от мн. добър  4.50. Студентите с общ успех от семестриалните изпити по-висок от 4.50 избират между защита на бакалавърска теза и държавен изпит.

  3. Държавният изпит се организира в рамките на четири редовни дипломни сесии, както следва:

  • м. януари
  • м. април
  • м. юли
  • м. септември 

  4. Държавният изпит е писмен и устен. Той се провежда по конспект, изработен от комисия от трима хабилитирани преподаватели, одобрен от съвета на департамент  „Национална и международна сигурност“  и приет от ФС на Бакалавърски факултет. Конспектът за държавен изпит  включва въпроси от изучаваните курсове.
  5. Писмената част на държавния изпит е върху три въпроса от конспекта, които се изтеглят от студент в присъствието на членовете на комисията в залата /или в една от залите/, в която се провежда държавния изпит.
  6. Устният изпит се провежда върху предадената писмена работа и други въпроси от конспекта.
  7. Конспектът за държавен изпит се състои от 15 обобщаващи теми. Всяка тема включва въпроси от няколко сродни курса. Към всяка тема е включен списък на препоръчителна литература.
  8. Конспектът за държавен изпит се публикува в интегрираната информационна система и MOODLE -  НБУ не по-късно от три месеца преди неговото провеждане.
  9. Държавният изпит се провежда пред изпитни комисии от хабилитирани и нехабилитирани  преподаватели, определени със заповед на декана на БФ като хабилитираните са не по-малко от двама.
  10. Датата за държавен изпит, както и съставите  на комисиите се назначават със заповед на декана на Бакалавърски факултет по предложение на директора на програмния съвет.  
  11. Продължителността на държавния изпит е три часа.
  12. Студентите от четвърта година на програма на “Гражданска и корпоративна сигурност” подават заявление /по образец/ за явяване на държавен изпит при програмните директори /офис 203, 2 корпус/
  13. Заявленията се приемат всеки работен ден в приемното време на програмните директори.
  14. В страницата на департамент „Национална и международна сигурност“  – линк Държавни изпити и защита на бакалавърски и магистърски тези   се качват:
  •    Процедурата за провеждане на държавен изпит;
  •    Конспектът  за държавен изпит;
  •    Залите за писмен изпит;
  •    Списъци на студенти по комисии и зали за устен изпит.
  15.  Комисиите провеждат изпита според тази процедура и със съдействието на секретаря  на департамент „Национална и международна сигурност“.
  16. Преди започване на изпита председателят на изпитната комисия инструктира допълнително студентите за провеждането на изпита според тази процедура.
  17. В деня на изпита студентите са длъжни да заемат местата си в определените зали не по-късно от 8:45. Разпределение на студентите по зали се поставя на информационното табло  пред офис 202 – 2 корпус сутринта преди изпита. Не се допускат в залата студенти след началото на държавния изпит.
  18. Забранява се внасянето и използването на електронни калкулатори, мобилни телефони, пейджъри и друга съобщителна техника.
  19. Всеки студент е длъжен да носи със себе си документ за самоличност, който да представи при влизане в залата на квесторите, химикалка пишеща синьо.
  20.  Преди началото на изпита секретаря  на департамента  организира раздаването на предварително подпечатани с печат на НБУ карирани листа.
  21. Във времето до изтегляне на въпросите член на комисията разяснява на студентите как ще протече изпита и кога ще бъдат обявени резултатите от него.
  22. Изтеглянето на въпросите става от студент в присъствието на членовете на комисията в залата, в която се провежда държавния изпит.
  23. Комисията записва изтеглените въпроси на дъската.
  24. Продължителността на писмения изпит е 3 астрономични часа.
  25.  По време на изпита се пази пълен ред и тишина. На студентите е забранено да влизат в разговор с когото и да било или да приемат, предават или използват листчета.
  26. На студентите, които говорят по време на изпита или правят опит за преписване, писмената работа се анулира.
  27. Излизането до тоалетна става с разрешение на квесторите. При излизането си от залата студентите се придружават от квестор или член на комисията.
  28. В случай, че студентите не могат да развият изтеглените въпроси, те могат да напуснат залата. Отказалият се студент получава слаба оценка и следва да заплати следващото си явяване на държавен изпит. При напускането на залата се пази пълен ред и тишина.
  29. След обявяване края на изпита, всички са длъжни да престанат да пишат. Предаването на писмените работи става по ред, определен от квесторите.
  30. Устният изпит се провежда върху предадената писмена работа и други въпроси от  конспекта, не по-късно от три дни след провеждане на писмения изпит.
  31. Датата, часа  и залата за устен изпит са обявени на уебстраницата на департамента.
  32. Резултатите от държавния изпит се обявяват след провеждане на устния изпит.
  33. Писмените работи и устният изпит се оценяват по шестобална система, която включва: “Отличен” (6,00), “Много добър” (5,00), “Добър” (4,00), “Среден” (3,00) и “Слаб” (2,00). За успешно положен се смята изпитът, оценен най-малко със “Среден” (3,00).
  34. Писмените работи от държавния изпит се съхраняват в департамент „Национална и международна сигурност“  в срок от 1 година от датата на провеждане на изпита.

 • Изисквания на департамент Национална и международна сигурност към съдържанието и оформянето на бакалавърски и магистърски тези
 • Чл. 5. Минималните изисквания към бакалавърска/магистърска теза от типа „теоретично и/или практическо изследване“ са:

  (1) Теоретично и/или практическо изследване в област, пряко свързана със завършваната програма, чрез което дипломантът показва задълбочени и устойчиви знания и умения в областта, както и способността да създава и организира цялостен писмен текст в подходящия стилов регистър.

  (2) Съдържателни изисквания:
  a) ясно формулирани цел и задачи на изследването;
  b) коректно позоваване и цитиране на ползваната литература;
  c) последователно и логично изложение на предмета на тезата с теоретична и практическа част;
  d) заключение, основано на изводи.

  (3) Структурни изисквания: 
  a) титулна страница, която включва: името на програмата, заглавието на работата, трите имена и факултетния номер на студента, името и фамилия на научния ръководител и годината на написване;
  b) кратка анотация с максимален обем половин страница;
  c) основна част с минимален обем 45 стр. за бакалавърска теза и 65 стр. за магистърска теза (при 1800 знака на стр.), съставена от: въведение; глави, изградени от параграфи, и заключение;
  d) библиография, която включва цитираните източници;
  e) справочен апарат, който включва бележки, приложения и др.

   

  Пълна информация относно изискванията на НБУ е налична в документа "Стандарт за завършване на образователно-квалификационна степен", Приложение № 8 към Наредба за учебния процес в НБУ, издание 1/22.02.2022 г., в сила от 01.03.2022 г., на сайта на НБУ.

 • Конспект за държавен изпит за ОКС - бакалавър за БП "Гражданска и корпоративна сигурност"
 •  

  ЗА ВИПУСК  2017/18 г. И СЛЕДВАЩИТЕ.

   

  Тема 1. Концептуални основи на сигурността.

  1.1. Сигурността като политическа и правна категория. Историческа еволюция на разбирането за сигурност. Възгледите за сигурността в Древен Египет, Древна Гърция, Древен Рим и европейското средновековие. Съвременно съдържание, еволюция и определения на понятието „национална сигурност“.

  1.2. Съвременни възгледи и школи и за изследване на сигурността. Основни представители. Еволюция на идеите за сигурността след края на „студената война“. Концепцията за „широката сигурност“ на Б.Бузан. Други виждания и школи.

  1.3. Концептуални основи на политиката на сигурност. Място на доктрините,концепциите и стратегиите в политиката на сигурност на държавата. Стратегически документи в политиката на сигурност на Република България.

   

  Списък на препоръчителната литература:

  1.1. Георгиев, Хр. Политика на сигурност на Република България в началото на 21 век: теоретични и приложни аспекти. С., 2011.

  1.2. В.Рачев, Г.Бахчеванов и др. Национална и международна сигурност. ВИ.,2006.

  1.3. Й Бакалов. Теоретичен модел на политиката на сигурност и граждански контрол на Република България. НБУ, С., 2011

   

  Тема 2. Политически и социални аспекти на сигурността.

  2.1. Структура на обществото. Особености на икономическата, социалната, политическата и духовната области.

  2.2. Културна и социална системи по Макс Вебер. Връзки и влияния между тях.

  2.3.Природа на политическите отношения. Политика и политики на сигурност в държавата.

   

  Списък на препоръчителната литература:

  2.1. Макс Вебер, Протестантската етика и духът на капитализма.

  2.2. Георги Янков и др. Политология.

  2.3. В. Рачев, Г.Бахчеванов и др. Национална и международна сигурност. ВИ., 2006.

   

  Тема 3. Институционални и правни аспекти на сигурността.

  3.1. Исторически етапи във формирането на съвременната национална система на сигурност Конституционни, правни и институционни основи на функционирането на системата на сигурност на Република България. Правомощия на Народното събрание, Министерския съвет и Президента на републиката в областта на сигурността.

  3.2. Правни и институционални основи на функциониране на военната сигурност.

  3.3. Правни и институционални основи на функциониране на специалните служби на Р България.

   

  Списък на препоръчителната литература:

  3.1. Т. Иванов. Мениджмънт на сигурността и отбраната. Университетско издателство”Стопанство”С.,2008 г.

  3.2. Г.Стефанов. Теория на международната  сигурност. С., 2008 г. Изд. “Сиела”.

  3.3. Фр.Фукояма. Строеж на държавата. Управление и световен ред през 21 век.С., 2004. Изд. «Обсидиан»; Н. Слатински. Сигурността - същност, смисъл, съдържание. С., 2011.

   

  Тема 4. Вътрешна сигурност и обществен ред.

  4.1. Общественият ред като фактор на вътрешната сигурност. Вътрешен ред и сигурност: определения. Цели и средства за поддържане на вътрешния ред. Държавна система за поддържане на вътрешния ред и сигурност.

  4.2. Нормативна основа на вътрешния ред и сигурността. Компетенции на държавните органи. Анализ на рисковете за вътрешния ред и сигурността. Национална стратегия за поддържане на вътрешния ред и сигурността.

  4.3. Организация и дейност на полицейските служби на МВР за поддържането на обществения ред и сигурността. Дейност на органите на местната власт по поддържането на вътрешния ред и сигурността на населението.

   

  Списък на препоръчителната литература:

  4.1. Арабаджийски, Н. Полицейска администрация: организация на полицейската служба в МВР. С., 2001.; Радулов,Н. Специални разузнавателни средства, „АСИ принт”,С, 2010, 268 с. Авторски колектив, Опазване на обществения ред. Част I и II

  4.2. Илиев, И. Полиция: устройство и управление. С., 1995.; Илиев, И. Управление на полицейските и специалните служби. Варна, 2000.

  4.3. Николай Начев. Българската полиция. С.,2008. ЗМСМА

   

  Тема 5. Отбранителна сигурност.

  5.1. Място и роля на отбранителната сигурност в системата за национална сигурност.

  5.2. Същност, цел и съдържание на отбраната на страната.

  5.3. Роля, мисия и задачи на въоръжените сили в Република България

   

  Списък на препоръчителната литература:

  5.1. Национална и международна сигурност. Учебник. С., ВИ,2005.; Г. Бахчеванов. Система за национална сигурност. Държавни институции и оперативни компоненти. С., ВА „Г. С. Раковски” 2007.

  5.2. Рачев и Т. Тагарев. Моделен проект на въоръжените сили. С.,ИИСМО 2008г.; Методология и сценарии за отбранително планиране. С., ВИ, 2007.

  5.3. Г. Бахчеванов. Планиране и вземане на решение в системата за национална сигурност.; Информационното общество - проблеми, перспективи, сигурност. Софтрейд. С., 2004

   

  Тема 6. Разузнаване.

  6.1. Особености на разузнаването. Основни задачи на разузнаването.

  6.2. Разузнавателни дейности по добиване на разузнавателна информация.

  6.3. Разузнавателни дейности по оказване на непосредствено въздействие. Спомагателни разузнавателни дейности и връзката в разузнаването.

   

  Списък на препоръчителната литература:

  6.1. Димитър Йончев,  Основи на разузнаването. Радулов,Н. Специални разузнавателни средства, „АСИ принт”,С, 2010

  6.2. Анатолий Тарас, Наръчник по разузнаване и сигурност.

  6.3. Енциклопедия на шпионажа.

   

   Тема 7. Защита на информацията.

  7.1. Информационно общество (ИО) и информационни технологии. Същност на информационното общество. Европейски инициативи за информационно общество. Български приоритети в информационното общество. Съвременни приложение на информационното общество.

  7.2. Същност, основни компоненти и базов механизъм на функциониране на информационните системи.

  7.3. Работа с електронни документи в системите за сигурност и отбрана.

   

  Списък на препоръчителната литература:

  7.1. Павлов П. Актуални информационни технологии в отбраната и сигурността. Унив. Изд. „Стопанство“. С., 2000 г.

  7.2. Шаламанов В., Т. Тагарев. Информационни аспекти на сигурността. Прокон. С, 1996 г.

  7.3. Павлов  Г. Информационни технологии и системи за сигурността и обраната – втора част. Унив. Изд. „Стопанство“. С., 2003 г.

   

  Тема 8. Геополитика и сигурност.

  8.1. Поява и развитие на геополитическите знания и на геополитиката. Класически автори в геополитиката.

  8.2. Съвременна геополитика. Възгледите на Хенри Кисинджър, Збигнев Бжежински, Жак Атали и Ив Лакост.

  8.3. Рисковото общество според Улрих Бек и особеностите на риска в глобалния свят.

   

  Списък на препоръчителната литература:

  8.1. Хенри Кисинджър, Дипломацията.

  8.2. Збигнев Бжежински, Голямата шахматна дъска.; Збигнев Бжежински, Стратегическата визия. Америка и кризата на глобалния свят.

  8.3. Улрих Бек, Рисково общество.

   

  Тема 9. Европейски контекст на националната политика за сигурност.

  9.1. Исторически и геополитически особености на Европа като геополитически регион. Модели на сигурност на европейския континент в миналото и сега. Основни организации и институции на сигурността в Европа след края на «Студената война».

  9.2. Правни, политически и институционални основи на функциониране на НАТО. Основни данни за организацията. Основни органи и взаимоотношенията между тях. Принципи на функциониране и вземане на решения. Структура, състав и ръководство на обединените въоръжени сили на НАТО.

  9.3. Роля и принос на НАТО в разрешаване на международните конфликти след края на „Студената война“. НАТО и разрешаване на конфликтите в Босна и Косово. НАТО и конфликтът в Афганистан.

   

  Списък на препоръчителната литература:

  9.1. Св. Спасов. Европейска архитектура за сигурност. Издателски комплекс УНСС. С.,2012.

  9.2. Д. Кръстев. Политика на ЕС в областта на сигурността. С.,2010.

  9.3 Зб. Бжежински. Голямата шахматна дъска. С. 1997; Хенрих Кисинджър. Дипломацията, С. 1997

   

   Тема 10. Политически и военно-политически аспекти на функциониране на ЕС.

  10.1. Създаване и основни етапи в развитието на ЕС. Основни договори и проекти за реформи. Реформите в органите и функционирането на ЕС според Лисабонския договор. Основни органи,  взаимоотношенията между тях и процесът на вземане на решения според Лисабонския договор.

  10.2. Обща външна политика и политика на сигурност - същност, основни етапи на изграждане, нормативна база и институционален механизъм на функциониране. Обща политика на сигурност и отбрана /ОПСО/ - същност. Обща европейска отбрана - същност.

  10.3. Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи - същност, основни етапи на изграждане, нормативна база и институционален механизъм на функциониране.

   

  Списък на препоръчителната литература:

  10.1. Хр. Георгиев. Политика на сигурност на Република България в началото на 21 век. С.,2011. Изд. на НБУ.

  10.2. В.Рачев, Г.Бахчеванов и др . Национална и международна сигурност. ВИ.,2006.

  10.3. Св. Спасов. Европейска архитектура за сигурност. Издателски комплекс УНСС. С.,2012.

   

  СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И КРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

   

  Тема 1. Защита на населението и инфраструктурата

  1.1. Същност, съдържание и предназначение на стратегическото предвиждане. Същност, съдържание и роля на ранното предупреждение. Национална система за ранно предупреждение.

  1.2. Развитие на концепцията за защита на критичната инфраструктура: същност и обхват на понятието, генезис, цели, методология, проблемни въпроси. Правен аспект на защитата на критична инфраструктура: европейско и национално законодателство.

  1.3. Европейска критична инфраструктура. Политика на ЕС за защита на критичната инфраструктура.

   

  Списък на препоръчителната литература:

  1.1. Георгиев, В. Стратегическо предвиждане и управление на риска. София, Авангард, 2015

  1.2. Георгиев В. Защита на критичната инфраструктура. София, Авангард, 2015.

  1.3. Защита на критичната инфраструктура в ЕС и България – икономически и организационни аспекти. София, УИ „Стопанство”, 2010 г.

   

   Тема 2. Управление при кризи и конфликти

  2.1. Риск и рискови събития. Определение и класификация. Опасност от техногенни, природни и екологични рискове в световен и национален мащаб.

  2.2. Управление на кризи и конфликти. Основни понятия. Планиране на управлението при кризи. Процедури при управление на кризи.

  2.3. Национална система за защита на населението при кризисни ситуации.

   

  Списък на препоръчителната литература:

  2.1. Бахчеванов, Г. и колектив, Управление при кризи и конфликти, Софтрейд, 2005.

  2.2. Бахчеванов, Г. и колектив, Операции в отговор на кризи, Софтрейд, 2005.

  2.3. Томов, Владимир, Н. Панчев и съавт. "Аварийно-спасителни технологии", РУ, 2005

   

   Тема 3. Управление при кризи с невоенен характер

  3.1. Международни системи за управление при кризи (ООН; ОССЕ; НАТО и ЕС)

  3.2. Системи за управление на кризи с невоенен характер. Оценка на потенциалните опасности от кризи с невоенен характер

  3.3. Мерки за предпазване от кризи. Планиране,

  разпознаване, овладяване, разрешаване на кризата.

   

  Списък на препоръчителната литература:

  3.1. Generic Crisis Management, 2002

  3.2. Доктрина за операции, различни от война. С., 2000.

  3.3. Бахчеванов, Г. и колектив, Управление при кризи и конфликти, Софтрейд, 2005.; Бахчеванов, Г. и колектив, Операции в отговор на кризи, Софтрейд, 2005.

   

  Тема 4. Управление при извънредни ситуации

  4.1. Основи на управлението при извънредни ситуации - същност и видове, обща характеристика на силите и средствата използвани в управлението при извънредни ситуации на международно и регионално ниво.

  4.2. Правни и организационни основи на дейността на службите за обществен ред при извънредни ситуации. Взаимодействие на полицейските служби с другите държавни органи, с органите на местната власт, неправителствени организации, доброволни формирования и граждани при извънредни ситуации.

  4.3. Национална система за управление при извънредни ситуации - предназначение, основни задачи и компетенции на органите за управление при извънредни ситуации. Елементи на процеса на планиране на дейността за управление при извънредни ситуации.

   

  Списък на препоръчителната литература:

  4.1. Дойков, Н. Планиране и вземане на решение за управление на кризисни ситуации при терористичен акт. С. 2007; Манев, М Кризи и конфликти С. 2001.

  4.2. Дойков, Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2007

  4.3. Мариновски, К. Дейност на полицията при бедствия и аварии. С., 2002., Закон за защита при бедствия.

   

  Тема 5. Кризисен мениджмънт

  5.1. Мениджмънт на риска при управление на кризи - принципи, задачи, процеси, методи.

  5.2. Приложение на методите за моделиране в системите за отбраната и сигурността. Приложение на ситуационни игри при подготовката за операции за овладяване на кризи.

  5.3. Комуникациите в кризисна ситуация - модели на ефективна комуникация, интерактивни комуникационни подходи за разрешаване на кризи. Видове комуникационни решения за преодоляване на кризисни проблеми и конфликти.

   

  Списък на препоръчителната литература:

  5.1. Георгиев В. Оценяване и управление на риска за сигурността. София, Авангард, 2015.

  5.2. . Бахчеванов, Г. и колектив, Управление при кризи и конфликти, Софтрейд, 2005.; Бахчеванов, Г. и колектив, Операции в отговор на кризи, Софтрейд, 2005.

  5.3. Маринов, Руси. Кризисен мениджмънт - информационни стратегии и интерент платформи.изд. НБУ, 2015; Маринов, Руси. Кризисен мениджмънт, НБУ, 1999

   

   СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ЗАЩИТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА

  Тема 1. Граждански контрол върху политиката за сигурност.

  1.1. Същност на демократичния контрол над системата за национална сигурност.

  1.2. Националната сигурност под парламентарен контрол: условия и механизми за ефективност.

  1.3. Информационната сигурност като проблем на демократичния граждански контрол. Управление и контрол на службите за сигурност.

   

  Списък на препоръчителната литература:

  1.1. Иванов, Христо. Контрол над специализираните служби за сигурност. С., ВИ, 2007; Йончев, Д.

  1.2. Слатински, Н. Бяла книга по въпросите на гражданския контрол във въоръжените сили, С., 1998.

  Йончев, Д., Слатински, Н.  Демократичното общество и граждански контрол върху системата за национална сигурност (сравнителен анализ и културни особености)., С., 1997;

  1.3. Силигман, Адам. Идеята за гражданско общество. С., Критика и хуманизъм 1995.; Хънтингтън, С. Войникът и държавата, С., 1997.

   

  Тема 2. Контраразузнаване.

  2.1. Българско контраразузнаване. Структура, функции, цели, задачи

  2.2. Сили на контраразузнаването. Подбор, назначаване, кариерно развитие. Използване

  2.3. Секретни сътрудници на контраразузнаването

   

  Списък на препоръчителната литература:

  2.1. Асенов Б. Теория на разузнаването и контраразузнаването. ВСУ „Черноризец Храбър”, 2008 г.

  2.2. Радулов,Н. Специални разузнавателни средства, „АСИ принт”,С, 2010

  2.3. Асенов Б.; Кипров, П., "Контраразузнаването", изд. "Труд", С. 2000 г.

   

  Тема 3. Основи на корпоративната сигурност.

  3.1. Основни понятия за сигурност, опасност, риск, корпоративна и национална сигурност. Исторически преглед на системите за корпоративна сигурност.

  3.2. Структура и характер на системата за корпоративна сигурност. Задачи на системата за корпоративна сигурност.

  3.3. Структура и задачи на системата за вътрешна сигурност. Структура и задачи на системата за външна сигурност. Структура на системата за сигурност на информационната система на корпорацията.

   

  Списък на препоръчителната литература:

  3.1. Апостолов, С. Организация, функции и структура на информационно-аналитичните звена към стопанските организации. С., 2001.; Апостолов, С. Генезис на фирмената сигурност в Република България през преходния период. С., 2003.

  3.2. Василев, Е. Мениджмънт на сигурността. С., 2002.; Василев, Е. Фирмена сигурност. С., 2000.; Григоров, В. Основи на фирмената сигурност. С., 2002.

  3.3. Иванов, Х. Охранителният бизнес. С., 2000.; Иванов, Х., Н. Арабаджийски. Частна охранителна дейност. Коментар, правна регламентация, образци-документи. С., 1997

   

  Тема 4. Специални разузнавателни средства.

  4.1. Същност и съдържание на специалните разузнавателни средства. Правна рамка.

  4.2. Оперативни способи за прилагане на СРС - общи и специфични характеристики. Външно наблюдение (наблюдение и проследяване).

  4.3. Управление на СРС. Анализ на информацията.

   

  Списък на препоръчителната литература:

  4.1. Радулов, Н. Специални разузнавателни средства, „АСИ принт”,С, 2010

  4.2. Асенов Б. Теория на разузнаването и контраразузнаването. - ВСУ „Черноризец Храбър”, 2008 г.

  4.3. Бойчев, П. Техническо разузнаване. Оперативни способи и противодействие. С., 2003.

   

  Тема 5. Управление на специалните служби.

  5.1. Управление на сигурността – основни понятия. Управленски цикъл. Управленското решение в специалните служби.

  5.2. Среда на управление в службите за сигурност. Цели в управлението на службите за сигурност. Планирането в системата за сигурност. Контролът в управление на специалните служби.

  5.3. Управление на ДАНС. Управление на МВР. Управление на ДАР и НСО

   

  Списък на препоръчителната литература:

  5.1. Радулов, Н. Сигурност 4.0. София. 2019 г.

  5.2. Станчева А. Основи на управлението. Издателска къща „СТЕНО“, Варна, 2003 г.

  5.3. Асенов Б. Теория на разузнаването и контраразузнаването. - ВСУ „Черноризец Храбър”. 2008 г.

   

  СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: КРИМИНОЛОГИЯ И КРИМИНАЛИСТИКА

  Тема 1. Психология и криминология.

  1.1. История и същност на психологията. Основни школи в психологията.

  1.2. Психология на криминалното поведение. Психологична типология на извършителите на насилствени престъпления и на престъпления против собствеността.

  1.3. Антисоциалната личност. Криминалната психопатия. Антисоциалното личностово разстройство. Личностови разстройства и криминално поведение.

   

  Списък на препоръчителната литература:

  1.1. Колектив (2014). Книга за психологията. В., Стено; Узунов, Н. (2008). Основи на психологията. С., Сиела; Минчем, Б. (2011). Обща психология. С., Сиела.

  1.2. Маджаров, Е. (2001). Психологическо портретиране на правонарушители. С., Сиела; Айдаров, Й. (2010). Криминология, С., Сиела

  1.3. Гайдаров, К. (2007) Криминалната личност (генезис и феноменология). С., Унив. изд.

   

  Тема 2. Психология и криминалистика.

  2.1. Същност и история на криминалистичната психология. Теории и възгледи.

  2.2. Психологически основи на разпита. Психология на даването на показания и обяснения. Психологически основи на следствения експеримент. Психологически основи на очната ставка

  2.3. Същност, оранизация и структура на съдебно-психологичната еспертиза. Общи принципи на съдебно-психологичната експертиза. Видове съдебно-психологични експертизи.

   

  Списък на препоръчителната литература:

  2.1. Беленски, Р. (2002). Кратка криминалистика. С., Камея; Бърг, Б. и Хорган, Дж. (2002). Криминалстика. С., ИК Труд

  2.2. Беленски, Р. (2009). Разпити на свидетели в наказателното производство. С, Софи-Р; Джейн,Б., Бъкли, Дж., Рийд, Дж. и Инбау, Ф. (2008). Полицейски разпити и признания: техниката Рийд. С., Софи-Р

  2.3. Григоров, И. (2008). Юридическа психология. С., Общ. възп.

   

  Тема 3. Социология и криминология.

  3.1. Проблемът за престъплението и престъпността в контекста на съвременната социология. Основни школи и теории - класическа школа, позитивистична школа, чикагска школа, школа на социалната защита, икономическа школа, теория за диференциалната връзка, конфликтни теории.

  3.2. Социологическият подход към изследването на престъпността. Исторически условия за възникване и развитие. Личността в социологическа перспектива. Дуализмът на човешката природа и неговите социални причини. Криминалната личност.

  3.3. Двойствената социална роля на полицейски апарат. Полицейски контрол и престъпно поведение. Функциониране на социалната система „полиция – съд – затвор – престъпност”.

   

  Списък на препоръчителната литература:

  3.1. Канушев, М. 2008. Социалното конструиране на девиантния субект. Критика и хуманизъм, София.

  3.2. Фотев, Г. (съст.). 2005. Социология на отклоняващото се поведение. Просвета, София.

  3.3. Бекария, Ч. 1993. За престъпленията и наказанията. ТедИна, Варна.; Фуко, М. 1998. Надзор и наказание. Раждането на затвора. УИ “Св. Климент Охридски”, София.

   

  Тема 4. Криминалистика - обща част.

  4.1. Обща теория на криминалистиката. Предмет, система, методология и задачи на криминалистиката. Възникване и развитие на криминалистиката

  4.2. Криминалистична идентификация. Криминалистично учение за следите. Трасология, дактилоскопия, съдебна балистика.

  4.3. Криминалистична тактика. Обща характеристика и организация. Организационно-методически въпроси на криминалистичната експертиза. Обща методология за извършване на криминалистичните експертизи.

   

  Списък на препоръчителната литература:

  4.1. Бобев, К. (2006). Криминалистика; Боев, И. (2001).,Криминалистика

  4.2. Бърг, Б., Хорган,Д. (2002). Криминалистика; Вакарелски, И. (1978). Криминалистика

  4.3. Михайлов, Г. (1986). Криминалистика; Цеков, Ц. (2006). Криминалистика

   

  Тема 5. Криминалистика – специална част. Криминалистични техники, тактики и експертизи.

  5.1. Технически средства и методи за проявяване, откриване, изземване и фиксиране на следите. Криминалистична (полицейска) регистрация. Същност и значение. Нормативна база  и процедури.

  5.2. Доказване, веществени доказателства и доказателствени средства в наказателното производство. Способи на доказване - понятие и видове. Участие на експерт-криминалиста в наказателното производство.

  5.3. Същност и видове криминалстични експертизи. Наказателно-правни и процесуални аспекти на криминалистичните експертизи.

   

  Списък на препоръчителната литература:

  5.1. Бобев, К. (2006). Криминалистика; Боев, И. (2001).,Криминалистика

  5.2. Бърг, Б., Хорган,Д. (2002). Криминалистика; Вакарелски, И. (1978). Криминалистика

  5.3. Михайлов, Г. (1986). Криминалистика; Цеков, Ц. (2006). Криминалистика

   

   

  ЗА ВСИЧКИ ВИПУСКИ ДО 2016/17  Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО.

  Основни теми:
  Тема 1.  Концептуални основи на сигурността.
  1.1.    Сигурността като политическа и правна категория. Историческа еволюция на разбирането за сигурност. Възгледите за сигурността в  Древен Египет,  Древна Гърция,  Древен Рим  и  Европейското средновековие. Съвременно съдържание , еволюция и определения  на понятието национална сигурност.
  1.2.    Съвременни възгледи и школи и  за изследване на сигурността . Основни представители. Еволюция на идеите за сигурността след края на „студената война“. Концепцията за „широката сигурност“ на Б.Бузан. Други виждания и школи.
  1.3.    Концептуални основи на политиката на сигурност. Място на доктрините,концепциите и стратегиите в политиката на сигурност на държавата. Основно съдържание на Стратегията на сигурност на Република България от 2010 г. Други стратегически документи в политиката на сигурност на Република България.

   

  Списък на препоръчителната литература:
  1.2. В.Рачев, Г.Бахчеванов и др . Национална и международна сигурност. ВИ.,2006.
  1.3. Й Бакалов. Теоретичен  модел на политиката на сигурност и граждански контрол на Република България. С.,2011. Изд. на НБУ.

   

  Тема 2. Политически и социални аспекти на сигурността.
  2.1.    Структура на обществото. Особености на икономическата, социалната, политическата и духовната области.
  2.2.    Културна и социална системи по Макс Вебер. Връзки и влияния между тях.
  2.3.    Природа на политическите отношения. Политика и политики на сигурност в държавата.

   

  Списък на препоръчителната литература:
  2.1.. Макс Вебер, Протестантската етика и духът на капитализма.
  2.2. Георги Янков и др. Политология.
  2.3. В.Рачев, Г.Бахчеванов и др . Национална и международна сигурност. ВИ.,2006.

   

  Тема 3. Институционални и правни аспекти на сигурността.
  3.1.    Исторически етапи във формирането на съвременната национална система на сигурност Конституционни, правни и институционни основи на функционирането на системата на сигурност на Република България.  Правомощия на Народното събрание, Министерския съвет и Президента на републиката в областта на сигурността.
  3.2.    Правни и институционални основи на функциониране на военната сигурност.
  3.3.    Правни и институционални основи на функциониране на специалните служби на Р България

   

  Списък на препоръчителната литература:
  3.1. Т. Иванов. Мениджмънт на сигурността и отбраната. Университетско издателство”Стопанство”С.,2008 г.
  3.2. Г.Стефанов. Теория на международната  сигурност. С.,2008 г. Изд. “Сиела”.
  3.3. Фр.Фукояма.Строеж на държавата.Управление и световен ред през 21 век.С.,2004. Изд. «Обсидиан»; Н. Слатински. Сигурността - същност, смисъл, съдържание. С.,2011.

   

  Тема 4. Граждански контрол върху политиката за сигурност.
  4.1.    Същност на демократичния  контрол над системата за национална сигурност.
  4.2.    Националната сигурност под парламентарен контрол: условия и механизми за ефективност.   
  4.3.    Информационната сигурност като проблем на демократичния граждански контрол. Управление и контрол на службите за сигурност.

   

  Списък на препоръчителната литература:
  4.1. Иванов, Христо. Контрол над специализираните служби за сигурност. С., ВИ, 2007; Йончев, Д.
  4.2. Слатински, Н.  Бяла книга по въпросите на гражданския контрол във въоръжените сили, С., 1998.
  Йончев, Д., Слатински, Н.  Демократичното общество и граждански контрол върху системата за национална сигурност (сравнителен анализ и културни особености)., С., 1997;
  4.3. Силигман, Адам. Идеята за гражданско общество. С., Критика и хуманизъм 1995.; Хънтингтън, С. Войникът и държавата, С., 1997.


  Тема 5. Вътрешна сигурност и обществен ред.
  5.1.    Български структури за сигурност и обществен ред. Организация, цел и задачи.
  5.2.    Същност и съдържание на оперативно-издирвателната дейност.
  5.3.    Използване на СРС за обезпечаване на сигурност и обществен ред.

  Списък на препоръчителната литература:
  5.1. Арабаджийски, Н. Полицейска администрация: организация на полицейската служба в МВР. С., 2001.; Радулов,Н,Специални разузнавателни средства, „АСИ принт”,С, 2010, 268 с.
  5.2. Илиев, И. Полиция: устройство и управление. С., 1995.; Илиев, И. Управление на полицейските и специалните служби. Варна, 2000.
  5.3. Николай Начев.  Българската полиция. С.,2008.

   

  Тема 6. Отбранителна сигурност.
  6.1.    Място и роля на отбранителната сигурност в системата за национална сигурност.
  6.2.    Същност, цел и съдържание на отбраната на страната.
  6.3.    Роля мисия и задачи на въоръжените сили в Република България

   

  Списък на препоръчителната литература:
  6.1. Национална и международна сигурност. Учебник. С., ВИ,2005.; Г. Бахчеванов. Система за национална сигурност. Държавни институции и оперативни компоненти. С., ВА „Г. С. Раковски” 2007.
  6.2. Рачев и Т. Тагарев. Моделен проект на въоръжените сили. С.,ИИСМО 2008г.; Методология и сценарии за отбранително планиране. С., ВИ, 2007.
  6.3. Г. Бахчеванов. Планиране и вземане на решение в системата за национална сигурност.; Информационното общество - проблеми, перспективи, сигурност. Софтрейд. С., 2004

   

  Тема 7. Разузнаване.
  7.1.    Особености на разузнаването. Основни задачи на разузнаването.
  7.2.    Разузнавателни дейности по добиване на разузнавателна информация.
  7.3.    Разузнавателни дейности по оказване на непосредствено въздействие. Спомагателни разузнавателни дейности и връзката в разузнаването.

   

  Списък на препоръчителната литература:
  7.1. Димитър Йончев,  Основи на разузнаването.
  7.2. Анатолий Тарас, Наръчник по разузнаване и сигурност.
  7.3. Енциклопедия на шпионажа.

   

  Тема 8. Контраразузнаване.
  8.1.    Българско контраразузнаване. Структура, функции, цели, задачи
  8.2.    Сили на контраразузнаването. Подбор, назначаване, кариерно развитие. Използване
  8.3.    Секретни сътрудници на контраразузнаването

   

  Списък на препоръчителната литература:
  8.1. Асенов Б. Теория на разузнаването и контраразузнаването. - ВСУ „Черноризец Храбър”, 2008 г.
  8.2. Радулов,Н,Специални разузнавателни средства, „АСИ принт”,С, 2010, 268 с.
  8.3. Асенов Б.; Кипров, П., "Контраразузнаването", изд. "Труд", С. 2000 г.;

   

  Тема 9. Защита на информацията.
  9.1.    Информационно общество (ИО) и информационни технологии. Същност на информационното общество. Европейски инициативи за информационно общество. Български приоритети в информационното общество. Съвременни приложение на информационното общество.
  9.2.    Същност, основни компоненти и базов механизъм на функциониране на информационните системи.
  9.3.    Работа с електронни документи в системите за сигурност и отбрана.

   

  Списък на препоръчителната литература:
  9.1. Павлов П. Актуални информационни технологии в отбраната и сигурността. Унив. Изд. „Стопанство“. С., 2000 г.
  9.2. Шаламанов В., Т. Тагарев. Информационни аспекти на сигурността. Прокон. С, 1996 г.
  9.3. Павлов  Г. Информационни технологии и системи за сигурността и обраната – втора част. Унив. Изд. „Стопанство“. С., 2003 г.

   

  Тема 10. Защита на населението и инфраструктурата.
  10.1.    Риск и рискови събития. Определение и класификация.Опасност от техногенни, природни и екологични рискове в световен и национален мащаб.
  10.2.    Управление на кризи и конфликти. Основни понятия. Планиране на управлението при кризи. Процедури при управление на кризи.
  10.3.    Национална система за защита на населението при кризисни ситуации.

   

  Списък на препоръчителната литература:
  10.1. Бахчеванов, Г. и колектив, Управление при кризи и конфликти, Софтрейд, 2005.
  10.2. Бахчеванов, Г. и колектив, Операции в отговор на кризи, Софтрейд, 2005.
  10.3. Томов, Владимир, Н. Панчев и съавт. "Аварийно-спасителни технологии", РУ, 2005г.

   

  Тема 11. Геополитика политикаи сигурност.
  11.1.    Поява и развитие на геополитическите знания и на геополитиката. Класически автори в геополитиката.
  11.2.    Съвременна геополитика. Възгледите на Хенри Кисинджър, Збигнев Бжежински, Жак Атали и Ив Лакост.
  11.3.    Рисковото общество според Улрих Бек и особеностите на риска в глобалния свят.

   

  Списък на препоръчителната литература:
  11.1. Хенри Кисинджър, Дипломацията.
  11.2. Збигнев Бжежински, Голямата шахматна дъска.; Збигнев Бжежински, Стратегическата визия. Америка и кризата на глобалния свят.
  11.3. Улрих Бек, Рисково общество.

   

  Тема 12. Европейски контекст на националната политика за сигурност.
  12.1.    Исторически и геополитически особености на Европа като геополитически регион. Модели на сигурност на европейския континент в миналото и сега. Основни организации и институции на сигурността в Европа след края на «студената война».
  12.2.    Правни, политически и институционални основи на функциониране на НАТО. Основни данни за организацията. Основни органи и взаимоотношенията между тях. Принципи на функциониране и вземане на решения. Структура, състав и ръководство на обединените въоръжени сили на НАТО. Основно съдържание на новата Стратегическа концепция на съюза от 2011.
  12.3.    Роля и принос на НАТО в разрешаване на международните конфликти след края на „студената война“. НАТО  и разрешаване на конфликтите в Босна и Косово. НАТО и конфликтът в Афганистан.

   

  Списък на препоръчителната литература:
  12.1. Св. Спасов. Европейска архитектура за сигурност. Издателски комплекс УНСС. С.,2012.
  12.2. Д. Кръстев. Политика на ЕС в областта на сигурността. С.,2010.
  12.3 Зб. Бжежински. Голямата шахматна дъска. С. 1997; Хенрих Кисинджър. Дипломацията, С. 1997

   

  Тема 13. Политически и военно-политически аспекти на  функциониране на ЕС.
  13.1.    Създаване и основни етапи в развитието на ЕС. Основни договори и проекти за реформи. Реформите в органите и функционирането на ЕС според Лисабонския договор.Основни органи,  взаимоотношенията между тях и  процесът на вземане на решения според Лисабонския договор.
  13.2.    Обща политика в областта на външните отношения и сигурността /ОПОВОС/- същност,основни етапи на изграждане, нормативна база и институционален механизъм на функциониране. Обща европейска политика на сигурност и отбрана /ОЕПСО/ -същност .  Обща европейска отбрана- същност.
  13.3.    Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи- същност,основни етапи на изграждане, нормативна база и институционален механизъм на функциониране.

   

  Списък на препоръчителната литература:

  13.1. Хр. Георгиев. Политика на сигурност на Република България в началото на 21 век. С.,2011. Изд. на НБУ.
  13.2. В.Рачев, Г.Бахчеванов и др . Национална и международна сигурност. ВИ.,2006.
  13.3. Св. Спасов. Европейска архитектура за сигурност. Издателски комплекс УНСС. С.,2012.


  Тема 14. Основи на корпоративната сигурност.
  14.1. Основни понятия за сигурност, опасност, риск, корпоративна и национална сигурност. Исторически преглед на системите за корпоративна  сигурност.
  14.2. Структура и характер на системата за корпоративна  сигурност. Задачи на системата за корпоративна  сигурност.
  14.3. Структура и задачи на системата  за вътрешна сигурност.  Структура и задачи на системата  за външна сигурност. Структура на системата за сигурност на информационната система на корпорацията.

   

  Списък на препоръчителната  литература:
  14.1. Апостолов, С. Организация, функции и структура на информационно-аналитичните звена към стопанските организации. С., 2001.; Апостолов, С. Генезис на фирмената сигурност в Република България през преходния период. С., 2003.
  14.2. Василев, Е. Мениджмънт на сигурността. С., 2002.; Василев, Е. Фирмена сигурност. С., 2000.; Григоров, В. Основи на фирмената сигурност. С., 2002.
  14.3. Иванов, Х. Охранителният бизнес. С., 2000.; Иванов, Х., Н. Арабаджийски. Частна охранителна дейност. Коментар, правна регламентация, образци-документи. С., 1997


  Тема 15. Частна охранителна дейност (Организация и тактика на частната охранителна дейност).
  15.1. Същност и характерни особености на охранителната дейност.
  15.2. Организация и тактика на охраната при транспорт на парични средства, ценности и  физически лица.
  15.3. Тактически действия при извършване на проверка за установяване на самоличността на лица, проверка на лични вещи, на моторни превозни средства,  при проверка в сгради и помещения, в търговски обекти и питейни заведения.

   

  Списък на препоръчителната литература:
  15.1. Богданов, В. Телохранител. Охрана физически лица/инкасо. Плевен, “Ивко” ООД, 2004.г.; Иванов, Хр. Бизнесът частна охранителна дейност. С., 2005г.
  15.2. Попов, П. Охранителна дейност. С., Военно издателство, 2008г..
  15.3. Дойков, Н. Основни препоръки и правила за поведение при терористични заплахи. С. 2010г.; Дойков, Н.  Тактически действия в населени места. С. 2011г.; Дойков, Н  Лична безопоснос&

 • Конспект за държавен изпит за МП "Противодействие на престъпността и тероризма"st
 •  

   Специализация - Мениджмънт на противодействието на престъпността и тероризма

  Основни теми:
  Тема 1.  Управление  на  високорискови  операции  на международно  и  регионално  ниво
  1.1.  Основи на високорисковите операции- същност и видове, обща характеристика на видовете операции; сили и средства използвани в операциите на международно и регионално ниво.
  1.2.Съдържание на високорисковите операции- етапи на операциите и тяхното съдържание; определение и елементи на построението на силите и средствата.  
  1.3. Европейско полицейско сътрудничество и съвместни високорискови операции
        

  Списък на препоръчителната литература:
  1.1. Конвенция за прилагане на споразумението от Шенген -14. 06. 1985г.; Рамково решение на Съвета на Европейския съюз от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за задържане и процедурите по предаване на лица между държавите членки (2002/584/ПВР).
  1.2. Н. Дойков, Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2007г. 
  1.3. Н. Дойков, Основи на тактическите действия в населени места-С. 2011 г. ; Европейска конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси; Конвенция за прилагане на споразумението от Шенген -14. 06. 1985г.

   

  Тема 2.Международно  сътрудничество  в  борбата  с  тероризма
  2.1. Детерминиране на тероризма.
  2.2. Видове тероризъм. Характерни черти на съвременния тероризъм.
  2.3. Анализ на системите за противодействие на международния тероризъм  в различните региони.

   

  Списък на препоръчителната литература:
  2.1. Дойков, Н., Противодействие на тероризма-С.2011г. ; Н. Дойков, Самоубийственият тероризъм. Анализ и противодействие -С. 2007г.
  2.2. Н. Дойков, България в обсега на тероризма 20-21 век. Анализ и противодействие- С. 2007г. ; Н. Дойков, Самоубийственият тероризъм. Анализ и противодействие -С. 2007г.
  2.3. Н. Дойков, Глобалният   тероризъм - детерминация   и  форми   на   проявление. С.2008г. ; Трифонов, Т.” Тероризъм. Политически и правни аспекти”. С., Албатрос. 1998г.; Трифонов,Т.” Организация и тактика на борбата с терористичната  дейност”.С,1996г.; Хофман, Б.” Тероризмът днес”. С., Плеяда. 1999г.

   

  Тема 3.    Противодействие на общата престъпност
  3.1.Същност, принципи и правни основи на превантивната дейност.
  3.2. Предотвратяване и пресичане на престъпления.
  3.3. Първоначални и последващи действия за разкриване на престъпления.

   

  Списък на препоръчителната литература:
  3.1. Закон за МВР ; Правилник за приложение на ЗМВР
  3.2. Авт.колектив. ОИД за противодействие на криминалната престъпност,          Част ІІ С, 2005 г.; Бърг, Б., Хорган, Д. Криминалистика. С.,2001 г.
  3.3. Байчо Панев. Криминология. Б. 1995 г. изд. БСУ; Бърг, Б., Хорган, Д. Криминалистика. С.,2001 г.; Дойков, Н., Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2007г. ; Маргаритова, Св., Митева, Ю., Умишлените убийства в България, БАК, С. 1994 г.

   

  Тема 4.  Оцеляване  в  терористична  среда
  4.1. Фази на терористичните операции и фактори обуславящи характера на кризите при терористичен акт.
  4.2. Насоки  и   препоръки  за  действия  при  конкретни   терористични   заплахи.
  4.3. Препоръки  за  ръководителя  на  предприятието ( организацията) за  действия  при   кризисни  ситуации.                      

   

  Списък на препоръчителната литература:
  4.1. Дойков, Н., Противодействие на тероризма - С.2011 г.
  4.2. Н. Дойков, Глобалният   тероризъм - детерминация   и  форми   на   проявление. С.2008г.; Н. Дойков, Използване на самоделни взривни устройства за престъпни цели и организация на противодействието, С. 2005г.. 
  4.3. Дойков, Н., Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2007г.

   

  Тема 5. Тактически и технически аспекти на използването на оръжие, физическа сила и помощни средства за противодействие на престъпността и тероризма
  5.1. Основни правомощия за прилагане на законите от полицейските служители. Международни стандарти за използване на оръжия, физическа сила и помощни средства. Тактическите действия за прилагане на законите от полицейските служители
  5. 2. История и съвременни тенденции в развитието на огнестрелните оръжия
  5.3. Елементи и техники за стрелба със стрелково оръжие.  Особености на подготовката в индивидуалната тактическа стрелба. Техники за стрелба със стрелково оръжие.

   

  Списък на препоръчителната литература: 
  5.1. Закон за контрол на взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаси; Дойков, Н., Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2007г.
  5.2. Наставление по стрелково дело ВИ-2001 г.; Дойков, Н., Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2007г.
  5.3. Дойков, Н., Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2007г.

   

  Тема 6.  Разузнаване и Контраразузнаване
  6.1. Сили на разузнаването и контраразузнаването.
  6.2. Средства на разузнаването и контраразузнаването.
  6.3. Секретни сътрудници на разузнаването и контраразузнаването.

   

  Списък на препоръчителната литература: 
  6.1. Асенов Б. Теория на разузнаването и контраразузнаването. - ВСУ „Черноризец Храбър”, 2008 г.; Арабаджийски, Николай. Полицейската служба в МВР. О, 1998.
  6.2. Айдаров Йордан. Криминология (основни проблеми). С, 1996.; Арабаджийски, Николай. Полицейската служба в МВР. О, 1998.
  6.3. Арабаджийски, Николай. Полицейската служба в МВР. О, 1998.

   

  Тема 7. Несмъртоносни оръжия
  7.1. Предназначение на несмъртоносните оръжия.
  7.2. Технологии, използвани в несмъртоносните оръжия.
  7.3. Психологически, социални и други ефекти от въоръжаването с несмъртоносни оръжия.

   

  Списък на препоръчителната литература: 
  7.1. Гусченко И. Несмертельное оружие. http://www.zerkalo-nedeli.com/nn/show/409/36000/
  7.2. Нелетальное оружие массового поражения и его воздействие. http://drugie.here.ru/achtung/weapon.htm; Технология безопасности. Проблемы применения несмертельного оружия. http://www.nast.md/technology/problems/
  7.3. "Несмертельное" оружие. http://www.explosive.ru/12/4/408.html ; Технология безопасности. Проблемы применения несмертельного оружия. http://www.nast.md/technology/problems/

   

  Тема 8. Оръжията на тероризма и защитата от тях
  8.1. Оръжията на тероризма - ръчни гранати; късоцевни оръжия; дългоцевни оръжия;  минохвъргачки; оръжия за масово поразяване. Поразяващи възможности.
  8.2. За природата на взрива. Физичен и химичен взрив. Детонация. Взривни вещества. Класификация. Сравнителни характеристики.
  8.3. Поразяващо действие на взрива от заряд. Медицински резултат. "Мръсни" бомби.

   

  Списък на препоръчителната литература: 
  8.1.  Иванов, Т. Химия и технология на ВВ. С., ДИ Техника, 1983. ;  Инструкция за организация на защита и поведение при употреба на радиоактивно оръжие в мирно време. Международния институт по здравеопазване и здравно осигуряване. 2004.
  8.2. Камбурова, Г. Нови методи за определяне токсичните газове, отделящи се при взривната химическа реакция. С. Сп. Експлозив, бр. 1, 2004, ;  Каменогорский, М. Заряда для "пояса шахида". М., г. Независимое военное обозрение, бр. 33, септември 2004.; Саздов, Р. Наръчник по взривни работи. С., Партиздат, 1982.
  8.3. Каталог за въоръжение и военна техника. С., КИНТЕКС, 1994.  Каталог на продуктите. Фондация "Хемус", 2004.;  Радев. В. Защита от взривяване. Взрив и взривни устройства. Библиотека всичко за оръжието, бр. 2, 1997.;  Радев. В. Защита от взривяване. Защита на автомобила от взривяване. Библиотека всичко за оръжието, бр. 3, 1997.

   

  Тема 9.  Тероризъм и ислямски фундаментализъм
  9.1. Социалноикономически характеристики на ислямския фундаментализъм.  Психологически характеристики.
  9.2. Джихадът - религиозен мотив или modus operandi.  Самоубийствените атентати.
  9. 3. Класификационни схеми и модели на развитие на ислямския фундаментализъм. Модели на противодействие - световният опит.

   

  Списък на препоръчителната литература: 
  9.1. Павлович, П., Война и конфликти в епохите на Джахилията и ранния ислям. В: Годишник на ВСУ "Черноризец Храбър", т. 1, 1999;  Павлович, П., Концепцията за властта в исляма: формиране и доктринални аспекти. В: Историческо Бъдеще, 2, 1998;
  9.2. Чуков, Вл. Ислямският свят и глобализацията, В: аламанах ХХІ век: Наследство и перспективи, Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Варна, 2003;
  9.3. Чуков, Вл., Ислямският фундаментализъм, София, Изток Запад, 2004. ; Чуков, Вл. Зараждането на ислямската държавност, София, Медиаком, 1994;  Чуков, Вл. и В. Георгиев, Философия и теория на ислямското право, София, Лик, 1997.

   

  Тема 10. Анализ на кризите със заложници
  10.1.  Международно и национално правно регулиране на превенцията и управлението на кризи със заложници.  Особеностите на кризата със заложници. Планиране при кризи със заложници.
  10.2. Динамика и процеси на кризата със заложници.  Социалнопсихологически особености на ситуацията при криза със заложници.
  10.3. Психологичен анализ на поведението на жертвите. Стокхолмски синдром. Психологичен анализ на поведението на похитителите. Особености и тактики за водене на преговори за освобождаване на заложници.

   

  Списък на препоръчителната литература: 
  10.1. Жер, Фр. Доброволци за смърт. История на самоубийствените атентати, ИК "Лик ", С. 2004; Лешан, Л. (2008). Психология на войната: размисъл за нейната мистика и лудост. , American Psychiatric Association. 1983. Ethical Dimensions of Psychiatric Intervention in Terrorist and Hostage Situations: A Report. In Terrorism: Interdisciplinary Perspectives. Eichelman, B.; Soskis, D.A.; Reid, W., eds. Washington, DC: American Psychiatric Association, p.181-186. ;
  10.2. Лешан, Л. (2008). Психология на войната: размисъл за нейната мистика и лудост,. Жер, Фр. Доброволци за смърт. История на самоубийствените атентати, ИК "Лик ", С. 2004; Jenkins, B.M.; Wright, R. 1987. Why Taking Hostages is a Winning Terror Tactic. Washington Post. July 17.;
  10.3. Жер, Фр. Доброволци за смърт. История на самоубийствените атентати, ИК "Лик ", С. 2004; Лешан, Л. (2008). Психология на войната: размисъл за нейната мистика и лудост. ; Rogan, R.; Hammer, M.; ZanVandt, C. 1997. Dynamic Processes of Crisis Negotiation. Westport, CT: Praeger.

   

  Тема 11. Мениджмънт на сигурността
  11.1. Европейски и национален подход и модел при защитата на националната сигурност, противодействието на престъпността и опазването на обществения ред.
  11.2. Национална система за сигурност и вътрешен ред.  Концепция за националната сигурност на Република България.
  11.3. Целево управление в сферата на сигурността.  Правното регулиране, като предпоставка за ефективното управление на сигурността. Проблеми на организацията и управлението в сферата на сигурността.

   

  Списък на препоръчителната литература: 
  11.1. Асенов Б.; Кипров, П., "Контраразузнаването", изд. "Труд", С. 2000 г.;  Военна доктрина на Република България.;  Дворник, Ф., "Произход на разузнавателните служби", С. 1997 г.
  11.2. Европейска стратегия за сигурност.;  Илиев, И., "Управление на полицейските и специални служби", С. 1997г.;  Кацаров, А., "Войсково разузнаване", С. 1990 г.
  11.3. Концепция за националната сигурност на Република България.;  Николов, Н., "МВР в системата на националната сигурност. Взаимодействие и координация." С., Албатрос. 2000 г.; Трифонов, Т; Славов, С., "Теоретични проблеми на разузнаването", част I, Фондация "Национална и международна сигурност" С., 2000 г.

   

  Тема 12. Правни основи на системата за сигурност и контратероризъм
  12.1. Институционализацията на системите за сигурност като етап в тяхното развитие.  Основни нормативни актове в областта на сигурността - класификация и основно съдържание.
  12.2. Исторически етапи във формирането на съвременната национална система на сигурност.  Правни и институционни основи на функциониране на специалните служби на Република България.
  12.3. Сравнителен анализ на специалните служби на съседните балкански държави. Институционални и правни основи на специалните служби за контратероризъм.

   

  Списък на препоръчителната литература: 
  12.1. Д. Йончев, Н. Слатински, Т. Трифонов и др. Демократичното общество и гражданския контрол върху системата на национална сигурност. Сравнителен анализ и културни особености. С. 1997;  С. Стойчев и др. Геополитика и сигурност. Изд. На Министерство на отбраната "Св. Георги Победоносец". С. 1996
  12.2. Алтернативи на политиката на сигурност на Република България в условията на демократичен преход / Иван Цветков и др ; Под ред. на Георги Генов. - [София] : Албатрос, 1998. - 175 с. : с табл. ; Други авт. : Т. Хубенова, А. Първанов, С. Хинкова, Н. Милков, Т. Трифонов, Ю. Търкаланов, Г. Чанков, Б. Иванова, С. Манова, Г. Генов, Н. Слатински, Т. Тагарев, П. Христов, Д. Динков. - Изд. на УНСС, Инст. за нац. сигурност и междунар. отношения. –
  12.3. Геополитика и сигурност / Стойчо Колев Стойчев и др. - София : Св. Георги Победоносец, 1996. - 324 с. : с сх. Други авт.: Ст. П. Карастоянов, М. Р. Русев, С. Т. Стоев, С. П. Докова, Т. К. Иванов, M. П. Манев, Б. Б. Бучински, Ив. Русинов, П. Т. Пенчев, В. В. Иванов. - Изд. на МО. ВА Г. С. Раковски. ; П.Христов.Разузнавателна защита на конституционния ред. ВСУ "Черноризец Храбър", 1999 г.; С.Хънтингтън. Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред. Изд. Обсидиан.С.,2004 г.

   

  Тема 13. Правни и организационни основи на корпоративната сигурност
  13.1.  Основни понятия за сигурност, опасност, риск, корпоративна и национална сигурност. Основни принципи за изграждане системата за сигурност на корпорациите.
  13.2. Структура и характер на системата за корпоративна сигурност.
  13.3. Основни понятия за разузнаване и корпоративно разузнаване. Възможности за взаимодействие между частните и държавните служби за сигурност в контекста на националната и корпоративната сигурност.

   

  Списък на препоръчителната литература: 
  13.1. Апостолов, С. Генезис на фирмената сигурност в Република България през преходния период. С., 2003.; Василев, Е. Мениджмънт на сигурността. С., 2002.; Григоров, В. Основи на фирмената сигурност. С., 2002.; Дворник, Ф. Произход на разузнавателните служби. С., 1997.
  13.2.. Бойчев, П. Техническо разузнаване. С., 2003.; Василев, Е. Мениджмънт на сигурността. С., 2002.; Григоров, В. Основи на фирмената сигурност. С., 2002.; Бояджиев, Т. Разузнаването. С., 2000.; Иванов, Х., Н. Арабаджийски. Частна охранителна дейност. Коментар, правна регламентация, образци-документи. С., 1997;  Василев, Е. Фирмена сигурност. С., 2000.; Делибалтов, И. Промишлен шпионаж. Средства и методи за водене на неа-гентурно фирмено разузнаване. С., 2000.
  13.3.. Бояджиев, Т. Разузнаването. С., 2000.; Иванов, Х., Н. Арабаджийски. Частна охранителна дейност. Коментар, правна регламентация, образци-документи. С., 1997;  Василев, Е. Фирмена сигурност. С., 2000.; Гайдаров, Й. Фирмена сигурност. Велико Търново, 1998.; Делибалтов, И. Промишлен шпионаж. Средства и методи за водене на неа-гентурно фирмено разузнаване. С., 2000.

   

  Тема 14. Анализ на терористични актове и профилиране на терористи, терористични групи и организации
  14.1. Причини за появата и функционирането на терористичните организации и групи.
  14.2.Принципи и критерии за профилиране на организации, групи и индивиди.  Профили на религиозни движения и политически организации, свързани с терористични групи.
  14.3. Особености във функционирането на терористични организации и групи в Югоизточна Европа и на Балканите (лекция).  Превенция, контрамерки и противодействие на терористичните актове.

   

  Списък на препоръчителната литература: 
  14.1. Бърджън, П. Свещената война в тайния свят на ислямския тероризъм, ИК "Прозорец ", С. 2002; Жер, Фр. Доброволци за смърт. История на самоубийствените атентати, ИК "Лик ", С. 2004; Кар, К, Уроците на терора, Обсидиан, С.2002; Дойков, Н., Противодействие на тероризма - С.2011 г.; Н. Дойков, Глобалният   тероризъм - детерминация   и  форми   на   проявление. С.2008г.; Н. Дойков
  14.2. Съвременният тероризъм - том 1: Ислямски тероризъм, съст. Мария Арабаджиева, Явор Иванов, Абагар, С. 2005 г.; Трифонов, Т. "Същност и съдържание на терористичната дейност", С., 1997г.
  14.3. Трифонов, Т. "Тероризъм. Политически и правни аспекти" , С., 1998г.; Дойков, Н., Противодействие на тероризма - С.2011 г.; Н. Дойков, Глобалният   тероризъм - детерминация   и  форми   на   проявление. С.2008г.; Н. Дойков

   

  Тема 15.  Правен режим на управление на специалните разузнавателни средства
  15.1. Същност и съдържание на специалните разузнавателни средства и тяхното управление.  Закон за Специалните разузнавателни средства.Управленски характеристики.
  15.2. Оперативни способи за прилагане на СРС, обща характеристика.  Външно наблюдение( наблюдение и проследяване).Тактическо управление.  Подслушване. Тактическо управление.
  15.3.  Стратегическо управление на СРС.  Анализ на информацията при провеждане на СРС. Стратегически и тактически анализ.

   

  Списък на препоръчителната литература: 
  15.1. Асенов Б. Теория на разузнаването и контраразузнаването. - ВСУ „Черноризец Храбър”, 2008 г.; Арабаджийски, Н. Полицейска администрация: организация на полицейската служба в МВР. С., 2001.
  15.2. Бойчев, П. Техническо разузнаване. Оперативни способи и противодействие. С., 2003.; Григоров, В. Основи на фирмената сигурност. С., 2002.
  15.3. Делибалтов, И. Промишлен шпионаж. Средства и методи за водене на неагентурно фирмено разузнаване. С., 2000.; Закон за Специалните разузнавателни средства ; Илиев, И., М. Лечева, В. Тодоров. Основи на бизнессигурността. Варна, 2003.

   

  Специализация -  Психология на криминалното поведение

   

  Основни теми:
  Тема 1.  Анализ на поведението при провеждане на психо-физическа проверка и технически контрол на сигурността
  1.1. Същност, цел и основни задачи на анализа на поведението при провеждане на психо-физическа проверка и технически контрол на сигурността.  Технически средства за анализ на поведението при провеждане на психо-физическа проверка и технически контрол на сигурността
  1.2. Вербални показатели, предадени устно или по друг начин, които се явяват индикатори за измама.  Невербалните показатели, които се явяват индикатори за измама.
  1.3. Регистриране и анализиране вербални и невербалните показатели, предадени устно или по друг начин, които се явяват индикатори за измама. Регистриране и анализиране вербални и невербалните показатели, предадени устно или по друг начин, които се явяват индикатори за измама.

   

  Списък на препоръчителната литература: 
  1.1. Стефанов, Г.С., УКАС 123 - подготовка на специалисти по психо-физическа проверка и технически контрол на сигурността - МУКЦАС, София, 2002 г.
  1.2.. Стефанов, Г.С., УКАС 123 - подготовка на специалисти по психо-физическа проверка и технически контрол на сигурността - МУКЦАС, София, 2002 г.
  1.3. ASTP 123 - Security Screening – ICAO;  Лабунская А.А., Невербальное поведение (социально-перцептивны подход), Издательство Ростовского университета, Ростов на Дону, 1986.


  Тема 2. Психология на криминалното поведение
  2.1. Основни теории, обясняващи криминалното поведение
  2.2. Мотивация на криминалното поведение
  2.3. Ситуативни аспекти на криминалното поведение

   

  Списък на препоръчителната литература: 

  2.1. Берковиц, Л. (2001). Агрессия. Причины, последствия и контроль. С.- Пб., Прайм-Еврознак.;  Гайдаров, К. (1998). Девиантното поведение на непълнолетните. Социално-психологически механизъм. С., Албатрос.;  Гайдаров, К. (2007). Криминалната личност (генезис и феноменология). С., Унив. изд. и Софи-Р.
  2.2. Григоров, И. (2008). Юридическа психология. С., Общ. възп.;  Зографова, Й. (2001). Агресивността на българина в условията на прехода. С., Акад. изд.
  2.3.  Китанов, К., К. Гайдаров и др. (2000). Проблеми на насилието, наркоманията и наркопрестъпността в средните училища. С., Партньори.;  Станков, Б. (1999). Личност и престъпно поведение. С.


  Тема 3. Психологически операции и тероризъм
  3.1.Въведение в психологическите операции. Психология на влиянието. Алфа стратегии на влияние . Омега стратегии на влияние.
  3.2..Структури за провеждане на психологическите операции. Медии и средства за разпространение на продуктите за психологически операции.
  3.3..Тероризма като форма на психологичека война. Анализ на психологически операции провеждани през 20 и 21 век.


  Списък на препоръчителната литература: 
  3.1. Карастоянов, Г. (2002). Психологически операции, ВИ; Карастоянов, Г. , Димитров, Д. (2006)Развитие на схващанията за информационните операции. В: Военното образование и трансформацията на отбраната и въоръжените сили, ВА “Г. С. Раковски”, София, 2006,
  3.2.Карастоянов, Г. (2008). Увод в психология на преднамереното влияние, В:Карастоянов, Г., Лидерски практики, Военно издателство, С. ; Карастоянов, Г. (2008). Съпротиви срещу влияние,
  3.3. Градев, Д. (1995). Социална психология на масовото поведение, Университетско издателство "Св. Климент Охридски; Пешева, М. (1999). Средствата за масово осведомяване и военния конфликт в Югославия. Сп. Военен журнал, бр. 4, Стоицова, Т. (1997). Медийна психология - същност, модели и основни концепти.

   

  Тема 4. Психологическо профилиране
  4.1. Същност и история на психологичното профилиране. Психологичният профил като метод в криминалната психология. Възникване и развитие на психологичното профилиране.  Криминалистична психология.
  4.2. Методи на психологичното изследване. Полуструктурирано интервю. Наратив. Биографичен метод. Обективни психодиагностични методи.
  4.3 Психологичен портрет на серийните убийци. Психопатология на поведението. Мотивация на поведението.  Психологичен портрет на извършителите на сексуални престъпления. Мотивация на изнасилването. Виктимологичен анализ. Сексуална патология.


  Списък на препоръчителната литература: 
  4.1. Гайдаров, К. (2007). Криминалната личност. С., Унив изд. и Софи-Р.;   Градев, Д. (1995). Социална психология на масовото поведение, С.
  4.2. Лешан, Л. (2008). Психология на войната: размисъл за нейната мистика и лудост. С., Анимар.; Льо Бон, Г. (2002). Психология на тълпите. С., Витяз.;  Московичи, С. (2008). Социална психология. С., Д. Яков.
  4.3. Попов, Хр. (1999). Човешката агресия. Социалнопсихологични и психоаналитични аспекти. С., Color Studio.;  Ронин, Р. (1999). Своя разведка. Минск, Харвест

   

  Тема 5. Международно  сътрудничество  в  борбата  с  тероризма
  5.1.Детерминиране на тероризма.
  5.2.Видове тероризъм. Характерни черти на съвременния тероризъм.
  5.3. Анализ на системите за противодействие на международния тероризъм  в различните региони.


  Списък на препоръчителната литература: 
  5.1. Дойков, Н., Противодействие на тероризма-С.2011г. ; Н. Дойков, Самоубийственият тероризъм. Анализ и противодействие -С. 2007г.
  5.2. Н. Дойков, България в обсега на тероризма 20-21 век. Анализ и противодействие- С. 2007г. ; Н. Дойков, Самоубийственият тероризъм. Анализ и противодействие -С. 2007г.
  5.3.Н. Дойков, Глобалният   тероризъм - детерминация   и  форми   на   проявление. С.2008г. ; Трифонов, Т.” Тероризъм. Политически и правни аспекти”. С., Албатрос. 1998г.; Трифонов,Т.” Организация и тактика на борбата с терористичната  дейност”.С,1996г.; Хофман, Б.” Тероризмът днес”. С., Плеяда. 1999г.

   

  Тема 6.    Противодействие на общата престъпност
  6.1.Същност, принципи и правни основи на превантивната дейност.
  6.2. Предотвратяване и пресичане на престъпления.
  6.3.Първоначални и последващи действия за разкриване на престъпления.


  Списък на препоръчителната литература: 
  6.1.Закон за МВР ; Правилник за приложение на ЗМВР; Бърг, Б., Хорган, Д. Криминалистика. С.,2001 г.; Байчо Панев. Криминология. Б. 1995 г. изд. БСУ
  6.2.Авт.колектив. ОИД за противодействие на криминалната престъпност,          Част ІІ С, 2005 г.; Бърг, Б., Хорган, Д. Криминалистика. С.,2001 г.
  6.3. Байчо Панев. Криминология. Б. 1995 г. изд. БСУ; Бърг, Б., Хорган, Д. Криминалистика. С.,2001 г.; Дойков, Н., Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2007г. ; Маргаритова, Св., Митева, Ю., Умишлените убийства в България, БАК, С. 1994 г

   

  Тема 7.  Оцеляване  в  терористична  среда
  7.1. Фази на терористичните операции и фактори обуславящи характера на кризите при терористичен акт
  7.2. Насоки  и   препоръки  за  действия  при  конкретни   терористични   заплахи
  7.3. Препоръки  за  ръководителя  на  предприятието ( организацията) за  действия  при   кризисни  ситуации.                      
     
  Списък на препоръчителната литература: 
  7.1. Дойков, Н., Противодействие на тероризма - С.2011 г.; Използване на самоделни взривни устройства за престъпни цели и организация на противодействието, С. 2005г.. 
  7.2. Н. Дойков, Глобалният   тероризъм - детерминация   и  форми   на   проявление. С.2008г.; Н. Дойков, Използване на самоделни взривни устройства за престъпни цели и организация на противодействието, С. 2005г.. 
  7.3. Дойков, Н., Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2007г.
   

  Тема 8.  Разузнаване и Контраразузнаване
  8.1. Сили на разузнаването и контраразузнаването;
  8.2. Средства на разузнаването и контраразузнаването
  8.3. Секретни сътрудници на разузнаването и контраразузнаването;    

   

  Списък на препоръчителната литература: 
  8.1.Асенов Б. Теория на разузнаването и контраразузнаването. - ВСУ „Черноризец Храбър”, 2008 г.; Арабаджийски, Николай. Полицейската служба в МВР. О, 1998.
  8.2.Айдаров Йордан. Криминология (основни проблеми). С, 1996.; Арабаджийски, Николай. Полицейската служба в МВР. О, 1998.
  8.3.Арабаджийски, Николай. Полицейската служба в МВР. О, 1998.

   

  Тема 9.  Влияние на стреса върху процеса на вземане на решение и действията на служителя по сигурността в екстремална ситуация
  9.1. Класификация на природните бедствия и антропогенни катастрофи и мястото на тероризма сред тях.  Научен и технически прогрес и тероризъм - химически тероризъм. Индивидуални и общи средства за защита. Психическа нагласа на работещите и живеещите около химически предприятия и АЕЦ.
  9.2. Психология на терориста. Мотивация за извършване на терористичен акт.  Някои психически синдроми сред терористите - аномия, зомби, камикадзе и др. Психичен дефицит на терориста.
  9.3.   Психически стрес, страх, паника и ужас при терористичен акт и тяхното влияние върху вземането на решения.  Емоционални промени, промени в логиката и мисленето при терористичен акт, възможности за преодоляването им. Психическа готовност на контратерориста.


  Списък на препоръчителната литература: 
  9.1. Обща Психология.; Материали от научните конференции Медицина на катастрофите - аналог на бойната травма, ВМА.
  9.2. Инструкции на ВМА за организация на защитата и поведение при употреба на радиологично, химическо и биологично оръжие в мирно време.;  Азбука на оцеляването - материали на Гражданска защита.
  9.3. Терзиев, Д. Теория на вземане на решения.;  Международно право и контратероризъм.;  Йотов, Б. Наказателно-правна характеристика на тероризма. ; Григоров, Пл. Ал Кайда и ислямският тероризъм.


  Тема 10. Тактически и технически аспекти на използването на оръжие, физическа сила и помощни средства за противодействие на престъпността и тероризма
  10.1.  Основни правомощия за прилагане на законите от полицейските служители. Международни стандарти за използване на оръжия, физическа сила и помощни средства. Тактическите действия за прилагане на законите от полицейските служители
  10. 2. История и съвременни тенденции в развитието на огнестрелните оръжия
  10.3. Елементи и техники за стрелба със стрелково оръжие.  Особености на подготовката в индивидуалната тактическа стрелба. Техники за стрелба със стрелково оръжие.

   

  Списък на препоръчителната литература: 
  10.1.Закон за контрол на взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаси; Дойков, Н., Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2007г.
  10.2.Наставление по стрелково дело ВИ-2001 г.; Дойков, Н., Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2007г.
  10.3.Дойков, Н., Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2007г.


  Тема 11. Криминално-психологично профилиран
  11.1. Същност и история на психологичното профилиране
  11.2. Методи на психологичното профилиране
  11.3. Структура на психологичния профил
   

  Списък на препоръчителната литература: 
  11.1. Гайдаров, К. (2007). Криминалната личност. С., Соф. унив. и Софи-Р.
  11.2. Маджаров, Е. (2000) Психологично портретиране на извършители на престъпления. С., Сиела; Сборници от 5,6,7 и 8 Национален конгрес по психология, раздел Съдебна и криминална психология. С., ДПБ. www.bpspublic.wordpress.com
  11.3.Douglas et al. (1992). Crime Classification Manual; Turvey, B. (2002). Criminal Profiling: An Introduction to Behavioral Evidence Analysis. Elsevier Acad. Press


  Тема 12. Правни и организационни основи на корпоративната сигурност
  12.1.  Основни понятия за сигурност, опасност, риск, корпоративна и национална сигурност. Основни принципи за изграждане системата за сигурност на корпорациите.
  12.2. Структура и характер на системата за корпоративна сигурност.
  12.3. Основни понятия за разузнаване и корпоративно разузнаване. Възможности за взаимодействие между частните и държавните служби за сигурност в контекста на националната и корпоративната сигурност.


  Списък на препоръчителната литература: 
  12.1. Апостолов, С. Генезис на фирмената сигурност в Република България през преходния период. С., 2003.; Василев, Е. Мениджмънт на сигурността. С., 2002.; Григоров, В. Основи на фирмената сигурност. С., 2002.; Дворник, Ф. Произход на разузнавателните служби. С., 1997.
  12.2. Бойчев, П. Техническо разузнаване. С., 2003.; Василев, Е. Мениджмънт на сигурността. С., 2002.; Григоров, В. Основи на фирмената сигурност. С., 2002.; Бояджиев, Т. Разузнаването. С., 2000.; Иванов, Х., Н. Арабаджийски. Частна охранителна дейност. Коментар, правна регламентация, образци-документи. С., 1997;  Василев, Е. Фирмена сигурност. С., 2000.; Делибалтов, И. Промишлен шпионаж. Средства и методи за водене на неа-гентурно фирмено разузнаване. С., 2000.
  12.3. Бояджиев, Т. Разузнаването. С., 2000.; Иванов, Х., Н. Арабаджийски. Частна охранителна дейност. Коментар, правна регламентация, образци-документи. С., 1997;  Василев, Е. Фирмена сигурност. С., 2000.; Гайдаров, Й. Фирмена сигурност. Велико Търново, 1998.; Делибалтов, И. Промишлен шпионаж. Средства и методи за водене на неа-гентурно фирмено разузнаване. С., 2000.

   

  Тема 13.  Разузнавателен анализ
  13.1. Същност на информацията. Особености на субективния информационен модел на реалността.  Информационна база на разузнавателния анализ. Източници и видове разузнавателна информация. Ограничения при използването.
  13.2. Разузнавателен анализ - същност, цели, видове.  Технология на разузнавателния анализ. Организация и етапи.  Методологически проблеми на разузнавателния анализ. Аналитични методи и техники - особености и ограничения в използването.
  13.3. Прогнозирането в разузнаването - специфика, цели. Прогностични методи. Стратегически разузнавателен анализ. Разкриване и оценка на опасности и заплахи.

   

  Списък на препоръчителната литература: 
  13.1. Радулов, Николай. Разузнавателен анализ, АСИ Принт, С. 2013; Бояджиев, Т. Разузнаването. С., 2000.; Иванов, Х.
  13.2. Радулов, Николай. Разузнавателен анализ, АСИ Принт, С. 2013; Асенов Б. Теория на разузнаването и контраразузнаването. - ВСУ „Черноризец Храбър”, 2008 г.;
  13.3. Радулов, Николай. Разузнавателен анализ, АСИ Принт, С. 2013; Асенов Б. Теория на разузнаването и контраразузнаването. - ВСУ „Черноризец Храбър”, 2008 г.;

   

  Тема 14. Водене на преговори в сферата на сигурността
  14.1. Типове преговори
  14.2.Структура и фази на преговорите
  14.3. Основни методи за водене на преговори

   

  Списък на препоръчителната литература: 
  14.1. Пламен Пантев, Международните преговори в областта на сигурността, Изд. Софи-Р, 2006.; Ольшанский Д. В.(2002). Психология тероризма. С.Пб., Издательский дом "Питер"
  14.2. В.Рачев, Г.Бахчеванов и др . Национална и международна сигурност. ВИ.,2006.; Андреева Л. (1998). Социално познание и междуличностно взаимодействие. С.
  14.3. Г.Стефанов. Теория на международната  сигурност. С.,2008 г. Изд. “Сиела”;  Антов, К. (съст.). (1992) Психотехника на убеждаващото въздействие. С., Изд. къща "Хъски"; Трифонов Т., Пейчев А. (2003). Тероризмът. С., "Фондация национална и международна сигурност".


  Тема 15.  Правен режим на управление на специалните разузнавателни средства
  15.1. Същност и съдържание на специалните разузнавателни средства и тяхното управление.  Закон за Специалните разузнавателни средства.Управленски характеристики.
  15.2. Оперативни способи за прилагане на СРС, обща характеристика.  Външно наблюдение( наблюдение и проследяване).Тактическо управление.  Подслушване. Тактическо управление.
  15.3.  Стратегическо управление на СРС.  Анализ на информацията при провеждане на СРС. Стратегически и тактически анализ.


  Списък на препоръчителната литература: 
  15.1. Асенов Б. Теория на разузнаването и контраразузнаването. - ВСУ „Черноризец Храбър”, 2008 г.; Арабаджийски, Н. Полицейска администрация: организация на полицейската служба в МВР. С., 2001.
  15.2. Бойчев, П. Техническо разузнаване. Оперативни способи и противодействие. С., 2003.; Григоров, В. Основи на фирмената сигурност. С., 2002.
  15.3. Делибалтов, И. Промишлен шпионаж. Средства и методи за водене на неагентурно фирмено разузнаване. С., 2000.; Закон за Специалните разузнавателни средства ; Илиев, И., М. Лечева, В. Тодоров. Основи на бизнессигурността. Варна, 2003.


  Указания за формата на държавния изпит
         Държавният изпит  за магистърска програма „Противодействие на престъпността и тероризма“ е писмен и устен.
           Писменият държавен изпит се провежда върху посочения по горе конспект.
  Устният държавен изпит е беседа с държавната изпитна комисия върху темите от  писмения изпит.

          Конспектът е разработен от комисия в състав: проф. д-р Христо Георгиев, проф. д-р Ненко Дойков и проф. д-р Калин Гайдаров (протокол №44/25.06.2018 г. на Програмен съвет на ДНМС).
  Конспектът е приет от Програмен съвет на ДНМС (протокол № 45/17.09.2018 г.)

   

   

 • Конспект за държавен изпит за МП Дипломация на сигурността и отбраната
 • Основни теми:

  Тема 1. Правна уредба на националната и международна сигурност и отбраната на страната.
  1.1. Отбраната на страната, като част от дефинитивната определеност на сигурността. Понятие за международна сигурност, национална сигурност, корпоративна сигурност, лична сигурност. Тенденцията за своеобразното приватизиране на сигурността чрез разрушаване на държавния монопол върху употребата на сила от военен и полицейски тип.
  1.2. Конституционни основи на националната сигурност и отбраната на страната в Република България. Рамкиране на българския сектор за сигурност по юридически критерий. Съпоставка между сектор и система за сигурност.
  1.3.  Неправителствените организации в системата за сигурност. Саниращата роля на същинския граждански контрол, произлизащ от недържавно-политическата сфера относно сигурността и отбраната на страната.

  Тема 2. Психологически операции и тероризъм.
  2.1. Въведение в психологическите операции. Психология на влиянието. Алфа стратегии на влияние. Омега стратегии на влияние
  2.2. Фактори влияещи на поведението на целевата аудитория - възприятия, нагласи, мотивация, стрес.  Анализ на целевата аудитория. Контрапропаганда
  2.3. Структури за провеждане на психологическите операции . Медии и средства за разпространение на продуктите за психологически операции. Тероризмът като форма на психологическа война.

  Тема 3. Граждански и военни структури на НАТО. Механизми на функциониране и взаимодействие.
  3.1. Създаване на Съюза и основни задачи по сигурността.  2. Стратегическа концепция на НАТО. Гражданска (политическа) структура на НАТО. Военна структура на НАТО. Съюзни командвания по операциите и трансформацията.
  3.2. Политика и вземане на решения. Взаимодействие и координация в дейността на органите на НАТО. Съюзно отбранително планиране и планиране на силите.
  3.3. Програми, организации, агенции и дейности на НАТО. НАТО в управлението на кризи. Роля на Съюза в борбата с тероризма.  Бюджети и финансов мениджмънт в НАТО. Трансформацията на НАТО. Сътрудничество на НАТО с парламентарни и неправителствени  организации.

  Тема 4. Система за сигурност и отбрана.
  4.1. Системата за национална сигурност – сложна обществена система
  4.2. Основни държавни институции от системата за национална сигурност
  4.3. Основни оперативни компоненти на системата за национална сигурност

  Тема 5. Военно - дипломатически корпус.
  5.1. Военно дипломатически корпус. Акредитация. Асоциация на военните аташета.
  5.2. Участие на представителите на военно-дипломатическия корпус при организиране на официални посещения на военни делегации и работни групи.
  5.3. Процес на организиране на посещение на чуждестранни официални военни делегации в Република България – дейност на протокола. Процес на организиране на посещение на български официални военни делегации в чужбина – дейност на протокола.

  Тема 6. Граждански и военни структури на ЕС в областта на сигурността и отбраната.
  6.1. Европейска политика по сигурността и отбраната (ЕПСО). Европейска стратегия за сигурност.
  6.2. Граждански структури в областта на ЕПСО. Военни структури в областта на ЕПСО.  Европейска отбранителна интеграция.
  6.3. Изграждане на военни способности в областта на ЕПСО. Трансформиране на Европейските отбранителни способности - национални стратегии. Изграждане на капацитет за автономни действия. Бойни групи на ЕС. Принос на Р. България. Мисии и операции на ЕС.

  Тема 7. Международно хуманитарно право.
  7.1. Преглед на възникването, развитието и спазването на международното хуманитарно право. Съвременни хипотези за приложимостта на нормите на международното хуманитарно право - международен въоръжен конфликт, вътрешен въоръжен конфликт, смесени варианти.
  7.2. Правни основания за прилагане на международното хуманитарно право в контекста на управлението при кризи с участието на военни контингенти с мандат на Организацията на Обединените нации и/или на взаимна международно-договорна основа. Основни категории в международното хуманитарно право - комбатанти, наемници, шпиони, гражданско население. Защитени лица според нормите на международното хуманитарно право - ранени, болни, корабокрушенци, военнопленници, интернирани, санитарен и духовен персонал, журналисти и военни кореспонденти.
  7.3. Защитени зони и пунктове по смисъла на международното хуманитарно право - санитарни зони (пунктове), санитарни и безопасни зони (пунктове), неутрализирани зони, неотбранявани местности, демилитаризирани зони. Защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт - обща и специална закрила. Международноправни забрани и ограничения относно средствата за водене на бойни действия - противопехотни мини, мини-сюрпризи, морски мини, други видове мини; биологично (бактериологично оръжие и средства за трайно отрицателно въздействие върху природната среда, химическо оръжие; куршуми с нарези и други средства, причиняващи нечовешки страдания и/или прекомерни увреждания; лазерно ослепяващо оръжие.

  Тема 8. Управление на военно - дипломатическия персонал.
  8.1. Управление на персонала в системата на отбраната и сигурността.
  8.2. Планиране на човешките ресурси. Проектиране и анализ на длъжностите. Набиране и подбор на човешките ресурси
  8.3. Оценка и атестиране на персонала. Обучение на персонала. Управление на кариерата . Мотивация на персонала. Управление на възнагражденията и стимулите.

  Тема 9. Операции по управление на кризи.
  9.1. Среда за сигурност, кризи и конфликти. Управление на кризи.
  9.2. Класификация на операциите при кризи според ООН, ОССЕ, НАТО и ЕС
  9.3. Операции по защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи. Операции при хуманитарни кризи.  Операции по поддържане на мира. Операции (действия) по осигуряване на въздушния и морския суверенитет на страната.

  Тема 10. Разузнаване и военна дипломация.
  10.1. Военна дипломация. Същност, съдържание и видове разузнаване.
  10.2. Влияние на агентурно-оперативната обстановка върху формите и методите на разузнавателната работа. Вербовъчна работа. Водене на разузнаване с използване на агентурни методи. Работа на доверителна основа.
  10.3. Изучаване на обектите за разузнаване и методи за проникване в тях. Конспирация и бдителност в разузнавателната работа. Водене на външно наблюдение от контраразузнавателни органи и методи за неговото разкриване. Използване на открити източници в разузнавателната работа. Анализ и оценка достоверността на информацията. Аналитична работа в разузнаването. Методика за изучаване и оценка на военнополитическата обстановка.

  Тема 11. Военна дипломация и медии.
  11.1. Военна дипломация и медии. Информационно осигуряване на военната дипломация. .
  11.2. Средства за влияние върху медиите и масовата информация като елемент на информационните операции.
  11.2. Пропаганда, контрапропаганда и изграждане на имидж.  Комуникативни стратегии при инциденти и кризи.

  Тема12. Дипломатическо и консулско право.
  12.1. Понятие, възникване и развитие на дипломацията. Дипломация, външна политика и международно право. Понятие и система на държавните органи за външните отношения. Вътрешнодържавни органи за външни отношения. Задгранични органи за външни отношения. Понятие и източници на дипломатическото и консулско право. Понятие, видове, структура и функции на дипломатическото представителство.
  12.2. Ръководител на дипломатическото представителство - определение и класове. Назначаване и прекратяване дейността на ръководителя на дипломатическото представителство. Персонал на дипломатическото представителство. Дипломатически ранг. Дипломатически корпус.  Привилегии и имунитет на дипломатическото представителство. Понятие и видове. Лични привилегии и имунитети на персонала на дипломатическото представителство
  12.3. Възникване и развитие на консулския институт. Възникване и развитие на консулските отношения в България. Консулско представителство - понятие, видове и функции. Консулски окръг. Ръководител на консулското представителство - определение и класове. Назначаване и прекратяване дейността на ръководителя на консулското представителство. Персонал на консулското представителство. Консулски корпус. Привилегии и имунитети на консулското представителство. Лични привилегии и имунитети на персонала на консулското представителство

  Тема 13. Еволюция на международното мироопазване.
  13.1. Нормативни основи и дефиниции на традиционното мироопазване
  13.2. ООН и мироопазващите операции по време на Студената война. Концепции за мироподдържащи операции "второ поколение". Схващания за мироподдържащи операции "трето поколение".
  13.3. Ролята на международни и регионални организации за сигурност в ОПМ. Неправителствените организации, политически и религиозни лидери и медиите в ОПМ.

  Списък на препоръчителната литература.

  Основни теми:

  Тема 1. Правна уредба на националната и международна сигурност и отбраната на страната.
  1.1.            Христо Георгиев. Политика на сигурност на Република България в началото на21 век: теоретични и приложни аспекти. С.,2011.
  1.2. Теория на международните отношения. проф. Стефанов – 1997 –София
  1.3. Международна сигурност. проф. Стефанов – 1997 – София
  1.4.  Рачев, В. и др., "Национална и международна сигурност", Военно издателство, С., 2005.

  Тема 2. Психологически операции и тероризъм.
  2.1. Карастоянов, Г. (2002). Психологически операции, ВИ
  2.2.  Карастоянов, Г. , Димитров, Д. (2006)Развитие на схващанията за информационните операции. В: Военното образование и трансформацията на отбраната и въоръжените сили, ВА “Г. С. Раковски”, София, 2006, с. 38 – 45, ISBN-10: 954-9348-03-02, ISBN- 13:978-954-9348-03-3
  2.3. Карастоянов, Г. (2008). Увод в психология на преднамереното влияние, В:Карастоянов, Г., Лидерски практики, Военно издателство, С. 2007.
  2.4. Карастоянов, Г. Съпротиви срещу влияние, G. Карастоянов, Г., Лидерски практики, Военно издателство, С. 2008.
  2.5. Градев, Д. (1995). Социална психология на масовото поведение, Университетско издателство "Св. Климент Охридски.
  2.6. Диси, Е., Райън, Е. (1992). Съвременно развитие на мотивационните изследвания, Българско списание по психология, кн. 4, стр. 5 - 16.

  Тема 3. Граждански и военни структури на НАТО. Механизми на функциониране и взаимодействие
   3.1. Справочник на НАТО, 2001;
   3. 2. Справочник на НАТО, 2006;
   3. 3. Стратегическа концепция на НАТО, 2010 г.;
   3.4. NATO Review: Examining NATO's Transformation; Special issue, Spring 2005.
   3.5. Трансформацията на НАТО, брошура - 2004.
   3.6. НАТО пред 21 век, брошура - 2004.

  Тема 4. Система за сигурност и отбрана.
  4.1. Бахчеванов Георги. Система за национална сигурност. Институции и основни оперативни компоненти. Учебник. С., 2007.
  4.2. Валери Рачев, Георги Бахчеванов, "Национална и международна сигурност", С. ВИ, 2005
  4.3. Цветан Семерджиев, Георги Бахчеванов, "Информационно общество: концепции, перспективи, сигурност. С., Софттрейд, 2004
  4.4  Дарендорф, Р. Съвременният социален конфликт. С., 1993
  4.5.  Дюфур, Жан-Луи, М.Ваис. Войната през ХХ век. С., 1999.

  Тема 5. Военно - дипломатически корпус.
  5.1. Кожухаров, Й., Дипломация и протокол, КИК „Труд”, С., 2004.
  5.2. Ангелов, А., Основи на мениджмънта, С., 1998.
  5.3. Велкова, Л., Административният мениджмънт, С., 2008.
  5.4. Виенска конвенция за дипломатическите отношения, Обн. ДВ. бр.28 от 9 Април 1968 г.
  5.5. Виенска конвенция за консулските отношения, Обн. ДВ. бр.42 от 25 Май 1990 г.
  5.6. Закон за държавния протокол, Обн. ДВ бр. 32 от 2000 г., посл. изм. ДВ бр. 35, бр. 39/2009 г.

  Тема 6. Граждански и военни структури на ЕС в областта на сигурността и отбраната.
  6.1. Европейска стратегия за сигурност, декември 2003 г. 6.2. Валентин Катранджиев. Външната политика на Европейския съюз.С., Военно издателство, 2011.
  6.3. Петър Попчев.  Европейски съюз : Принос към глобалната сигурност и стабилност . София: Български бестселър, 2006.   
  6.4. Guide to the European Union, 2005.
  6.5. European defence: A proposal for a White Paper, 2004.

  Тема7. Международно хуманитарно право.
  7.1. Алексеев, С., Обща теория на правото, том I, С., 1984, с. 261 - с. 262.
  7.2. Aтанасова, T. и др., Английско-български речник (том I), БАН, С., 1993, с. 775.
  7.3. Александров, Е., Международно-правовая защита культурных ценностей и обектов, С., 1978.
  7.4. Алтънов, И., Проблемата за защита на културните ценности по време на война, Известия на Института за правни науки, 1962, т. 12, кн. 2, с. 31 - с. 65.
  7.5. Бори, Ф., Произход и развитие на Международното хуманитарно право, изд. на БЧК, С., 1996, с. 7.

  Тема 8. Управление на военно - дипломатическия персонал.
  8.1. Къндева,Е.,"Публична администрация”, Сиела,С.,2003
  8.2.Савов,В.,"Основи на управлението”, УН.изд.,С.,1996 8.3.Харизанова,М.,и др."Управление на човешките ресурси",Ун.изд.,С.,1997
  8.4.Владимирова, К.,и др.,Управление на човешките ресурси",Ун.издС.,1998
  8.5.Йегерс,П., и др."Ефективно управление на персонала",Изд.Информа интелект, С.,1996.
  8.6.Аврамов, В.,"Управление на персонала на търговската фирма",Изд.Тракия-м"С.,1998.
  8.7.Атанасова, М.,"Подбор и обучение на персонала"Изд.Тракия-м,С.,1997
  8.8. Армстронг,М.,"Основни техники на управление”, Делфин Прес,Б.,1994.
  8.9. Бояджиев, Д.,"Мениджмънт на човешките ресурси”, Diagnosis PressqС.,1994.

  Тема 9. Операции по управление на кризи.
  9.1. Среда за сигурност, кризи и конфликти. Управление на кризи.
  9.2. Класификация на операциите при кризи според ООН, ОССЕ, НАТО и ЕС
  9.3. Операции по защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи. Операции при хуманитарни кризи
  9.4. Операции по поддържане на мира.
  9.5. Операции (действия) по осигуряване на въздушния и морския суверенитет на страната.

  Тема 10. Разузнаване и военна дипломация.
  10.1. Асенов, Бончо – Теория на разузнаването, „Албатрос”, 2005.
  10.2. Асенов, Бончо – Теория на разузнаването и контраразузнаването, Варненски свободен университет “Черноризец храбър” 2008.
  10.3. Йончев, Димитър – Разузнаване. С., 2005 г.
  10.4. Начев, Йордан – Вербовка, агентура, разузнаване. С., 2006.
  10.5. Кожухаров, Йордан – Дипломация и протокол, книгоиздателска къща Труд 2004.
  10.6. Кожухаров, Йордан – Етикет и протокол, книгоиздателска къща Труд 2002 г

  Тема 11. Военна дипломация и медии.
  11.1. Бъркоуиц, Брус. Новото лице на войната. София, 2003.
  11.2. Джефкинс,Ф. Въведение в маркетинга, рекламата и паблик рилейшънс. Варна, 1993.
  11.3. Кунчик, М., и А. Ципфел. Въведение в науката за публицистика и комуникации. София,1997.
  11.4. Кътлип, С., Сентър, А., и Бруум, Г. Ефективен пъблик рилейшънс. София, 1999.
  11.5. Лидстоун, Дж. Лице в лице с медиите. Екслибрис, 2000.
  11.6.  Gregory, A. Panning and Managing a PR Campaign. A Step-by-step Guide. IPR: PR in Practice Series. Kogan Page, 1996.
  11.7.  Joint Pub 3-61, Public Affairs, 9 May 2005.

  Тема12. Дипломатическо и консулско право.
  12.1. Г. Стефанов, Международна сигурност, С. 1997, Изд. "Сиела"
  12.2. В. Рачев, Огнян Аврамов, Иван Кръстев. Национална сигурност и демократизация на гражданско-военните отношения в България. С.1976 Изд. "Албатрос"
  12.3.  Бжежински. Голямата шахматна дъска. С. 1997
  12.4. Хенрих Кисинджър. Дипломацията, С. 1997

   Указания за формата на държавния изпит:
         Държавният изпит за магистърската програма „Дипломация в сигурността и отбраната“ е писмен и устен.
         Писменият държавен изпит се провежда върху посочения по горе конспект.
         Устният държавен изпит е беседа с държавната изпитна комисия върху темите от писмения изпит.
         Конспектът е разработен от комисия в състав: проф. Христо Георгиев, проф. Георги Бахчеванов, доц. Ненко Дойков и доц. Юлиана Каракънева (протокол № 101/19.06.2012 на съвета на ДНМС).
  Конспектът е приет от съвета на ДНМС  (протокол № 110/ 22.01.2013 г.).

   

 • Конспект за държавен изпит за МП "Национална и международна сигурност"
 •  

  ЗА ВИПУСК  2019/20 г. И СЛЕДВАЩИТЕ.

  Основни теми:

  Тема 1. Националната сигурност като политическа и правна категория.

  1.1. Понятия и определения за национална сигурност.Елементи на сигурността. Категории и принципи. Национални интереси и сигурност.

  1.2.  Геополитика и национална сигурност. Сфери на националната сигурност.

  1.3.  Равнища на сигурност. Разграничения между вътрешна, външна и военна сигурност.Специфика на сигурността на малката държава.

  Списък на препоръчителната литература:

  1.1.  Христо Георгиев. Политика на сигурност на Република България в началото на21 век: теоретични и приложни аспекти. С.,2011.

  1.2.  Г.Стефанов. Международната сигурност. С.,2005 г. Изд. "Сиела".

  1.3.  Национална и международна сигурност. С. ВИ. 2005.; Димитър Йончев. Равнища на сигурност. С. НБУ. 2008

   

  Тема 2. Външният аспект на сигурността.

  2.1. Международните отношения като система. Структура и основни равнища на системата. Монополярни, биополярни и мултиполярни модели на международната система.

  2.2. Дефиниране на понятията "външна сигурност", "международна сигурност", "регионална сигурност", "глобална сигурност”. „Клавиатура“ на международната сигурност.

  2.3. Подсистеми на международните отношения – структурни и неструктурни подсистеми (на сътрудничество и на противоречия и борба)

  Списък на препоръчителната литература:

  2.1. Георгиев, Хр. Политика на сигурност на Република България в началото на 21 век: теоретични и приложни аспекти. С., 2011.

  2.2. Йончев, Д. Равнища на сигурност. С. НБУ. 2008

  2.3. Стефанов, Г. Международната сигурност. "Сиела"С., 2005 г. ; Бахчеванов Г., Рачев, В. Национална и международна сигурност. ВИ., С. 2005.

   

  Тема 3. Геополитика и сигурност

  3.1. Предмет на геополитиката. Геополитически школи и възгледи в Западна Европа, САЩ и Русия

  3.2. Актуална геополитическа ситуация на Балканите

  3.3. Геополитически сценарии за бъдещето на Балканите. Геополитически измерения на българската външна политика

  Списък на препоръчителната литература:

  3.1. Мизов, М.(съставител), Глобализация, евроинтеграция, национална държава., С., 2003.; Най, Джоузеф, младши, Бъдещето на силата. Прев. от англ. език Грета Керемидчиева: Военно издателство, 2013

  3.2. Йончев Д. (съставител) Балканите и НАТО - заедно срещу тероризма. Сб. С., 2004., Бжежински Зб.. Голямата шахматна дъска. С. 1997

  3.3. Йончев Д. (съставител) Балканите и НАТО - заедно срещу тероризма. Сб. С., 2004., Казаков, Емил. Геополитиката на България през XX век : Национален, европейски и глобален поглед, Велико Търново: Фабер, 2007

   

  Тема 4. Теоретическа история на гражданско военните отношения.

  4.1    Развитие на идеите за гражданско-военните отношения през античността и средните векове.

  4.2.     Характеристика на гражданско-военните отношения през модерната епоха. 

  4.3.     Класически етап в развитието на теорията за гражданско-военните отношения.Развитие на теорията за гражданско-военните отношения в края на ХХ и началото на ХХІ век.

  Списък на препоръчителната литература:

  4.1.    Сун Дзъ, Изкуството на войната. Древни китайски трактати, книгоиздателска къща “Труд”, С. 2001г.; Тукидид, История на Пелопонеската война, Наука и изкуство, С.,1979г..

  4.2.    .М.Вебер, Социология на господството, У.И. Св.Кл.Охридски, С.,1992г. 1.5. ; С.Хънтингтън, Войникът и държавата. Теория и политика на гражданско-военните отношения, ИМО “Св.Георги Победоносец, С. 1998г.

  4.3. Карл фон Клаузевиц,Теория на голямата война , София-Р, 2001г. ;  Дж.К.Гълбрайт, Анатомия на властта, И.”Христо. Ботев”, С. 1993г.; Й.Баев, Развитие на теорията за гражданско-военните отношения в САЩ, В.Ж. №1,2001г.

   

  Тема 5. Демократичен контрол над системата за национална сигурност.

  5.1.    Субекти на демократичния контрол.

  5.2.    Моделът на “разделената (споделената) отговорност”.

  5.3.    Споделената отговорност – проблеми и решения.

  Списък на препоръчителната литература:

  5.1.    Йончев, Д. Слатински, Н.  Бяла книга по въпросите на гражданския контрол във въоръжените сили, С., 1998.

  5.2.    Милина, В. Гражданско-военните отношения пред необходимостта от реформи второ поколение. - Военен журнал, № 4,2003.

  5.3.    Рачев, В., В. Милина, Гражданско-военните отношения и изграждането на консолидирана демокрация. Годишник на ВА “Г.С. Раковски”, С., 2011.; Хънтингтън, С.  Войникът и държавата.  Теория и политика на гражданско-военните отношения.  С., 1998.

   

   Тема 6. Компетентност и граждански контрол – съвременни проблеми на професионализма.

  6.1.    Балансът на интересите: гледна точка на гражданската власт.

  6.2.    Балансът на интересите: гледната точка на военните професионалисти.

  6.3.    Компетентност и експертност - основа на споделената отговорност.

  Списък на препоръчителната литература:

  6.1.  Йончев, Д. Слатински, Н.  Бяла книга по въпросите на гражданския контрол във въоръжените сили, С., 1998.

  6.2.  Хънтингтън, С. Войникът и държавата. Теория и политика на гражданско-военните отношения. С., 1998.

  6.3. Национална и международна сигурност. С. ВИ. 2005.;

   

   Тема 7. Разузнавателен анализ.

  7.1.    Предмет, съдържание и цели на разузнавателния анализ;

  7.2.    Методология на информационно-аналитичната дейност;

  7.3.    Анализ на явни източници.

  Списък на препоръчителната литература:

  7.1.  Байрактаров,М. Информационно-аналитичната дейност в системите за сигурност в публичния и частния сектор. 2009(с) НБУ.

  7.2. Радулов, Николай. Разузнавателен анализ, АСИ Принт, С. 2013

  7.3.  Асенов Б. Теория на разузнаването и контраразузнаването. - ВСУ „Черноризец Храбър”, 2008 г.

   

   Тема 8. Организация на полицейските и разузнавателни служби на водещи съвременни държави

  8.1. Същност, съдържание и форми на разузнавателната дейност. Видове разузнаване. Разузнавателна общност.

  8.2. Предназначение, работа и ръководство на резидентурния апарат при контраразузнавателните органи.

  8.3. Доверени лица. Предназначение, установяване на доверителни отношения и организация на работата с ДЛ.

  Списък на препоръчителната литература:

  8.1. Асенов Б.; Кипров, П., "Контраразузнаването", изд. "Труд", С. 2000 г.; Илиев, И., "Управление на полицейските и специални служби", С. 1997г.

  8.2. Николов, Н., "МВР в системата на националната сигурност. Взаимодействие и координация." С., Албатрос. 2000 г.; Николов, Н., "Граждански контрол над дейността на МВР", С. 2000г.

  8.3. Стоянов, Ж., "История на шпионажа", С. 1998 г.; Трифонов, Т; Славов, С., "Теоретични проблеми на разузнаването", част I, Фондация "Национална и международна сигурност" С., 2000 г.; Трифонов, Т; Славов, С., "Теоретични проблеми на разузнаването", част II, Фондация "Национална и международна сигурност" С., 2000

   

  Тема 9. Човешка сигурност.

  9.1. Концепцията за човешката сигурност

  9.2. Основи на правната регламентация на правата на човека. Национални и международни аспекти.

  9.3. Ролята на международните и регионалните организации в гарантирането на човешката сигурност.

  Списък на препоръчителната литература:

  9.1. Ван Дайк, П. Ван Хууф, Г. Европейската конвенция за правата на човека - теория и практика. С., 2000 г.; Друмева, Е., Каменова, Цв. Права на човека. Учебно помагало. Пловдив, 2000 г.; Ирена Илиева, Рамковата конвенция за защита на национални малцинства и нейният контролен механизъм. Правна мисъл, 2000, № 3.; Всеобща декларация за правата на човека на ООН; Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи : Изменена и допълнена от Протокол № 11, придружена от Допълнителния протокол и Протоколи № 4, 6 и 7

  9.2. И.Илиева, Международноправни проблеми на борбата срещу международния тероризъм. Кронос, С.,2005; Весела Табакова, Права на човека и медиите, С., ЛИК, 2006; Веселин Цанков, Бежанско право, Варна, 2006; Международна харта за правата на човека

  9.3. В. Цанков. Аз, гражданинът на Република България и на Европейския съюз.С., 2005; Дейвид Форсайт. Правата на човека в международните отношения. Слънце, С., 2000; Константинов, Е. Протокол №11 на Европейската конвенция за правата на човека. Правна мисъл 1998, № 4; Бояджива, Н., Интернационализирането на конфликта в Косово и трансатлантическата сигурност (1996-1999 г.) - Bulgarian Journal of American and Transatlantic Studies, 2006, vol. 1, No 1,; Хюфнер, Клаус. Закрила на правата на човека. Международни механизми, София: Дружество за Обединените нации в България, 2002

   

  Тема 10. Изграждане и управление на системи за сигурност.

  10.1.    Управление на системите за сигурност;

  10.2.    Среда на управление в сигурността;

  10.3.    Необходимост от промяна на структурата за сигурност.

  Списък на препоръчителната литература:

  10.1.    Байрактаров,М. Информационно-аналитичната дейност в системите за сигурност в публичния и частния сектор. 2009(с) НБУ. Йончев, Д. Теория на скритото присъствие, С., 2002.

  10.2. Гайдаров, Йордан и др. Управление на системите за сигурност: Ч. 1, ЮЗУ Неофит Рилски, 2006; Георгиев, Венелин ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ В СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНОСТ, Издателство "Авангард Прима", 2015 г.

  10.3. ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ; Реформите в системата за национална сигурност на Република България, том 2 от поредица "Наука, образование, сигурност", НБУ, С. 2014

   

  СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ, МИГРАЦИЯ, ДИПЛОМАЦИЯ

  Тема 1. Основи на мироопазването

  1.1. Същност на мироопазването.

  1.2. Международни организации, ангажирани с провеждането на мироопазването.

  1.3. Основни операции по поддържане на международния мир и сигурност. Mироподдържащи операции "Първо поколение”, „Второ поколение", "Трето поколение"

  Списък на препоръчителната литература:

  1.1. Най, Дж. Международните конфликти. Теория и история. С. 1998.;"Управление на международни кризи. Дискусия", Международни отношения, (1999, № 1); Устав на Организацията на Обединените нации.; Бахчеванов, Г. и колектив, Управление при кризи и конфликти, Софтрейд, 2005.

  1.2. Янакиев, Я.; Г. Петков, "Българската армия в операциите за поддържане на мира", Военен журнал, (1999, № 4); Етномалцинствени проблеми в Югоизточна Европа през 90-те години на ХХ век и евроатлантическата интеграция на България, С., 2001.; Бахчеванов, Г. и колектив, Операции в отговор на кризи, Софтрейд, 2005.; “ООН– възход или залез?”, Матей Карасимеонов, УИ ”Св. Климент Охридски”, София, 1995 г.

  1.3. Кармънт, Д; П. Джеймс, Мир в разгара на войни. Предотвратяване и разрешаване на международни етнически конфликти, С., 2001.; Станчев, Ст.; Й. Баев, "Документиране и анализ на българското участие в операции по поддържане на мира", Военен журнал, (2003, № 3).; Peace Support Operations, AJP-3.4.1, Ratification Draft 1, NATO Unclassified, 1999.; Reference Curriculum on Peace Support operations, PfP Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes, Working Group of Curriculum.

   

  Тема 2. Ролята на международните организации за сигурност в операциите по поддържане на мира (ОПМ).

  2.1. Организацията на обединените нации в операциите по поддържане на мира (ОПМ).

  2.2. НАТО в операциите по поддържане на мира (ОПМ).

  2.2. Европейския съюз в операциите по поддържане на мира (ОПМ).

  Списък на препоръчителната литература:

  2.1.    Бахчеванов, Г. и колектив, Управление при кризи и конфликти, Софтрейд, 2005.; Дейвид Кармънт, Патрик Джеймс . Предотвратяване и управление на международни етнически конфликти . София: Военно издателство, 2001

  2.2. Бахчеванов, Г. и колектив, Операции в отговор на кризи, Софтрейд, 2005.; Цветана Каменова. Международно хуманитарно право.  София : Българска академия на науките , 2011.

  2.3.    Rynning, Sten, “Why Not NATO? Military Planning in the European Union”, Washington Quarterly, Washington 2003, No. 1.; Steinberg, James, “An Elective Partnership: Salvaging Transatlantic Relations”, Survival, London 2003, No. 2.

   

  Тема 3. Детерминиране на тероризма.

  3.1.    Определяне на тероризма.

  3.2.    Същност, възникване и развитие на тероризма.

  3.3.    Наказателно правни аспекти на тероризма

  Списък на препоръчителната литература:

  3.1.     Дойков, Н., Противодействие на тероризма - С.2011 г.

  3.2.    Н. Дойков, България в обсега на тероризма 20-21 век. Анализ и противодействие- С. 2007г. ; Н. Дойков, Самоубийственият тероризъм. Анализ и противодействие -С. 2007г.

  3.3.    Н. Дойков, Глобалният   тероризъм - детерминация   и  форми   на   проявление. С.2008г.

   

  Тема 4. Видове тероризъм. Характерни черти на съвременния тероризъм.

  4.1.    Мрежата на международния тероризъм. Терористични организации и групировки.

  4.2.    Технологичен тероризъм (ядрен, химически, биотероризъм, килер тероризъм).

  4.3.    Класификация на терористичните действия срещу български обекти и субекти.

  Списък на препоръчителната литература:

  4.1.   Дойков, Технологичен тероризъм – С. 2008г.

  4.2.    Н. Дойков, Глобалният   тероризъм - детерминация   и  форми   на   проявление. С.2008г.

  4.3.     Дойков, Н., Противодействие на тероризма - С.2011 г

   

  Тема 5. Анализ на системите за противодействие на международния тероризъм в различните региони.

  5.1.  Международни инструменти за борба с тероризма.

  5.2.  Характер и съдържание на антитерористичната дейност.

  5.3.  Форми и способи за борба с тероризма.

  Списък на препоръчителната литература:

  5.1.  Дойков, Н., Противодействие на тероризма - С.2011 г ; Европейска конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси.

  5.2. Н. Дойков, Глобалният   тероризъм - детерминация   и  форми   на   проявление. С.2008г.

  5.3.     Трифонов, Т.” Тероризъм. Политически и правни аспекти”. С., Албатрос. 1998г.;  Трифонов,Т.” Организация и тактика на борбата с терористичната  дейност”.С,1996г.; Хофман, Б.” Тероризмът днес”. С., Плеяда. 1999г.

   

  СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ

  Тема 1. Правен режим и управление на СРС.

  1.1.    Основни моменти в Закона за СРС: Способи, режим на разрешаване, срокове, контрол;

  1.2.    Секретно проникване – методология на извършване и управление на операцията;

  1.3.    Външно наблюдение – същност, методология, управление.

  Списък на препоръчителната литература:

  1.1.    Радулов,Н,Специални разузнавателни средства, „АСИ принт”,С, 2010, 268 с.

  1.2.    Асенов Б. Теория на разузнаването и контраразузнаването. - ВСУ „Черноризец Храбър”, 2008 г.

  1.3. Бойчев, П. Техническо разузнаване. Оперативни способи и противодействие. С., 2003.; Закон за Специалните разузнавателни средства ;

   

   

  Тема 2. Структура и характер на системата за корпоративна сигурност.

  2.1. Исторически преглед на системите за корпоративна сигурност. Основни принципи за изграждане системата за сигурност на корпорациите.

  2.2. Задачи на системата за корпоративна сигурност

  2.3. Структура и задачи на системата за вътрешна сигурност. Структура и задачи на системата за външна сигурност.

  Списък на препоръчителната литература:

  2.1.Апостолов, С. Генезис на фирмената сигурност в Република България през преходния период. С., 2003.; Василев, Е. Мениджмънт на сигурността. С., 2002.; Григоров, В. Основи на фирмената сигурност. С., 2002.

  2.2. Бойчев, П. Техническо разузнаване. С., 2003.; Иванов, Х., Н. Арабаджийски. Частна охранителна дейност. Коментар, правна регламентация, образци-документи. С., 1997; Василев, Е. Фирмена сигурност. С., 2000.

  2.3. Бояджиев, Т. Разузнаването. С., 2000.; Гайдаров, Й. Фирмена

   

  Тема 3. Основни понятия за разузнаване и корпоративно разузнаване.

  3.1. Видове разузнаване. Държавни и частни разузнавания.

  3.2. Система за контраразузнавателно обезпечаване лоялността към корпорацията.

  3.3. Противодействие на външното наблюдение – основни принципи и оперативни стандарти.

  Списък на препоръчителната литература:

  3.1. Дворник, Ф. Произход на разузнавателните служби. С., 1997.

  3.2. Делибалтов, И. Промишлен шпионаж. Средства и методи за водене на неагентурно фирмено разузнаване. С., 2000. ; Бойчев, П. Техническо разузнаване. С., 2003.

  3.3. Бояджиев, Т. Разузнаването. С., 2000 г.; Бояджиев, Т. Шпионажът като занаят. С., 2002.; Иванов, Х., Н. Арабаджийски. Частна охранителна дейност. Коментар, правна регламентация, образци-документи. С., 1997 г.

   

  Тема 4. Психология и сигурност

  4.1.    Индивидуално-психологически аспекти на сигурността. Емоционална регулация на индивидуалното поведение. Мотивационна регулация на индивидуалното поведение

  4.2. Социално-психологически аспекти на сигурността. Психология на малката група. Психология на социалните множества

  4.3. Психология на сигурността на персонала. Интегритет и корпоративни девиации

  Списък на препоръчителната литература:

  4.1. Гайдаров, К. (2007). Криминалната личност. С., Унив изд. и Софи-Р.; Гайдаров, К. (2005). Психологически проекции на съвременния тероризъм. (лекция). НБУ

  4.2. Градев, Д. (1995). Социална психология на масовото поведение, С. ; Лешан, Л. (2008). Психология на войната: размисъл за нейната мистика и лудост. С., Анимар.

  4.3.    Льо Бон, Г. (2002). Психология на тълпите. С., Витяз.; Московичи, С. (2008). Социална психология. С., Д. Яков.

   

  Тема 5. Основи на контраразузнаването.

  5.1.    Място и роля на контраразузнаването в системата за национална сигурност. Контраразузнавателни практики в корпоративнната сигурност.

  5.2.    Контраразузнаването като дейност. Способи за събиране на оперативна разузнавателна информация. Оперативно неутрализиране на обекти на контраразузнаването.

  5.3.    Среда за сигурност. Оперативната обстановка като контраразузнавателна категория. Контраразузнавателен анализ и оценка. Оперативни дела в контраразузнаването. Секретни сътрудници в контраразузнаването и организация на работата с тях. Специални разузнавателни средства/СРС/ и използването им в контраразузнаването.

  Списък на препоръчителната литература:

  5.1.    Конституция на Република България; Закон за ДАНС; Закон за МВР; Закон за отбраната и въоръжените сили; Асенов, Б., П. Кипров, Теория на контраразузнаването, изд. Труд, София, 2005; Джонев, С., Социална психология, т.2,  София, 1996; Долгова, А.И., Терроризм и организованная преступность// Организованый терроризм и организованная преступность, М., 2002

  5.2.    Лок, Джонсън, Тайнните служби. Американското разузнаване в един враждебен свят, София, ЛИК, 2004; Май, Клаус Рюдигер, Тайни съюзи, София, ИК БАРД, 2009

  5.3.    Моджорян, Л.А., Терроризм и национально – освободительние движения, Государство и право, 1983, 3.; Попов, Х., Тероризмът – психологически корени, последствия и интервенции, София, 2005; Прохожева, А.А., Общая теория национальной безопасности, Москва, РАГС, 2005

   

   

   

  ЗА ВСИЧКИ ВИПУСКИ ДО 2018/19  Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО.

  Основни теми:
  Тема 1. Националната сигурност като политическа и правна категория.
  1.1.  Понятия и определения за национална сигурност.Елементи на сигурността. Категории и принципи. Национални интереси и сигурност.
  1.2.  Геополитика и национална сигурност. Сфери на националната сигурност.
  1.3.  Равнища на сигурност. Разграничения между вътрешна, външна и военна сигурност.Специфика на сигурността на малката държава.

   

  Списък на препоръчителната литература:
  1.1.  Христо Георгиев. Политика на сигурност на Република България в началото на21 век: теоретични и приложни аспекти. С.,2011.
  1.2.  Г.Стефанов. Международната сигурност. С.,2005 г. Изд. "Сиела".
  1.3.  Национална и международна сигурност. С. ВИ. 2005.; Димитър Йончев. Равнища на сигурност. С. НБУ. 2008

   

  Тема 2. Вътрешната сигурност на държавата - понятие, еволюция, съвременно съдържание.
  2.1.     Обхват на понятието вътрешна сигурност. Зависимости между вътрешна и външна , между вътрешна и военна сигурност. Историческа еволюция на понятието за вътрешна сигурност - обхват на дейностите в различните исторически периоди.
  2.2.    Особености на съвременната криза на вътрешната сигурност на държавата. Проявления на кризата - невъзможност за справяне с процесите на етническа диференциация , загубата на контрол върху икономическите и културни процеси в държавата.
  2.3.    Глобализацията като основна причина за съвременната криза на националната държава. Същност на глобализацията и отражение върху вътрешните функции на държавата.

   

  Списък на препоръчителната литература:
  2.1.    Христо Георгиев. Политика на сигурност на Република България в началото на21 век: теоретични и приложни аспекти. С.,2011.
  2.2.    Димитър Йончев. Равнища на сигурност. С. НБУ. 2008
  2.3.    Николай Слатински. Сигурността. Същност. Смисъл. Съдържание. С. ВИ. 2011.

   

  Тема 3. Аспекти на сигурността.
  3.1.    Етнонационални аспекти на сигурността - понятие и съдържание, рискове и заплахи, средства за преодоляване. Икономическа сигурност - понятие и съдържание, рискове и заплахи, средства за преодоляване.
  3.2.    Екологическа сигурност - понятие и съдържание, рискове и заплахи, средства за преодоляване. Демографска сигурност - понятие и съдържание, рискове и заплахи, средства за преодоляване.
  3.3.     Военни аспекти на политиката на сигурност. Понятие и основни елементи на военната сигурност на държавата.

   

  Списък на препоръчителната литература:
  3.1.    Христо Георгиев. Политика на сигурност на Република България в началото на21 век: теоретични и приложни аспекти. С.,2011.
  3.2.    Национална и международна сигурност. С. ВИ. 2005.;Димитър Йончев. Равнища на сигурност. С. НБУ. 2008
  3.3.    Тилчо Иванов. Мениджмънт на сигурността и отбраната. С.  УИ. 2008.

   

  Тема 4. Външният аспект на сигурността.
  4.1.    Международните отношения като система. Структура и основни равнища на системата. Монополярни, биополярни и мултиполярни модели на международната система.
  4.2.    Дефиниране на понятията "външна сигурност", "международна сигурност", "регионална сигурност", "глобална сигурност”.
  4.3.    Историческо развитие на системите за сигурност. Институализация на системите за сигурност.

   


  Списък на препоръчителната литература:
  4.1. Христо Георгиев. Политика на сигурност на Република България в началото на21 век: теоретични и приложни аспекти. С.,2011.
  4.2.    Димитър Йончев. Равнища на сигурност. С. НБУ. 2008
  4.3.    Г.Стефанов. Международната сигурност. С.,2005 г. Изд. "Сиела". Национална и международна сигурност. С. ВИ. 2005.

   

  Тема 5. Геополитика и сигурност
  5.1. Предмет на геополитиката. Геополитически школи и възгледи в Западна Европа, САЩ и Русия
  5.2. Актуална геополитическа ситуация на Балканите
  5.3. Геополитически сценарии за бъдещето на Балканите. Геополитически измерения на българската външна политика

   

  Списък на препоръчителната литература:
  5.1. Мизов, М.(съставител), Глобализация, евроинтеграция, национална държава., С., 2003.; Най, Джоузеф, младши, Бъдещето на силата. Прев. от англ. език Грета Керемидчиева: Военно издателство, 2013
  5.2. Йончев Д. (съставител) Балканите и НАТО - заедно срещу тероризма. Сб. С., 2004., Бжежински Зб.. Голямата шахматна дъска. С. 1997
  5.3. Йончев Д. (съставител) Балканите и НАТО - заедно срещу тероризма. Сб. С., 2004., Казаков, Емил. Геополитиката на България през XX век : Национален, европейски и глобален поглед, Велико Търново: Фабер, 2007

   

  Тема 6. Теоретическа история на гражданско военните отношения.
  6.1    Развитие на идеите за гражданско-военните отношения през античността и средните векове.
  6.2.     Характеристика на гражданско-военните отношения през модерната епоха.  
  6.3.     Класически етап в развитието на теорията за гражданско-военните отношения.Развитие на теорията за гражданско-военните отношения в края на ХХ и началото на ХХІ век.

   

  Списък на препоръчителната литература:
  6.1.    Сун Дзъ, Изкуството на войната. Древни китайски трактати, книгоиздателска къща “Труд”, С. 2001г.; Тукидид, История на Пелопонеската война, Наука и изкуство, С.,1979г..
  6.2.    .М.Вебер, Социология на господството, У.И. Св.Кл.Охридски, С.,1992г. 1.5. ; С.Хънтингтън, Войникът и държавата. Теория и политика на гражданско-военните отношения, ИМО “Св.Георги Победоносец, С. 1998г.
  6.3. Карл фон Клаузевиц,Теория на голямата война , София-Р, 2001г. ;  Дж.К.Гълбрайт, Анатомия на властта, И.”Христо. Ботев”, С. 1993г.; Й.Баев, Развитие на теорията за гражданско-военните отношения в САЩ, В.Ж. №1,2001г.

   

  Тема 7. Демократичен контрол над системата за национална сигурност.
  7.1.    Субекти на демократичния контрол.
  7.2.    Моделът на “разделената (споделената) отговорност”.
  7.3.    Споделената отговорност – проблеми и решения.

   

  Списък на препоръчителната литература:
  7.1.    Йончев, Д. Слатински, Н.  Бяла книга по въпросите на гражданския контрол във въоръжените сили, С., 1998.
  7.2.    Милина, В. Гражданско-военните отношения пред необходимостта от реформи второ поколение. - Военен журнал, № 4,2003.
  7.3.    Рачев, В., В. Милина, Гражданско-военните отношения и изграждането на консолидирана демокрация. Годишник на ВА “Г.С. Раковски”, С., 2011.; Хънтингтън, С.  Войникът и държавата.  Теория и политика на гражданско-военните отношения.  С., 1998.

   

  Тема 8. Компетентност и граждански контрол – съвременни проблеми на професионализма.
  8.1.    Балансът на интересите: гледна точка на гражданската власт.
  8.2.    Балансът на интересите: гледната точка на военните професионалисти.
  8.3.    Компетентност и експертност - основа на споделената отговорност.

   

  Списък на препоръчителната литература:
  8.1.  Йончев, Д. Слатински, Н.  Бяла книга по въпросите на гражданския контрол във въоръжените сили, С., 1998.
  8.2.  Хънтингтън, С. Войникът и държавата. Теория и политика на гражданско-военните отношения. С., 1998.
  8.3. Национална и международна сигурност. С. ВИ. 2005.;

   

  Тема 9. Национална идея и държавност в българското историческо наследство.
  9.1.    Понятие за културно наследство. Структура на културното наследство
  9.2.    "Културно влияние" или "културно взаимодействие". Национална култура в контекст. Проблемът "свой - чужд"
  9.3.    Визуалното културно наследство като основен маркер за национален идентитет. Национализъм и национален нихилизъм в изучаването и пропагандирането на културното наследство. Нормативна база за опазване на културното наследство

   

  Списък на препоръчителната литература:
  9.1.    Бочков, Пламен. 1999: Етничните образи на мъжкото и женското: власт и компетентност. – Български фолклор, 25, 1999, № 4, 36-44.
  9.2.    Хобсбом, Ерик 1996: Нации и национализъм. София, Обсидиан (библиотека НБУ); Гелнер, Ърнест 1999: Нации и национализъм. София, ЛиК.
  9.3.    Беновска-Събкова, Милена. Към мултикултурно съжителство в България: 1989-2001 г.; Беновска-Събкова, Милена. Колебливата идентичност. Наблюдения от село Драгиново, Велинградско. – В: Бояджиева, Ст., Д. Добрева, Св.Петкова (ред). Фолклор, традиции, култура. Сборник в чест на Стефана Стойкова. С., 2002, 221-230.

   

  Тема 10. Разузнавателен анализ.
  10.1.    Предмет, съдържание и цели на разузнавателния анализ;
  10.2.    Методология на информационно-аналитичната дейност;
  10.3.    Анализ на явни източници.

   

  Списък на препоръчителната литература:
  10.1.  Байрактаров,М. Информационно-аналитичната дейност в системите за сигурност в публичния и частния сектор. 2009(с) НБУ.
  10.2. Радулов, Николай. Разузнавателен анализ, АСИ Принт, С. 2013
  10.3.  Асенов Б. Теория на разузнаването и контраразузнаването. - ВСУ „Черноризец Храбър”, 2008 г.

   

  Тема 11. Организация на полицейските и разузнавателни служби на водещи съвременни държави.
  11.1.    Същност, съдържание и форми на разузнавателната дейност. Видове разузнаване. Разузнавателна общност.
  11.2.  Същност съдържание и форми на полицейската дейност. Държавна система за охрана на обществения ред и противодействие на престъпността.
  11.3. ЕС и общата политика за сигурност и отбрана. Мястото на ЕС в съвременната геополитика.  Европейските структури за сигурност и отбрана и мястото на разузнавателните служби и службите за охрана на обществения ред. Проблемът за общия европейски модел.

   

  Списък на препоръчителната литература:
  11.1.    Асенов Б.; Кипров, П., "Контраразузнаването", изд. "Труд", С. 2000 г.; Илиев, И., "Управление на полицейските и специални служби", С. 1997г.
  11.2.    Николов, Н., "МВР в системата на националната сигурност. Взаимодействие и координация." С., Албатрос. 2000 г.; Николов, Н., "Граждански контрол над дейността на МВР", С. 2000г.
  11.3.    Стоянов, Ж., "История на шпионажа", С. 1998 г.; Трифонов, Т; Славов, С., "Теоретични проблеми на разузнаването", част I, Фондация "Национална и международна сигурност" С., 2000 г.; Трифонов, Т; Славов, С., "Теоретични проблеми на разузнаването", част II, Фондация "Национална и международна сигурност" С., 2000 г.

   

  Тема 12. Човешка сигурност.
  12.1. Защита правата на човека като теоретичен проблем на обществените науки.
  12.2. Основи на правната регламентация на правата на човека. Национални и международни аспекти.
  12.3. Правата на човека, международните организации и геополитическите предизвикателства на XXІ в.

   

  Списък на препоръчителната литература:
  12.1.    Ван Дайк, П. Ван Хууф, Г. Европейската конвенция за правата на човека - теория и практика. С., 2000 г.; Друмева, Е., Каменова, Цв. Права на човека. Учебно помагало. Пловдив, 2000 г.; Ирена Илиева, Рамковата конвенция за защита на национални малцинства и нейният контролен механизъм. Правна мисъл, 2000, № 3.; Всеобща декларация за правата на човека на ООН; Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи : Изменена и допълнена от Протокол № 11, придружена от Допълнителния протокол и Протоколи № 4, 6 и 7
  12.2.    И.Илиева, Международноправни проблеми на борбата срещу международния тероризъм. Кронос, С.,2005; Весела Табакова, Права на човека и медиите, С., ЛИК, 2006; Веселин Цанков, Бежанско право, Варна, 2006; Международна харта за правата на човека
  12.3.    В. Цанков. Аз, гражданинът на Република България и на Европейския съюз.С., 2005; Дейвид Форсайт. Правата на човека в международните отношения. Слънце, С., 2000; Константинов, Е. Протокол №11 на Европейската конвенция за правата на човека. Правна мисъл 1998, № 4; Бояджива, Н., Интернационализирането на конфликта в Косово и трансатлантическата сигурност (1996-1999 г.) - Bulgarian Journal of American and Transatlantic Studies, 2006, vol. 1, No 1,; Хюфнер, Клаус. Закрила на правата на човека. Международни механизми, София: Дружество за Обединените нации в България, 2002

   

  Тема 13. Информационни технологии за управление при риск
  13.1.    Информационна война (ИВ). Същност и теории за ИВ. Информационна мощ. Използване на информационната мощ при управление на сигурността. Аспекти и форми на ИВ.
  13.2.    Роля на ИТ в операции различни от война (ОРВ). Същност на реинженеринга и роля на ИТ.
  13.3.    Автоматизирани системи за управление (АСУ) в сигурността. Същност, принципи на изграждане, класификация и структури. Примери за използване на АСУ на системите оръжия (АСУСО), стационарни АСУ за войските (САСУВ) и полеви АСУ за войските (ПАСУВ). Географски информационни системи (ГИС), използвани при управление на рискови ситуации.

   

  Списък на препоръчителната литература:
  13.1.    Павлов Г., Информационна сигурност в организацията, Унив. изд. "Стопанство", С., 2011.; Павлов Г., Защита на информацията, Унив. изд. "Стопанство", С., 2010.
  13.2.    Павлов Г., Информационни технологии в отбраната и сигурността, Унив. изд. "Стопанство", С., 2003.; Павлов П., Актуални информационни технологии в отбраната и сигурността, Унив. изд. "Стопанство", С., 2001.
  13.2.    Петров Р., Защита на информацията в компютрите и мрежите, Издателство "Корени", С.,2002.

   

  14. Икономика и сигурност
  14.1. Макроиконимически въпроси на отбраната и сигурността. Функции на икономическата система при осигуряване на сигурността. Икономика на обществените разходи и сигурност. Разполагаеми ресурси за тарантиране на сигурност
  14.2. Международно-икономически въпроси на сигурността. Международна търговия, международни финанси и отбрана и сигурност. Разходи за отбрана и сигурност и икономическо развитие. Икономическа сигурност и сигурност на икономиката
  14.3. Микроикономически въпроси на сигурността. Отбранителна индустриална база. Отбранителна аквизиция. Планиране, програмиране и бюджетиране на ресурси за сигурност

   

  Списък на препоръчителната литература:
  14.1. Национална и международна сигурност. С. ВИ. 2005. Иванов Т. Икономика на отбраната, ИК – УНСС, С. 2002; Иванов, Т., Мениджмънт на отбраната и сигурността, С., Университетско издателство „Стопанство”, 2008
  14.2. Иванов, Т. К. и к-в, Разходи за отбрана и икономическо развитие, УИ „Стопанство”, С., 2006.
  14.3. Иванов, Т. и к-в, Производствен модел и анализ на разходите за отбрана, Военно издателство, С., 2008.

   

  Тема 15. Изграждане и управление на системи за сигурност.
  15.1.    Управление на системите за сигурност;
  15.2.    Среда на управление в сигурността;
  15.3.    Необходимост от промяна на структурата за сигурност.

   

  Списък на препоръчителната литература:
  15.1.    Байрактаров,М. Информационно-аналитичната дейност в системите за сигурност в публичния и частния сектор. 2009(с) НБУ. Йончев, Д. Теория на скритото присъствие, С., 2002.
  15.2. Гайдаров, Йордан и др. Управление на системите за сигурност: Ч. 1, ЮЗУ Неофит Рилски, 2006; Георгиев, Венелин ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ В СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНОСТ, Издателство "Авангард Прима", 2015 г.
  15.3. ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ; Реформите в системата за национална сигурност на Република България, том 2 от поредица "Наука, образование, сигурност", НБУ, С. 2014 • Конспект за държавен изпит за МП "Компютърни технологии в сигурността и отбраната"
 • Основни теми:
  Тема 1. Националната сигурност като политическа и правна категория.
  1.1. Понятия и определения за национална сигурност.
  1.2. Елементи на сигурността. Категории и принципи. Национални интереси и сигурност.
  1.3. Геополитика и национална сигурност. Сфери на националната сигурност.
  1.4. Равнища на сигурност. Разграничения между вътрешна, външна и военна сигурност.
  1.5. Специфика на сигурността на малката държава.

  Тема 2. Сигурност на автоматизираните информационни системи (АИС).
  2.1.Критерии и стандарти за оценка на защитените компютърни системи. Основни програми за информационна сигурност.
  2.2.Акредитиране на АИС и/или мрежи за работа с класифицирана информация. Общи и специфични изисквания и процедури за сигурност.
  2.3.Политика за сигурност при работа в Интернет. Изграждане на виртуални частни мрежи. Рискове за информационните системи. Отстраняване на последствията от произшествията със сигурността.

  Тема 3. Иновации и инвестиции в сигурността.
  3.1.Иновации и иновационен процес. Дефиниране на основните понятия. Класификация на иновациите в сигурността. Модели на иновационен процес в сигурността.
  3.2.Основни концепции за мениджмънт на иновациите. Концепция за жизнения цикъл. Концепция за крива на опита. Портфейлни матрици за мениджмънт на иновациите.
  3.3.Инвестиции и инвестиционен процес. Дефиниране на основните понятия. Класификация на инвеститорите и видовете инвестиции. Инвестиционен модел в сигурността.

  Тема 4. Методи и програмни среди за моделиране и симулации в отбраната и сигурността.
  4.1.Модели и моделиране. Основни понятия. Класификация на моделите. Жизнен цикъл на моделите. Модели в отбраната.
  4.2.Методи за моделиране. Елементи от теорията на вероятностите. Имитационно моделиране. Теория на игрите.
  4.3.Симулации. Обучение чрез симулации. Компютърно-подпомагани учения.

  Тема 5. Приложение на методите за експертна оценка в сигурността и отбраната.
  5.1.Основни форми на експертни оценки. Измервания на експертни оценки - видове скали, приложимост. Принципи за организиране на експертно проучване и оценяване. Формулиране на цели и определяне функционални компоненти на експертното проучване.
  5.2.Изработване на експертни оценки по метода на последователните двоични сравнения - алгоритъм на Оре. Изработване на експертни оценки по метода на подреждане по рангове (рангова корелация). Изработване на експертни оценки по метода на претегляне на целите.
  5.3. Вземане на сложни многоцелеви решения чрез експертни оценки - избор на критерии за оценка на допустими решения (алтернативи). Принцип на компромисите и на Парето. Метод на мозъчната атака - същностни характеристики, основни етапи. Метод Делфи и евристични методи за търсене на управленски решения.

  Тема 6. Управление на информационните системи (ИС) в отбраната.
  6.1.Планиране на информационните системи. Подходи при управление на развитието на ИС.
  6.2.Архитектури на информационните системи. Разпределени ИС.
  6.3.Управление на информационните ресурси. Управление на данните. Управление на знанието.

  Тема 7. Криптографски основи на сигурността.
  7.1.Криптографски алгоритми – формални дефиниции, класификация.
  7.2.Симетрични криптоалгоритми – същност, предимства, недостатъци, приложение.
  7.3.Несиметрична криптография – основни принципи и понятия, услуги на сигурността, приложения.

  Тема 8. Криптографска сигурност на класифицираната информация
  8.1.Органи за криптографска сигурност на класифицираната информация (КИ). Основни понятия. Правомощия на служителя по криптографска сигурност. Правомощия на администратора по криптографска сигурност и потребителя на криптографски средства.
  8.2.Използване на криптографски средства за защита на КИ. Експлоатация на криптографски средства. Контрол на използване на криптографски средства.
  8.3.Издаване на разрешения и удостоверения за работа с криптографски средства. Обучение по криптографска сигурност.
   
  Тема 9. Разработка на проекти за С4І системи.
  9.1.Архитектури, системи и подходи за архитектурно проектиране. Структурен подход: модел на дейностите, модел на данните и модел на правилата.
  9.2.Дейности и фази при разработване на завършена C4I архитектура. Детайлно разглеждане на 6-степенния процес за реализация на C4I архитектура.
  9.3.Архитектурният подход при изграждане на системите за отбраната (DoD Architecture Framework). Оперативен, системен и технически архитектурен модел.

  Тема 10. Информационни технологии за управление при риск.
  10.1.Информационна война (ИВ). Същност и теории за ИВ. Информационна мощ. Използване на информационната мощ при управление на сигурността. Аспекти и форми на ИВ.
  10.2.Роля на информационните технологии (ИТ) в операции различни от война (ОРВ). Същност на реинженеринга и роля на ИТ.
  10.3.Автоматизирани системи за управление (АСУ) в сигурността. Същност, принципи на изграждане, класификация и структури. Примери за използване на АСУ на системите оръжия (АСУСО), стационарни АСУ за войските (САСУВ) и полеви АСУ за войските (ПАСУВ). Географски информационни системи (ГИС), използвани при управление на рискови ситуации.

  Тема 11. Сигурност и защита на информацията в компютърни системи.
  11.1.Методи, средства и дейности за защита на информацията в корпоративна Интранет.
  11.2.Стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 – етапи и дейности за изграждане на система за управление на сигурността на информацията.
  11.3.Сигурност на АИС/мрежи с класифицирана информация – регулаторна рамка, основни принципи и изисквания.

  Тема 12. Корпоративни решения за информационна сигурност.
  12.1.Защитни стени – назначение, функционалности, класификация.
  12.2.Виртуални частни мрежи – концепция, протоколи, сценарии за изграждане.
  12.3.Мрежово-базирани системи за откриване и реакция на компютърни атаки.

  Тема 13. Специализирани географски информационни системи (ГИС).
  13.1.Структура и място на ГИС в системите за командване и управление. Основни модули. Цифров модел на местността. Векторни, растерни и матрични данни.
  13.2.Информационни модели за представяне на височината на земната повърхност. Математически основи на тримерния анализ с използване на височината на земната повърхност.
  13.3.Алгоритми на типови задачи за анализ, базирани на построяване на профил на земната повърхност. Алгоритми на типови задачи за анализ, базирани на определяне на наклона на земната повърхност. Алгоритми на типови задачи за мрежов анализ.

  Тема 14. Документална сигурност.
  14.1.Информационна сигурност и класифициране на информацията. Видове класифицирана информация (КИ) и нива на класификация. Категории информация, подлежаща на класификация като държавна тайна.
  14.2.Видове защита на КИ. Процедура по класифициране на информацията - основни принципи. Процедура по маркиране на КИ. Обозначения върху носителите на КИ.
  14.3.Маркиране и отчет на класифицирана информация в автоматизирани информационни системи или мрежи. Изисквания към магнитните носители. Изисквания към АИС и мрежи за обработка на КИ.

  Тема 15. Изграждане и управление на системи за сигурност.
  15.1. Управление на системите за сигурност.
  15.2. Среда на управление в сигурността.
  15.3. Необходимост от промяна на структурата за сигурност.

  Списък на препоръчителната литература:

  Тема 1. Националната сигурност като политическа и правна категория.
  1. Георгиев,  Хр., Политика на сигурност на Република България в началото на 21 век. С.,2011. Изд. на НБУ.
  2. В.Рачев, Г.Бахчеванов и др . Национална и международна сигурност. ВИ.,2006.
  3. Й Бакалов. Теоретичен  модел на политиката на сигурност и граждански контрол на Република България. С.,2011. Изд. на НБУ.
  4. Йончев, Д., Равнища на сигурност, С., НБУ, 2008.

  Тема 2. Сигурност на автоматизираните информационни системи (АИС).
  1. Павлов Г., Информационна сигурност в организацията, Унив. изд. "Стопанство", С., 2011.
  2. Павлов Г., Защита на информацията, Унив. изд. "Стопанство", С., 2010.
  3. Павлов Г., Информационни технологии в отбраната и сигурността, Унив. изд. "Стопанство", С., 2003.
  4. Павлов П., Актуални информационни технологии в отбраната и сигурността, Унив. изд. "Стопанство", С., 2001.
  5. Петров Р., Защита на информацията в компютрите и мрежите, Издателство "Корени", С.,2002.

  Тема 3. Иновации и инвестиции в сигурността.
  1. Георгиев В. Иновации и инвестиции. София, Авангард, 2010 г.  
  2. Георгиев И., Цв. Цветков. Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции. София, Университетско издателство „Стопанство”, 1997 г.
  3. Цветков. Цв. Иновации и инвестиции. София, Университетско издателство „Стопанство”, 2004 г.
  4. Георгиев И. Основи на инвестирането. София, 1996 г.
  5. Матеев М. Инвестиции в публичния сектор. София, ИПАЕИ, 2003 г.

  Тема 4. Методи и програмни среди за моделиране и симулации в отбраната и сигурността.
  1. Low, Averill. Simulation Modeling and Analysis. 2000.
  2. Dunnigan, J.F. Wargames Handbook, 2001.
  3. DoD Training with Simulations Handbook. 2003.
  4. Professional Wargames Page:www.strategyworld.com.

  Тема 5. Приложение на методите за експертна оценка в сигурността и отбраната.
  1. Йонов, К., Б. Ванев. Експертни оценки С.: Техника, 1997.
  2. Литвак, Б. Г. Экспертная информация. Методы получения и анализа. М.: Радио и связь, 1992.
  3. Элти, Дж. Экспертные системы. Концепции и примеры. М: Финансы и статистика,

  Тема 6. Управление на информационните системи (ИС) в отбраната.
  1. Laudon, K., J. Laudon, Management Information Systems, 2009.
  2. McNurlin, B., R. Sprague, Information Systems Management in Practice, Prentice-Hall International Edition, 2008.
  3. O’Brien, J., J. Maracas, Introduction to Information Systems, McGraw Hill/Irwin, 2005.
  4. Семерджиев, Цв. Стратегически информационни системи, Информация и сигурност, 2007.

  Тема 7. Криптографски основи на сигурността.
  1. Паргов, Др., Защита на информацията в компютърни системи и мрежи, „О письменехъ“, София, 2011 г.
  2. Norton P., Stockman M., "Peter Norton's Network Security Fundamentals", Indianopolis, SAMS, 1999
  3. Schneier Br., "Applied Cryptography", 1996, John Wiley&Son, Inc.
  4. "IT Baseline Protection Manual", Federal Agency for Security in Information Technology, BSI, 2000
  5. Menezes A., P. van Oorschot and S. Vanstone, Handbook of Applied Cryptography, "CRC Press Inc.", 1997.
  6. Farley M. and etc., LAN Times Guide to Security and Data Integrity, McGraw-Hill, Inc., 1996.
  7. Deborah Russell and G. Ganemi, Computer Security Basics, O'Reily & Associates, Inc. , 1991.
  8. Cohen F. & Associates, Attack and Defense Strategies, Managing Network Security, Strategic Security Intelligence, 1999.

  Тема 8. Криптографска сигурност на класифицираната информация.
  1. Закон за защита на класифицираната информация. Обн. ДВ, бр. 45 от 30.04.2002 г., посл. редакция 2012.
  2. Правилник за прилагане на закона за защита на класифицираната информация. ПМС 276 от 2.12.2002, Обн. ДВ, бр. 115 от 10.12.2002 г. , посл. Редакция 2009.
  3. Наредба за криптографска сигурност на класифицираната информация. ПМС 263 от 11.11.2003, Обн. ДВ, бр. 102 от 21.11.2003 г.
  4. Наредба за задължителните условия за сигурност на АИС или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация. ПМС 99 от 10.05.2003, Обн. ДВ, бр. 46 от 20.05.2003 г.
  5. Георгиев, В., Криптографска сигурност на класифицираната информация, София, Авангард, 2013 г.
  6. Павлов, Г., Защита на информацията, Унив. изд. "Стопанство", С., 2010.

  Тема 9. Разработка на проекти за С4І системи.
  1. AFCEA 503, "C4ISR Architecture Implementation, C4ISR Architecture Working Group 1998.
  2. C4ISR Architecture Framework Version 2.0, 2004.
  3. C4ISR Architectures I: Developing a Process for C4ISR Architecture Design, Alexander H. Levis and Lee W. Wagenhals System Architectures Laboratory, C3I Center, MSN 4D2, George Mason University, Fairfax, VA 22030.
  4. C4ISR Architectures II:Structured Analysis Approach for Architecture Design, Lee W. Wagenhals, Insub Shin, Daesik Kim, Alexander H. Levis, System Architectures Laboratory, C3I Center, MSN 4D2, George Mason University, Fairfax, VA 22030.
  5. DoDAF V2 - v.1, 2009.
  6. DoDAF V2 - v.2, 2009.
  7. DoDAF V2 - v.3, 2009.
  8. DoDAF_2-0_web, 2009.

  Тема 10. Информационни технологии за управление при риск.
  1. Павлов Г., Информационна сигурност в организацията, Унив. изд. "Стопанство", С., 2011.
  2. Павлов Г., Защита на информацията, Унив. изд. "Стопанство", С., 2010.
  3. Павлов Г., Информационни технологии в отбраната и сигурността, Унив. изд. "Стопанство", С., 2003.
  4. Павлов П., Актуални информационни технологии в отбраната и сигурността, Унив. изд. "Стопанство", С., 2001.
  5. Петров Р., Защита на информацията в компютрите и мрежите, Издателство "Корени", С.,2002.

  Тема 11. Сигурност и защита на информацията в компютърни системи.
  1. Петров Р., Защита на информацията в компютрите и мрежите. София, Изд. "Корени", 2002.
  2. Ангелов П., С. Малчев, Криптография в компютърните комуникации. Варна, 2000.
  3. Закон за защита на класифицираната информация. 2012 г.
  4. Правилник за прилагане на закона за защита на класифицираната информация. 2009 г..
  5. Наредба за криптографска сигурност на класифицираната информация. ПМС 263 от 11.11.2003, Обн. ДВ, бр. 102 от 21.11.2003 г.
  6. Наредба за задължителните условия за сигурност на АИС или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация. ПМС 99 от 10.05.2003, Обн. ДВ, бр. 46 от 20.05.2003 г.

  Тема 12. Корпоративни решения за информационна сигурност.
  1. Паргов, Др., Защита на информацията в компютърни системи и мрежи, „О письменехъ“, София, 2011 г.
  2. Norton P., Stockman M., "Peter Norton's Network Security Fundamentals", Indianopolis, SAMS, 1999
  3. Schneier Br., "Applied Cryptography", 1996, John Wiley&Son, Inc.
  4. "IT Baseline Protection Manual", Federal Agency for Security in Information Technology, BSI, 2000
  5. Farley M. and etc., LAN Times Guide to Security and Data Integrity, McGraw-Hill, Inc., 1996.
  6. Deborah Russell and G. Ganemi, Computer Security Basics, O'Reily & Associates, Inc. , 1991.

  Тема 13. Специализирани географски информационни системи (ГИС).
  1. Авен О., Гурин Н., Коган Я. Оценка качества и оптимизации вычислительных систем. М. Наука, 1982.
  2. Азълов П., Бази от данни. Релационен и обектен подход, "Техника", София, 1991, Арнаудов Д., Рачев Б., Автоматизирани информационни и управляващи системи, "Техника", София, 1991.
  3. Андреев А. И., Ангелов А. С., Автоматизирани картографски системи, ВВУАПО "П. Волов", Шумен , 1996 г.
  4. Безверхов М. Технология СОМ, http://clubpro.spb.ru/cominside/index.html, Accessed 20.12.2002 г.
  5. Беллов Ю. Обеспечение сложного експеримента. Обработка измерений при исследовании сложных систем. Том1, Киев, Наукова думка, 1982 г.
  6. Бончев Е. Учебник по числени методи, ВМЕИ, София, 1984 г.
  7. Боянов К., Кисимов В., Петков А., Терзиев А., Русков П. Разпределено управление на слабо свързани системи, ДИ "Техника", София, 1989 г.
  8. Вирт Н. Алгоритмы + структуры данных = програмы, Москва, "Мир", 1985

  Тема 14. Документална сигурност.
  1. Закон за защита на класифицираната информация, посл. редакция 2012 г.
  2. Правилник за прилагане на ЗЗКИ, посл. редакция 2010 г.
  3. Наредба за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация, 2009.
  4. Наредба за криптографската сигурност на класифицираната информация, Приета с ПМС № 263 от 11.11.2003 г., Обн. ДВ. бр.102 от 21 Ноември 2003 г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010 г.
  5. Наредба за общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност, В сила от 11.03.2003 г., Приета с ПМС № 51 от 04.03.2003 г.
  6. Обн. ДВ. бр.22 от 11 Март 2003г., попр. ДВ. бр.24 от 14 Март 2003г., изм. ДВ. бр.104 от 11 Декември 2007г.
  7. Наредба за системата от мерки, способи и средства за физическата сигурност на класифицираната информация и за условията и реда за тяхното използване, Приета с ПМС № 52 от 04.03.2003 г., Обн., ДВ, бр. 22 от 11.03.2003 г.

  Тема 15. Изграждане и управление на системи за сигурност.
  1. Байрактаров, М., Информационно-аналитичната дейност в системите за сигурност в публичния и частния сектор. 2009(с) НБУ.
  2. Йончев, Д. Теория на скритото присъствие, С., 2002.
  3. Стефанов, Г., Международна сигурност, С. 1997, Изд. "Сиела".
  4. Стойчев С. и др. Геополитика и сигурност. Изд. На Министерство на отбраната "Св. Георги Победоносец". С. 1996.
  5. Акофф, Р. Планирование будущего корпорации, М., 1985.


  Указания за формата на държавния изпит
           Държавният изпит за магистърската програма „Компютърни технологии в сигурността и отбраната“ е писмен и устен.
           Писменият държавен изпит се провежда върху посочения по-горе конспект.
           Устният държавен изпит е беседа с държавната изпитна комисия върху темите от  писмения изпит.

           Конспектът е разработен от комисия в състав: проф. Христо Георгиев, проф. Георги Бахчеванов и доц. Юлияна Каракънева (протокол № 101/19.06.2012 г. на департаментния съвет на департамент Национална и международна сигурност).
           Конспектът е приет от съвета на ДНМС (Протокол №110/22.01.2013 г.)

   

 • Конспект за държавен изпит за МП "Киберсигурност"
 •  

  ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ВИПУСК 2021/2022 И СЛЕДВАЩИТЕ

  1. Обща информация за държавния изпит

  Държавният изпит за студенти от магистърска програма „Киберсигурност“ се организира и провежда в съответствие с изискванията, посочени в Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен в Нов български университет[1]. Конспектът съдържа петнадесет теми и дава възможност по време на държавния изпит да бъдат оценени знанията, компетенциите и уменията на дипломантите, завършващи магистърската програма. В конспекта е посочена примерна литература за подготовка, която не изчерпва източниците, от които студентите могат да се подготвят. След всеки препоръчан литературен източник, в скоби, са посочени точките от съответната тема, за които той се отнася.

  Държавният изпит се провежда в две части: писмена и устна част. По време на писмената част на държавния изпит студентите разработват три въпроса, които са част от посочените по-долу теми. Времетраенето на писмения изпит е три астрономически часа. По време на устната част на държавния изпит студентите провеждат беседа с комисията върху разработените въпроси. Изпитната комисия може да задава допълнителни въпроси върху всички теми от конспекта. Крайната оценка от държавния изпит се определя на базата на оценките от писмената и устната част.

  Конспектът за държавен изпит за магистърска програма „Киберсигурност“ е обсъден и приет на заседания на Програмния съвет и Съвета на департамента и е утвърден от Магистърски факултет. Конспектът е публикуван в Интегрираната информационна система и в MOODLE НБУ.

   

  1. Теми за подготовка и провеждане на държавния изпит

  Посочените по-долу теми са за подготовка и провеждане на държавен изпит за студентите от випуск 2021/22 г.и следващите.

   

  Тема 1. Теоретични основи на сигурността. Въведение в киберсигурността.

  1. 1. Еволюция при теоретичните концепции за разбиране на сигурността. (1, 2, 4)
  2. 2. Политически и управленски аспекти на сигурността. (2, 4)
  3. 3. Формален модел за киберсигурност: заплахи, уязвимости, рискове, атаки, противодействие. (2, 3, 5, 6)

  Списък на препоръчителната литература:

  1. Йончев, Д., Теория на скритото присъствие, С., Фондация "Демокрация и сигурност", 2002.
  2. Георгиев, В., Основи на киберсигурността, С., Авангард Прима, 2022.
  3. Попов, И., Социология, сигурност, информация, С., Академия на министерството на вътрешните работи, 2003.
  4. Balazs, J., About Interpretation of Security. Kuhlpolitika, English Language Supplement, 1983.
  5. An Introduction to Computer Security: The NIST Handbook. Special Publication 800-12, 2005.
  6. Hallett J., The Cybersecurity Body of Knowledge, The National Cyber Security Centre, 2019.

   

  Тема 2. Киберсигурност и мениджмънт

  1. 1. Същност, роля и особеностите на мениджъра по киберсигурност в организацията. (1, 2, 3)
  2. 2. Управленски аспекти: управление на екипа; управление на финансови средства; управление на отношенията с потребителите. (1, 3, 5)
  3. 3. Създаване на сигурност чрез превенция, реакция и възстановяване след инцидент с киберсигурността. (4, 5, 6)

  Списък на препоръчителната литература:

  1. Георгиев, В., Киберсигурност и мениджмънт, С., Авангард, 2022.
  2. Peltier, T., Complete guide to CISM certification, Auerbach publications, 2007.
  3. Holtsnider, W., Jaffe, B., The Role of an IT Manager, 2012.
  4. O’Hanley, R., Tiller, J., Information Security Handbook, 2013.

  5. Moschovitis, C., Cybersecurity Program Development for Business, Willey, 2018.

  6. Chapple, M., Certified Information Systems Security Professional, ISC, 2018.

   

  Тема 3. Метрики за измерване на киберсигурността

  1. 1. Същност, особености и видове метрики за киберсигурност. Оценяване на ефективността на метриките. (1, 2, 5)
  2. 2. Подходи за създаване на система от метрики за измерване на киберсигурността. (1, 4, 5)
  3. 3. Използване на метриките за киберсигурност: анализ, визуализиране и докладване на информацията за киберсигурност. (1, 3, 5 )

  Списък на препоръчителната литература:

  1. Георгиев, В., Монев, В., Метрики за киберсигурност, С., Авангард, 2022.
  2. Hayden L., IT Security Metrics: A Practical Framework of Measuring Security and Protecting Data, 2010.
  3. Freund J., Jones, J., Measuring and Managing the Information Risk, 2015.
  4. Brotby W., Hinson, G., Pragmatic Security Metrics, 2013.
  5. Jaquith A., Security Metrics, 2007.

   

  Тема 4. Превенция, реакция и възстановяване при инцидент с киберсигурността. Киберустойчивост.

  1. 1. Модели за превенция, реакция и отговор при инциденти с киберсигурността. (1, 2, 3)
  2. 2. Планиране на непрекъснатостта на бизнеса. Ключови активи за киберсигурност. (1, 4, 5)
  3. 3. Същност и съдържание на киберустойчивостта. Жизнен цикъл на системата за киберустойчивост. (1, 2)

  Списък на препоръчителната литература:

  1. Георгиев, В., Киберустойчивост, С., Авангард, 2020.
  2. Resillia, Course book, 2015.
  3. Hallett J., The Cybersecurity Body of Knowledge, The National Cyber Security Centre, 2019.

  4. Moschovitis, C., Cybersecurity Program Development for Business, Willey, 2018.

  5. Chapple, M., Certified Information Systems Security Professional, ISC, 2018.

   

  Тема 5. Криптографски основи на сигурността. Cloud computing.

  1. 1. Криптографски алгоритми: формални дефиниции, класификация.(1, 3)
  2. 2. Симетрични криптоалгоритми: същност, предимства, недостатъци, приложение. (2, 3)
  3. 3. Несиметрична криптография: основни принципи и понятия, услуги на сигурността, приложения. (2, 3)

  Списък на препоръчителната литература:

  1. Norton, P., Stockman, M., Peter Norton's Network Security Fundamentals, Indianopolis, SAMS, 1999
  2. Schneier, Br., Applied Cryptography, John Wiley&Son, Inc., 1996.
  3. IT Baseline Protection Manual, Federal Agency for Security in Information Technology, BSI, 2000.

   

  Тема 6. Политики за киберсигурност. Разузнавателен анализ и киберсигурност.

  1. 1. Политики за управление на достъпа. Концептуално моделиране на защитата в информационните системи. Система за управление на информационната сигурност. Международен стандарт ISO/IEC 27001. (1, 2, 3)
  2. 2. Контроли. Защита на сървъра. Управление на паролите. Политика за киберсигурност и социални медии. (1, 4, 5)
  3. 3. Място, роля и инструменти на разузнавателния анализ в киберсигурността. (6)

  Списък на препоръчителната литература:

  1. Каракънева, Ю., Киберсигурност. Основни аспекти, C., Авангард Прима, 2013.
  2. Павлов, Г., Защита на информацията, С., Университетско издателство „Стопанство”, 2010.
  3. Павлов, Г., Пудин, К., Информационна сигурност в организацията, С., Университетско издателство „Стопанство”, 2011.
  4. Bloch, L., Wolfhugel, Chl., Securite Informatique. Principes et Methodes, Editions Eyrolles, 75240 Paris Cedex, 2013.
  5. Grauman, B., Cyber-security: The Yexed Question of Global Rules, Security and Defence Agenda, 2012.
  6. Радулов, Н., Разузнавателен анализ. С., 2016.

   

  Тема 7. Управление на риска за киберсигурността

  1. 1. Заплахи, уязвимости и рискове за киберсигурността. Класификация на рисковете за киберсигурността. (1, 2, 5)
  2. 2. Съдържание на процеса за управление на риска за киберсигурност. (1, 2, 3)
  3. 3. Апетит и толеранс към риска за киберсигурност. (1, 4, 5)

  Списък на препоръчителната литература:

  1. Георгиев, В., Управление на риска за киберсигурността, С., Авангард, 2022 г.
  2. Certified in Risk and Information Systems Control, ISACA, 2015.
  3. Hallett J., The Cybersecurity Body of Knowledge, The National Cyber Security Centre, 2019.

  4. Moschovitis, C., Cybersecurity Program Development for Business, Willey, 2018.

  5. Chapple, M., Certified Information Systems Security Professional, ISC, 2018.

   

  Тема 8. Противодействие срещу киберпрестъпността

  1. 1. Същност, особености и класификация на киберпрестъпленията. (1, 2, 3)
  2. 2. Инструменти за противодействие срещу киберпрестъпността. Стратегически подход. (1, 2, 3)
  3. 3. Международно сътрудничество при противодействието срещу киберпрестъпността. (1, 4)

  Списък на препоръчителната литература:

  1. Георгиев, В., Противодействие срещу киберсигурността, С., Авангард, 2020.
  2. Hallett J., The Cybersecurity Body of Knowledge, The National Cyber Security Centre 2019.

  3. Moschovitis, C., Cybersecurity Program Development for Business, Willey, 2018.

  4. Chapple, M., Certified Information Systems Security Professional, ISC, 2018.

   

  Тема 9. Защита на критичната информационна инфраструктура.

  1. 1. Същност на критичната информационна инфраструктура и аспекти на кибер защита на критичната информационна инфраструктура. (1, 2)
  2. 2. Политики за защита на критичната информационна инфраструктура на международно и на национално ниво. (1, 2, 3)
  3. 3. Мерки за подсилване на защитата на критичната информационна инфраструктура на международно и на национално ниво. (1, 4)

  Списък на препоръчителната литература:

  1. Здравков, З., Радулов, И., Защита на критичната информационна инфраструктура, С., 2015.
  2. Здравков, З., Петров, Л., Изследване на зависимостта на критичните задачи на НАТО от национални информационни системи, С., 2013.
  3. Здравков, З., Проектиране на защитени автоматизирани системи, С., 2014
  4. Тагарев, Т., Рачев, В., Таксономия на функции за кризисно управление, IT4Sec Reports, 2020.

   

   Тема 10. Сигурност и защита на информационни системи.

       10.1. Физическа и логическа сигурност. (2, 3)

       10.2. Мрежова сигурност и уравнение на сигурността. (1, 4, 5)

       10.3. Подходи за контрол на достъпа. (2, 3)

  Списък на препоръчителната литература:

  1. Базин, Ш., Основи на мрежовата сигурност, 2004.
  2. Паргов, Др., Защита на информацията в компютърни системи и мрежи, С., „О письменехъ“, 2011.
  3. Павлов, Г., Защита на информацията, Университетско издателство „Стопанство”, 2010.
  4. Закон за защита на класифицираната информация.
  5. Правилник за прилагане на закона за защита на класифицираната информация.

   

  Тема 11. Тестване на защитени компютърни системи.

  1. 1. Методология на тестване на защитени компютърни системи и мрежи. (1, 2, 5)
  2. 2. Тестване на бази от данни. Методи и средства. (3, 4)
  3. 3. Тестване на web сървъри и web технологии. Техники и средства. (1, 3, 4)

  Списък на препоръчителна литература:

  1. Faircloth J., Penetration Tester’s Open Source Toolkit, Elsevier Inc., 2011.
  2. Chirillo J., Hack Attacks Testing, Wiley Publishing, Inc., 2003.
  3. Engebretson P., The Basics of Hacking and PenetrationTtesting, Syngress Elsevier Inc., 2011.
  4. Computer Forensics: Investigation Procedures and Response, Course technology CENGAGE Learning, 2010.
  5. Целков В., Стоянов, Н., Исмаилов, О., Международни стандарти и добри практики за защита на информацията, С., Издателство "За буквите", 2010.

   

  Тема 12. Човешкият фактор в киберсигурността

  1. 1. Същност и значимост на социалното инженерство като заплаха за киберсигурността. Тестване на уязвимостта от атака от типа социално инженерство. (1, 2, 4)
  2. 2. Одитор на информационна сигурност. Профилиране на ролите в киберпрестъпление. (1, 2)
  3. 3. Етика на киерконфликтите. Рамки за оценяване на етичността на действията в киберпространството. (1, 2, 4)

  Списък на препоръчителната литература:

  1. Георгиев, В., Човешкият фактор в киберсигурността, С., Авангард, 2020.
  2. Hallett J., The Cybersecurity Body of Knowledge, The National Cyber Security Centre 2019.

  3. Moschovitis, C., Cybersecurity Program Development for Business, Willey, 2018.

  4. Chapple, M., Certified Information Systems Security Professional, ISC, 2018.

   

  Тема 13. Сценарийно планиране на способности за киберсигурност

  1. 1. Същност и технология за разработване на сценарии в киберсигурността. (1, 3, 4)
  2. 2. Технология за сценарийно планиране за способности за киберсигурност. (1, 2, 3, 4)
  3. 3. Измерване на способностите за киберсигурност. Модели за оценяване на зрелостта на способностите за киберсигурност. (1, 3)

  Списък на препоръчителната литература:

  1. Георгиев, В., Сценарийно планиране на способности за киберсигурност, С., Авангард, 2022 г.
  2. Hallett J., The Cybersecurity Body of Knowledge, The National Cyber Security Centre, 2019.

  3. Chapple, M., Certified Information Systems Security Professional, ISC, 2018.

  1. Димитров, Д., Приложение на сценарийното планиране в бизнес, отбраната и сигурността. С., Издателство на УНСС, 2012.

   

  Тема 14. Предизвикателства при кризи с киберсигурността

  1. 1. Кибер кризи: аспекти, характеристики, специфика. Участници в кризата, вектори на заплахата, цели на атаките. (1, 2, 3)
  2. 2. Жизнен цикъл на кибер кризата. План за отговор на кибер криза. (3, 4, 5)
  3. 3. Подходи за превенция. Мерки и средства за овладяване на кибер кризата. Възстановяване на функционирането (1, 3, 5)

  Списък на препоръчителната литература:

  1. Chapple, M., Certified Information Systems Security Professional, ISC, 2018.

  1. An Introduction to Computer Security: The NIST Handbook, Special Publication 800-12, 2019.
  2. Георгиев В., Киберустойчивост, С., Авангард, 2020.
  3. Computer Security Incident Handling Guide, NIST, 2012.
  4. Healey, J., A Fierce Domain: Conflict in Cyberspace, Cyber conflict studies association, 2013.

   

  Тема 15. Конфиденциалност в телекомуникационните мрежи и услуги

  15.1. Предмет, цел, задачи и елементи на информационната сигурност. Проблемът „сигурност“ на мрежата и предаваната информация. Аспекти на сигурността на информацията. (1, 2, 6)

  15.2. Уязвимости и заплахи (случайни и злонамерени) Характеристики на заплахите за конфиденциалността. Видове техники на нападение. (3, 4, 5)

  15.3. Методи за защита от злонамерен достъп. Методи и средства за защита на телекомуникационната мрежа от злонамерен достъп. (3, 4, 5)

  Списък на препоръчителната литература:

  1. Гангули, Х., JAVA Сигурност, Дуо Дизайн ООД, ISBN 954-8396-24-6, 2004.
  2. Недялков, Т., Държавната политика в областта на информационната сигурност – хармонизация с изискванията на Европейския съюз, ДАИТС, Пети дискусионен форум „Информационна сигурност и системи за съхранение на информацията”, С., 2006.
  3. Cameron, H., Malin, C., James, M., Malware Forensics: Investigating and Analyzing Malicious Code, Syngress, 2008.
  4. Andrew, H., Practical Malware Analysis, No Starch Press, 2012.
  5. Heng, Y., Dawn, S., Automatic Malware Analysis: An Emulator Based Approach, Springer, 2013.
  6. Макмилън, T., Cisco: Компютърни мрежи – основи, АлексСофт, 2016.

   

   

  ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ВИПУСК 2017/2018 И СЛЕДВАЩИТЕ

   

  Тема 1. Въведение в киберсигурносттa

  • Формален модел за киберсигурност. Политики, атаки, защита.

  1.2. Теоретични характеристики – модел „Свойства на атаките”.

  1.3. Киберзащита на вградени и SCADA системи.

  Препоръчителна литература:

  1.1. Георгиев, В., Основи на киберсигурността. София,:Авангард Прима. 2019; An Introduction to Computer Security: The NIST Handbook. Special Publication 800-12; Zubairi J., Athar Mahboob, Cyber Security Standards, Practices and Industrial,Applications: Systems and Methodologies, IGI Global, 2012, ISBN 978-1-60960-851-4

  1. 2. Carr J., Inside Cyber Warfare, O’Reilly Media, Inc., 2012, ISBN: 978-1-449-31004-2; Janczewski L., A. Colarik, Cyber Warfare and Cyber Terrorism, IGI Global, 2008, ISBN 978-1-59140-991-5

  1.3. Simplilearn. An Introduction to Cyber Security: A Beginner’s Guide (Online Book). IndraStra Whitepapers, 20.12.2019; Graham J., R. Howard, R. Olson, Cyber security essentials, CRC Press, Auerbach book, 2011, ISBN 978-1-4398-5126-5

   

  Тема 2. Политики за киберсигурност

  2.1. Политики за управление на достъпа. Концептуално моделиране на защитата в информационните системи.

  2.2.Система за управление на информационната сигурност. Международен стандарт ISO/IEC 27001.

  2.3.Контроли. Защита на сървъра. Управление на паролите. Политика за киберсигурност и социални медии.

  Препоръчителна литература:

  2.1. Каракънева, Ю., Киберсигурност. Основни аспекти, изд. Авангард Прима, С., 2013.

  2.2. Павлов, Г., Защита на информацията, Унив. изд. „Стопанство”, 2010.; ISO/IEC 27005:2011, Information technology — Security techniques — Information security risk management.; ISO/IEC 27032:2012, Information technology — Security techniques — Guidelines for cybersecurity.

  2.3. Павлов, Г., К., Пудин, Информационна сигурност в организацията, Унив. изд. „Стопанство”, 2011.

   

  Тема 3. Мениджмънт на киберсигурността

  3.1. Роли и функции на мениджъра по киберсигурност. Подбор и наемане на персонал за отдела по киберсигурност. Мениджмънт на екипа за киберсигурност.

  3.2. Софтуер, операционни системи и фирмени приложения. Работа с потребители.

  3.3. Постигане на сигурност. Възстановяване след инцидент с киберсигурността.

  Препоръчителна литература:

  3.1. Георгиев В., Киберсигурност и мениджмънт. София, Авангард, 2018.

  3.2. Klimburg A., National Cyber Security: Framework Manual. 2012.

  3.3. William Holtsnider, Brian Jaffe. The Role of an IT Manager. 2012;  Richard O’Hanley, James Tiller. Information Security Handbook 2013

   

  Тема 4. Управление на риска за киберсигурността

  4.1.Основи на управлението на риска за киберсигурността. Изграждане на екип и формиране на политика за управление на риска за киберсигурността.

  4.2.Идентифициране, анализ и оценяване на риска за киберсигурността. Апетит и толеранс към риска.

  4.3.Стратегии за противодействие срещу риска за киберсигурността. Наблюдение и контролиране на резултатите от управлението на риска.

  Препоръчителна литература:

  4.1. Георгиев В., Управление на риска за киберсигурността. София, Авангард, 2021

  4.2. Георгиев В., Оценяване и управление на риска. София, Авангард, 2020;

  4.2. Paul Hopkin., Fundamentals of Risk Management. Understanding, evaluating and implementing effective risk management. London, Kogan Page, 2010

   

  Тема 5. Метрики за киберсигурност

  5.1. Същност, роля и особености на метриките за киберсигурност.

  5.2. Видове метрики за киберсигурност. Критерии за ефективност на метриките

  5.3. Създаване на системи от метрики за киберсигурност. Метрики за измерване на риска за киберсигурността. Балансирани карти от показатели за измерване на киберсигурността.

  Препоръчителна литература:

  5.1. Георгиев В. Метрики за киберсигурност. София, Авангард, 2019

  5.2. Hayden L. IT Security Metrics: A Practical Framework of Measuring Security and Protecting Data. 2010, ISBN: 978-0-07-171341-2; Freund J., J. Jones. Measuring and Managing the Information Risk. 2015, ISBN: 978-0-12-420231-3

  5.3. Brotby W., G. Hinson. Pragmatic Security Metrics. 2013, International Standard Book Number-13: 978-1-4398-8153-8; Jaquith A. Security Metrics. 2007, ISBN 0-32-134998-9

   

  Тема 6. Противодействие срещу киберпрестъпността

  6.1.Типология на киберпрестъпленията. Инкриминиране на деяния в киберпространството

  6.2.Стратегии за противодействие срещу киберпрестъпността. Правоприлагане и разследване на киберпрестъпления.

  6.3.Превенция на киберпрестъпността. Международно сътрудничество при противодействието срещу киберпрестъпността.

  Препоръчителна литература:

  6.1. Георгиев В., Противодействие срещу киберпрестъпността. София, Авангард, 2020.

  6.2. Понимание киберпреступности: Руководство развивающихся стран. Международны съюз електросвязи, 2009

  6.3. United Nations Office on Drugs and Crime. The Use of the Internet for terrorist purposes. Vienna, 2012

   

  Тема 7. Сигурност и защита на информацията в компютърните системи

  7.1. Физическа и логическа сигурност.

  7.2. Мрежова сигурност и уравнение на сигурността.

  7.3. Подходи за контрол на достъпа.

  Препоръчителна литература:

  7.1. Базин, Швета, Основи на мрежовата сигурност, 2004

  7. 2. Паргов, Др., Защита на информацията в компютърни системи и мрежи, „О письменехъ“, София, 2011.

  7.3. Павлов, Г., Защита на информацията, Унив. изд. „Стопанство”, 2010. Закон за защита на класифицираната информация. Правилник за прилагане на закона за защита на класифицираната информация

   

  Тема 8. Тестване на защитени компютърни системи и мрежи

  8.1. Методология на тестване на защитени компютърни системи и мрежи.

  8.2. Тестване на бази от данни. Методи и средства.

  8.3. Тестване на web сървъри и web технологии. Техники и средства.

  Препоръчителна литература:

  8.1. Faircloth J., Penetration Tester’s Open Source Toolkit, Elsevier Inc., 2011, ISBN: 978-1-59749-627-8.; Chirillo J., Hack Attacks Testing, Wiley Publishing, Inc., 2003, ISBN: 0-471-22946-6

  8.2. Engebretson P., The Basics of hacking and penetration testing, Syngress Elsevier Inc., 2011, IS BN: 978-1-59749-655-1.; Computer Forensics: Investigation Procedures and Response, Course technology CENGAGE Learning, 2010, ISBN: 978-1-4354-8349-

  8.3. Целков В., Н. Стоянов, О. Исмаилов, Международни стандарти и добри практики за защита на информацията, Издателство "За буквите - О писменехь", София, 2010, ISBN 978-954-8887-68-7; Целков В., О. Исмаилов, Н. Стоянов, Управление на риска, тестване и оценка на мрежовата и информационна сигурност, Издателство "За буквите - О писменехь", София, 2015,ISBN 978-619-185-159-1

   

  Тема 9. Системи за откриване и предотвратяване на прониквания в компютърни системи

  9.1. Дефиниции и основни принципи на системите за откриване и проникване. Приложение на системите за откриване и проникване

  9.2. Архитектури на системи за предотвратяване на проникванията. Типове системи за откриване на прониквания

  9.3. NIDS и HOST подходи за откриване и противодействие на прониквания. Други системи за откриване и предотвратяване на прониквания. Системи за мониторинг, управление и корелации на събития

  Препоръчителна литература:

  9.1. Chris Sanders, Jason Smith – Applied Network security Monitoring, 2014, ISBN: 978-0-12-417208-1;

  9.2. Richard Bejtlich, The Practice of Network Security Monitoring, 2013, ISBN-10: 1-59327-509-9;

  9.3. Marcos Laureano, Intrusion Detection in Virtual Machine Environments;

   

  Тема 10. Криптографски основи на сигурността

  10.1. Криптографски алгоритми – формални дефиниции, класификация.

  10.2.Симетрични криптоалгоритми – същност, предимства, недостатъци, приложение.

  10.3.Несиметрична криптография – основни принципи и понятия, услуги на сигурността, приложения.

  Препоръчителна литература:

  10.1. Johannes Buchmann, Introduction to Cryptography, (2nd edition), 2004,Springer; Паргов, Др., Защита на информацията в компютърни системи и мрежи, „О письменехъ“, София, 2011.

  10.2. •Douglas R. Stinson, Cryptography: Theory and Practice (3rd edition), 2005, Chapman and Hall/CRC; Целков, В., Н. Стоянов, Защитени криптографски приложения в компютърните системи и мрежи, Нова Звезда, 2009.

  10.3. Павлов, Г., Защита на информацията, Университетско издателство Стопанство, 2010.

   

  Тема 11. Защита на критичната информационна инфраструктура

  11.1. Същност на критичната информационна инфраструктура и аспекти на кибер защита на критичната информационна инфраструктура.

  11.2. Политики за защита на критичната информационна инфраструктура на международно и на национално ниво

  11.3. Мерки за подсилване на защитата на критичната информационна инфраструктура на международно и на национално ниво

  Препоръчителна литература:

  11.1. Здравков, З. И. Радулов, Защита на критичната информационна инфраструктура, София 2015 г.; Здравков, З. Л. Петров, Изследване на зависимостта на критичните задачи на НАТО от национални информационни системи. Научна конференция на тема “Научни технологии и системи за осигуряване на отбраната MT&S-3013“, Институт по отбрана, декември 2013 г.

  11.2. Здравков, З. Проектиране на защитени автоматизирани системи, София 2014.; Здравков З. Защитата на автоматизираните информационни системи, като елемент на антитерористичната практика, Научна конференция на тема “Роля и цели на Военна академия “Г. С. Раковски” в изграждането на образователна мрежа за бъдещи лидери”, София 2005.

  11.3. Тагарев, Тодор, and Валери Рачев. Таксономия на функции за кризисно управление 2020 In IT4Sec Reports., 2020.; Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях

   

  Тема 12. Сценарийно планиране за способности за киберсигурност

  12.1.Принципи и рамка за сценарийно планиране. Технология за сценарийно планиране.

  12.2.Характеристики на планирането за способности. Технология за планиране за способности за киберсигурност на базата на сценарии.

  12.3.Анализ на алтернативи при планиране за способности за киберсигурност на базата на сценарии. Развитие на подхода за анализ на алтернативи при планиране за способности на базата на сценарии.

  Препоръчителна литература:

  1. 1. Георгиев В., Планиране за способности на базата на сценарии. София, Авангард, 2020
  2. 2. Lindgren M., Scenario Planning. The link between future and strategy. 2009

  12.3. Методология и сценарии за отбранително планиране. София, ВИ, 2007 г.

  Тема 13. Човешкият фактор в киберсигурността

  13.1. Организационна култура за киберсигурност. Трансформиране на организационното поведение и отношение.

  13.2. Социално инженерство. Създаване на сценарий за тестване на уязвимостта от социално инженерство.

  13.3. Кибервойна. Кибервойници. Етика на киберконфликтите.

  Препоръчителна литература:

  1. 1. Георгиев В., Човешкият фактор в киберсигурността. София, Авангард, 2020.

  13.2. Christopher Hadnagy. Social Engineering: The Art of Human Hacking. 2010

  13.3. Andrew Colarik. Cyber Terrorism: Political and Economic Implications. 2012; Schreier F., On Cyberwarfare. DCAF Horizon 2015 Working Paper

   

  Тема 14. Предизвикателства при кризи в киберсигурността

  14.1. Кибер кризи – аспекти, характеристики, специфика. Участници в кризата, вектори на заплахата, цели на атаките

  14.2. Жизнен цикъл на кибер кризата. План за отговор на кибер криза

  14.3. Подходи за превенция. Мерки и средства за овладяване на кибер кризата. Възстановяване на функционирането

  Препоръчителна литература:

  14.1. Certified Information Systems Security Professional Study Guide.; An Introduction to Computer Security: The NIST Handbook. Special Publication 800-12.

  14.2. Георгиев В., Киберустойчивост. София, Авангард, 2020.

  14.3. Георгиев В., Киберустойчивост. София, Авангард, 2020. 5. Computer Security Incident Handling Guide, NIST, 2012.

   

  Тема 15. Конфиденциалност в телекомуникационните мрежи и услуги

  15.1. Предмет, цел, задачи и елементи на информационната сигурност. Проблемът „сигурност“ на мрежата и предаваната информация. Аспекти на сигурността на информацията

  15.2. Уязвимости и заплахи (случайни и злонамерени) Характеристики на заплахите за конфиденциалността. Видове техники на нападение

  15.3. Методи за защита от злонамерен достъп. Методи и средства за защита на телекомуникационната мрежа от злонамерен достъп.

  Препоръчителна литература:

  15.1. Харприт Гангули, JAVA Сигурност, Дуо Дизайн ООД, ISBN 954-8396-24-6, 2004. (българско издание).; Недялков Т. Държавната политика в областта на информационната сигурност – хармонизация с изискванията на Европейския съюз. ДАИТС. Пети дискусионен форум „Информационна сигурност и системи за съхранение на информацията”, София, 2006

  15.2. Cameron H. Malin, Eoghan Casey, James M. Aquilina, Malware Forensics: Investigating and Analyzing Malicious Code, Syngress, 2008; 31)            Andrew Honig, Practical Malware Analysis, No Starch Press, 2012.

  15.3. Heng Yin, Dawn Song, Automatic Malware Analysis: An Emulator Based Approach, Springer, 2013.; Макмилън T., Cisco: Компютърни мрежи – основи, АлексСофт, 2016.

   

  Конспектът е разработен от комисия в състав: проф. д-р Ненко Дойков, проф. д-р Венелин Георгиев и гл. ас. д-р Дафинка Сидова (протокол №97/07.05.2021  г. на Програмен съвет на ДНМС).

  Конспектът е приет от Департаментния съвет на ДНМС (протокол № 230/10.05.2021 г.)

   

   ЗА ВСИЧКИ ВИПУСКИ ДО 2016/17  Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО.

   

  Основни теми

   

  Тема 1. Иновации и инвестиции в сигурността

  1.1.Иновации и иновационен процес. Дефиниране на основните понятия. Класификация на иновациите в сигурността. Модели на иновационен процес в сигурността.

  1.2.Основни концепции за мениджмънт на иновациите. Концепция за жизнения цикъл. Концепция за крива на опита. Портфейлни матрици за мениджмънт на иновациите.

  1.3.Инвестиции и инвестиционен процес. Дефиниране на основните понятия. Класификация на инвеститорите и видовете инвестиции. Инвестиционен модел в сигурността.

  Препоръчителна литература: 1. Георгиев В.,Иновации и инвестиции в сигурността. София, Авангард, 2013 г. 2. Георгиев И., Цв. Цветков. Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции. София, Университетско издателство „Стопанство”, 1997 г. 3. Матеев М., Инвестиции в публичния сектор. София, ИПАЕИ, 2003 г.

   

  Тема 2. Управление на информационните системи (ИС) в отбраната.

  2.1.Планиране на информационните системи. Подходи при управление на развитието на ИС.

  2.2.Архитектури на информационните системи. Разпределени ИС.

  2.3.Управление на информационните ресурси. Управление на данните. Управление на знанието.

  Препоръчителна литература: 1. Семерджиев, Цв. Стратегически информационни системи, Информация и сигурност, 2007. 2. Laudon, K., J. Laudon, Management Information Systems, 2009. 3. McNurlin, B., R. Sprague, Information Systems Management in Practice, Prentice-Hall International Edition, 2009. 4. O’Brien, J., J. Maracas, Introduction to Information Systems, McGraw Hill/Irwin, 2005.

   

  Тема 3. Въведение в киберсигурността

  3.1.Формален модел за киберсигурност. Политики, атаки, защита.

  3.2.Теоретични характеристики – модел „Свойства на атаките”.

  3.3.Киберзащита на вградени и SCADA системи.

  Препоръчителна литература: 1. Zubairi J., Athar Mahboob, Cyber Security Standards, Practices and Industrial,Applications: Systems and Methodologies, IGI Global, 2012, ISBN 978-1-60960-851-4 2. Carr J., Inside Cyber Warfare, O’Reilly Media, Inc., 2012, ISBN: 978-1-449-31004-2

   

  Тема 4. Модели и симулации.

  4.1.Модели и моделиране. Основни понятия. Класификация на моделите. Жизнен цикъл на моделите. 4.2.Методи за моделиране. Елементи от теорията на вероятностите. Имитационно моделиране. Теория на игрите.

  4.3.Симулации. Обучение чрез симулации. Компютърно-подпомагани учения.

  Препоръчителна литература: 1. Low, Averil,. Simulation Modeling and Analysis. 2006. 2. Dunnigan, J.F., Wargames Handbook, 2005. 3. Professional Wargames Page:www.strategyworld.com.

   

  Тема 5. Мениджмънт на киберсигурността.

  5.1.Роли и функции на мениджъра по киберсигурност. Подбор и наемане на персонал за отдела по киберсигурност. Мениджмънт на екипа за киберсигурност.

  5.2.Софтуер, операционни системи и фирмени приложения. Работа с потребители.

  5.3.Постигане на сигурност. Възстановяване след инцидент с киберсигурността.

  Препоръчителна литература: 1. Георгиев В., Киберсигурност и мениджмънт. София, Авангард, 2014. 2. Klimburg A., National Cyber Security: Framework Manual. 2012.

   

  Тема 6. Сигурност в Интернет пространството.

  6.1.Методи и средства за превенция.

  6.2.Методи и средства за защита.

  6.3.Методи и средства за възстановяване.

  Препоръчителна литература: 1. Cameron H. Malin, Eoghan Casey, James M. Aquilina, Malware Forensics: Investigating and Analyzing Malicious Code, Syngress, 2008. 2. Andrew Honig, Practical Malware Analysis, No Starch Press, 2012. 3. Heng Yin, Dawn Song, Automatic Malware Analysis: An Emulator Based Approach, Springer, 2013.

   

  Тема 7. Управление на риска за киберсигурността.

  7.1.Основи на управлението на риска за киберсигурността. Изграждане на екип и формиране на политика за управление на риска за киберсигурността.

  7.2.Идентифициране, анализ и оценяване на риска за киберсигурността. Апетит и толеранс към риска. 7.3.Стратегии за противодействие срещу риска за киберсигурността. Наблюдение и контролиране на резултатите от управлението на риска.

  Препоръчителна литература: 1. Георгиев В., Управление на риска за киберсигурността. София, Авангард, 2013 г. 2. Paul Hopkin., Fundamentals of Risk Management. Understanding, evaluating and implementing effective risk management. London, Kogan Page, 2010

   

  Тема 8. Криптографски основи на сигурността.

  8.1.Криптографски алгоритми – формални дефиниции, класификация.

  8.2.Симетрични криптоалгоритми – същност, предимства, недостатъци, приложение.

  8.3.Несиметрична криптография – основни принципи и понятия, услуги на сигурността, приложения.

  Препоръчителна литература: 1. Паргов, Др., Защита на информацията в компютърни системи и мрежи, „О письменехъ“, София, 2011. 2. Целков, В., Н. Стоянов, Защитени криптографски приложения в компютърните системи и мрежи, Нова Звезда, 2009. 3. Павлов, Г., Защита на информацията, Университетско издателство Стопанство, 2010.

   

  Тема 9. Политики за киберсигурност.

  9.1.Политики за управление на достъпа. Концептуално моделиране на защитата в информационните системи. 9.2.Система за управление на информационната сигурност. Международен стандарт ISO/IEC 27001. 9.3.Контроли. Защита на сървъра. Управление на паролите. Политика за киберсигурност и социални медии.

  Препоръчителна литература: 1. Каракънева, Ю., Киберсигурност. Основни аспекти, изд. Авангард Прима, С., 2013. 2. Павлов, Г., Защита на информацията, Унив. изд. „Стопанство”, 2010.

   

  Тема 10. Противодействие на киберпрестъпността.

  10.1.Типология на киберпрестъпленията. Инкриминиране на деяния в киберпространството.

  10.2.Стратегии за противодействие срещу киберпрестъпността. Правоприлагане и разследване на киберпрестъпления.

  10.3.Превенция на киберпрестъпността. Международно сътрудничество при противодействието срещу киберпрестъпността.

  Препоръчителна литература: 1. Георгиев В., Противодействие срещу киберпрестъпността. София, Авангард, 2013 г. 2. Понимание киберпреступности: Руководство развивающихся стран. Международны съюз електросвязи, 2009

   

  Тема 11. Човешкият фактор в киберсигурността.

  11.1.Организационна култура за киберсигурност. Трансформиране на организационното поведение и отношение.

  11.2.Социално инженерство. Създаване на сценарий за тестване на уязвимостта от социално инженерство.

  11.3.Кибервойна. Кибервойници. Етика на киберконфликтите.

  Препоръчителна литература: 1. Георгиев В., Човешкият фактор в киберсигурността. София, Авангард, 2014 г. 2. Schreier F., On Cyberwarfare. DCAF Horizon 2015 Working Paper

   

  Тема 12. Изграждане и управление на системи за сигурност.

  12.1. Управление на системите за сигурност.

  12.2. Среда на управление в сигурността.

  12.3. Необходимост от промяна на структурата за сигурност.

  Препоръчителна литература: 1. Байрактаров, М., Информационно-аналитичната дейност в системите за сигурност в публичния и частния сектор. 2009, НБУ. 2. Йончев, Д. Теория на скритото присъствие, С., 2002. 3. Стефанов, Г., Международна сигурност, С. 1997, Изд. "Сиела".

   

  Тема 13. Сигурност и защита на информацията в компютърни системи.

  13.1.Физическа и логическа сигурност.

  13.2.Мрежова сигурност и уравнение на сигурността.

  13.3.Подходи за контрол на достъпа.

  Препоръчителна литература: 1. Базин, Швета, Основи на мрежовата сигурност, 2004. 2. Паргов, Др., Защита на информацията в компютърни системи и мрежи, „О письменехъ“, София, 2011. 3. Павлов, Г., Защита на информацията, Унив. изд. „Стопанство”, 2010.

   

  Тема 14. Тестване на защитени компютърни системи и мрежи.

  14.1.Методология на тестване на защитени компютърни системи и мрежи.

  14.2.Тестване на бази от данни. Методи и средства.

  14.3.Тестване на web сървъри и web технологии. Техники и средства.

  Препоръчителна литература: 1. Faircloth J., Penetration Tester’s Open Source Toolkit, Elsevier Inc., 2011, ISBN: 978-1-59749-627-8. 2. Engebretson P., The Basics of hacking and penetration testing, Syngress Elsevier Inc., 2011, IS BN: 978-1-59749-655-1.

   

  Тема 15. Планиране за способности за киберсигурност на базата на сценарии.

  15.1.Принципи и рамка за сценарийно планиране. Технология за сценарийно планиране.

  15.2.Характеристики на планирането за способности. Технология за планиране за способности за киберсигурност на базата на сценарии.

  15.3.Анализ на алтернативи при планиране за способности за киберсигурност на базата на сценарии. Развитие на подхода за анализ на алтернативи при планиране за способности на базата на сценарии.

  Препоръчителна литература: 1. Георгиев В., Планиране за способности на базата на сценарии. София, Авангард, 2014 2. Lindgren M., Scenario Planning. The link between future and strategy. 2009

   

   

   

 • КОНСПЕКТ за държавен изпит за магистърска програма „Управление на националната и регионална сигурност - ДО“
 • Основни теми:
  Тема 1. Националната сигурност като политическа и правна категория.
  1.1.    Понятия и определения за национална сигурност.Елементи на сигурността. Категории и принципи. Национални интереси и сигурност.
  1.2.    Геополитика и национална сигурност. Сфери на националната сигурност.
  1.3.    Равнища на сигурност. Разграничения между вътрешна, външна и военна сигурност.Специфика на сигурността на aмалката държава.

  Тема 2. Вътрешната сигурност на държавата - понятие, еволюция, съвременно съдържание.
  2.1.     Обхват на понятието вътрешна сигурност. Зависимости между вътрешна и външна , между вътрешна и военна сигурност. Историческа еволюция на понятието за вътрешна сигурност - обхват на дейностите в различните исторически периоди.
  2.2.    Особености на съвременната криза на вътрешната сигурност на държавата. Проявления на кризата - невъзможност за справяне с процесите на етническа диференциация , загубата на контрол върху икономическите и културни процеси в държавата.
  2.3.    Глобализацията като основна причина за съвременната криза на националната държава. Същност на глобализацията и отражение върху вътрешните функции на държавата.

  Тема 3. Аспекти на сигурността.
  3.1.    Етнонационални аспекти на сигурността - понятие и съдържание, рискове и заплахи, средства за преодоляване. Икономическа сигурност - понятие и съдържание, рискове и заплахи, средства за преодоляване.
  3.2.    Екологическа сигурност - понятие и съдържание, рискове и заплахи, средства за преодоляване. Демографска сигурност - понятие и съдържание, рискове и заплахи, средства за преодоляване.
  3.3.     Военни аспекти на политиката на сигурност. Понятие и основни елементи на военната сигурност на държавата.

  Тема 4. Теория и  история на гражданско военните отношения.
  4.1 Развитие на идеите за гражданско-военните отношения през античността и средните векове.
  4.2  Характеристика на гражданско-военните отношения през модерната епоха.   
  4.3  Класически етап в развитието на теорията за гражданско-военните отношения.Развитие на теорията за гражданско-военните отношения в края на ХХ и началото на ХХІ век.

  Тема 5. Национална идея и държавност в българското историческо наследство.
  5.1 Понятие за културно наследство. Структура на културното наследство
  5.2 "Културно влияние" или "културно взаимодействие". Национална култура в контекст. Проблемът "свой - чужд"
  5.3 Визуалното културно наследство като основен маркер за национален идентитет. Национализъм и национален нихилизъм в изучаването и пропагандирането на културното наследство. Нормативна база за опазване на културното наследство

  Тема 6. Разузнавателен анализ.
  6.1 Предмет, съдържание и цели на разузнавателния анализ;
  6.2 Методология на информационно-аналитичната дейност;
  6.3 Анализ на явни източници.

  Тема 7. Човешка сигурност.
  7.1 . Защита правата на човека като теоретичен проблем на обществените науки.
  7.2 . Основи на правната регламентация на правата на човека. Национални и международни аспекти.
  7.3. Правата на човека, международните организации и геополитическите предизвикателства на XXІ в.

  Тема 8. Информационни технологии за управление при риск
  8.1 Информационна война (ИВ). Същност и теории за ИВ. Информационна мощ. Използване на информационната мощ при управление на сигурността. Аспекти и форми на ИВ.
  8.2 Роля на ИТ в операции различни от война (ОРВ). Същност на реинженеринга и роля на ИТ.
  8.3 Автоматизирани системи за управление (АСУ) в сигурността. Същност, принципи на изграждане, класификация и структури. Примери за използване на АСУ на системите оръжия (АСУСО), стационарни АСУ за войските (САСУВ) и полеви АСУ за войските (ПАСУВ). Географски информационни системи (ГИС), използвани при управление на рискови ситуации.

  Тема 9. Психология и сигурност
  9.1 Предмет на психологията на сигурността. Емпирична психология срещу философска психология. Авторефлексивна феноменология срещу обективни експликации. Принципът на изоморфност. Принципът за количественост. Принципът за вероятностност на оценяването.
  9.2 Индивидуална регулация на поведението. Ролята на темперамента и емоциите. Потребности, мотиви, ценности. Аз-регулация на индивидуалното поведение. Ролята на ситуацията и контрагента. Поведенчески стереотипи.
  9.3 Психология на малката група. Социално-психологическа динамика. Социален статус, социална роля, социални очаквания, социални норми. Сплотеност на групата. Екипна съвместимост. Психология на социалните множества. Масова психология. Типология на социалните множества.. Тълпа, паника, слухове. Структура на социалното множество. Управление на социалните множества.
  9.4  Психология на сигурността на персонала. Подбор на п персонала. Мотивация на персонала. Интегритет. Израстване в кариерата. Корпоративни девиации. Лидерство и управление на персонала.

  Тема 10. Изграждане и управление на системи за сигурност.
  10.1Управление на системите за сигурност;
  10.2 Среда на управление в сигурността;
  10.3Необходимост от промяна на структурата за сигурност.

  Специализация: Вътрешна сигурност.

  Тема 1. Основни понятия за сигурност, опасност, риск, корпоративна и национална сигурност.
  2.1. Исторически преглед на системите за корпоративна сигурност. 2.2. Анализ на компонентите сигурност/несигурност в условията на нашата страна.
  2.3. Основни принципи за изграждане системата за сигурност на корпорациите.
             
  Тема 2. Структура и характер на системата за корпоративна сигурност.          
  3.1.  Задачи на системата за корпоративна сигурност
  3.2. Структура и задачи на системата за вътрешна сигурност.
  3.3. Структура и задачи на системата за външна сигурност. Структура на системата за сигурност на информационната система на корпорацията.

  Тема 3. Основни понятия за разузнаване и корпоративно разузнаване.
  4.1. Видове разузнаване. Държавни и частни разузнавания.
  4.2.Система за контраразузнавателно обезпечаване лоялността към корпорацията.
  4.3. Възможности за взаимодействие между частните и държавните служби за сигурност в контекста на националната и корпоративната сигурност.

  Тема 4. Правен режим и управление на специалните разузнавателни средства.
  5.1.    Основни моменти в Закона за СРС: Способи, режим на разрешаване, срокове, контрол.
  5.2.    Секретно проникване – методология на извършване и управление на операцията;
  5.3.    Външно наблюдение – същност, методология, управление.

  Тема 5. Основи на контраразузнаването.
  6.1.    Място и роля на контраразузнаването в системата за национална сигурност. Контраразузнавателни практики в корпоративнната сигурност.
  6.2.    Контраразузнаването като дейност. Способи за събиране на оперативна разузнавателна информация. Оперативно неутрализиране на обекти на контраразузнаването.
  6.3.    Среда за сигурност. Оперативната обстановка като контраразузнавателна категория. Контраразузнавателен анализ и оценка. Оперативни дела в контраразузнаването. Секретни сътрудници в контраразузнаването и организация на работата с тях. Специални разузнавателни средства/СРС/ и използването им в контраразузнаването.
   
  Списък на препоръчителната литература
  Основни теми:

  Тема 1. Националната сигурност като политическа и правна категория.
  1.1.    Христо Георгиев. Политика на сигурност на Република България в началото на21 век: теоретични и приложни аспекти. С.,2011.
  1.2.    Г.Стефанов. Международната сигурност. С.,2005 г. Изд. "Сиела".
  1.3.    Национална и международна сигурност. С. ВИ. 2005.
  1.4.    Димитър Йончев. Равнища на сигурност. С. НБУ. 2008

  Тема 2. Вътрешната сигурност на държавата - понятие, еволюция, съвременно съдържание.
  2.1.    Христо Георгиев. Политика на сигурност на Република България в началото на21 век: теоретични и приложни аспекти. С.,2011.
  2.2.    Димитър Йончев. Равнища на сигурност. С. НБУ. 2008
  2.3.    Николай Слатински. Сигурността. Същност. Смисъл. Съдържание. С. ВИ. 2011.

   Тема 3. Аспекти на сигурността.
  3.1.    Христо Георгиев. Политика на сигурност на Република България в началото на21 век: теоретични и приложни аспекти. С.,2011.
  3.2.    Национална и международна сигурност. С. ВИ. 2005.
  3.3.    Тилчо Иванов. Мениджмънт на сигурността и отбраната. С.  УИ. 2008.
  3.4.    Димитър Йончев. Равнища на сигурност. С. НБУ. 2008

  Тема 4. Теория и  история на гражданско военните отношения.
  4.1 Сун Дзъ, Изкуството на войната. Древни китайски трактати, книгоиздателска къща “Труд”, С. 2001г. .
  4.2  Тукидид, История на Пелопонеската война, Наука и изкуство, С.,1979г..
  4.3 .М.Вебер, Социология на господството, У.И. Св.Кл.Охридски, С.,1992г. 1.5.
  4.4. С.Хънтингтън, Войникът и държавата. Теория и политика на гражданско-военните отношения, ИМО “Св.Георги Победоносец, С. 1998г.  .
  4.5 Карл фон Клаузевиц,Теория на голямата война , София-Р, 2001г. .
  4.6 Дж.К.Гълбрайт, Анатомия на властта, И.”Христо. Ботев”, С. 1993г.  .
  4.7 Й.Баев, Развитие на теорията за гражданско-военните отношения в САЩ, В.Ж. №1,2001г. .

  Тема 5. Национална идея и държавност в българското историческо наследство
  5.1 Бочков, Пламен. 1999: Етничните образи на мъжкото и женското: власт и компетентност. – Български фолклор, 25, 1999, № 4, 36-44.
  5.2 Хобсбом, Ерик 1996: Нации и национализъм. София, Обсидиан (библиотека НБУ).
  5.3 Гелнер, Ърнест 1999: Нации и национализъм. София, ЛиК.
  5.4 Беновска-Събкова, Милена. Към мултикултурно съжителство в България: 1989-2001 г.
  5.5 Беновска-Събкова, Милена. Колебливата идентичност. Наблюдения от село Драгиново, Велинградско. – В: Бояджиева, Ст., Д. Добрева, Св.Петкова (ред). Фолклор, традиции, култура. Сборник в чест на Стефана Стойкова. С., 2002, 221-230.

  Тема 6. Разузнавателен анализ
  6.1.  Байрактаров,М. Информационно-аналитичната дейност в системите за сигурност в публичния и частния сектор. 2009(с) НБУ.
  6.2.  Асенов Б. Теория на разузнаването и контраразузнаването. - ВСУ „Черноризец Храбър”, 2008 г.

  Тема 7. Човешка сигурност.
  7.1 Ван Дайк, П. Ван Хууф, Г. Европейската конвенция за правата на човека - теория и практика. С., 2000 г.
  7.2 Друмева, Е., Каменова, Цв. Права на човека. Учебно помагало. Пловдив, 2000 г.
  7.3 Ирена Илиева, Рамковата конвенция за защита на национални малцинства и нейният контролен механизъм. Правна мисъл, 2000, № 3.
  7.4 И.Илиева, Международноправни проблеми на борбата срещу международния тероризъм. Кронос, С.,2005
  7.5 Весела Табакова, Права на човека и медиите, С., ЛИК, 2006
  7.6 Веселин Цанков, Бежанско право, Варна, 2006
  7.7 В. Цанков. Аз, гражданинът на Република България и на Европейския съюз.С., 2005
  7.8 Дейвид Форсайт. Правата на човека в международните отношения. Слънце, С., 2000
  7.9 Константинов, Е. Протокол №11 на Европейската конвенция за правата на човека. Правна мисъл 1998, №
  7.10 Бояджива, Н., Интернационализирането на конфликта в Косово и трансатлантическата сигурност (1996-1999 г.) - Bulgarian Journal of American and Transatlantic Studies, 2006, vol. 1, No 1,

  Тема 8. Информационни технологии за управление при риск
  8.1 Павлов Г., Информационна сигурност в организацията, Унив. изд. "Стопанство", С., 2011.
  8.2 Павлов Г., Защита на информацията, Унив. изд. "Стопанство", С., 2010.
  8.3 Павлов Г., Информационни технологии в отбраната и сигурността, Унив. изд. "Стопанство", С., 2003.
  8.4 Павлов П., Актуални информационни технологии в отбраната и сигурността, Унив. изд. "Стопанство", С., 2001.
  8.5 Петров Р., Защита на информацията в компютрите и мрежите, Издателство "Корени", С.,2002.

  Тема 9. Психология и сигурност
  9.1 Гайдаров, К. (2007). Криминалната личност. С., Унив изд. и Софи-Р.
  9.2 Гайдаров, К. (2005). Психологически проекции на съвременния тероризъм. (лекция). НБУ
  9.3 Градев, Д. (1995). Социална психология на масовото поведение, С.
  9.4 Лешан, Л. (2008). Психология на войната: размисъл за нейната мистика и лудост. С., Анимар.
  9.5 Льо Бон, Г. (2002). Психология на тълпите. С., Витяз.
  9.6 Московичи, С. (2008). Социална психология. С., Д. Яков.

  Тема 10. Изграждане и управление на системи за сигурност.
  10.1 Байрактаров,М. Информационно-аналитичната дейност в системите за сигурност в публичния и частния сектор. 2009(с) НБУ.
  10.2 . Йончев, Д. Теория на скритото присъствие, С., 2002.
  10.3 Акофф, Р. Планирование будущего корпорации, М., 1985.

  Специализация: Вътрешна сигурност
  Тема 1.  Основни понятия за сигурност, опасност, риск, корпоративна и национална сигурност.
  1.1.Апостолов, С. Генезис на фирмената сигурност в Република България през преходния период. С., 2003.
  1. 2. Бойчев, П. Техническо разузнаване. С., 2003.
  1.3. Бояджиев, Т. Разузнаването. С., 2000.

  Тема 2. Структура и характер на системата за корпоративна сигурност.          
  2.1.Василев, Е. Мениджмънт на сигурността. С., 2002.; Григоров, В. Основи на фирмената сигурност. С., 2002.
  2.2.. Иванов, Х., Н. Арабаджийски. Частна охранителна дейност. Коментар, правна регламентация, образци-документи. С., 1997;  Василев, Е. Фирмена сигурност. С., 2000.
  2.3.. Гайдаров, Й. Фирмена сигурност. Велико Търново, 1998.

  Тема 3. Основни понятия за разузнаване и корпоративно разузнаване.
  3.1. Дворник, Ф. Произход на разузнавателните служби. С., 1997.
  3.2. Делибалтов, И. Промишлен шпионаж. Средства и методи за водене на неагентурно фирмено разузнаване. С., 2000. ; Бойчев, П. Техническо разузнаване. С., 2003.
  3.3. Бояджиев, Т. Разузнаването. С., 2000г.; Бояджиев, Т. Шпионажът като занаят. С., 2002. ; Иванов, Х., Н. Арабаджийски. Частна охранителна дейност. Коментар, правна регламентация, образци-документи. С., 1997г.

  Тема 4. Правен режим и управление на специалните разузнавателни средства.
  4.1 Радулов,Н,Специални разузнавателни средства, „АСИ принт”,С, 2010, 268 с.
  4.2 Асенов Б. Теория на разузнаването и контраразузнаването. - ВСУ „Черноризец Храбър”, 2008 г.

  Тема 5. Основи на контраразузнаването
  5.1 Конституция на Република България; Закон за ДАНС; Закон за МВР; Закон за отбраната и въоръжените сили;
  5.2 Асенов, Б., П. Кипров, Теория на контраразузнаването, изд. Труд, София, 2005
  5.3 Джонев, С., Социална психология, т.2,  София, 1996
  5.4 Долгова, А.И., Терроризм и организованная преступность// Организованый терроризм и организованная преступность, М., 2002
  5.5 Лок, Джонсън, Тайнните служби. Американското разузнаване в един враждебен свят, София, ЛИК, 2004
  5.6 Май, Клаус Рюдигер, Тайни съюзи, София, ИК БАРД, 2009
  5.7 Моджорян, Л.А., Терроризм и национально – освободительние движения, Государство и право, 1983, 3.
  5.8 Попов, Х., Тероризмът – психологически корени, последствия и интервенции, София, 2005
  5.9Прохожева, А.А., Общая теория национальной безопасности, Москва, РАГС, 2005

  Указания за формата на държавния изпит
           Държавният изпит  за магистърската програма „Управление на националната и регионална сигурност“ е писмен и устен.
           Писменият държавен изпит се провежда върху посочения по горе конспект.
           Устният държавен изпит е беседа с държавната изпитна комисия върху темите от  писмения изпит.
          Конспектът е разработен от комисия в състав: проф. Христо Георгиев, проф. Георги Бахчеванов, доц. Ненко Дойков и доц. Юлиана Каракънева (протокол № 101/19.06.2012 на съвета на ДНМС).
           Конспектът е приет от съвета на ДНМС  (протокол № 110/ 22.01.2013 г.).

 • Заявление за дипломиране


 • Заявление за дипломиране 

 • Дипломиране на студенти – бакалаври и магистри
 • БП „Гражданска и корпоративна сигурност“

  БП"Обществен ред и местно самоуправление"

  БП"Регионална и общинска сигурност"

  МП „Национална и международна сигурност“

  МП „Организация на антитерористичната дейност в публичния и частния сектор“

  МП „Противодействие на престъпността и тероризма“

  МП „Компютърни технологии в сигурността и отбраната“

  МП „Киберсигурност"

  МП "Криминология и политики за превенция на престъпността"

   

   

  Държавен изпит за бакалаври и магистри - на  5 юли   2024 г., от 09:40 ч. 

  Защити на бакалавърски и магистърски тези - на  5 юли  2024 г., от 09:40 ч. 

   Заявление за одобрение на теми за защита на бакалавърски и магистърски дипломни тези - срок 1 март 2024 г.

  Срок за представяне на готова дипломна тези – 31 май  2024 г. 1 хартиен носител и 2 електронни носителя.
  Заявление за допускане на държавен изпит. Срок за представяне на заявление в офис 202 и офис 203, корпус 2 - 31 май  2024 г.

   Такса за държавен изпит и защита на бакалавърска степен - 100 лв - в касата на университета, офис 201, 209, к. 1

  Такса за държавен изпит и  защита на магистърска степен - 150 лв -  в касата на университета, офис 201, 209, к. 1

  Важно: Студентите, които се явяват на държавен изпит или защита на дипломна теза до 1 каледарна година от последния платен семестър, са освободени от горепосочените такси.
  За часа и залите ще бъдете информирани допълнително.

   

  Държавен изпит за бакалаври и магистри - на  13 септември  2024 г., от 09:40 ч. 

   Защити на бакалавърски и магистърски тези - на  13 септември 2024 г., от 09:40 ч.

   Заявление за одобрение на теми за защита на бакалавърски и магистърски дипломни тези - срок 10 май 2024 г.

  Срок за представяне на готова дипломна тези – 8 август  2024 г. 1 хартиен носител и 2 електронни носителя.
  Заявление за допускане на държавен изпит. Срок за представяне на заявление в офис 202 и офис 203, корпус 2 - 8 август  2024 г.

   

  Такса за държавен изпит и защита на бакалавърска степен - 100 лв - в касата на университета, офис 201, 209, к. 1
  Такса за държавен изпит и  защита на магистърска степен - 150 лв -  в касата на университета, офис 201, 209, к. 1

  Важно: Студентите, които се явяват на държавен изпит или защита на дипломна теза до 1 каледарна година от последния платен семестър, са освободени от горепосочените такси.
  За часа и залите ще бъдете информирани допълнително.

   

  Държавен изпит за бакалаври и магистри - на  8 ноември  2024 г., от 09:40 ч. 

   Защити на бакалавърски и магистърски тези - на  8 ноември 2024 г., от 09:40 ч.

   Заявление за одобрение на теми за защита на бакалавърски и магистърски дипломни тези - срок 12 юли 2024 г.

  Срок за представяне на готова дипломна тези – 30 септември  2024 г. 1 хартиен носител и 2 електронни носителя.
  Заявление за допускане на държавен изпит. Срок за представяне на заявление в офис 202 и офис 203, корпус 2 - 30 септември 2024г.

   

  Такса за държавен изпит и защита на бакалавърска степен - 100 лв - в касата на университета, офис 201, 209, к. 1
  Такса за държавен изпит и  защита на магистърска степен - 150 лв -  в касата на университета, офис 201, 209, к. 1

  Важно: Студентите, които се явяват на държавен изпит или защита на дипломна теза до 1 каледарна година от последния платен семестър, са освободени от горепосочените такси.
  За часа и залите ще бъдете информирани допълнително.

   

  Държавен изпит за бакалаври и магистри - на  7 февруари  2025 г., от 09:40 ч. 

   Защити на бакалавърски и магистърски тези - на  7 февруари  2025 г., от 09:40 ч.

   Заявление за одобрение на теми за защита на бакалавърски и магистърски дипломни тези - срок 11 октомври 2024 г.

  Срок за представяне на готова дипломна тези – 20 декември  2024 г. 1 хартиен носител и 2 електронни носителя.
  Заявление за допускане на държавен изпит. Срок за представяне на заявление в офис 202 и офис 203, корпус 2 - 20 декември 2024г.

   

  Такса за държавен изпит и защита на бакалавърска степен - 100 лв - в касата на университета, офис 201, 209, к. 1
  Такса за държавен изпит и  защита на магистърска степен - 150 лв -  в касата на университета, офис 201, 209, к. 1

  Важно: Студентите, които се явяват на държавен изпит или защита на дипломна теза до 1 каледарна година от последния платен семестър, са освободени от горепосочените такси.
  За часа и залите ще бъдете информирани допълнително.

   

  Държавен изпит за бакалаври и магистри - на  30 май 2025 г., от 09:40 ч. 

   Защити на бакалавърски и магистърски тези - на  30 май 2025 г., от 09:40 ч.

   Заявление за одобрение на теми за защита на бакалавърски и магистърски дипломни тези - срок 14 февруари 2025 г.

  Срок за представяне на готова дипломна тези – 25 април 2025 г. 1 хартиен носител и 2 електронни носителя.
  Заявление за допускане на държавен изпит. Срок за представяне на заявление в офис 202 и офис 203, корпус 2 - 25 април 2025г.

   

  Такса за държавен изпит и защита на бакалавърска степен - 100 лв - в касата на университета, офис 201, 209, к. 1
  Такса за държавен изпит и  защита на магистърска степен - 150 лв -  в касата на университета, офис 201, 209, к. 1

  Важно: Студентите, които се явяват на държавен изпит или защита на дипломна теза до 1 каледарна година от последния платен семестър, са освободени от горепосочените такси.
  За часа и залите ще бъдете информирани допълнително.

   

  Държавен изпит за бакалаври и магистри - на  12 сепетмври 2025 г., от 09:40 ч. 

   Защити на бакалавърски и магистърски тези - на  12 сепетмври 2025 г., от 09:40 ч.

   Заявление за одобрение на теми за защита на бакалавърски и магистърски дипломни тези - срок 23 май 2025 г.

  Срок за представяне на готова дипломна тези – 1 август 2025 г. 1 хартиен носител и 2 електронни носителя.
  Заявление за допускане на държавен изпит. Срок за представяне на заявление в офис 202 и офис 203, корпус 2 - 1 август 2025г.

   

  Такса за държавен изпит и защита на бакалавърска степен - 100 лв - в касата на университета, офис 201, 209, к. 1
  Такса за държавен изпит и  защита на магистърска степен - 150 лв -  в касата на университета, офис 201, 209, к. 1

  Важно: Студентите, които се явяват на държавен изпит или защита на дипломна теза до 1 каледарна година от последния платен семестър, са освободени от горепосочените такси.
  За часа и залите ще бъдете информирани допълнително.

   

   

 • Информационни ресурси и услуги в библиотеката на НБУ
 • Библиотечен каталог, обединено търсене в бази данни, цитиране на източници, специализирани услуги тук

 • КОНСПЕКТ за държавен изпит на БП „Обществен ред и местно самоуправление“
 •  

  1. Форма за провеждане на държавен изпит по бакалавърска програма „Обществен ред и местно самоуправление“
  Държавният изпит по бакалавърска програма „Обществен ред и местно самоуправление“ се организира и провежда в съответствие с изискванията, посочени в Наредбата за учебния процес в НБУ и Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен. Изпитът се състои от две части – писмен изпит и устен изпит и се провежда по настоящия конспект, разработен от комисия на департамент „Национална и международна сигурност“ и утвърден от Декана на Бакалавърски факултет на НБУ. В съдържанието на конспекта са включени теми, които са изучавани от студентите в хода на тяхното обучение и които дават възможност за проверка на придобитите знания и изградени компетенции. Темите в конспекта са разделени на теми от общата част на програмата и теми от специализациите на програмата. Писмената част на държавния изпит включва разработване на три въпроса (два от общата част и един от съответната специализация), които представляват обособени части от посочените в конспекта теми и които представител на студентите изтеглят в началото на изпита. Продължителността на писмената част на изпита е 3 (три) астрономически часа. Устната част на държавния изпит се провежда под формата на беседа с комисията върху темите от настоящия конспект. Крайната оценка от държавния изпит се определя на базата на оценките, получени на писмената и устната част.

  2. Теми за подготовка за държавен изпит по бакалавърска програма „Обществен ред и местно самоуправление“

  2.1. Обща част на програмата

  Тема 1. Концептуални основи на сигурността
  1. Сигурността като политическа и правна категория. Историческа еволюция на разбирането за сигурност. Съвременно съдържание , еволюция и определения на понятието национална сигурност.
  2. Съвременни възгледи и школи и за изследване на сигурността . Основни представители. Еволюция на идеите за сигурността след края на „студената война“. Концепцията за „широката сигурност“ на Б.Бузан. Други виждания и школи.
  3. Концептуални основи на политиката на сигурност. Място на доктрините, концепциите и стратегиите в политиката на сигурност на държавата. Основно съдържание на Стратегията на сигурност на Република България от 2010 г. Други стратегически документи в политиката на сигурност на Република България.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Христо Георгиев. Политика на сигурност на Република България в началото на21 век: теоретични и приложни аспекти. С., 2011
  2. Г.Стефанов. Международната сигурност. С., Изд. "Сиела", 2005
  3. Национална и международна сигурност. С., ВИ, 2005.
  4. Димитър Йончев. Равнища на сигурност. С., НБУ, 2008
  5. Димитър Йончев. В търсене на сигурността. С., 2014
  6. Й Бакалов. Теоретичен модел на политиката на сигурност и граждански контрол на Република България. С., Изд. на НБУ, 2011

  Тема 2. Регионални аспекти на етнонационалната сигурност
  1. Определение за конфликт. Модели на конфликта.
  2. Етнонационални проблеми и конфликти в черноморската зона. Модел на конфликта в Украйна.
  3. Традиции и тенденции в етническите и конфесионални конфликти на Балканите.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Гриневецкий, С.Р., С.С. Жилцов, И.С. Зонн. Черноморский узел, МО, Москва, 2007. с. 5- 13; В материалите, свързани с европейската инициатива за черноморския регион През април 2007 г. в този Черноморски район бяха включени Гърция, България, Румъния, Молдова, Украйна, Русия, Грузия, Армения, Азербайджан и Турция.
  2. Димитров, Д. Конфликтология. С., Изд. Стопанство, УНСС, 2004
  3. Дюлгерова, Н., М. Миланов. Черноморският регион в прехода към демокрация, сп. Геополитика, бр. 4, май, 2008
  4. Карастоянов, Ст. и колектив. Регионална и политическа география на Балканските страни, гл. 1. ч. І, С., УИ”Св. Климент Охридски”, 2011
  5. Кинг, Чарлз. История на Черно море, София, Изд. Захарий Стоянов, 2006
  6. Мнацаканян, М. Национализм и глобализм. Национальная жизнь в современном мире. М., изд. АНКИЛ, 2009
  7. Стойчев, Т. Етнонационални проблеми и националната сигурност в черноморската зона (доклад).

  Тема 3. Гражданско общество и граждански контрол
  1. Гражданско общество. Държава. Сигурност.
  2. Демократичен контрол над системата за национална сигурност
  3. Принципът за разделението на властите в демократичната държава и
  отражението му върху ефективността на управлението и контрола над системата за
  сигурност.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Йордан Бакалов. Теоретичен модел на политиката за сигурност и граждански контрол в Република България Монография. С., Нов български университет. С., 2011
  2. Йончев, Д. Слатински, Н. Бяла книга по въпросите на гражданския контрол във въоръжените сили, С., 1998
  3. Йончев, Д., Слатински, Н. Демократичното общество и граждански контрол върху системата за национална сигурност (сравнителен анализ и културни особености)., С.,1997
  4. Кийн, Джон. Гражданско общество. С., ЛИК, 2002
  5. Неновски, Нено. Гражданско общество – Държава - Право. С. ЛИК 1996
  6. Рачев, В., О.Аврамов, И. Кръстев. Националната сигурност и демократизирането на гражданско-военните отношения в България. Кн.1, С., 1996
  7. Силигман, Адам. Идеята за гражданско общество. С., Критика и хуманизъм 1995
  8. Хънтингтън, С. Войникът и държавата, С., 1997

  Тема 4. Дискриминация и защита от дискриминация
  1. Дискриминацията като социално явление - причини и механизми за проявяването й.
  2. Правна уредба на защитата от дискриминация в Република България. Правомощия и дейност на Комисията за защита от дискриминация.
  3. Политиката на ЕС и правните рамки за антидискриминацията. Защита на малцинствата и етническа дискриминация. Анализ на Европейската рамкова конвенция за защита на националните малцинства.
  Списък на препоръчителната литература:
  1.Иван Игов.Дискриминацията като социално явление - причини и механизми за проявяването. Психологически измерения на дискриминацията.
  2. Петър Василев. Видовете дискриминация и защитата срещу тях според практиката на съда на ЕС и Европейският съд по правата на човека
  3. Конституция на Р България
  4. Наказателен кодекс
  5. Наказателно-процесуален кодекс
  6. Закон на МВР
  7. Закон за защита от дискриминация (загл. изм. - ДВ, бр. 68 от 2006 г.)
  8. Годишен доклад на Агенцията за основните права за 2011 година
  9. Сборник практика на комисията за защита от дискриминация
  10. Наръчник по европейско право в областта на дискриминацията -2010
  11. http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_en.htm
  12. http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_en.htm
  13. http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/index_en.htm
  14. http://fra.europa.eu/fraWebsite/home/home_en.htm#
  15. http://www.non-discrimination.net/
  16. http://www.equalitytribunal.ie/Database-of-Decisions/

  Тема 5. Криза на ценностите и асиметрични заплахи
  1. Асиметричният характер на съвременните конфликти.
  2. Асиметричните заплахи - регионалните конфликти, киберпрестъпността и трансграничната организирана престъпност.
  3. Политически и правни аспекти на борбата с асиметричните заплахи. Управление на дейностите и действията по борба с асиметричните заплахи.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Христов П. Проблеми на регионалната сигурност в условията на асиметричните опасности и заплахи. С., 2008
  2. Цветков Г. Концепция на НАТО за асиметрични военни действия. сп. С., Военен журнал, бр. 3, 2008
  3. Дойков Н. Основни препоръки и правила за поведение при терористични заплахи. С. 2010
  4. Дойков Н. Противодействие на тероризма. С., 2011
  5. Дойков Н. Управление на високорискови операции за неутрализиране на терористични заплахи и инциденти с опасни материали. С., 2014
  6. http://www.interdisciplines.org/terrorism/papaers/

  Тема 6. Информационни и аналитични способности за сигурност
  1. Съдържание и методика на информационно-аналитичната дейност
  2. Методи, процедури и практики на аналитичната дейност
  3. Работа с източници на информация. Сигурност на информацията
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Георгиев В. Информационно-аналитична дейност в сисемата за сигурност. С., Авангард, 2015
  2. Дячки С. Информационна и аналитична дейност на специалните служби за сигурност. С., Албатрос, 2001
  3. Радулов Н. Разузнавателен анализ. С., Аси Принт, 2013
  4. Байрактаров М. Информационно-аналатична дейност в системите за сигурност в публичния и частния сектор

  Тема 7. Информационна сигурност
  1. Понятие за информационна сигурност. Видове сигурност.
  2. Информационни ресурси. Заплахи за сигурността.
  3. Противодействие на заплахите. Контрол на достъпа.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Лекционни материали МУДЪЛ
  2. Павлов, Г., К. Пудин, Информационна сигурност в организацията. София, Университетско издателство „Стопанство“, 2011
  3. Павлов, Г., Защита на информацията. София, Университетско издателство „Стопанство“, 2010
  4. Павлов Г. Информационни технологии в отбраната и сигурността. С., Унив. изд. "Стопанство", 2003

  Тема 8. Държавна служба в системите за сигурност
  1. Същност на администрацията в сферата на Националната сигурност. Система и структура на администрацията на Националната сигурност в Република България.
  2. Държавна служба в Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“ и Националната служба за охрана.
  3. Формиране на държавните служителит в администрацията на националната сигурност. Професионална кариера на държавните служителите от администрацията на структурите от сферата на националната сигурност. Осигуряване на държавните служители в сигурността и отбраната.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Арабаджийски, Н. Администрация на сигурността и отбраната. Военно издателство, С. 2007г.
  2. Асенов Б. Теория на разузнаването и контраразузнаването. - ВСУ „Черноризец Храбър”, 2008 г.
  3. Радулов,Н,Специални разузнавателни средства, „АСИ принт”,С, 2010, 268 с.
  4. Радулов,Н, Национална (не)сигурност, „АСИ Принт“, С,2012, 444 с.

  Тема 9. Иновации и инвестиции в регионалната сигурност
  1. Иновации и иновационен процес. Основни концепции за мениджмънт на иновации
  2. Инвестиции и инвестиционен процес. Основни концепции за мениджмънт на инвестициите.
  3. Планиране, избор и финансиране на инвестиционен процес.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Георгиев В. Иновации и инвестиции в сигурността. С., Авангард, 2013
  2. Георгиев И., Ц. Цветков. Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции. С., Университетско издателство, 1997
  3. Матеев М. Инвестиции в публичния сектор. София, 2003

  Тема 10. Превенция на престъпността:
  1. Същност, принципи и правни основи на превантивната дейност. Форми за осъществяване на превантивна дейност. Видове превенция на престъпността. Програми за превенция в европейските страни.
  2. Предотвратяване и пресичане на престъпления.
  3. Превенция на престъпните посегателства спрямо МПС. Предотвратяване и пресичане на престъпни посегателства спрямо МПС.
  Списък на препоръчителната литература
  1. Наказателен кодекс
  2. Наказателно-процесуален кодекс
  3. Закон за МВР
  4. Правилник за приложение на ЗМВР
  5. Стратегия за превенция на престъпността (2012 – 2020)
  6. Публичен отчет за дейността на Министерството на Вътрешните Работи
  за 2015 и 2016 г.
  7. Анализ на състоянието и резултатите от дейността на ОДМВР за 2015 и 2016 г.
  8. www. Csd.bg/fileadmin/user-upload/PRV/ Prevention. pdf, Превенция на
  конвенционалната престъпност, 2015

  2.2. Специализация „Регионална сигурност и противодействие на престъпността“

  Тема 1. Правен режим за защита на класифицираната информация
  1. Същност и социална роля на информацията: информационен процес; качества на информацията.
  2. Органи за защита на класифицираната информация: условия и ред за получаване на достъп до класифицирана информация.
  3. Информация и национална сигурност: тенденции в стратегическата среда; информационна мощ.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Закон за защита на класифицираната информация
  2. Правилник за прилагане на закона за ЗКИ
  3. Концепция и политика за информационна сигурност

  Тема 2. Методи за подпомагане вземането на решение
  1. Вземане на решение – основни понятия. Задачата за вземане на решение.
  2. Процес на вземане на решение.
  3. Анализ на решенията.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Лекционни материали МУДЪЛ
  2. Менгов, Г., Вземане на решения при риск и неопределеност, Жанет – 45, 2010
  3. Тенекеджиев, К., Н. Николова, Вземане на решения – субективност, реалност и размита рационалност, Сиела, 2007
  4. Бузов, В., Вземане на решения при кризи на сигурността. Модели и стратегии, Абагар, 2009

  Тема 3. Противодействие на общата престъпност
  1. Задачи, структура и организация на органите на полицията за противодействие на общата престъпност.
  2. Превенция на общата престъпност
  3. Характеристика на престъпленията свързани с наркотични вещества. Предотвратяване и пресичане на престъпления свързани с наркотични вещества.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Наказателен кодекс
  2. Наказателно-процесуален кодекс
  3. Закон за МВР
  4. Правилник за приложение на ЗМВР
  5. Стратегия за превенция на престъпността (2012 – 2020)
  6. Закон за контрол върху наркотични вещества и прекурсорите.
  7.Световен доклад за наркотиците на ООН за 2012 г. http:// www . unodc.org/pdf/WDR_2012/wdr2012_ex_summary_rus.pdf
  8. Доклад на Националния фокусен център за наркотици и наркомании „Факти и тенденции по проблемите на наркотиците и наркоманиите в България’2012 г.”
  9. www. Csd.bg/fileadmin/user-upload/PRV/ Prevention. pdf, Превенция на конвенционалната престъпност, 2015
  10. Национална стратегия за борба с наркотиците 2014 – 2018

  Тема 4. Детска престъпност и деца в риск
  1. Дейност на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
  2. Организация и взаимодействие между държавните институции, общинските администрации и неправителствените фондации, и сдружения на гражданите в борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
  3. Динамика и структура на престъпността с извършител дете. Динамика и структура на престъпленията с пострадало дете. Основни фактори за превръщане на децата в жертви.
  Списък на препоръчителната литература
  1. Закон за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
  2. Закон за закрила на детето
  3. Закон за борба с трафика на хора
  4. Закон за МВР
  5. Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето
  6 . Конвенция за правата на детето /в сила за Р България от 03.07.1991 г.
  7. Насоки на ООН за превенция на противообществените прояви на ненавършилите пълнолетие лица /Насоки от Рияд приети с Резолюция 45/112 на ОС на ООН от 14.12.1990 г., 68-о пленарно заседание/ С., Правосъдие по отношение на малолетните и непълнолетните, 2002
  8.Белова Н. Детска престъпност и полицейска превенция. София, 2009
  9. Вълкова Т. Интерпол и борбата срещу престъпленията отнасящи се до непълнолетни лица. В Сб.: Закрилата на детето и новият век. ГорексПрес. С., 2001
  10. Загорова Л. Неправителствените организации и полицията – граници и гаранции за сътрудничество,. Авт. Колектив. Закрилата на детето и новият век. ГорексПрес, С., 2001
  11.Матеева Ю. Правен режим на непълнолетни правонарушители. София, 2008
  12. Минев Т. Противообщественото поведение на юношите в съвременния обновяващ се свят. Авт. Колектив. Закрилата на детето и новият век. Горекс Прес. С., 2001

  Тема 5. Контраразузнаване:
  1. Организация, функции и задачи на българското контраразузнаване;
  2. Оперативна обстановка. Анализ и оценка на оперативната обстановка.
  3. Подбор и привличане на секретни сътрудници. Организация на работата със секретните сътрудници.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Асенов, Б., П. Кипров, Теория на контраразузнаването, изд. Труд, София, 2005
  2. Андреева Л., Социално познание и междуличностно взаимодействие, С., 1998
  3. Джонев, С., Социална психология, т.2, София, 1996
  4. Лазаров, В., Разузнаване с хора, София, 2009
  5. Ловец на шпиони, Питър Райт, КИК „Труд”, София, 1987
  6. Разведка и контрразведка, Макс Ронге, С Пб., Ид- во С Пб. У- та, 2004
  7. Специални разузнавателни средства- СРС, Бойко Рашков, УИ Св. Климент Охридски, София, 2010
  8. Специални разузнавателни средства, Николай Радулов, ИК Аси- Принт, София, 2010
  9. Спецоперации Лубянка и Кремль 1930- 1950 годы, Судоплатов, Павел, Изд. ОЛМА- Пресс, Москва, 1997

  2.3. Специализация „Управление на риска при регионални кризи и конфликти“

  Тема 1. Управление, оценка, анализ и прогнози на риска
  1. Същност, природа и теории за риска за сигурността
  2. Същност, природа и теории за управление на риска
  3. Стандарти, методи и средства за управление на риска за сигурноста
  Списък на препоръчителната литература
  1. Георгиев В. Оценяване и управление на риска за сигурността. С., Авангард, 2015
  2. Брусева М. Управление на риска. В., Издателство на ВСУ, 2010
  3. Георгиев Ю. Управление на риска в сигурността. С., Изток-запад, 2012
  4. Драганов Д. Управление на риска. С., Тракия, 2003

  Тема 2. Контраразузнавателно противодействие на корупцията
  1. Цели и задачи на контраразузнаването. Контраразузнавателно осигуряване на правата и свободите на гражданите.
  2. Длъжностни престъпления. Определение и организиране на противодействието срещу тях.
  3. Организация на системата за сигурност в Р. България. Проблеми на взаимодействието и обществения контрол.
  Списък на препоръчителната литература
  1. Айдаров Йордан. Криминология (основни проблеми). Сиела, 2002
  2. Асенов, Бончо. Български ловци на шпиони. С, 2001
  3. Асенов, Бончо. Речник на разузнаването и контраразузнаването, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2005
  4. Асенов, Б. Теория на разузнаването, Албатрос, 2005
  5. Асенов, Б. П. Кипров. Контраразузнаването. С, 2000 и 2006
  6. Бжежински, Збигнев. Голямата шахматна дъска. С, 1997
  7. Бойчев, П. Техническо разузнаване. С, 2003
  8. Бояджиев, Т. Шпионажът като занаят. С, 2002
  9. Георгиев, Юл. Българските спецслужби. С, 2000

  Тема 3. Политически и социални фактори на сигурността
  1. Култура и културни системи. Интерпретации на културата. Социални системи.
  Връзката на културната и социалната система.
  2. Власт и политика. Политическото, политиката и политиките. Политически системи.
  3. Сигурността, като състояние на обществото. Система за сигурност в държавата и в обществото. Секюризация и десекюризация в съвременните общества
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Аристотел, Атинската държавна уредба, С., 1964
  2. Бауман, З., Общността, търсене на безопасност в несигурния свят., ИК Лик, С., 2004
  3. Бицилли П., Нация и култура, ИК “Изток-Запад”, С., 2004.
  4. Богданов, Б., Отделно и заедно, С., 2005
  5. Гълбрайт, Дж. К., Анатомия на властта, ИК Христо Ботев, С., 1993
  6. Димитров, Д., отг. ред., Синергетичната парадигма на националната сигурност, УИ Стопанство, С., 2002
  7. Енциклопедичен речник по история. Светът и България 1900-2003, Арт-еквус, Постскриптум, С., 2003
  8. Идеи в културологията, т.І и ІІ, С., Университетско издателство “Климент Охридски”, 1991,1993
  9. Йончев, Д., Теория на скритото присъствие, С., Фондация “Демокрация и сигурност”, 2002
  10. Йончев, Д., Разузнаване, С., 2005
  11. Йончев Д., Равнища на сигурност, С., 2008
  12. Йончев Д., В търсене на сигурността, С., 2014
  13. Киссинджер, Г., Нужна ли Америке внешняя политика?, Ладомир, Москщва, 2002
  14. Кисинджър, Х., Политиката, “Прозорец”, С., 2002
  15. Лиотар, Ж.-Ф., Постмодерни поуки, Критика и хуманизъм, С., 2002
  16. Липовецки, Ж. Време срещу време или хипермодерното общество. С., 2005
  17. Макиавели, Н., Князът, Съчинения, С., 1985
  18. Милина, В., Политически системи на сигурност, С., 2008
  19. Радев, Д., Разделението на властите в модерната държава. С., Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 1994
  20. Платон, Държавата, С., Наука и изкуство, 1981
  21. Русо, Ж. Ж., Общественият договор, С., Наука и изкуство, 1987
  22. Сартори, Д., Теория на демокрацията, т.1и 2, Център за изследване на демокрацията, С., 1992
  23. Селигман, А., Идеята за гражданското общество, “Критика и хуманизъм”, С., 1995
  24. Стефанов, Г., Теория на международната сигурност., Сиела, 2005
  25. Стегър, М., Глобализация, Захарий Стоянов, С., 2005
  26. Хобс, Т, Левиатан, С., Наука и изкуство, 1970
  27. Христова, С., Общностите в ракурса на социологията и антропологията. Благоевград, 2001

  Тема 4. Защита на критичната инфраструктура
  1. Същност, съдържание и развитие на концепцията за защита на критичната инфраструктура
  2. Идентифициране, характеризиране и оценяване на заплахи и уязвимости на критична инфраструктура
  3. Европейска критична инфраструктура. Политика на ЕС за защита на критичната инфраструктура
  Списък на препоръчителната литература
  1. Георгиев В. Защита на критичната инфраструктура. С., Авангалд, 2015
  2. Защита на критичната инфраструктура: икономически и организационни аспекти. С., Университетско издателство, 2010
  3. Green Paper on a European Program for Critical Structure Protection, 2005
  4. Dunn M. Critical Information Infrastructure Protection. Zurich, 2004

  Тема 5. Стратегическо предвиждане, ранно оповестяване и управление на риска
  1. Същност, съдържание, предназначение и практики за стратегическото предвиждане
  2. Същност, съдържание и роля на ранното оповестяване
  3. Идентифициране, анализ, оценяване и противодействие срещу риска
  Списък на препоръчителната литература
  1. Георгиев В. Стратегическо предвиждане, ранно предупреждение и управление на риска. С., Авангард, 2015
  2. Георгиев В. Оценяване и управление на риска за сигурността. С., Авангард, 2015
  3. Георгиев В. Планиране за способности а базата на сценарии. С., Авангард, 2014
  4. Frederick S. Principles of Forecasting: A Handbook for Researchers and Practitioners. 2005


  Конспектът е разработен от комисия в състав: проф. Венелин Георгиев, проф. Георги Бахчеванов и проф. Ненко Дойков .
  Конспектът е приет от съвета на ДНМС (протокол № 162/07.07.2016 г.)

   

 • КОНСПЕКТ за държавен изпит на БП „Регионална и общинска сигурност“
 •  

  1. Форма за провеждане на държавен изпит по бакалавърска програма „Регионална и общинска сигурност“
  Държавният изпит по бакалавърска програма „Регионална и общинска сигурност“ се организира и провежда в съотвествие с изискванията, посочени в Наредбата за учебния процес в НБУ и Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен. Изпитът се състои от две части – писмен изпит и устен изпит и се провежда по настоящия конспект, разработен от комисия на департамент „Национална и межуднародна сигурност“ и утвърден от Декана на Бакалавърски факултет на НБУ. В съдържанието на конспекта са включени теми, които са изучавани от студентите в хода на тяхното обучение и които дават възможност за проверка на придобтите знания и изградени компетенции. Темите в конспекта са разделени на теми от общата част на програмата и теми от специализациите на програмата. Писмената част на държавния изпит включва разработване на три въпроса (два от общата част и един от съответната специализация), които представляват обособени части от посочените в конспекта теми и които представител на студентите изтеглят в началото на изпита. Продължителността на писмената част на изпита е 3 (три) астрономически часа. Устната част на държавния изпит се провежда под формата на беседа с комисията върху темите от настоящия конспект. Крайната оценка от държавния изпит се определя на базата на оценките, получени на писмената и устната част.

  2. Теми за подготовка за държавен изпит по бакалавърска програма „Обществен ред и местно самоуправление“

  2.1. Обща част на програмата

  Тема 1. Институционални и правни аспекти на сигурността
  1 Институциализацията на системите за сигурност като етап в тяхното развитие. Основни нормативни актове в областта на сигурността на Република България – класификация и основно съдържание.
  2. Исторически етапи във формирането на съвременната национална система на сигурност. Конституционни, правни и институционни основи на функционирането на системата на сигурност на Република България. Правомощия на Народното събрание, Министерския съвет и Президента на републиката в областта на сигурността.
  3. Нормативната уредба на правоохранителните органи и службите за сигурност в Република България.
  Списък на препоръчителната литература
  1. Христо Георгиев. Политика на сигурност на Република България в началото на21 век: теоретични и приложни аспекти. С., 2011
  2. Т. Иванов. Мениджмънт на сигурността и отбраната. Университетско издателство”Стопанство”С., 2008
  3. Г.Стефанов. Теория на международната сигурност. С., Изд. “Сиела”, 2008
  4. Н. Слатински. Сигурността - същност, смисъл, съдържание. С., 2011

  Тема 2. Регионални аспекти на етнонационалната сигурност
  1. Определение за конфликт. Модели на конфликта.
  2. Етнонационални проблеми и конфликти в черноморската зона. Модел на конфликта в Украйна.
  3. Традиции и тенденции в етническите и конфесионални конфликти на Балканите.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Гриневецкий, С.Р., С.С. Жилцов, И.С. Зонн. Черноморский узел. МО, Москва, 2007. с. 5- 13; В материалите, свързани с европейската инициатива за черноморския регион През април 2007 г. в този Черноморски район бяха включени Гърция, България, Румъния, Молдова, Украйна, Русия, Грузия, Армения, Азербайджан и Турция.
  2. Димитров, Д., Конфликтология, Изд. Стопанство, УНСС, С., 2004
  3. Дюлгерова, Н., М. Миланов, Черноморският регион в прехода към демокрация, сп. Геополитика, бр. 4, май, 2008
  4. Карастоянов, Ст. и колектив, Регионална и политическа география на Балканските страни, гл. 1. ч. І, С., УИ”Св. Климент Охридски”, 2011
  5. Кинг, Чарлз, История на Черно море, София, Изд. Захарий Стоянов, 2006
  6. Мнацаканян, М.О., Национализм и глобализм. Национальная жизнь в современном мире, изд. АНКИЛ, М., 2009
  7. Стойчев, Т., Етнонационални проблеми и националната сигурност в черноморската зона (доклад).

  Тема 3. Гражданско общество и граждански контрол
  1. Гражданско общество. Държава. Сигурност.
  2. Демократичен контрол над системата за национална сигурност
  3. Принципът за разделението на властите в демократичната държава и
  отражението му върху ефективността на управлението и контрола над системата за
  сигурност.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Йордан Бакалов. Теоретичен модел на политиката за сигурност и граждански контрол в Република България Монография. С., Нов български университет. С., 2011
  2. Йончев, Д. Слатински, Н. Бяла книга по въпросите на гражданския контрол във въоръжените сили, С., 1998
  3. Йончев, Д., Слатински, Н. Демократичното общество и граждански контрол върху системата за национална сигурност (сравнителен анализ и културни особености).С.,1997
  4. Кийн, Джон. Гражданско общество. С., ЛИК, 2002
  5. Неновски, Нено. Гражданско общество – Държава - Право. С. ЛИК 1996
  6. Рачев, В., О.Аврамов, И. Кръстев. Националната сигурност и демократизирането на гражданско-военните отношения в България. Кн.1, С., 1996
  7. Силигман, Адам. Идеята за гражданско общество. С., Критика и хуманизъм 1995
  8. Хънтингтън, С. Войникът и държавата, С., 1997

  Тема 4. Криза на ценностите и асиметрични заплахи
  1. Асиметричният характер на съвременните конфликти.
  2. Асиметричните заплахи - регионалните конфликти, киберпрестъпността и трансграничната организирана престъпност.
  3. Политически и правни аспекти на борбата с асиметричните заплахи. Управление на дейностите и действията по борба с асиметричните заплахи.
  Списък на препоръчителната литература
  1. Христов, П. Проблеми на регионалната сигурност в условията на асиметричните опасности и заплахи. С., 2008
  2. Цветков, Г. Концепция на НАТО за асиметрични военни действия. сп. С., Военен журнал, бр. 3, 2008
  3. Дойков, Н. Основни препоръки и правила за поведение при терористични заплахи. С. 2010
  4. Дойков, Н. Противодействие на тероризма. С. 2011
  5. Дойков, Н. Управление на високорискови операции за неутрализиране на терористични заплахи и инциденти с опасни материали. С. 2014
  6. http://www.interdisciplines.org/terrorism/papaers/

  Тема 5. Информационни и аналитични способности за сигурност
  1. Съдържание и методика на информационно-аналитичната дейност
  2. Методи, процедури и практики на аналитичната дейност
  3. Работа с източници на информация. Сигурност на информацията
  Списък на препоръчителната литература
  1. Георгиев В. Информационно-аналитична дейност в сисемата за сигурност. С., Авангард, 2015
  2. Дячки С. Информационна и аналитична дейност на специалните служби за сигурност. С., Албатрос, 2001
  3. Радулов Н. Разузнавателен анализ. С., Аси Принт, 2013
  4. Байрактаров М. Информационно-аналатична дейност в системите за сигурност в публичния и частния сектор

  Тема 6. Вътрешен ред и сигурност
  1. Вътрешна сигурност на държавата-понятия,еволюция,съвременно съдържание.
  2. Съвременни проблеми при осъществяване на политиката по поддържане на вътрешен ред и сигурност.
  3. Публично-частното партньорство в дейностите по поддържане на вътрешния ред и сигурност.
  4. Нормативна основа на вътрешния ред и сигурност,компетенции на държавните органи.
  Списък на препоръчителната литература
  1. Хр. Георгиев, Политика на сигурност на Република България в началото на 21 век: теоретични и приложни аспекти. С, Изд. Нов Български Университет, 2011
  2. Йордан Бакалов. Теоретичен модел на политиката за сигурност и граждански контрол в Република България Монография. С., Нов български университет, 2011
  3. Арабаджийски Н., Иванов Хр., Частна охранителна дейност. С, 1997
  4. Н. Дойков, Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2007
  5. Н. Дойков, Основи на тактическите действия в населени места. С. 2011
  6. Илиев И., Управление на палицейските специални служби. С., 2002
  7. Трифонов,Т., Кръстев,Г., Ралчев,Г, Търкаланов, Ю. “Основни функции, място, роля, цели и задачи на Национална служба Сигурност в съвременното общество”. С, 1997
  8. Закон за функциониране и управление на системата за сигурност на Р. България
  9. Закон за МВР
  10. Правилник за приложение на закона за МВР

  Тема7. Дискриминация и защита от дискриминация
  1. Дискриминацията като социално явление - причини и механизми за проявяването й.
  2. Правна уредба на защитата от дискриминация в Република България. Правомощия и дейност на Комисията за защита от дискриминация.
  3. Политиката на ЕС и правните рамки за антидискриминацията. Защита на малцинствата и етническа дискриминация. Анализ на Европейската рамкова конвенция за защита на националните малцинства.
  Списък на препоръчителната литература
  1. Иван Игов.Дискриминацията като социално явление - причини и механизми за проявяването. Психологически измерения на дискриминацията.
  2. Петър Василев. Видовете дискриминация и защитата срещу тях според практиката на съда на ЕС и Европейският съд по правата на човека
  3. Конституция на Р България
  4. Наказателен кодекс
  5. Наказателно-процесуален кодекс
  6. Закон на МВР
  7. Закон за защита от дискриминация (загл. изм. - ДВ, бр. 68 от 2006 г.)
  8. Годишен доклад на Агенцията за основните права за 2011 година
  9. Сборник практика на комисията за защита от дискриминация
  10. Наръчник по европейско право в областта на дискриминацията, 2010
  11. http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_en.htm
  12. http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_en.htm
  13. http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/index_en.htm
  14. http://fra.europa.eu/fraWebsite/home/home_en.htm#
  15. http://www.non-discrimination.net/
  16. http://www.equalitytribunal.ie/Database-of-Decisions/

  Тема 8. Информационна сигурност
  1. Понятие за информационна сигурност. Видове сигурност.
  2. Информационни ресурси. Заплахи за сигурността.
  3. Противодействие на заплахите. Контрол на достъпа.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Лекционни материали МУДЪЛ.
  2. Павлов, Г., К. Пудин, Информационна сигурност в организацията, Университетско издателство „Стопанство“, София, 2011
  3. Павлов, Г., Защита на информацията, Университетско издателство „Стопанство“, София, 2010
  4. Павлов Г., Информационни технологии в отбраната и сигурността, Унив. изд. "Стопанство", С., 2003

  Тема 9. Иновации и инвестиции в регионалната сигурност
  1. Иновации и иновационен процес. Основни концепции за мениджмънт на иновации
  2. Инвестиции и инвестиционен процес. Основни концепции за мениджмънт на инвестициите.
  3. Планиране, избор и финансиране на инвестиционен процес.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Георгиев В. Иновации и инвестиции в сигурността. С., Авангард, 2013
  2. Георгиев И., Ц. Цветков. Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции. С., Университетско издателство, 1997
  3. Матеев М. Инвестиции в публичния сектор. София, 2003


  Тема 10. Държавна служба в системите за сигурност
  1. Същност на администрацията в сферата на Националната сигурност. Система и структура на администрацията на Националната сигурност в Република България.
  2. Държавна служба в Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“ и Националната служба за охрана.
  3. Формиране на държавните служителит в администрацията на националната сигурност. Професионална кариера на държавните служителите от администрацията на структурите от сферата на националната сигурност. Осигуряване на държавните служители в сигурността и отбраната.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Арабаджийски, Н. Администрация на сигурността и отбраната. Военно издателство, С. 2007
  2. Асенов Б. Теория на разузнаването и контраразузнаването. - ВСУ „Черноризец Храбър”, 2008
  3. Радулов Н. Специални разузнавателни средства. С., АСИ Принт, 2010
  4. Радулов Н. Национална (не)сигурност. С., АСИ Принт, 2012

  2.2. Специализация „Регионална сигурност и противодействие на престъпността“

  Тема 1. Методи за подпомагане вземането на решение
  1. Вземане на решение – основни понятия. Задачата за вземане на решение.
  2. Процес на вземане на решение.
  3. Анализ на решенията.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Лекционни материали МУДЪЛ.
  2. Менгов, Г., Вземане на решения при риск и неопределеност, Жанет – 45, 2010
  3. Тенекеджиев, К., Н. Николова, Вземане на решения – субективност, реалност и размита рационалност, Сиела, 2007
  4. Бузов, В., Вземане на решения при кризи на сигурността. Модели и стратегии, Абагар, 2009

  Тема 2. Отбранително мобилизационна подготовка
  1. Основи на мобилизацията.
  2. Привеждане на въоръжените сили и страната от мирно на военно положение.
  3. Отбранително-мобилизационна подготовка на страната - законова и нормативна уредба в Република България.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Димитър Салтиров. Йордан Аврамов. Отбранително мобилизационна подготовка. Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски. 2006.
  2. Георги Бахчеванов. Система за национална сигурност. Държавни институции и оперативни компоненти. С., 2007
  3. Галин Иванов. Административно осигуряване в сектора на отбрана. С., Дио Мира. 2016
  4. Галин Иванов. Управление на личния състав във военните формирования. С., Дио Мира. 2016
  5. Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България
  6. Закон за резерва на въоръжените сили на Република България (обн. ДВ. бр.20 от 9 Март 2012 г., в сила от 10.06.2012 г.)

  Тема 3. Специални разузнавателни средства
  1. Значение на техническите методи за придобиване и защита на информацията. Основни оперативно-технически способи за провеждане на разузнавателна и контраразузнавателна дейност. Наблюдение и проследяване. Класификация на методите за подслушване.
  2. Подслушване чрез предаване на информацията по радиоканал. Подслушване чрез предаване на информация по проводни линии. Насочени и специални микрофони. Телефонен контрол.
  3. Контрол на информацията в компютърните мрежи. Контрол на пощенската кореспонденция. Белязване. Ред за използване на СРС.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Бойчев П. Техническо разузнаване. “Албатрос”, София 2003
  2. Закон за Министерство на вътрешните работи
  3. Закон за специалните разузнавателни средства
  4. Асенов Б. Кипров П. Контраразузнаването. София изд. “Труд”. 2000
  5. Бояджиев Т. Шпионажът като занаят. София, 2002

  Тема 4. Основи на криминологията
  1. Развитие на криминологията. От древността към новото време и съвременни тенденции. Школи и направления в криминологията.
  2. Престъпна дейност и престъпно поведение. Престъпност и причинно-следствени връзки. Изследване на престъпността. Модел за изследване;
  3. Борба с престъпността. Обща и специална превенция. Индивидуална превенция.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Abadinsky, H. Organized Crime, 9th ed., Belmont, CA: Wadsworth., 2010
  2. Айдаров, Йорд. Криминология, Албатрос, 1996
  3. Ашаффенбург Г. Преступление и борьба с ним, 2010, Москва, Изд. ИНФРА- М
  4. Концепция за наказателната политика на Р. България за периода 2010-2014 http://lex.bg/bulletin/?isu=403&tp=n&id=9826
  5. Станков, Б. Организирана престъпност. С., Изд. Албатрос, 2002
  6. Стойчев Т. Криминология и противодействие срещу престъпността. С., изд. Пропелер, 2015
  7. Стратегия за противодействие на престъпността
  https://www.mvr.bg/NR/rdonlyres/1C7B7405-535B-4017-913F-CE5959DC0DDD/0/Strategy_prevention_2012_2020.pdf

  Тема 5. Контраразузнаване
  1. Организация, функции и задачи на българското контраразузнаване.
  2. Оперативна обстановка. Анализ и оценка на оперативната обстановка.
  3. Подбор и привличане на секретни сътрудници. Организация на работата със секретните сътрудници.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Асенов, Б., П. Кипров, Теория на контраразузнаването, изд. Труд, София, 2005
  2. Андреева Л., Социално познание и междуличностно взаимодействие, С., 1998
  3. Джонев, С., Социална психология, т.2, София, 1996
  4. Лазаров, В., Разузнаване с хора, София, 2009
  5. Ловец на шпиони, Питър Райт, КИК „Труд”, София, 1987
  6. Разведка и контраразведка, Макс Ронге, С Пб., Ид- во С Пб. У- та, 2004
  7. Специални разузнавателни средства - СРС, Бойко Рашков, УИ Св. Климент Охридски, София, 2010
  8. Специални разузнавателни средства, Николай Радулов, ИК Аси- Принт, София, 2010

  2.3. Специализация „Управление на риска при регионални кризи и конфликти“

  Тема 1. Управление, оценка, анализ и прогнози на риска
  1. Същност, природа и теории за риска за сигурността
  2. Същност, пиррода и теории за управление на риска
  3. Стандарти, методи и средства за управление на риска за сигурноста
  Списък на препоръчителната литература
  1. Георгиев В. Оценяване и управление на риска за сигурността. С., Авангард, 2015
  2. Брусева М. Управление на риска. В., Издателство на ВСУ, 2010
  3. Георгиев Ю. Управление на риска в сигурността. С., Изток-запад, 2012
  4. Драганов Д. Управление на риска. С., Тракия, 2003

  Тема 2. Контраразузнавателно противодействие на корупцията
  1. Цели и задачи на контраразузнаването. Контраразузнавателно осигуряване на правата и свободите на гражданите.
  2. Длъжностни престъпления. Определение и организиране на противодействието срещу
  3. Организация на системата за сигурност в Р. България. Проблеми на взаимодействието и обществения контрол.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Айдаров Йордан. Криминология (основни проблеми). Сиела, 2002
  2. Асенов, Бончо. Български ловци на шпиони. С, 2001
  3. Асенов, Бончо. Речник на разузнаването и контраразузнаването, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2005
  4. Асенов, Б. Теория на разузнаването, Албатрос, 2005
  5. Асенов, Б. П. Кипров. Контраразузнаването. С, 2000 и 2006
  6. Бжежински, Збигнев. Голямата шахматна дъска. С, 1997
  7. Бойчев, П. Техническо разузнаване. С, 2003
  8. Бояджиев, Т. Шпионажът като занаят. С, 2002
  9. Георгиев, Юл. Българските спецслужби. С, 2000
  10. Закон за функциониране и управление на системата за сигурност на Р. България
  11. Закон за МВР
  12. Закон за специални разузнавателни средства
  13. Закон за административните нарушения и наказания
  14. Закон за Държавна агенция "Национална сигурност"
  15. Закон за защита на класифицираната информация
  16. Иванов, Д. Шести отдел. С, 2004
  17. Йончев, Д. Разузнаване. С, 2005
  18. Кипров, Петко. Специалните разузнавателни средства. Годишник на ВСУ. Т. 6, 2000
  19. Конституция на Република България. С, 1990
  20. Кръстев, Г., Разузнавателните служби на България - възникване, развитие, перспектива. С., 2006
  21. Наказателен кодекс
  22. Наказателно процесуален кодекс
  23. Начев, Йорд. Вербовка и агентура. С, 2000
  24. Начев, Йорд. Вербовка, агентура и разузнаване, Труд, 2006
  25. Недев, В., криминалистическа характеристика и методи на разкриване и разследване, Фенея, 2005
  26. Радулов Н., Специални разузнавателни средства, АСИ – Принт, 2010
  27. Станков, Б., Организирана престъпност. Албатрос, 2009
  28. Стефанов, Георги. Външна политика и дипломация. С, 1994
  29. Стойчев, Т., Криминология, С., 2015
  30. Стоянов, Г., Рискове и заплахи за вътрешната сигурност ка България. С, 2000
  31. Стратегия за национална сигурност на Република България

  Тема 3. Политически и социални фактори на сигурността
  1. Култура и културни системи. Интерпретации на културата. Социални системи.
  2. Връзката на културната и социалната система.
  3. Власт и политика. Политическото, политиката и политиките. Политически системи.
  4. Сигурността, като състояние на обществото. Система за сигурност в държавата и в обществото. Секюризация и десекюризация в съвременните общества
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Аристотел, Атинската държавна уредба, С., 1964
  2. Бауман, З., Общността, търсене на безопасност в несигурния свят., ИК Лик, С., 2003
  3. Бицилли П., Нация и култура, ИК “Изток-Запад”, С., 2004
  4. Богданов, Б., Отделно и заедно, С., 2005
  5. Гълбрайт, Дж. К., Анатомия на властта, ИК Христо Ботев, С., 1993
  6. Димитров, Д., отг. ред., Синергетичната парадигма на националната сигурност, УИ Стопанство, С., 2002
  7. Енциклопедичен речник по история. Светът и България 1900-2003, Арт-еквус, Постскриптум, С., 2003
  8. Идеи в културологията, т.І и ІІ, С., Университетско издателство “Климент Охридски”, 1991
  9. Йончев, Д., Теория на скритото присъствие, С., Фондация “Демокрация и сигурност”, 2002
  10. Йончев, Д., Разузнаване, С., 2005
  11. Йончев Д., Равнища на сигурност, С., 2008
  12. Йончев Д., В търсене на сигурността, С., 2014
  13. Киссинджер, Г., Нужна ли Америке внешняя политика?, Ладомир, Москщва, 2002
  14. Кисинджър, Х., Политиката, “Прозорец”, С., 2002
  15. Лиотар, Ж.-Ф., Постмодерни поуки, Критика и хуманизъм, С., 2002
  16. Липовецки, Ж. Време срещу време или хипермодерното общество. С., 2005
  17. Макиавели, Н., Князът, Съчинения, С., 1985
  18. Милина, В., Политически системи на сигурност, С., 2008
  19. Радев, Д., Разделението на властите в модерната държава. С., Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 1994
  20. Платон, Държавата, С., Наука и изкуство, 1981
  21. Русо, Ж. Ж., Общественият договор, С., Наука и изкуство, 1987
  22. Сартори, Д., Теория на демокрацията, т.1и 2, Център за изследване на демокрацията, С., 1992
  23. Селигман, А., Идеята за гражданското общество, “Критика и хуманизъм”, С., 1995
  24. Стефанов, Г., Теория на международната сигурност., Сиела, 2005
  25. Стегър, М., Глобализация, Захарий Стоянов, С., 2005
  26. Хобс, Т, Левиатан, С., Наука и изкуство, 1970
  27. Христова, С., Общностите в ракурса на социологията и антропологията. Благоевград, 2001

  Тема 4. Управление при кризи с невоенен характер
  1. Същност и основни характеристики на кризите с невоенен характер.
  2. Национална система за управление при кризи. Национална система за ранно предупреждение.
  3. Процедури по управление при кризи с невоенен характер.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Георги Бахчеванов, и колектив. „Операции в отговор на кризи“ С., Софттрейд 2005
  2. Георги Бахчеванов, и колектив „Управление при кризи и конфликти“ С., Софттрейд 2005
  3. Стойков, М., Интегрирана система за управление в извънредни ситуации: архитектурен подход, изд. “Софттрейд”, С., 2006
  4. Стоян Стойчев. Изследване способностите на НАТО и Европейския съюз за отговор и управление на кризи. С., ВА „Г.С. Раковски“, 2015
  5. Георги Бахчеванов. Система за национална сигурност. Държавни институции и оперативни компоненти. С., 2007
  6. Закон за защита при бедствия, София, 2011

  Тема 5. Защита на критичната инфраструктура
  1. Същност, съдържание и развитие на концепцията за защита на критичната инфраструктура
  2. Идентифициране, характеризиране и оценяване на заплахи и уязвимости на критична инфраструктура
  3. Европейска критична инфраструктура. Политика на ЕС за защита на критичната инфраструктура
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Георгиев В. Защита на критичната инфраструктура. С., Авангалд, 2015
  2. Защита на критичната инфраструктура: икономически и организационни аспекти. С., Университетско издателство, 2010
  3. Green Paper on a European Program for Critical Structure Protection, 2005
  4. Dunn M. Critical Information Infrastructure Protection. Zurich, 2004.

  Конспектът е разработен от комисия в състав: проф. Венелин Георгиев, проф. Георги Бахчеванов и проф. Ненко Дойков.
  Конспектът е приет от съвета на ДНМС (протокол № 162/07.07.2016 г.)

   

 • Въпросник за полагане на докторски минимум по ДП"Стратегии и политики на сигурност"
 • ВЪПРОСНИК

  за полагане на докторски минимум по ДП „Стратегии и политики на сигурност“

 • Конспект за Държавен изпит за МП"Криминология и политики за превенция на престъпността"
 •  Обща част

  1. Криминологията като наука – обща характеристика
  1.1. Установяване и развитие на криминологията
  1.2. Същност, характер и метод на криминологията
  1.3. Предмет, съдържание и задачи на криминологията.


  Списък на препоръчителната литература:
  1.1. Станков, Б. Криминология (Теоретични основи). Варна, ВУ, 2012
  1.2. Айдаров, Й. Криминология. С., Сиби, 2012
  1.3. Долгова, А. И. (ред.). Криминология. М., Инфра, 2007


  2. Биологично направление в криминологията
  2.1. Антропометрична теория (физиогномика, френология, структура на тялото
  2.2. Теория за наследствеността (ХYY-аберация, моно- и дизиготни двойки) и биохимична теория
  2.3. Биосоциална теория (социален Дарвинизъм, евгеника, фено- и генотип); роля на скруктурата и функциите на главния мозък

   

  Списък на препоръчителната литература:
  2.1. Станков, Б. Криминология (Теоретични основи). Варна, ВУ, 2012
  2.2. Айдаров, Й. Криминология. С., Сиби, 2012
  2.3. Долгова, А. И. (ред.). Криминология. М., Инфра, 2007

   

  3. Социологично направление в криминологията
  3.1. Теория за социалното научаване
  3.2. Теория за стигматизацията и аномията
  3.3. Теория за рационалния избор

   

  Списък на препоръчителната литература:
  3.1. Станков, Б. Криминология (Теоретични основи). Варна, ВУ, 2012
  3.2. Айдаров, Й. Криминология. С., Сиби, 2012
  3.3. Долгова, А. И. (ред.). Криминология. М., Инфра, 2007

   

  4. Същност и основни характеристики на престъпността
  4.1. Същност и типология на престъпността
  4.2. Количествени и качествени характериситики напрестъпността
  4.3. Латентна престъпност

   

  Списък на препоръчителната литература:
  4.1. Станков, Б. Криминология (Теоретични основи). Варна, ВУ, 2012
  4.2. Айдаров, Й. Криминология. С., Сиби, 2012
  4.3. Долгова, А. И. (ред.). Криминология. М., Инфра, 200

   

  5. Детерминираност на престъпността
  5.1. Причини за престъпността
  5.2. Условия за престъпността
  5.3. Рискови и протективни фактори

   

  Списък на препоръчителната литература:
  5.1. Станков, Б. Криминология (Теоретични основи). Варна, ВУ, 2012
  5.2. Айдаров, Й. Криминология. С., Сиби, 2012
  5.3. Долгова, А. И. (ред.). Криминология. М., Инфра, 2007

   

  6. Личност и психология на престъпника 
  6.1. Формиране на личността на престъпника
  6.2. Индивидуална регулация на криминалното поведение
  6.3. Класификация и типология на престъпниците

   

  Списък на препоръчителната литература
  6.1. Айдаров, Й. Криминология. С., Сиби, 2012
  6.2. Станков, Б. Психология на престъплението. С., Албатрос, 2006
  6.3. Гайдаров, К. Криминалната личност (генезис и феноменология). С., Софи-Р, 2007


  7. Конвенционална и непълнолетна престъпност
  7.1. Основни характеристики на конвенционалната престъпност
  7.2. Типология на конвенционалната престъпност
  7.3. Основни характеристики на непълнолетната престъпност


  Списък на препоръчителната литература:
  7.1.Станков, Б. Криминология (Теоретични основи). Варна, ВУ, 2012
  7.2.Айдаров, Й. Криминология. С., Сиби, 2012
  7.3.Стойчев, Т., Криминология и противодействие срещу престъпността, С., 2015, Изд. Пропелер

   

  8. Организирана престъпност и корупция. Тероризъм
  8.1. Същност, характеристики и типология на организираната престъпност и корупцията
  8.2. Същност, характеристики и типология на тероризмъ
  8.3. Превенция и противодействие на организираната престъпноста, корупцията и тероризма

   

  Списък на препоръчителната литература:
  8.1. Станков, Б., Организирана престъпност, 2002, С., Изд. Албатрос. Скарлатов, Н., Корупцията в България и Румъния, 2014, С., Изд. Изток- Запад
  8.2. Алипиев, Ил., Организираната престъпност- определение, характерни черти, сили и средства, признаци, форми и начини на прикриване дейността ѝ от държавните органи, Център за мениджмънт на сигурността и отбраната. Маринов, П. Тероризмът. С., Изток-Запад, 2015
  8.3. Борисов, О. Трансгаринчният тероризъм в глобалния свят. С., Нова звезда, 2017. Стоянов, Г. Тероризъм:история и генезис. С., Военно изд., 2003


  9. Превенция, контрол и противодействие на престъпността
  9.1. Принципи и методи на превенцията, контрола и противодействието на престъпността
  9.2. Държавна система за превенция, контрол и противодействието на престъпността
  9.3. Субекти на превенцията, контрола и противодействието на  престъпността


  Списък на препоръчителната литература:
  9.1. Станков, Б. Криминология (Теоретични основи). Варна, ВУ, 2012. Айдаров, Й. Криминология. С., Сиби, 2012
  9.2. Долгова, А. И. (ред.). Криминология. М., Инфра, 2007
  9.3. Стойчев, Т., Криминология и противодействие срещу престъпността, С., 2015, Изд. Пропелер


  10. Виктимология
  10.1. Понятие за жертва, виктимност и виктимизация
  10.2. Типология на жертвите
  10.3. Антивиктимогенни политики и практики

   

  Списък на препоръчителната литература:
  10.1. Станков, Б. Криминология (Теоретични основи). Варна, ВУ, 2012
  10.2. Айдаров, Й. Криминология. С., Сиби, 2012
  10.3. Долгова, А. И. (ред.). Криминология. М., Инфра, 2007


  11. Наказателното право в системата за противодействие на престъпността
  11.1. Понятие за наказателно право, функции, източници, действие
  11.2. Понятие за престъплението. Деяние, обществена опасност, вина, наказуемост
  11.3. Стадии на умишлена престъпна дейност – приготовление, опит, довършено престъпление


  Списък на препоръчителната литература:
  11.1. Владимиров, Р. Костадинова, Р. Наказателно право в схеми и определения, София, Сиела, 2017.
  11.2. Гиргинов, А. Наказателно право на Република България. Обща част. Курс лекции. Второ основно преработено и допълнено издание, София, Софи-Р, 2009.
  11.3. Гиргинов, А. Наказателноотговорни лица. София, Софи- Р, 2001.


  12. Наказателният процес в системата за противодействие на престъпността
  12.1. Основни принципи на наказателни процес, страни и субекти на наказателния процес
  12.2. Предмет и тежест на доказване в наказателния процес. Доказателства – понятие и видове. Доказателствените средства – понятие и видове
  12.3. Усложнения при осъществяването на едно престъпление. Множество престъпления.

   

  Списък на препоръчителната литература:
  12.1. Манев, Н. Наказателно- процесуално право. Ръководство за студенти, С., 2009 г.
  12.2. Вучков, В., Маринова, Г. Наказателен процес – схеми и таблици. София, Сиби, 2016
  12.3. Манев, Никола. Наказателно – процесуално право. Ръководство за студенти, С., 2016

   

  13. Изпълнение на наказанията
  13.1. Особености на изпълнението на наказанието лишаване от свобода.
  13.2. Особености на изпълнението на глобата, конфискацията, лишаването от права и общественото порицание.
  13.3. Пенитенциарната психология

   

  Списък на препоръчителната литература:
  13.1. Трайков, З. Наказателно-изпълнително право, Албатрос, 2007.
  13.2. Закон за изпълнение на наказанията, посл. редакция август 2017
  13.3. Маджаров, Емил. Пенитенциарна психология. Албатрос, С., 2016, ISBN9789547511194
   

  14.  Юридическа психология
  14.1.Психология на разпита
  14.2. Психологически аспекти на другите процесуално-следствени действия
  14.3. Съдебно-психологическо оценяване

   

  Списък на препоръчителната литература:
  14.1. Бърг, Б., Хорган, Д. Криминалистика. С., ИК Труд, 2001
  14.2. Цеков, Ц. Криминалистика. С., Сиела, 2012
  14.3. Инбау, Ф., Рийд, Д., Бъкли, Д., Джейн, Б. Полицейски разпити и признания. С., Софи-Р, 2008

   

  15. Методология и провеждане на криминологични изследвания
  15.1.Криминологични показатели и коефициенти
  15.2.Програма, обект, обхват и хипотези на изследването
  15.3.Основни методи и инструментариум на изследването

   

  Списък на препоръчителната литература:
  15.1. Станков, Б. Криминология (Теоретични основи). Варна, ВУ, 2012
  15.2. Айдаров, Й. Криминология. С., Сиби, 2012
  15.3. Янарлиев, В. Лекционен курс „Методика на криминологичните изследвания”, воден в НБУ през пролетния семестър на учебната 2016-2017 уч. г.

   

  Указания за формата на държавния изпит
         Държавният изпит  за магистърска програма „Криминология и политики за превенция на престъпността“ е писмен и устен.
           Писменият държавен изпит се провежда върху посочения по горе конспект.
  Устният държавен изпит е беседа с държавната изпитна комисия върху темите от  писмения изпит.

          Конспектът е разработен от комисия в състав: проф. д-р Христо Георгиев, проф. д-р Ненко Дойков и проф. д-р Калин Гайдаров (протокол № 44/25.06.2018 г. на Програмен съвет на ДНМС).
  Конспектът е приет от Програмен съвет на ДНМС (протокол № 45/17.09.2018 г.)