ДепартаментНационална и международна сигурност

Дипломиране

 

Дипломирането  на студентите, обучаващи се в бакалавърските и магистърските програми на департамента се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за учебния процес на НБУ и Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен.

Студентите придобиват право за дипломиране след семестриално завършване на програмата и получаване на пълния брой необходими кредити, които са разпределени съгласно схемата на програмата.

Студентите с общ успех от курса на обучение над много добър 4.50 имат право на избор за дипломиране с дипломна теза или с държавен изпит. Студентите с общ успех от курса на обучение под много добър 4.50 задължително се дипломират с държавен изпит.

Стартиране на процедурата по дипломиране става с подаване на заявление до директора на програмния съвет към департамента. При дипломиране с дипломна теза към заявлението за дипломиране са добавя приложение в което се представят изследователската теза, съдържанието на разработката и списък на литературни източници, които ще бъдат използвани в хода на работата.

Защитата на дипломните тези и държавния изпит се провеждат от комисии, включващи преподаватели от департамента и определяни със заповед на декана на съответния факултет.

Резултатите от дипломирането се обявяват на студентите в деня на провеждане на защитата на дипломните тези и държавния изпит.

 

Наредба за учебния процес в НБУ

 

 

 • Магистърски факултет - изисквания за магистърска теза
 • І. Стандартни изисквания към магистърска теза

  Стандартните изисквания към магистърска теза са съвкупност от формални белези, спазването на които предхожда съдържателните критерии на оценяването. Те са общи за всички магистърски тези – с изследователска и с приложна насоченост.

  1. Ясно формулиран проблем на дипломната работа, който се отличава с актуалност и значимост.
  2. Описание на подходяща методология за решаване на формулирания проблем.
  3. Контекстуализиране на проблема:
  А) преглед на съществуващ
  и публикации и концепции по темата/ проблема и систематизирана оценка на предлаганите досега решения;
  Б) очертаване на значимостта на избрания проблем.
  4. Формулирана работна хипотеза.
  5. Изложение на предлаганото от дипломанта решение на проблема:
  А) излагане на аргументи в подкрепа на работната хипотеза;
  Б) израгане на контрааргументи по отношение на хипотезата.
  6. Заключение:
  А) обобщаване на направените в хода на изложението наблюдения, изводи, заключения;
  Б) очертаване на новите моменти в дипломната работа, които я отличават от съществуващите до момента разработки по проблема/ темата.
  7. Списък на цитираната литература.
  8. Приложения (при необходимост), които дават по-ясна представа за използваните при разработването на тезата материали (архивни източници, теренни материали, материали от пресата, снимков или видео материал и пр.).
  9. Размер на тезата: минимум 60 компютърни страници по 1800 знака (или 30 компютърни страници текстова част придружени от 30 страници илюстративен материал).

  Забележки:
  1. Тези общи изисквания всяка програма може да конкретизира със специфични изисквания към магистърските тези.
  2. Тези изисквания не се отнасят до случаите, когато дипломирането на студентите става по друг начин (не с магистърска теза).

  ІІ. Изисквания към избора на тема и структуриранете на дипломната работа

  1. Избор на тема и приносен характер на магистърската теза

  1.1. Темата на дипломната работа не трябва да е прекалено обща и широка, а трябва да бъде ясно и точно формулирана.
  1.2. Изборът на тема трябва да отчита разработеността на проблема. Важно е той да позволява да се формулира личният принос на дипломанта (в този смисъл темата не трябва нито да е изчерпана и лишена от актуалност, нито пък да е прекалено нова и спорна).
  1.3. Изискването за личен принос на дипломанта е важно за магистърската теза, където той трябва да демонстрира убедително умения за провеждане на самостоятелно изследване или за решаване на проблем от практиката чрез прилагане на усвоени знанеия и умения.
  1.4. Приносът може да се изразява: а) в самостойна интерпретация на вече познати факти чрез прилагане на актуални методи и подходи; б) в осъществяване на самостоятелен изследователски или приложен проект; в) в определено емпирично откритие на дипломанта.

  2. Структура на магистърска теза
  2.1. Максималният обем, както и броят на главите на дипломната работа не са фиксирани. Важно е обаче в нея да има ясно очертани три дяла – увод, изложение, заключение.
  2.2. Уводът трябва да е кратък (до 10% от общия обем на текста), като задължително включва следните компоненти: формулиране на целите и задачите на дипломната работа (какво иска да постигне авторът с тази работа); значимост и степен на проученост на темата/ проблема; систематизиран аналитичен преглед на състоянието на научната литература по въпроса; характеристика на методите на анализ, които ще бъдат приложени (включително и методите на теренно изследвание, ако има такова); набелязване на източниците на информация, които ще бъдат използвани (архивни данни, пемчатни и/ или онлайн източници, интервюта и пр.), кратко обяснение на композицията на текста (от какви части се състои дипломната работа и защо е избрана такава структура).
  2.3. Изложението се състои поне от две глави (препоръчително е да не са повече от четири). Всяка от тях е посветена на определен аспект от основната тема, като за по-голяма яснота е добре отделните акценти в главата да бъдат обособени в подчасти. Всяка глава трябва да съдържа теза (или хипотеза), подчинена на основната, която да се защити чрез анализ (аргументация). В края на всяка глава е добре да се изведат кратки обобщения и изводи от нея.
  2.4. Заключението трябва да формулира основните открития от работата: постигнати ли са заявените в началото цели и задачи и по какъв начин. Заключението повтаря основните наблюдения и акценти, формулирани в главите от изложението. Възможно е да се формулират и други изводи, които са резултат от цялостно обобщение на направеното в работата. Задължително е да се открояват приносите на автора. Добре е да се очертаят възможностите за приложение на направеното изследване/ практическа разработка или да се набележат насоки за бъдещо доразвиване на анализа.
  2.5. Цитиране: За да се докаже способността на дипломанта за самостоятелно мислене и критичен анализ, както и да се очертаят приносите на дипломната му работа, е необходимо в текста използването на мисли и наблюдения на други автори да бъдат коректно цитирани. Препоръчва се цитирането в скоби в текста, което отпраща към библиографския списък в края на работата, например (Михайлова 1981: 32-37).

 • Процедура за провеждане на държавен изпит за ОКС - магистър
 •  

  1. Условие за подаване на документи за явяване на държавен изпит е студентът да е събрал 105 кредити от курсовете, включени в програмата на приемния му випуск или утвърдените в индивидуалния план кредити, изготвен от програмните директори.
  2. Държавен изпит се провежда за студенти с общ семестриален успех не по-висок от мн. добър 4.50. Студентите с общ успех от семестриалните изпити по-висок от 4.50 избират между защита на магистърска теза и държавен изпит.
  3. Държавният изпит се организира в рамките на две редовни дипломни сесии, както следва:
  • м. ноември;
  • м. април
  4. Държавният изпит е писмен и устен. Той се провежда по конспект, изработен от комисия от трима хабилитирани преподаватели, одобрен от съвета на департамент „Национална международна сигурност“ и приет от ФС на Магистърски факултет.. Конспектът за държавен изпит включва въпроси от изучаваните курсове.
  5. Писмената част на държавния изпит е върху три въпроса от конспекта, които се изтеглят от студент в присъствието на членовете на комисията в залата /или в една от залите/, в която се провежда държавния изпит.
  6.Устният изпит се провежда върху предадената писмена работа и други въпроси от конспекта.
  7. Конспектът за държавен изпит се състои от 15 обобщаващи теми. Всяка тема включва въпроси от няколко сродни курса. Към всяка тема е включен списък на препоръчителна литература, линкове към официални страници на институции за актуална информация, електронни Библиотеки и др.
   8. Конспектът за държавен изпит се публикува в интегрираната информационна система и MOODLE - НБУ не по-късно от три месеца преди неговото провеждане.
   9. Държавният изпит се провежда пред изпитни комисии от хабилитирани и нехабилитирани преподаватели, определени със заповед на декана на МФ като хабилитираните са не по-малко от двама.
  10. Датата за държавен изпит, както и съставите на комисиите се назначават със заповед на декана на Магистърски факултет по предложение на ръководителя на департамент „Национална и международна сигурност“
  11. Продължителността на държавния изпит е три часа.
  12. Студентите от магистърските програми подават молба за явяване на държавен изпит при програмните директори.
  13. Заявленията се приемат всеки работен ден от 9:30 до 17 часа (обедна почивка от 12:30 до 13:30) в приемното време на програмните директори.
  14. В страницата на департамент „Национална и международна сигурност“– линк Държавни изпити и защита на бакалавърски и магистърски тези се качват:
  • Процедурата за провеждане на държавен изпит;
  • Конспектът за държавен изпит;
  • Залите за писмен изпит;
  • Списъци на студенти по комисии и зали за устен изпит.
  15. Комисиите провеждат изпита според тази процедура и със съдействието на секретаря на департамента.
  16. Преди започване на изпита председателят на изпитната комисия инструктира допълнително студентите за провеждането на изпита според тази процедура.
  17. В деня на изпита студентите са длъжни да заемат местата си в определените за държавния изпит зали не по-късно от 8:45. Разпределение на студентите по зали се окачва пред офис 202 – 2 корпус в сутринта преди изпита. Не се допускат в залата студенти след началото на държавния изпит.
  18. Забранява се внасянето и използването на електронни калкулатори, мобилни телефони, пейджъри и друга съобщителна техника.
  19. Всеки студент е длъжен да носи със себе си документ за самоличност, който да представи при влизане в залата на квесторите, химикалка пишеща синьо.
  20. Преди началото на изпита секретаря на департамента организира раздаването на предварително подпечатани с печат на НБУ карирани листа.
  21. Във времето до изтегляне на въпросите член на комисията разяснява на студентите как ще протече изпита и кога ще бъдат обявени резултатите от него.
  22. Изтеглянето на въпросите става от студент в присъствието на членовете на комисията в залата, в която се провежда държавния изпит
  23. Комисията записва изтеглените въпроси на дъската.
  24. Студентите отговарят на едни и същи въпроси, като ги преписват от дъската върху определените за развиването им листа.
  25. Продължителността на писмения изпит е 3 астрономични часа.
  26. По време на изпита се пази пълен ред и тишина. На студентите е забранено да влизат в разговор с когото и да било или да приемат, предават или използват листчета.
  27. На студентите, които говорят по време на изпита или правят опит за преписване, писмената работа се анулира.
  28. Излизането до тоалетна става с разрешение на квесторите. При излизането си от залата студентите се придружават от квестор или член на комисията.
  29. В случай, че студентите не могат да развият изтеглените въпроси, те могат да напуснат залата. Отказалият се студент получава слаба оценка и следва да заплати следващото си явяване на държавен изпит. При напускането на залата се пази пълен ред и тишина.
  30. След обявяване края на изпита, всички са длъжни да престанат да пишат. Предаването на писмените работи става по ред, определен от квесторите.
  31. След приключване на писмения изпит студентите се разпределят пред залите с комисии и изчакват да бъдат повикани от комисията за устен изпит.
  32. Устният изпит се провежда върху предадената писмена работа и други въпроси от конспекта не по- късно от три дни след провеждане на писмения изпит
  33. Резултатите от държавния изпит се обявяват до 3 дни след неговото провеждане.
  34. Писмените работи и устният изпит се оценяват по шестобална система, която включва: “Отличен” (6,00), “Много добър” (5,00), “Добър” (4,00), “Среден” (3,00) и “Слаб” (2,00). За успешно положен се смята изпитът, оценен най-малко със “Среден” (3,00).
  35. Студентите могат да се запознаят с мотивите на комисията за поставянето на съответната оценка в срок до една седмица след полагане на изпита. Оценките не могат да бъдат променяни.
  36. Писмените работи от държавния изпит се съхраняват в департамента в срок от 1 година от датата на провеждане на изпита.

   

 • Процедура за провеждане на държавен изпит за ОКС - бакалавър
 • 1.Условие за подаване на документи за явяване на държавен изпит е студентът да е събрал 240  кредити от курсовете, включени в програмата на приемния му випуск или от индивидуалния план, изготвен от програмен директор.Студентите подават молби за явяване на държавен изпит най-късно 25 работни дни преди насрочената дата за провеждане на държавен изпит.
  2.    Държавен изпит се провежда за студенти с общ семестриален  успех не по-висок от мн. добър  4.50. Студентите с общ успех от семестриалните изпити по-висок от 4.50 избират между защита на бакалавърска теза и държавен изпит.
  3. Държавният изпит се организира в рамките на две редовни дипломни сесии, както следва:

  • м. ноември
  • м. април    

  4. Държавният изпит е писмен и устен. Той се провежда по конспект, изработен от комисия от трима хабилитирани преподаватели, одобрен от съвета на департамент  „Национална и международна сигурност“  и приет от ФС на Бакалавърски факултет. Конспектът за държавен изпит  включва въпроси от изучаваните курсове.
  5. Писмената част на държавния изпит е върху три въпроса от конспекта, които се изтеглят от студент в присъствието на членовете на комисията в залата /или в една от залите/, в която се провежда държавния изпит.
  6. Устният изпит се провежда върху предадената писмена работа и други въпроси от конспекта.
  7. Конспектът за държавен изпит се състои от 15 обобщаващи теми. Всяка тема включва въпроси от няколко сродни курса. Към всяка тема е включен списък на препоръчителна литература.
  8. Конспектът за държавен изпит се публикува в интегрираната информационна система и MOODLE -  НБУ не по-късно от три месеца преди неговото провеждане.
  9. Държавният изпит се провежда пред изпитни комисии от хабилитирани и нехабилитирани  преподаватели, определени със заповед на декана на БФ като хабилитираните са не по-малко от двама.
  10. Датата за държавен изпит, както и съставите  на комисиите се назначават със заповед на декана на Бакалавърски факултет по предложение на директора на ЦИРС.  
  11. Продължителността на държавния изпит е три часа.
  12. Студентите от четвърта година на програма на “Гражданска и корпоративна сигурност” подават заявление /по образец/ за явяване на държавен изпит при програмните директори /офис 203, 2 корпус/
  13. Заявленията се приемат всеки работен ден в приемното време на програмните директори.
  14. В страницата на департамент „Национална и международна сигурност“  – линк Държавни изпити и защита на бакалавърски и магистърски тези   се качват:
  •    Процедурата за провеждане на държавен изпит;
  •    Конспектът  за държавен изпит;
  •    Залите за писмен изпит;
  •    Списъци на студенти по комисии и зали за устен изпит.
  15.  Комисиите провеждат изпита според тази процедура и със съдействието на секретаря  на департамент „Национална и международна сигурност“.
  16. Преди започване на изпита председателят на изпитната комисия инструктира допълнително студентите за провеждането на изпита според тази процедура.
  17. В деня на изпита студентите са длъжни да заемат местата си в определените зали не по-късно от 8:45. Разпределение на студентите по зали се поставя на информационното табло  пред офис 202 – 2 корпус сутринта преди изпита. Не се допускат в залата студенти след началото на държавния изпит.
  18. Забранява се внасянето и използването на електронни калкулатори, мобилни телефони, пейджъри и друга съобщителна техника.
  19. Всеки студент е длъжен да носи със себе си документ за самоличност, който да представи при влизане в залата на квесторите, химикалка пишеща синьо.
  20.  Преди началото на изпита секретаря  на департамента  организира раздаването на предварително подпечатани с печат на НБУ карирани листа.
  21. Във времето до изтегляне на въпросите член на комисията разяснява на студентите как ще протече изпита и кога ще бъдат обявени резултатите от него.
  22. Изтеглянето на въпросите става от студент в присъствието на членовете на комисията в залата, в която се провежда държавния изпит.
  23. Комисията записва изтеглените въпроси на дъската.
  24. Продължителността на писмения изпит е 3 астрономични часа.
  25.  По време на изпита се пази пълен ред и тишина. На студентите е забранено да влизат в разговор с когото и да било или да приемат, предават или използват листчета.
  26. На студентите, които говорят по време на изпита или правят опит за преписване, писмената работа се анулира.
  27. Излизането до тоалетна става с разрешение на квесторите. При излизането си от залата студентите се придружават от квестор или член на комисията.
  28. В случай, че студентите не могат да развият изтеглените въпроси, те могат да напуснат залата. Отказалият се студент получава слаба оценка и следва да заплати следващото си явяване на държавен изпит. При напускането на залата се пази пълен ред и тишина.
  29. След обявяване края на изпита, всички са длъжни да престанат да пишат. Предаването на писмените работи става по ред, определен от квесторите.
  30. Устният изпит се провежда върху предадената писмена работа и други въпроси от  конспекта, не по-късно от три дни след провеждане на писмения изпит.
  31. Датата, часа  и залата за устен изпит са обявени на уебстраницата на департамента.
  32. Резултатите от държавния изпит се обявяват след провеждане на устния изпит.
  33. Писмените работи и устният изпит се оценяват по шестобална система, която включва: “Отличен” (6,00), “Много добър” (5,00), “Добър” (4,00), “Среден” (3,00) и “Слаб” (2,00). За успешно положен се смята изпитът, оценен най-малко със “Среден” (3,00).
  34. Писмените работи от държавния изпит се съхраняват в департамент „Национална и международна сигурност“  в срок от 1 година от датата на провеждане на изпита.

 • Изисквания на департамент Национална и международна сигурност към съдържанието и оформянето на бакалавърски и магистърски тези
 •         Съгласно Наредбата за учебния процес на НБУ, действащите правилници и стандарти, както и от опита при  ръководството и защитата на дипломни работи в департамент „Национална и международна сигурност“, произтичат следните изисквания към бакалавърската и магистърската теза.
          Съветът на департамента прие следните изисквания:
  А. Общи изисквания    
          При избор на темата не се допуска предлагането на заглавие на тема, която е била защитавана в предходните три години.
          Бакалавърската теза е обвързана тематично с основната бакалавърска програма и се разработва с помощта на научен ръководител. В нея се съчетават теоретични с практически компоненти.
          Недопустими са разработки, които се основават само на едно произведение или на един документ. Препоръчително е в тезата да е включена емпирична част. Не се приемат разработки в които се цитират или използват закрити информационни източници или оперативна информация.
          Магистърската теза следва да покаже способността на завършващия да прилага наученото в нестандартни ситуации и да показва академична самостоятелност и високи професионални умения. Тезата се разработва под ръководството на научен ръководител и съчетава теоретични с практически компоненти.
         Магистърската теза следва да съдържа емпирична част със собствени изследвания върху документални, литературни източници или върху съществуващи практики в изследваната област. Поощряват се илюстративните материали, компютърни разработки и демонстрации, както и възможни практически препоръки.
         Не се приемат разработки в които се цитират или използват закрити информационни източници или оперативна информация.
      
  Б) По съдържанието на разработката
  Въведение
      Работата следва да започва с ясно формулиране на целта, която си е поставил дипломанта с написването й. Посочва се състоянието на разглеждания проблем, възприетата логика на изложението и на предлаганите решения в разработката. В увода се прави кратък преглед на структурата на текста. Преглед на литературата и авторите – български и чужди и използвани документи, обект, предмет на изследването.
      
  Изложение
         Изложението следва да има аналитичен характер. Не се допускат до защита разработки, които се ограничават с посочване на материали, преразказването им или подреждането им в някаква последователност.
         В изложението се обосновава поставения проблем и се представя предметната му област. При бакалавърската теза се показва систематичното място на проблема в тематиката на специалността.
         На основата на интерпретираните текстове, привлечени за нуждите на разработката се предлага авторския възглед или вероятно решение на формулирания проблем или нова интерпретация на проблема. На тази база са възможни конкретни практически предложения от областта на администрацията, инфраструктурите, нормативните документи или на съществуващите практики.
         Оценяват се положително предлагани компютърни разработки, схематизирани решения, алгоритми или демонстрационни материали по същността на разработката.
         Експерименталната или емпирично-изследователската част се очаква при разработването на магистърската теза, но е оценявана високо и при бакалавърската.
         В заключителната част на тезата се прави преглед на извършеното от гледна точка на поставената цел във въведението. Посочват се приносните моменти според автора.

  В) По оформлението
         Обемът на дипломната работа не може да бъде по-малък от 50 стр. за бакалавърските тези и 60 стр. за магистърските, като една страница текст формат А4 съдържа 1800 знака (30 реда по 60 знака). Минималният размер на шрифта е  12 pt с междуредие 1.5 реда.
        Приложенията са извън изисквания минимален обем.
  Първата страница е заглавна и тя съдържа:
  -    името на Нов български университет, на факултета, на департамента и на програмата;
  -    заглавието на темата;
  -    имената на дипломанта, специалността му и факултетния му номер;
  -    научен  ръководител
  -    населеното място и годината.
  Следва съдържанието, в което се изреждат последователно  всички заглавия в разработката с посочване на поредната номерация пред тях и съответната страница след тях.
        Цитиранията се придружават от посочване  под линия на или препратката към източника, а чуждите термини се дават в скоби на езика на оригинала.
        Оценява се стила на изложението, който следва академичните изисквания и изключва други нива на езика. Важни са правописът и редакцията на текста.
        Към текста на разработката следва да се приложат списък на литературата с не по-малко от 30 заглавия, като те следва да представят тематиката както в основните й достижения, така и актуалното й равнище.
        Списъкът на литературата се подрежда по азбучен ред като първо се посочват авторите на кирилица, а след тях на латиница.
         Оценява се добре прилагането на специализиран речник на използваните термини, както и използването на графици, таблици, схеми и илюстрации допринасящи за доброто възприемане на изложението.
         Магистърските тези се придружават от кратка анотация до  1 страница.

 • Конспект за държавен изпит за ОКС - бакалавър за БП "Гражданска и корпоративна сигурност"
 • Основни теми:
  Тема 1.  Концептуални основи на сигурността.
  1.1.    Сигурността като политическа и правна категория. Историческа еволюция на разбирането за сигурност. Възгледите за сигурността в  Древен Египет,  Древна Гърция,  Древен Рим  и  Европейското средновековие. Съвременно съдържание , еволюция и определения  на понятието национална сигурност.
  1.2.    Съвременни възгледи и школи и  за изследване на сигурността . Основни представители. Еволюция на идеите за сигурността след края на „студената война“. Концепцията за „широката сигурност“ на Б.Бузан. Други виждания и школи.
  1.3.    Концептуални основи на политиката на сигурност. Място на доктрините,концепциите и стратегиите в политиката на сигурност на държавата. Основно съдържание на Стратегията на сигурност на Република България от 2010 г. Други стратегически документи в политиката на сигурност на Република България.

  Тема 2. Политически и социални аспекти на сигурността.
  2.1.    Структура на обществото. Особености на икономическата, социалната, политическата и духовната области.
  2.2.    Културна и социална системи по Макс Вебер. Връзки и влияния между тях.
  2.3.    Природа на политическите отношения. Политика и политики на сигурност в държавата.
  2.4.    Общото и различното между социалната и политическата система, между социалната и политическата сигурност.

  Тема 3. Институционални и правни аспекти на сигурността.
  3.1    Институциализацията на системите за сигурност като етап в тяхното развитие. Основни нормативни актове в областта на сигурността на Република България – класификация и основно съдържание.
  3.2.    Исторически етапи във формирането на съвременната национална система на сигурност Конституционни, правни и институционни основи на функционирането на системата на сигурност на Република България.  Правомощия на Народното събрание, Министерския съвет и Президента на републиката в областта на сигурността.
  3.3.    Правни и институционални основи на функциониране на военната сигурност.
  3.4.    Правни и институционални основи на функциониране на специалните служби на Р България
  3.5.    Правни и институционални основи на функциониране на правоохранителните органи.
  3.6.    Правни и институционални основи на дейностите по управление при  кризи, бедствия и аварии.

  Тема 4. Граждански контрол върху политиката за сигурност.
  4.1.    Същност на демократичния  контрол над системата за национална сигурност.
  4.2.    Националната сигурност под парламентарен контрол: условия и механизми за ефективност.    
  4.3.    Информационната сигурност като проблем на демократичния граждански контрол. Управление и контрол на службите за сигурност.

  Тема 5. Вътрешна сигурност и обществен ред.
  5.1.    Български структури за сигурност и обществен ред. Организация, цел и задачи.
  5.2.    Същност и съдържание на оперативно-издирвателната дейност.
  5.3.    Използване на СРС за обезпечаване на сигурност и обществен ред.
  5.4.    Вътрешната сигурност и обществен ред основен елемент на Националната сигурност

  Тема 6. Отбранителна сигурност.
  6.1.    Място и роля на отбранителната сигурност в системата за национална сигурност.
  6.2.    Същност, цел и съдържание на отбраната на страната.
  6.3.    Роля мисия и задачи на въоръжените сили в Република България

  Тема 7. Разузнаване.
  7.1.    Особености на разузнаването. Основни задачи на разузнаването.
  7.2.    Разузнавателни дейности по добиване на разузнавателна информация.
  7.3.    Разузнавателни дейности по оказване на непосредствено въздействие.
  7.4.    Спомагателни разузнавателни дейности и връзката в разузнаването.

  Тема 8. Контраразузнаване.
  8.1.    Българско контраразузнаване. Структура, функции, цели, задачи
  8.2.    Сили на контраразузнаването. Подбор, назначаване, кариерно развитие. Използване
  8.3.    Секретни сътрудници на контраразузнаването
  8.4.    Специални разузнавателни средства в контраразузнаването

  Тема 9. Защита на информацията.
  9.1.    Информационно общество (ИО) и информационни технологии. Същност на информационното общество. Европейски инициативи за информационно общество. Български приоритети в информационното общество. Съвременни приложение на информационното общество.
  9.2.    Същност, основни компоненти и базов механизъм на функциониране на информационните системи.
  9.3.    Работа с електронни документи в системите за сигурност и отбрана.

  Тема 10. Защита на населението и инфраструктурата.
  10.1.    Риск и рискови събития. Определение и класификация.Опасност от техногенни, природни и екологични рискове в световен и национален мащаб.
  10.2.    Управление на кризи и конфликти. Основни понятия. Планиране на управлението при кризи. Процедури при управление на кризи.
  10.3.    Национална система за защита на населението при кризисни ситуации.

  Тема 11. Геополитика политикаи сигурност.
  11.1.    Поява и развитие на геополитическите знания и на геополитиката. Класически автори в геополитиката.
  11.2.    Съвременна геополитика. Възгледите на Хенри Кисинджър, Збигнев Бжежински, Жак Атали и Ив Лакост.
  11.3.    Рисковото общество според Улрих Бек и особеностите на риска в глобалния свят.
  11.4.    Вредните въздействия върху сигурността в глобалния свят.

  Тема 12. Европейски контекст на националната политика за сигурност.
  12.1.    Исторически и геополитически особености на Европа като геополитически регион. Модели на сигурност на европейския континент в миналото и сега. Основни организации и институции на сигурността в Европа след края на «студената война».
  12.2.    Правни, политически и институционални основи на функциониране на НАТО. Основни данни за организацията. Основни органи и взаимоотношенията между тях. Принципи на функциониране и вземане на решения. Структура, състав и ръководство на обединените въоръжени сили на НАТО. Основно съдържание на новата Стратегическа концепция на съюза от 2011.
  12.3.    Роля и принос на НАТО в разрешаване на международните конфликти след края на „студената война“. НАТО  и разрешаване на конфликтите в Босна и Косово. НАТО и конфликтът в Афганистан.
  12.4.    Политически и военно-политически аспекти на  функциониране на ЕС. Създаване и основни етапи в развитието на ЕС. Основни договори и проекти за реформи. Реформите в органите и функционирането на ЕС според Лисабонския договор.Основни органи,  взаимоотношенията между тях и  процесът на вземане на решения според Лисабонския договор.
  12.5.    Обща политика в областта на външните отношения и сигурността /ОПОВОС/- същност,основни етапи на изграждане, нормативна база и институционален механизъм на функциониране. Обща европейска политика на сигурност и отбрана /ОЕПСО/ -същност .  Обща европейска отбрана- същност.
  12.6.    Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи- същност,основни етапи на изграждане, нормативна база и институционален механизъм на функциониране.
  12.7.    Нови политики на ЕС в областта на сигурността. Политика на енергийна сигурност. Европейска политика в областта на екологията и предотвратяване на климатични промени. Европейска политика на съседство.

  Тема 13. Основи на корпоративната сигурност.
  13.1. Основни понятия за сигурност, опасност, риск, корпоративна и национална сигурност. Исторически преглед на системите за корпоративна  сигурност.
  13.2. Структура и характер на системата за корпоративна  сигурност. Задачи на системата за корпоративна  сигурност.
  13.3. Структура и задачи на системата  за вътрешна сигурност.  Структура и задачи на системата  за външна сигурност. Структура на системата за сигурност на информационната система на корпорацията.
   13.4. Информационно  пространство на корпорацията.Структура на информацията за конкурента, партньора и клиента.
  13.5. Политическа и икономическа среда на нелоялната конкуренция - обща характеристика. Корупция и организирана престъпност - спътници на нелоялната конкуренция.
  13.6. Възможности за взаимодействие между частните и държавните служби за сигурност в контекста на националната и корпоративната  сигурност.

  Тема 14. Частна охранителна дейност (Организация и тактика на частната охранителна дейност).
  14.1. Същност и характерни особености на охранителната дейност.
  14.2. Организация и тактика на охраната при транспорт на парични средства, ценности и  физически лица.
  14.3. Тактически действия при извършване на проверка за установяване на самоличността на лица, проверка на лични вещи, на моторни превозни средства,  при проверка в сгради и помещения, в търговски обекти и питейни заведения.
  14.4. Тактика при задържане на лица и при използване на физическа сила, помощни средства и оръжие.

  Тема 15. Политики на сигурност.
  15.1.    Формиране на политиките на сигурност. НС,МС,КСНС,МВР, ДАНС. Стратегия за НС
  15.2.     МВР - Политики на сигурност  
  15.3.     ДАНС - Политики на сигурност
  15.4.     Отбрана и въоръжени сили – Политики на сигурност

  Списък на препоръчителната литература:
  Тема 1. Концептуални основи на сигурността.
  1.1.    Николай Начев.  Българската полиция. С.,2008.
  1.2.    Хр. Георгиев. Политика на сигурност на Република България в началото на 21 век. С.,2011. Изд. на НБУ.
  1.3.    В.Рачев, Г.Бахчеванов и др . Национална и международна сигурност. ВИ.,2006.
  1.4.    Й Бакалов. Теоретичен  модел на политиката на сигурност и граждански контрол на Република България. С.,2011. Изд. на НБУ.

  Тема 2. Политически и социални аспекти на сигурността.
  2.1.    Макс Вебер, Протестантската етика и духът на капитализма.
  2.2.    Георги Янков и др. Политология.

  Тема 3. Институционални и правни аспекти на сигурността.
  3.1.    Т. Иванов. Мениджмънт на сигурността и отбраната. Университетско издателство”Стопанство”С.,2008 г.
  3.2.    Г.Стефанов. Теория на международната  сигурност. С.,2008 г. Изд. “Сиела”.
  3.3.    Фр.Фукояма.Строеж на държавата.Управление и световен ред през 21 век.С.,2004. Изд. «Обсидиан»
  3.4.    Н. Слатински. Сигурността - същност, смисъл, съдържание. С.,2011.

  Тема 4. Граждански контрол върху политиката за сигурност.
  4.1.    Иванов, Христо. Контрол над специализираните служби за сигурност. С., ВИ, 2007;
  4.2.    Йончев, Д. Слатински, Н.  Бяла книга по въпросите на гражданския контрол във въоръжените сили, С., 1998.
  4.3.    Йончев, Д., Слатински, Н.  Демократичното общество и граждански контрол върху системата за национална сигурност (сравнителен анализ и културни особености)., С., 1997;
  4.4.    Силигман, Адам. Идеята за гражданско общество. С., Критика и хуманизъм 1995.
  4.5.    Хънтингтън, С. Войникът и държавата, С., 1997.

  Тема 5. Вътрешна сигурност и обществен ред.
  5.1.    Арабаджийски, Н. Полицейска администрация: организация на полицейската служба в МВР. С., 2001.
  5.2.    Радулов,Н,Специални разузнавателни средства, „АСИ принт”,С, 2010, 268 с.
  5.3.    Илиев, И. Полиция: устройство и управление. С., 1995.
  5.4.    Илиев, И. Управление на полицейските и специалните служби. Варна, 2000.

  Тема 6. Отбранителна сигурност.
  6.1.    Национална и международна сигурност. Учебник. С., ВИ,2005.
  6.2.     Г. Бахчеванов. Система за национална сигурност. Държавни институции и оперативни компоненти. С., ВА „Г. С. Раковски” 2007.
  6.3.    Рачев и Т. Тагарев. Моделен проект на въоръжените сили. С.,ИИСМО 2008г.
  6.4.     Методология и сценарии за отбранително планиране. С., ВИ, 2007.
  6.5.    Г. Бахчеванов. Планиране и вземане на решение в системата за национална сигурност. Информационното общество - проблеми, перспективи, сигурност. Софтрейд. С., 2004

  Тема 7. Разузнаване.
  7.1.    Димитър Йончев,  Основи на разузнаването.
  7.2.    Анатолий Тарас, Наръчник по разузнаване и сигурност.
  7.3.    Енциклопедия на шпионажа.

  Тема 8. Контраразузнаване.
  8.1.    Асенов Б. Теория на разузнаването и контраразузнаването. - ВСУ „Черноризец Храбър”, 2008 г.
  8.2.    Радулов,Н,Специални разузнавателни средства, „АСИ принт”,С, 2010, 268 с.

  Тема 9. Защита на информацията.
  9.1.    Павлов П. Актуални информационни технологии в отбраната и сигурността. Унив. Изд. „Стопанство“. С., 2000 г.
  9.2.    Шаламанов В., Т. Тагарев. Информационни аспекти на сигурността. Прокон. С, 1996 г.
  9.3.    Павлов  Г. Информационни технологии и системи за сигурността и обраната – втора част. Унив. Изд. „Стопанство“. С., 2003 г.

  Тема 10. Защита на населението и инфраструктурата.
  10.1.    Бахчеванов, Г. и колектив, Управление при кризи и конфликти, Софтрейд, 2005.
  10.2.    Бахчеванов, Г. и колектив, Операции в отговор на кризи, Софтрейд, 2005.
  10.3.    Томов, Владимир, Н. Панчев и съавт. "Аварийно-спасителни технологии", РУ, 2005г.

  Тема 11. Геополитика и сигурност.
  11.1.    Хенри Кисинджър, Дипломацията.
  11.2.    Збигнев Бжежински, Голямата шахматна дъска.
  11.3.    Збигнев Бжежински, Стратегическата визия. Америка и кризата на глобалния свят.
  11.4.    Улрих Бек, Рисково общество.

  Тема 12. Европейски контекст на националната политика за сигурност.
  12.1.    Св. Спасов. Европейска архитектура за сигурност. Издателски комплекс УНСС. С.,2012.
  12.2.    Д. Кръстев. Политика на ЕС в областта на сигурността. С.,2010.
  12.3.    Зб. Бжежински. Голямата шахматна дъска. С. 1997
  12.4.    Хенрих Кисинджър. Дипломацията, С. 1997

  Тема 13. Основи на корпоративната сигурност.
  13.1. Апостолов, С. Организация, функции и структура на информационно-аналитичните звена към стопанските организации. С., 2001.
  13.2. Апостолов, С. Генезис на фирмената сигурност в Република България през преходния период. С., 2003.
  13.3. Василев, Е. Мениджмънт на сигурността. С., 2002.
  13.4. Василев, Е. Фирмена сигурност. С., 2000.
  13.4. Григоров, В. Основи на фирмената сигурност. С., 2002.
  13.5. Иванов, Х. Охранителният бизнес. С., 2000.
  13.5. Иванов, Х., Н. Арабаджийски. Частна охранителна дейност. Коментар, правна регламентация, образци-документи. С., 1997
  13.6. Григоров, В. Основи на фирмената сигурност. С., 2002.
  13.6. Иванов, Х. Охранителният бизнес. С., 2000.

  Тема 14. Частна охранителна дейност (Организация и тактика на частната охранителна дейност).
  14.1. Богданов, В. Телохранител. Охрана физически лица/инкасо. Плевен, “Ивко” ООД, 2004.г.
  Иванов, Хр. Бизнесът частна охранителна дейност. С., 2005г.
  2. Попов, П. Охранителна дейност. С., Военно издателство, 2008г..
  14. 3. Дойков, Н. Основни препоръки и правила за поведение при терористични заплахи. С. 2010г.
  14.3.  Дойков, Н.  Тактически действия в населени места. С. 2011г.
  14.3 Дойков, Н. Основни препоръки и правила за поведение при терористични заплахи. С. 2010г.
  14.4. Дойков, Н  Лична безопосност в полицейската дейност С. 2009 г.

  Тема 15. Изграждане и управление на системи за сигурност.
  15.1.    Конституция на РБ
  15.2.    Стратегия за национална сигурност на Република България.
  15.3.    Закон за министерството на вътрешните работи
  15.4.    Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ
  15.5.    Закон за ДАНС
  15.6.    Закон за парламентарен контрол на специалните служби
  15.7.    Закон за Консултативния съвет по Национална сигурност
  15.8.    Закон за специалните разузнавателни средства

  Указания за формата на държавния изпит
         Държавният изпит  за бакалавърската програма „Гражданска и корпоративна сигурност“ е писмен и устен.
           Писменият държавен изпит се провежда върху посочения по горе конспект.
  Устният държавен изпит е беседа с държавната изпитна комисия върху темите от  писмения изпит.

          Конспекта е разработен от комисия в състав: проф. Христо Георгиев, проф. Георги Бахчеванов и доц. Юлиана Каракънева (протокол № 101/19.06.2012 г. на съвета на ЦИРС).
  Конспекта е приет от съвета на ЦИРС (протокол № 102/11.07.2012 г.)

 • Конспект за държавен изпит за МП "Противодействие на престъпността и тероризма"st
 • Специализация - Мениджмънт на противодействието на престъпността и тероризма

  Основни теми:
  Тема 1.  Управление  на  високорискови  операции  на международно  и  регионално  ниво
  1.1.  Основи на високорисковите операции- същност и видове, обща характеристика на видовете операции; сили и средства използвани в операциите на международно и регионално ниво.
  1.2.Съдържание на високорисковите операции- етапи на операциите и тяхното съдържание; определение и елементи на построението на силите и средствата.   
  1.3. Европейско полицейско сътрудничество и съвместни високорискови операции
         
  Тема 2.Международно  сътрудничество  в  борбата  с  тероризма
  2.1.Детерминиране на тероризма.
  2.2.Видове тероризъм. Характерни черти на съвременния тероризъм.
  2.3. Анализ на системите за противодействие на международния тероризъм  в различните региони.

  Тема 3.    Противодействие на общата престъпност
  3.1.Същност, принципи и правни основи на превантивната дейност.
  3.2. Предотвратяване и пресичане на престъпления.
  3.3.Първоначални и последващи действия за разкриване на престъпления.

  Тема 4.  Оцеляване  в  терористична  среда
  4.1. Фази на терористичните операции и фактори обуславящи характера на кризите при терористичен акт.
  4.2. Насоки  и   препоръки  за  действия  при  конкретни   терористични   заплахи.
  4.3. Препоръки  за  ръководителя  на  предприятието ( организацията) за  действия  при   кризисни  ситуации.                       
  Тема 5. Тактически и тех¬нически аспекти на използването на оръжие, физическа сила и по¬мощни средства за противодействие на престъпността и тероризма

  5.1. Основни правомощия за прилагане на законите от полицейските служители. Международни стандарти за използване на оръжия, физическа сила и помощни средства. Тактическите действия за прилагане на законите от полицейските служители
  5. 2. История и съвременни тенденции в развитието на огнестрелните оръжия
  5.3. Елементи и техники за стрелба със стрелково оръжие.  Особености на подготовката в индивидуалната тактическа стрелба. Техники за стрелба със стрелково оръжие.
   
  Тема 6. Правни и организационни основи на корпоративната сигурност
  6.1.  Основни понятия за сигурност, опасност, риск, корпоративна и национална сигурност. Основни принципи за изграждане системата за сигурност на корпорациите. 6.2. Структура и характер на системата за корпоративна сигурност.
  6.3. Основни понятия за разузнаване и корпоративно разузнаване. Възможности за взаимодействие между частните и държавните служби за сигурност в контекста на националната и корпоративната сигурност.

  Тема 7.  Разузнаване и Контраразузнаване
  7.1. Сили на разузнаването и контраразузнаването.
  7.2. Средства на разузнаването и контраразузнаването.
  7.3. Секретни сътрудници на разузнаването и контраразузнаването.

  Тема 8. Несмъртоносни оръжия
  8.1.Предназначение на несмъртоносните оръжия.
  8.2. Технологии, използвани в несмъртоносните оръжия.
  8.3.  Психологически, социални и други ефекти от въоръжаването с несмъртоносни оръжия.

  Тема 9 . Анализ на терористични актове и профилиране на терористи, терористични групи и организации
  9.1.. Причини за появата и функционирането на терористичните организации и групи.  9.2.Принципи и критерии за профилиране на организации, групи и индивиди.  Профили на религиозни движения и политически организации, свързани с терористични групи.
  9.3. Особености във функционирането на терористични организации и групи в Югоизточна Европа и на Балканите (лекция).  Превенция, контрамерки и противодействие на терористичните актове.

  Тема 10. Оръжията на тероризма и защитата от тях
  10.1.  Оръжията на тероризма - ръчни гранати; късоцевни оръжия; дългоцевни оръжия;  минохвъргачки; оръжия за масово поразяване. Поразяващи възможности.
  10.2. За природата на взрива. Физичен и химичен взрив. Детонация. Взривни вещества. Класификация. Сравнителни характеристики.
  10.3. Поразяващо действие на взрива от заряд. Медицински резултат. "Мръсни" бомби.

  Тема 11.  Тероризъм и ислямски фондаментализъм
  11.1. Социалноикономически характеристики на ислямския фундаментализъм.  Психологически характеристики.
  11.2. Джихадът - религиозен мотив или modus operandi.  Самоубийствените атентати.
  11. 3. Класификационни схеми и модели на развитие на ислямския фундаментализъм. Модели на противодействие - световният опит.

  Тема 12. Анализ на кризите със заложници
  12.1.  Международно и национално правно регулиране на превенцията и управлението на кризи със заложници.  Особеностите на кризата със заложници. Планиране при кризи със заложници.
  12.2. Динамика и процеси на кризата със заложници.  Социалнопсихологически особености на ситуацията при криза със заложници.
  12.3. Психологичен анализ на поведението на жертвите. Стокхолмски синдром. Психологичен анализ на поведението на похитителите. Особености и тактики за водене на преговори за освобождаване на заложници.

  Тема 13. Мениджмънт на сигурността
  13.1. Европейски и национален подход и модел при защитата на националната сигурност, противодействието на престъпността и опазването на обществения ред.
  13.2. Национална система за сигурност и вътрешен ред.  Концепция за националната сигурност на Република България.
  13.3.. Целево управление в сферата на сигурността.  Правното регулиране, като предпоставка за ефективното управление на сигурността. Проблеми на организацията и управлението в сферата на сигурността.

  Тема 14. Правни основи на системата за сигурност и контратероризъм
  14.1. Институционализацията на системите за сигурност като етап в тяхното развитие.  Основни нормативни актове в областта на сигурността - класификация и основно съдържание.
  14.2. Исторически етапи във формирането на съвременната национална система на сигурност.  Правни и институционни основи на функциониране на специалните служби на Република България.
  14.3. Сравнителен анализ на специалните служби на съседните балкански държави. Институционални и правни основи на специалните служби за контратероризъм.

  Тема 15.  Информационни технологии за управление при риск
  15.1.  Информационно общество (ИО) и информационни технологии (ИТ). Същност на ИО.  Същност, съдържание и базова структура на информационните технологии.
  15.2. Системи за подпомагане вземането на решения.  Експертни системи прилагани при управление на рискови ситуации. Съвременни приложения на ИТ.
  15.3.  Информационна война (ИВ). Същност и теории за ИВ.  Аспекти и форми на ИВ. ИТ като база за реинженеринг. Същност на реинженеринга и роля на ИТ.

  Тема 16.  Организация на полицейските и разузнавателни служби на водещи съвременни държави
  16.1.  Държавна система за охрана на обществения ред и противодействие на престъпността. Същност съдържание и форми на полицейската дейност.
  16.2.  ЕС и общата политика за сигурност и отбрана. Мястото на ЕС в съвременната геополитика.  Европейските структури за сигурност и отбрана и мястото на разузнавателните служби и службите за охрана на обществения ред.
  16.3.  Правно регулиране на разузнавателната дейност и дейността по охрана на обществения ред в отделните държави.  Организация и управление на разузнавателната дейност и дейността по охрана на обществения ред в отделните държави.

  Тема 17.  Правен режим на управление на специалните разузнавателни средства
  17.1. Същност и съдържание на специалните разузнавателни средства и тяхното управление.  Закон за Специалните разузнавателни средства.Управленски характеристики.
  17.2. Оперативни способи за прилагане на СРС, обща характеристика.  Външно наблюдение( наблюдение и проследяване).Тактическо управление.  Подслушване. Тактическо управление.
  17.3.  Стратегическо управление на СРС.  Анализ на информацията при провеждане на СРС. Стратегически и тактически анализ.

  Списък на препоръчителната литература:
  Тема 1.  Управление  на  високорискови  операции  на международно  и  регионално  ниво
  1.1..Конвенция за прилагане на споразумението от Шенген -14. 06. 1985г.; Рамково решение на Съвета на Европейския съюз от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за задържане и процедурите по предаване на лица между държавите членки (2002/584/ПВР).
  1.2..Н. Дойков, Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2007г.  
  1.3.Н. Дойков, Основи на тактическите действия в населени места-С. 2011 г. ; Европейска конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси; Конвенция за прилагане на споразумението от Шенген -14. 06. 1985г.

  Тема 2.Международно  сътрудничество  в  борбата  с  тероризма
  2.1. Дойков, Н., Противодействие на тероризма-С.2011г. ; Н. Дойков, Самоубийственият тероризъм. Анализ и противодействие -С. 2007г.
  2.2. Н. Дойков, България в обсега на тероризма 20-21 век. Анализ и противодействие- С. 2007г. ; Н. Дойков, Самоубийственият тероризъм. Анализ и противодействие -С. 2007г.
  2.3. Н. Дойков, Глобалният   тероризъм - детерминация   и  форми   на   проявление. С.2008г. ; Трифонов, Т.” Тероризъм. Политически и правни аспекти”. С., Албатрос. 1998г.; Трифонов,Т.” Организация и тактика на борбата с терористичната  дейност”.С,1996г.; Хофман, Б.” Тероризмът днес”. С., Плеяда. 1999г.

  Тема 3.    Противодействие на общата престъпност
  3.1.Закон за МВР ; Правилник за приложение на ЗМВР
  3.2.       Авт.колектив. ОИД за противодействие на криминалната престъпност,          Част ІІ С, 2005 г.; Бърг, Б., Хорган, Д. Криминалистика. С.,2001 г.
  3.3. Байчо Панев. Криминология. Б. 1995 г. изд. БСУ; Бърг, Б., Хорган, Д. Криминалистика. С.,2001 г.; Дойков, Н., Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2007г. ; Маргаритова, Св., Митева, Ю., Умишлените убийства в България, БАК, С. 1994 г.

  Тема 4.  Оцеляване  в  терористична  среда
  4.1. Дойков, Н., Противодействие на тероризма - С.2011 г.
  4.2. Н. Дойков, Глобалният   тероризъм - детерминация   и  форми   на   проявление. С.2008г.; Н. Дойков, Използване на самоделни взривни устройства за престъпни цели и организация на противодействието, С. 2005г..  
  4.3. Дойков, Н., Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2007г.

  Тема 5. Тактически и тех¬нически аспекти на използването на оръжие, физическа сила и по¬мощни средства за противодействие на престъпността и тероризма
  5.1.Закон за контрол на взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаси; Дойков, Н., Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2007г.
  5.2.Наставление по стрелково дело ВИ-2001 г.; Дойков, Н., Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2007г.
  5.3.Дойков, Н., Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2007г.

  Тема 6. Правни и организационни основи на корпоративната сигурност
  6.1. Апостолов, С. Генезис на фирмената сигурност в Република България през преходния период. С., 2003.; Василев, Е. Мениджмънт на сигурността. С., 2002.; Григоров, В. Основи на фирмената сигурност. С., 2002.; Дворник, Ф. Произход на разузнавателните служби. С., 1997.
  6.2.. Бойчев, П. Техническо разузнаване. С., 2003.; Василев, Е. Мениджмънт на сигурността. С., 2002.; Григоров, В. Основи на фирмената сигурност. С., 2002.; Бояджиев, Т. Разузнаването. С., 2000.; Иванов, Х., Н. Арабаджийски. Частна охранителна дейност. Коментар, правна регламентация, образци-документи. С., 1997;  Василев, Е. Фирмена сигурност. С., 2000.; Делибалтов, И. Промишлен шпионаж. Средства и методи за водене на неа-гентурно фирмено разузнаване. С., 2000.
  6.3.. Бояджиев, Т. Разузнаването. С., 2000.; Иванов, Х., Н. Арабаджийски. Частна охранителна дейност. Коментар, правна регламентация, образци-документи. С., 1997;  Василев, Е. Фирмена сигурност. С., 2000.; Гайдаров, Й. Фирмена сигурност. Велико Търново, 1998.; Делибалтов, И. Промишлен шпионаж. Средства и методи за водене на неа-гентурно фирмено разузнаване. С., 2000.

  Тема 7.  Разузнаване и Контраразузнаване
  7.1.Асенов Б. Теория на разузнаването и контраразузнаването. - ВСУ „Черноризец Храбър”, 2008 г.; Арабаджийски, Николай. Полицейската служба в МВР. О, 1998.
  7.2.Айдаров Йордан. Криминология (основни проблеми). С, 1996.; Арабаджийски, Николай. Полицейската служба в МВР. О, 1998.
  7.3.Арабаджийски, Николай. Полицейската служба в МВР. О, 1998.

  Тема 8. Несмъртоносни оръжия
  8.1. Гусченко И. Несмертельное оружие. http://www.zerkalo-nedeli.com/nn/show/409/36000/
  8.2. Нелетальное оружие массового поражения и его воздействие. http://drugie.here.ru/achtung/weapon.htm; Технология безопасности. Проблемы применения несмертельного оружия. http://www.nast.md/technology/problems/
  8.3.. "Несмертельное" оружие. http://www.explosive.ru/12/4/408.html ; Технология безопасности. Проблемы применения несмертельного оружия. http://www.nast.md/technology/problems/

  Тема 9 . Анализ на терористични актове и профилиране на терористи, терористични групи и организации
  9.1. Бърджън, П. Свещената война в тайния свят на ислямския тероризъм, ИК "Прозорец ", С. 2002; Жер, Фр. Доброволци за смърт. История на самоубийствените атентати, ИК "Лик ", С. 2004; Кар, К, Уроците на терора, Обсидиан, С.2002; Дойков, Н., Противодействие на тероризма - С.2011 г.; Н. Дойков, Глобалният   тероризъм - детерминация   и  форми   на   проявление. С.2008г.; Н. Дойков
  9.2. Съвременният тероризъм - том 1: Ислямски тероризъм, съст. Мария Арабаджиева, Явор Иванов, Абагар, С. 2005 г.; Трифонов, Т. "Същност и съдържание на терористичната дейност", С., 1997г.
  9.3.Трифонов, Т. "Тероризъм. Политически и правни аспекти" , С., 1998г.; Дойков, Н., Противодействие на тероризма - С.2011 г.; Н. Дойков, Глобалният   тероризъм - детерминация   и  форми   на   проявление. С.2008г.; Н. Дойков

  Тема 10. Оръжията на тероризма и защитата от тях
  10.1.  Иванов, Т. Химия и технология на ВВ. С., ДИ Техника, 1983. ;  Инструкция за организация на защита и поведение при употреба на радиоактивно оръжие в мирно време. Международния институт по здравеопазване и здравно осигуряване. 2004.
  10.2. Камбурова, Г. Нови методи за определяне токсичните газове, отделящи се при взривната химическа реакция. С. Сп. Експлозив, бр. 1, 2004, ;  Каменогорский, М. Заряда для "пояса шахида". М., г. Независимое военное обозрение, бр. 33, септември 2004.; Саздов, Р. Наръчник по взривни работи. С., Партиздат, 1982.
  10.3.. Каталог за въоръжение и военна техника. С., КИНТЕКС, 1994.  Каталог на продуктите. Фондация "Хемус", 2004.;  Радев. В. Защита от взривяване. Взрив и взривни устройства. Библиотека всичко за оръжието, бр. 2, 1997.;  Радев. В. Защита от взривяване. Защита на автомобила от взривяване. Библиотека всичко за оръжието, бр. 3, 1997.

  Тема 11.  Тероризъм и ислямски фондаментализъм
  11.1. Павлович, П., Война и конфликти в епохите на Джахилията и ранния ислям. В: Годишник на ВСУ "Черноризец Храбър", т. 1, 1999;  Павлович, П., Концепцията за властта в исляма: формиране и доктринални аспекти. В: Историческо Бъдеще, 2, 1998;
  11.2. Чуков, Вл. Ислямският свят и глобализацията, В: аламанах ХХІ век: Наследство и перспективи, Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Варна, 2003;
  11.3. Чуков, Вл., Ислямският фундаментализъм, София, Изток Запад, 2004. ; Чуков, Вл. Зараждането на ислямската държавност, София, Медиаком, 1994;  Чуков, Вл. и В. Георгиев, Философия и теория на ислямското право, София, Лик, 1997.

  Тема 12. Анализ на кризите със заложници
  12.1. Жер, Фр. Доброволци за смърт. История на самоубийствените атентати, ИК "Лик ", С. 2004; Лешан, Л. (2008). Психология на войната: размисъл за нейната мистика и лудост. , American Psychiatric Association. 1983. Ethical Dimensions of Psychiatric Intervention in Terrorist and Hostage Situations: A Report. In Terrorism: Interdisciplinary Perspectives. Eichelman, B.; Soskis, D.A.; Reid, W., eds. Washington, DC: American Psychiatric Association, p.181-186. ;
  12.2. Лешан, Л. (2008). Психология на войната: размисъл за нейната мистика и лудост,. Жер, Фр. Доброволци за смърт. История на самоубийствените атентати, ИК "Лик ", С. 2004; Jenkins, B.M.; Wright, R. 1987. Why Taking Hostages is a Winning Terror Tactic. Washington Post. July 17.;
  12.3. Жер, Фр. Доброволци за смърт. История на самоубийствените атентати, ИК "Лик ", С. 2004; Лешан, Л. (2008). Психология на войната: размисъл за нейната мистика и лудост. ; Rogan, R.; Hammer, M.; ZanVandt, C. 1997. Dynamic Processes of Crisis Negotiation. Westport, CT: Praeger.

  Тема 13. Мениджмънт на сигурността
  13.1. Асенов Б.; Кипров, П., "Контраразузнаването", изд. "Труд", С. 2000 г.;  Военна доктрина на Република България.;  Дворник, Ф., "Произход на разузнавателните служби", С. 1997 г.
  13.2. Европейска стратегия за сигурност.;  Илиев, И., "Управление на полицейските и специални служби", С. 1997г.;  Кацаров, А., "Войсково разузнаване", С. 1990 г.
  13.3. Концепция за националната сигурност на Република България.;  Николов, Н., "МВР в системата на националната сигурност. Взаимодействие и координация." С., Албатрос. 2000 г.; Трифонов, Т; Славов, С., "Теоретични проблеми на разузнаването", част I, Фондация "Национална и международна сигурност" С., 2000 г.

  Тема 14. Правни основи на системата за сигурност и контратероризъм
  14.1. Д. Йончев, Н. Слатински, Т. Трифонов и др. Демократичното общество и гражданския контрол върху системата на национална сигурност. Сравнителен анализ и културни особености. С. 1997;  С. Стойчев и др. Геополитика и сигурност. Изд. На Министерство на отбраната "Св. Георги Победоносец". С. 1996
  14.2. Алтернативи на политиката на сигурност на Република България в условията на демократичен преход / Иван Цветков и др ; Под ред. на Георги Генов. - [София] : Албатрос, 1998. - 175 с. : с табл. ; Други авт. : Т. Хубенова, А. Първанов, С. Хинкова, Н. Милков, Т. Трифонов, Ю. Търкаланов, Г. Чанков, Б. Иванова, С. Манова, Г. Генов, Н. Слатински, Т. Тагарев, П. Христов, Д. Динков. - Изд. на УНСС, Инст. за нац. сигурност и междунар. отношения. –
  14.3. Геополитика и сигурност / Стойчо Колев Стойчев и др. - София : Св. Георги Победоносец, 1996. - 324 с. : с сх. Други авт.: Ст. П. Карастоянов, М. Р. Русев, С. Т. Стоев, С. П. Докова, Т. К. Иванов, M. П. Манев, Б. Б. Бучински, Ив. Русинов, П. Т. Пенчев, В. В. Иванов. - Изд. на МО. ВА Г. С. Раковски. ; П.Христов.Разузнавателна защита на конституционния ред. ВСУ "Черноризец Храбър", 1999 г.; С.Хънтингтън. Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред. Изд. Обсидиан.С.,2004 г.

  Тема 15.  Информационни технологии за управление при риск
  15.1. Павлов Г., Информационни технологии в отбраната и сигурността, Унив. изд. "Стопанство", С., 2003;  Павлов П., Актуални информационни технологии в отбраната и сигурността, Унив. изд. "Стопанство", С., 2001
  15.2. Петров Р., Защита на информацията в компютрите и мрежите, Издателство "Корени", С.,2002 ;  Каракънева Ю, Павлов Г.,."Информационните системи в Българската Армия - някои аспекти и перспективи", Международен семинар по икономика на сигурността и отбраната, Унив. Изд. "Стопанство", 2000, 5. Колев А.,
  15.3.  Павлов Г., Каракънева Ю., Стойков С, "Информационните системи в Българската армия и проблемите на оперативната съвместимост" Научна конференция ComSysTech'2000, Сборник доклади, 2000, III.

  Тема 16.  Организация на полицейските и разузнавателни служби на водещи съвременни държави
  16.1. Асенов Б.; Кипров, П., "Контраразузнаването", изд. "Труд", С. 2000 г.;  Илиев, И., "Управление на полицейските и специални служби", С. 1997г.
  16.2. Николов, Н., "МВР в системата на националната сигурност. Взаимодействие и координация." С., Албатрос. 2000 г.;  Стоянов, Ж., "История на шпионажа", С. 1998 г.
  16.3. Трифонов, Т; Славов, С., "Теоретични проблеми на разузнаването", част I, Фондация "Национална и международна сигурност" С., 2000 г.,  Трифонов, Т; Славов, С., "Теоретични проблеми на разузнаването", част II, Фондация "Национална и международна сигурност" С., 2000 г.ь

  Тема 17.  Правен режим на управление на специалните разузнавателни средства
  17.1. Асенов Б. Теория на разузнаването и контраразузнаването. - ВСУ „Черноризец Храбър”, 2008 г.; Арабаджийски, Н. Полицейска администрация: организация на полицейската служба в МВР. С., 2001.
  17.2. Бойчев, П. Техническо разузнаване. Оперативни способи и противодействие. С., 2003.; Григоров, В. Основи на фирмената сигурност. С., 2002.
  17.3. Делибалтов, И. Промишлен шпионаж. Средства и методи за водене на неагентурно фирмено разузнаване. С., 2000.; Закон за Специалните разузнавателни средства ; Илиев, И., М. Лечева, В. Тодоров. Основи на бизнессигурността. Варна, 2003.

  Специализация -  Психология на криминалното поведение
  Основни теми:
  Тема 1.  Анализ на поведението при провеждане на психо-физическа проверка и технически контрол на сигурността
  1.1. Същност, цел и основни задачи на анализа на поведението при провеждане на психо-физическа проверка и технически контрол на сигурността.  Технически средства за анализ на поведението при провеждане на психо-физическа проверка и технически контрол на сигурността
  1.2. Вербални показатели, предадени устно или по друг начин, които се явяват индикатори за измама.  Невербалните показатели, които се явяват индикатори за измама.
  1.3. Регистриране и анализиране вербални и невербалните показатели, предадени устно или по друг начин, които се явяват индикатори за измама. Регистриране и анализиране вербални и невербалните показатели, предадени устно или по друг начин, които се явяват индикатори за измама.

  Тема 2. Психология на криминалното поведение
  2.1. Генезис на криминалното поведение. Основни теории за генезиса на криминалното поведение. Ролята на биологичните и социалните фактори.  Детерминация на криминалното поведение.
  2.2. Мотивация на криминалното поведение. Несъзнавани компоненти на криминалната мотивация. Ролята на ситуацията в криминалния акт. Аксиологични аспекти. Аз-регулация на криминалния акт.
  2.3. Индивидуализация на криминалното поведение. Биографични елементи. Социални и професионални влияния. Криминална “кариера”. Избор на жертва.  Психологични и криминалистични методи за анализ на криминалното поведение. Основни психологични методи, приложими в криминалната психология. Процесуално-следствени действия и криминално-психологичен анализ. Психологическа анализ на местопроизшествието. Психологически профил.

  Тема 3. Психологически операции и тероризъм
  3.1.Въведение в психологическите операции. Психология на влиянието. Алфа стратегии на влияние . Омега стратегии на влияние.
  3.2..Структури за провеждане на психологическите операции. Медии и средства за разпространение на продуктите за психологически операции.
  3.3..Тероризма като форма на психологичека война. Анализ на психологически операции провеждани през 20 и 21 век.

  Тема 4. Психология и сигурност
  4.1. Предмет на психологията на сигурността. Емпирична психология срещу философска психология. Авторефлексивна феноменология срещу обективни експликации. Принципът на изоморфност. Принципът за количественост. Принципът за вероятностност на оценяването.
  4.2. Психология на малката група. Психология на социалните множества. Масова психология. Типология на социалните множества.. Тълпа, паника, слухове. Структура на социалното множество. Управление на социалните множества.
  4.3. Психология на сигурността на персонала. Подбор на п персонала. Мотивация на персонала. Интегритет. Израстване в кариерата. Корпоративни девиации. Лидерство и управление на персонала. Психични разстройства и сигурност. Типология на психичните и поведенчески разстройства. Психологична и клинична диагностика на разстройствата. Генезис и финоменология на субстанциалната зависимост. Личностни разстройства и социална сигурност.

  Тема 5. Международно  сътрудничество  в  борбата  с  тероризма
  5.1.Детерминиране на тероризма.
  5.2.Видове тероризъм. Характерни черти на съвременния тероризъм.
  5.3. Анализ на системите за противодействие на международния тероризъм  в различните региони.

  Тема 6.    Противодействие на общата престъпност
  6.1.Същност, принципи и правни основи на превантивната дейност.
  6.2. Предотвратяване и пресичане на престъпления.
  6.3.Първоначални и последващи действия за разкриване на престъпления.

  Тема 7.  Оцеляване  в  терористична  среда
  7.1. Фази на терористичните операции и фактори обуславящи характера на кризите при терористичен акт
  7.2. Насоки  и   препоръки  за  действия  при  конкретни   терористични   заплахи
  7.3. Препоръки  за  ръководителя  на  предприятието ( организацията) за  действия  при   кризисни  ситуации.                       
      
  Тема 8.  Разузнаване и Контраразузнаване
  8.1. Сили на разузнаването и контраразузнаването;
  8.2. Средства на разузнаването и контраразузнаването
  8.3. Секретни сътрудници на разузнаването и контраразузнаването;     

  Тема 9.  Влияние на стреса върху процеса на вземане на решение и действията на служителя по сигурността в екстремална ситуация
  9.1. Класификация на природните бедствия и антропогенни катастрофи и мястото на тероризма сред тях.  Научен и технически прогрес и тероризъм - химически тероризъм. Индивидуални и общи средства за защита. Психическа нагласа на работещите и живеещите около химически предприятия и АЕЦ.
  9.2. Психология на терориста. Мотивация за извършване на терористичен акт.  Някои психически синдроми сред терористите - аномия, зомби, камикадзе и др. Психичен дефицит на терориста.
  9.3.   Психически стрес, страх, паника и ужас при терористичен акт и тяхното влияние върху вземането на решения.  Емоционални промени, промени в логиката и мисленето при терористичен акт, възможности за преодоляването им. Психическа готовност на контратерориста.

  Тема 10. Тактически и тех¬нически аспекти на използването на оръжие, физическа сила и по¬мощни средства за противодействие на престъпността и тероризма
  10.1.  Основни правомощия за прилагане на законите от полицейските служители. Международни стандарти за използване на оръжия, физическа сила и помощни средства. Тактическите действия за прилагане на законите от полицейските служители
  10. 2. История и съвременни тенденции в развитието на огнестрелните оръжия
  10.3. Елементи и техники за стрелба със стрелково оръжие.  Особености на подготовката в индивидуалната тактическа стрелба. Техники за стрелба със стрелково оръжие.

  Тема 11. Психологическо профилиране
  11.1. Същност и история на психологичното профилиране. Психологичният профил като метод в криминалната психология. Възникване и развитие на психологичното профилиране.  Криминалистична психология.
  11.2. Методи на психологичното изследване. Полуструктурирано интервю. Наратив. Биографичен метод. Обективни психодиагностични методи.
  11.3 Психологичен портрет на серийните убийци. Психопатология на поведението. Мотивация на поведението.  Психологичен портрет на извършителите на сексуални престъпления. Мотивация на изнасилването. Виктимологичен анализ. Сексуална патология.

  Тема 12. Мениджмънт на сигурността
  12.1. Европейски и национален подход и модел при защитата на националната сигурност, противодействието на престъпността и опазването на обществения ред.
  12.2. Национална система за сигурност и вътрешен ред.  Концепция за националната сигурност на Република България.
  12.3.. Целево управление в сферата на сигурността.  Правното регулиране, като предпоставка за ефективното управление на сигурността. Проблеми на организацията и управлението в сферата на сигурността.
   
  Тема 13. Правни и организационни основи на корпоративната сигурност
  13.1.  Основни понятия за сигурност, опасност, риск, корпоративна и национална сигурност. Основни принципи за изграждане системата за сигурност на корпорациите. 13.2. Структура и характер на системата за корпоративна сигурност.
  13.3. Основни понятия за разузнаване и корпоративно разузнаване. Възможности за взаимодействие между частните и държавните служби за сигурност в контекста на националната и корпоративната сигурност.

  Тема 14.  Разузнавателен анализ
  14.1. Същност на информацията. Особености на субективния информационен модел на реалността.  Информационна база на разузнавателния анализ. Източници и видове разузнавателна информация. Ограничения при използването.
  14.2. Разузнавателен анализ - същност, цели, видове.  Технология на разузнавателния анализ. Организация и етапи.  Методологически проблеми на разузнавателния анализ. Аналитични методи и техники - особености и ограничения в използването.
  14.3. Прогнозирането в разузнаването - специфика, цели. Прогностични методи. Стратегически разузнавателен анализ. Разкриване и оценка на опасности и заплахи.

  Тема 15. Водене на преговори в сферата на сигурността
  15.1. Модел на преговорите. Дистрибутивни преговори. Интергративни преговори. Позиционно - структурните преговори. Дилемите - значим резултат, влияние върху баланс на силите и т. н. Общата ориентация на изходната позиция - сътрудничество, борба, преговори.
  15.2. Принципите на изходната позиция. Регидност на алтернативите. Ултиматумът. Откритата позиция - "безоблачните преговори". В началото - крайното положение.
  15.3. Фази на преговорите. Подготвителна фаза - особености. Официални заявления. Психологическа борба. Криза и завършване на преговорите. Следпреговорна ситуация. Диагностичност. Остатъчност на предговорни елементи.

  Тема 16.  Информационни технологии за управление при риск
  16.1.  Информационно общество (ИО) и информационни технологии (ИТ). Същност на ИО.  Същност, съдържание и базова структура на информационните технологии.
  16.2. Системи за подпомагане вземането на решения.  Експертни системи прилагани при управление на рискови ситуации. Съвременни приложения на ИТ.
  16.3.  Информационна война (ИВ). Същност и теории за ИВ.  Аспекти и форми на ИВ.ИТ като база за реинженеринг. Същност на реинженеринга и роля на ИТ.

  Тема 17.  Правен режим на управление на специалните разузнавателни средства
  17.1. Същност и съдържание на специалните разузнавателни средства и тяхното управление.  Закон за Специалните разузнавателни средства.Управленски характеристики.
  17.2. Оперативни способи за прилагане на СРС, обща характеристика.  Външно наблюдение( наблюдение и проследяване).Тактическо управление.  Подслушване. Тактическо управление.
  17.3.  Стратегическо управление на СРС.  Анализ на информацията при провеждане на СРС. Стратегически и тактически анализ.

  Списък на препоръчителната литература:
  Тема 1.  Анализ на поведението при провеждане на психо-физическа проверка и технически контрол на сигурността
  1.1. Стефанов, Г.С., УКАС 123 - подготовка на специалисти по психо-физическа проверка и технически контрол на сигурността - МУКЦАС, София, 2002 г.
  1.2.. Стефанов, Г.С., УКАС 123 - подготовка на специалисти по психо-физическа проверка и технически контрол на сигурността - МУКЦАС, София, 2002 г.
  1.3. ASTP 123 - Security Screening – ICAO;  Лабунская А.А., Невербальное поведение (социально-перцептивны подход), Издательство Ростовского университета, Ростов на Дону, 1986.

  Тема 2. Психология на криминалното поведение
  2.1. Берковиц, Л. (2001). Агрессия. Причины, последствия и контроль. С.- Пб., Прайм-Еврознак.;  Гайдаров, К. (1998). Девиантното поведение на непълнолетните. Социално-психологически механизъм. С., Албатрос.;  Гайдаров, К. (2007). Криминалната личност (генезис и феноменология). С., Унив. изд. и Софи-Р.
  2.2. Григоров, И. (2008). Юридическа психология. С., Общ. възп.;  Зографова, Й. (2001). Агресивността на българина в условията на прехода. С., Акад. изд.
  2.3.  Китанов, К., К. Гайдаров и др. (2000). Проблеми на насилието, наркоманията и наркопрестъпността в средните училища. С., Партньори.;  Станков, Б. (1999). Личност и престъпно поведение. С.

  Тема 3. Психологически операции и тероризъм
  3.1. Карастоянов, Г. (2002). Психологически операции, ВИ; Карастоянов, Г. , Димитров, Д. (2006)Развитие на схващанията за информационните операции. В: Военното образование и трансформацията на отбраната и въоръжените сили, ВА “Г. С. Раковски”, София, 2006,
  3.2.Карастоянов, Г. (2008). Увод в психология на преднамереното влияние, В:Карастоянов, Г., Лидерски практики, Военно издателство, С. ; Карастоянов, Г. (2008). Съпротиви срещу влияние,
  3.3. Градев, Д. (1995). Социална психология на масовото поведение, Университетско издателство "Св. Климент Охридски; Пешева, М. (1999). Средствата за масово осведомяване и военния конфликт в Югославия. Сп. Военен журнал, бр. 4, Стоицова, Т. (1997). Медийна психология - същност, модели и основни концепти.

  Тема 4. Психология и сигурност
  4.1. Гайдаров, К. (2007). Криминалната личност. С., Унив изд. и Софи-Р.;   Градев, Д. (1995). Социална психология на масовото поведение, С.
  4.2. Лешан, Л. (2008). Психология на войната: размисъл за нейната мистика и лудост. С., Анимар.; Льо Бон, Г. (2002). Психология на тълпите. С., Витяз.;  Московичи, С. (2008). Социална психология. С., Д. Яков.
  4.3. Попов, Хр. (1999). Човешката агресия. Социалнопсихологични и психоаналитични аспекти. С., Color Studio.;  Ронин, Р. (1999). Своя разведка. Минск, Харвест

  Тема 5. Международно  сътрудничество  в  борбата  с  тероризма
  5.1. Дойков, Н., Противодействие на тероризма-С.2011г. ; Н. Дойков, Самоубийственият тероризъм. Анализ и противодействие -С. 2007г.
  5.2. Н. Дойков, България в обсега на тероризма 20-21 век. Анализ и противодействие- С. 2007г. ; Н. Дойков, Самоубийственият тероризъм. Анализ и противодействие -С. 2007г.
  5.3.Н. Дойков, Глобалният   тероризъм - детерминация   и  форми   на   проявление. С.2008г. ; Трифонов, Т.” Тероризъм. Политически и правни аспекти”. С., Албатрос. 1998г.; Трифонов,Т.” Организация и тактика на борбата с терористичната  дейност”.С,1996г.; Хофман, Б.” Тероризмът днес”. С., Плеяда. 1999г.

  Тема 6.    Противодействие на общата престъпност
  6.1.Закон за МВР ; Правилник за приложение на ЗМВР; Бърг, Б., Хорган, Д. Криминалистика. С.,2001 г.; Байчо Панев. Криминология. Б. 1995 г. изд. БСУ
  6.2.Авт.колектив. ОИД за противодействие на криминалната престъпност,          Част ІІ С, 2005 г.; Бърг, Б., Хорган, Д. Криминалистика. С.,2001 г.
  6.3. Байчо Панев. Криминология. Б. 1995 г. изд. БСУ; Бърг, Б., Хорган, Д. Криминалистика. С.,2001 г.; Дойков, Н., Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2007г. ; Маргаритова, Св., Митева, Ю., Умишлените убийства в България, БАК, С. 1994 г

  Тема 7.  Оцеляване  в  терористична  среда
  7.1. Дойков, Н., Противодействие на тероризма - С.2011 г.; Използване на самоделни взривни устройства за престъпни цели и организация на противодействието, С. 2005г..  
  7.2. Н. Дойков, Глобалният   тероризъм - детерминация   и  форми   на   проявление. С.2008г.; Н. Дойков, Използване на самоделни взривни устройства за престъпни цели и организация на противодействието, С. 2005г..  
  7.3. Дойков, Н., Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2007г.
   
  Тема 8.  Разузнаване и Контраразузнаване
  8.1.Асенов Б. Теория на разузнаването и контраразузнаването. - ВСУ „Черноризец Храбър”, 2008 г.; Арабаджийски, Николай. Полицейската служба в МВР. О, 1998.
  8.2.Айдаров Йордан. Криминология (основни проблеми). С, 1996.; Арабаджийски, Николай. Полицейската служба в МВР. О, 1998.
  8.3.Арабаджийски, Николай. Полицейската служба в МВР. О, 1998.

  Тема 9.  Влияние на стреса върху процеса на вземане на решение и действията на служителя по сигурността в екстремална ситуация
  9.1. Обща Психология.; Материали от научните конференции Медицина на катастрофите - аналог на бойната травма, ВМА.
  9.2. Инструкции на ВМА за организация на защитата и поведение при употреба на радиологично, химическо и биологично оръжие в мирно време.;  Азбука на оцеляването - материали на Гражданска защита.
  9.3. Терзиев, Д. Теория на вземане на решения.;  Международно право и контратероризъм.;  Йотов, Б. Наказателно-правна характеристика на тероризма. ; Григоров, Пл. Ал Кайда и ислямският тероризъм.

  Тема 10. Тактически и тех¬нически аспекти на използването на оръжие, физическа сила и по¬мощни средства за противодействие на престъпността и тероризма
  10.1.Закон за контрол на взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаси; Дойков, Н., Лична безопасност в полицейската служба. (Такт&

 • Конспект за държавен изпит за МП Дипломация на сигурността и отбраната
 • Основни теми:

  Тема 1. Правна уредба на националната и международна сигурност и отбраната на страната.
  1.1. Отбраната на страната, като част от дефинитивната определеност на сигурността. Понятие за международна сигурност, национална сигурност, корпоративна сигурност, лична сигурност. Тенденцията за своеобразното приватизиране на сигурността чрез разрушаване на държавния монопол върху употребата на сила от военен и полицейски тип.
  1.2. Конституционни основи на националната сигурност и отбраната на страната в Република България. Рамкиране на българския сектор за сигурност по юридически критерий. Съпоставка между сектор и система за сигурност.
  1.3.  Неправителствените организации в системата за сигурност. Саниращата роля на същинския граждански контрол, произлизащ от недържавно-политическата сфера относно сигурността и отбраната на страната.

  Тема 2. Психологически операции и тероризъм.
  2.1. Въведение в психологическите операции. Психология на влиянието. Алфа стратегии на влияние. Омега стратегии на влияние
  2.2. Фактори влияещи на поведението на целевата аудитория - възприятия, нагласи, мотивация, стрес.  Анализ на целевата аудитория. Контрапропаганда
  2.3. Структури за провеждане на психологическите операции . Медии и средства за разпространение на продуктите за психологически операции. Тероризмът като форма на психологическа война.

  Тема 3. Граждански и военни структури на НАТО. Механизми на функциониране и взаимодействие.
  3.1. Създаване на Съюза и основни задачи по сигурността.  2. Стратегическа концепция на НАТО. Гражданска (политическа) структура на НАТО. Военна структура на НАТО. Съюзни командвания по операциите и трансформацията.
  3.2. Политика и вземане на решения. Взаимодействие и координация в дейността на органите на НАТО. Съюзно отбранително планиране и планиране на силите.
  3.3. Програми, организации, агенции и дейности на НАТО. НАТО в управлението на кризи. Роля на Съюза в борбата с тероризма.  Бюджети и финансов мениджмънт в НАТО. Трансформацията на НАТО. Сътрудничество на НАТО с парламентарни и неправителствени  организации.

  Тема 4. Система за сигурност и отбрана.
  4.1. Системата за национална сигурност – сложна обществена система
  4.2. Основни държавни институции от системата за национална сигурност
  4.3. Основни оперативни компоненти на системата за национална сигурност

  Тема 5. Военно - дипломатически корпус.
  5.1. Военно дипломатически корпус. Акредитация. Асоциация на военните аташета.
  5.2. Участие на представителите на военно-дипломатическия корпус при организиране на официални посещения на военни делегации и работни групи.
  5.3. Процес на организиране на посещение на чуждестранни официални военни делегации в Република България – дейност на протокола. Процес на организиране на посещение на български официални военни делегации в чужбина – дейност на протокола.

  Тема 6. Граждански и военни структури на ЕС в областта на сигурността и отбраната.
  6.1. Европейска политика по сигурността и отбраната (ЕПСО). Европейска стратегия за сигурност.
  6.2. Граждански структури в областта на ЕПСО. Военни структури в областта на ЕПСО.  Европейска отбранителна интеграция.
  6.3. Изграждане на военни способности в областта на ЕПСО. Трансформиране на Европейските отбранителни способности - национални стратегии. Изграждане на капацитет за автономни действия. Бойни групи на ЕС. Принос на Р. България. Мисии и операции на ЕС.

  Тема 7. Международно хуманитарно право.
  7.1. Преглед на възникването, развитието и спазването на международното хуманитарно право. Съвременни хипотези за приложимостта на нормите на международното хуманитарно право - международен въоръжен конфликт, вътрешен въоръжен конфликт, смесени варианти.
  7.2. Правни основания за прилагане на международното хуманитарно право в контекста на управлението при кризи с участието на военни контингенти с мандат на Организацията на Обединените нации и/или на взаимна международно-договорна основа. Основни категории в международното хуманитарно право - комбатанти, наемници, шпиони, гражданско население. Защитени лица според нормите на международното хуманитарно право - ранени, болни, корабокрушенци, военнопленници, интернирани, санитарен и духовен персонал, журналисти и военни кореспонденти.
  7.3. Защитени зони и пунктове по смисъла на международното хуманитарно право - санитарни зони (пунктове), санитарни и безопасни зони (пунктове), неутрализирани зони, неотбранявани местности, демилитаризирани зони. Защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт - обща и специална закрила. Международноправни забрани и ограничения относно средствата за водене на бойни действия - противопехотни мини, мини-сюрпризи, морски мини, други видове мини; биологично (бактериологично оръжие и средства за трайно отрицателно въздействие върху природната среда, химическо оръжие; куршуми с нарези и други средства, причиняващи нечовешки страдания и/или прекомерни увреждания; лазерно ослепяващо оръжие.

  Тема 8. Управление на военно - дипломатическия персонал.
  8.1. Управление на персонала в системата на отбраната и сигурността.
  8.2. Планиране на човешките ресурси. Проектиране и анализ на длъжностите. Набиране и подбор на човешките ресурси
  8.3. Оценка и атестиране на персонала. Обучение на персонала. Управление на кариерата . Мотивация на персонала. Управление на възнагражденията и стимулите.

  Тема 9. Операции по управление на кризи.
  9.1. Среда за сигурност, кризи и конфликти. Управление на кризи.
  9.2. Класификация на операциите при кризи според ООН, ОССЕ, НАТО и ЕС
  9.3. Операции по защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи. Операции при хуманитарни кризи.  Операции по поддържане на мира. Операции (действия) по осигуряване на въздушния и морския суверенитет на страната.

  Тема 10. Разузнаване и военна дипломация.
  10.1. Военна дипломация. Същност, съдържание и видове разузнаване.
  10.2. Влияние на агентурно-оперативната обстановка върху формите и методите на разузнавателната работа. Вербовъчна работа. Водене на разузнаване с използване на агентурни методи. Работа на доверителна основа.
  10.3. Изучаване на обектите за разузнаване и методи за проникване в тях. Конспирация и бдителност в разузнавателната работа. Водене на външно наблюдение от контраразузнавателни органи и методи за неговото разкриване. Използване на открити източници в разузнавателната работа. Анализ и оценка достоверността на информацията. Аналитична работа в разузнаването. Методика за изучаване и оценка на военнополитическата обстановка.

  Тема 11. Военна дипломация и медии.
  11.1. Военна дипломация и медии. Информационно осигуряване на военната дипломация. .
  11.2. Средства за влияние върху медиите и масовата информация като елемент на информационните операции.
  11.2. Пропаганда, контрапропаганда и изграждане на имидж.  Комуникативни стратегии при инциденти и кризи.

  Тема12. Дипломатическо и консулско право.
  12.1. Понятие, възникване и развитие на дипломацията. Дипломация, външна политика и международно право. Понятие и система на държавните органи за външните отношения. Вътрешнодържавни органи за външни отношения. Задгранични органи за външни отношения. Понятие и източници на дипломатическото и консулско право. Понятие, видове, структура и функции на дипломатическото представителство.
  12.2. Ръководител на дипломатическото представителство - определение и класове. Назначаване и прекратяване дейността на ръководителя на дипломатическото представителство. Персонал на дипломатическото представителство. Дипломатически ранг. Дипломатически корпус.  Привилегии и имунитет на дипломатическото представителство. Понятие и видове. Лични привилегии и имунитети на персонала на дипломатическото представителство
  12.3. Възникване и развитие на консулския институт. Възникване и развитие на консулските отношения в България. Консулско представителство - понятие, видове и функции. Консулски окръг. Ръководител на консулското представителство - определение и класове. Назначаване и прекратяване дейността на ръководителя на консулското представителство. Персонал на консулското представителство. Консулски корпус. Привилегии и имунитети на консулското представителство. Лични привилегии и имунитети на персонала на консулското представителство

  Тема 13. Еволюция на международното мироопазване.
  13.1. Нормативни основи и дефиниции на традиционното мироопазване
  13.2. ООН и мироопазващите операции по време на Студената война. Концепции за мироподдържащи операции "второ поколение". Схващания за мироподдържащи операции "трето поколение".
  13.3. Ролята на международни и регионални организации за сигурност в ОПМ. Неправителствените организации, политически и религиозни лидери и медиите в ОПМ.

  Списък на препоръчителната литература.

  Основни теми:

  Тема 1. Правна уредба на националната и международна сигурност и отбраната на страната.
  1.1.            Христо Георгиев. Политика на сигурност на Република България в началото на21 век: теоретични и приложни аспекти. С.,2011.
  1.2. Теория на международните отношения. проф. Стефанов – 1997 –София
  1.3. Международна сигурност. проф. Стефанов – 1997 – София
  1.4.  Рачев, В. и др., "Национална и международна сигурност", Военно издателство, С., 2005.

  Тема 2. Психологически операции и тероризъм.
  2.1. Карастоянов, Г. (2002). Психологически операции, ВИ
  2.2.  Карастоянов, Г. , Димитров, Д. (2006)Развитие на схващанията за информационните операции. В: Военното образование и трансформацията на отбраната и въоръжените сили, ВА “Г. С. Раковски”, София, 2006, с. 38 – 45, ISBN-10: 954-9348-03-02, ISBN- 13:978-954-9348-03-3
  2.3. Карастоянов, Г. (2008). Увод в психология на преднамереното влияние, В:Карастоянов, Г., Лидерски практики, Военно издателство, С. 2007.
  2.4. Карастоянов, Г. Съпротиви срещу влияние, G. Карастоянов, Г., Лидерски практики, Военно издателство, С. 2008.
  2.5. Градев, Д. (1995). Социална психология на масовото поведение, Университетско издателство "Св. Климент Охридски.
  2.6. Диси, Е., Райън, Е. (1992). Съвременно развитие на мотивационните изследвания, Българско списание по психология, кн. 4, стр. 5 - 16.

  Тема 3. Граждански и военни структури на НАТО. Механизми на функциониране и взаимодействие
   3.1. Справочник на НАТО, 2001;
   3. 2. Справочник на НАТО, 2006;
   3. 3. Стратегическа концепция на НАТО, 2010 г.;
   3.4. NATO Review: Examining NATO's Transformation; Special issue, Spring 2005.
   3.5. Трансформацията на НАТО, брошура - 2004.
   3.6. НАТО пред 21 век, брошура - 2004.

  Тема 4. Система за сигурност и отбрана.
  4.1. Бахчеванов Георги. Система за национална сигурност. Институции и основни оперативни компоненти. Учебник. С., 2007.
  4.2. Валери Рачев, Георги Бахчеванов, "Национална и международна сигурност", С. ВИ, 2005
  4.3. Цветан Семерджиев, Георги Бахчеванов, "Информационно общество: концепции, перспективи, сигурност. С., Софттрейд, 2004
  4.4  Дарендорф, Р. Съвременният социален конфликт. С., 1993
  4.5.  Дюфур, Жан-Луи, М.Ваис. Войната през ХХ век. С., 1999.

  Тема 5. Военно - дипломатически корпус.
  5.1. Кожухаров, Й., Дипломация и протокол, КИК „Труд”, С., 2004.
  5.2. Ангелов, А., Основи на мениджмънта, С., 1998.
  5.3. Велкова, Л., Административният мениджмънт, С., 2008.
  5.4. Виенска конвенция за дипломатическите отношения, Обн. ДВ. бр.28 от 9 Април 1968 г.
  5.5. Виенска конвенция за консулските отношения, Обн. ДВ. бр.42 от 25 Май 1990 г.
  5.6. Закон за държавния протокол, Обн. ДВ бр. 32 от 2000 г., посл. изм. ДВ бр. 35, бр. 39/2009 г.

  Тема 6. Граждански и военни структури на ЕС в областта на сигурността и отбраната.
  6.1. Европейска стратегия за сигурност, декември 2003 г. 6.2. Валентин Катранджиев. Външната политика на Европейския съюз.С., Военно издателство, 2011.
  6.3. Петър Попчев.  Европейски съюз : Принос към глобалната сигурност и стабилност . София: Български бестселър, 2006.   
  6.4. Guide to the European Union, 2005.
  6.5. European defence: A proposal for a White Paper, 2004.

  Тема7. Международно хуманитарно право.
  7.1. Алексеев, С., Обща теория на правото, том I, С., 1984, с. 261 - с. 262.
  7.2. Aтанасова, T. и др., Английско-български речник (том I), БАН, С., 1993, с. 775.
  7.3. Александров, Е., Международно-правовая защита культурных ценностей и обектов, С., 1978.
  7.4. Алтънов, И., Проблемата за защита на културните ценности по време на война, Известия на Института за правни науки, 1962, т. 12, кн. 2, с. 31 - с. 65.
  7.5. Бори, Ф., Произход и развитие на Международното хуманитарно право, изд. на БЧК, С., 1996, с. 7.

  Тема 8. Управление на военно - дипломатическия персонал.
  8.1. Къндева,Е.,"Публична администрация”, Сиела,С.,2003
  8.2.Савов,В.,"Основи на управлението”, УН.изд.,С.,1996 8.3.Харизанова,М.,и др."Управление на човешките ресурси",Ун.изд.,С.,1997
  8.4.Владимирова, К.,и др.,Управление на човешките ресурси",Ун.издС.,1998
  8.5.Йегерс,П., и др."Ефективно управление на персонала",Изд.Информа интелект, С.,1996.
  8.6.Аврамов, В.,"Управление на персонала на търговската фирма",Изд.Тракия-м"С.,1998.
  8.7.Атанасова, М.,"Подбор и обучение на персонала"Изд.Тракия-м,С.,1997
  8.8. Армстронг,М.,"Основни техники на управление”, Делфин Прес,Б.,1994.
  8.9. Бояджиев, Д.,"Мениджмънт на човешките ресурси”, Diagnosis PressqС.,1994.

  Тема 9. Операции по управление на кризи.
  9.1. Среда за сигурност, кризи и конфликти. Управление на кризи.
  9.2. Класификация на операциите при кризи според ООН, ОССЕ, НАТО и ЕС
  9.3. Операции по защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи. Операции при хуманитарни кризи
  9.4. Операции по поддържане на мира.
  9.5. Операции (действия) по осигуряване на въздушния и морския суверенитет на страната.

  Тема 10. Разузнаване и военна дипломация.
  10.1. Асенов, Бончо – Теория на разузнаването, „Албатрос”, 2005.
  10.2. Асенов, Бончо – Теория на разузнаването и контраразузнаването, Варненски свободен университет “Черноризец храбър” 2008.
  10.3. Йончев, Димитър – Разузнаване. С., 2005 г.
  10.4. Начев, Йордан – Вербовка, агентура, разузнаване. С., 2006.
  10.5. Кожухаров, Йордан – Дипломация и протокол, книгоиздателска къща Труд 2004.
  10.6. Кожухаров, Йордан – Етикет и протокол, книгоиздателска къща Труд 2002 г

  Тема 11. Военна дипломация и медии.
  11.1. Бъркоуиц, Брус. Новото лице на войната. София, 2003.
  11.2. Джефкинс,Ф. Въведение в маркетинга, рекламата и паблик рилейшънс. Варна, 1993.
  11.3. Кунчик, М., и А. Ципфел. Въведение в науката за публицистика и комуникации. София,1997.
  11.4. Кътлип, С., Сентър, А., и Бруум, Г. Ефективен пъблик рилейшънс. София, 1999.
  11.5. Лидстоун, Дж. Лице в лице с медиите. Екслибрис, 2000.
  11.6.  Gregory, A. Panning and Managing a PR Campaign. A Step-by-step Guide. IPR: PR in Practice Series. Kogan Page, 1996.
  11.7.  Joint Pub 3-61, Public Affairs, 9 May 2005.

  Тема12. Дипломатическо и консулско право.
  12.1. Г. Стефанов, Международна сигурност, С. 1997, Изд. "Сиела"
  12.2. В. Рачев, Огнян Аврамов, Иван Кръстев. Национална сигурност и демократизация на гражданско-военните отношения в България. С.1976 Изд. "Албатрос"
  12.3.  Бжежински. Голямата шахматна дъска. С. 1997
  12.4. Хенрих Кисинджър. Дипломацията, С. 1997

   Указания за формата на държавния изпит:
         Държавният изпит за магистърската програма „Дипломация в сигурността и отбраната“ е писмен и устен.
         Писменият държавен изпит се провежда върху посочения по горе конспект.
         Устният държавен изпит е беседа с държавната изпитна комисия върху темите от писмения изпит.
         Конспектът е разработен от комисия в състав: проф. Христо Георгиев, проф. Георги Бахчеванов, доц. Ненко Дойков и доц. Юлиана Каракънева (протокол № 101/19.06.2012 на съвета на ДНМС).
  Конспектът е приет от съвета на ДНМС  (протокол № 110/ 22.01.2013 г.).

   

 • Конспект за държавен изпит за МП "Национална и международна сигурност"
 • Основни теми:
  Тема 1. Националната сигурност като политическа и правна категория.
  1.1.    Понятия и определения за национална сигурност.Елементи на сигурността. Категории и принципи. Национални интереси и сигурност.
  1.2.    Геополитика и национална сигурност. Сфери на националната сигурност.
  1.3.    Равнища на сигурност. Разграничения между вътрешна, външна и военна сигурност.Специфика на сигурността на малката държава.

  Тема 2. Вътрешната сигурност на държавата - понятие, еволюция, съвременно съдържание.
  2.1.     Обхват на понятието вътрешна сигурност. Зависимости между вътрешна и външна , между вътрешна и военна сигурност. Историческа еволюция на понятието за вътрешна сигурност - обхват на дейностите в различните исторически периоди.
  2.2.    Особености на съвременната криза на вътрешната сигурност на държавата. Проявления на кризата - невъзможност за справяне с процесите на етническа диференциация , загубата на контрол върху икономическите и културни процеси в държавата.
  2.3.    Глобализацията като основна причина за съвременната криза на националната държава. Същност на глобализацията и отражение върху вътрешните функции на държавата.

  Тема 3. Аспекти на сигурността.
  3.1.    Етнонационални аспекти на сигурността - понятие и съдържание, рискове и заплахи, средства за преодоляване. Икономическа сигурност - понятие и съдържание, рискове и заплахи, средства за преодоляване.
  3.2.    Екологическа сигурност - понятие и съдържание, рискове и заплахи, средства за преодоляване. Демографска сигурност - понятие и съдържание, рискове и заплахи, средства за преодоляване.
  3.3.     Военни аспекти на политиката на сигурност. Понятие и основни елементи на военната сигурност на държавата.

  Тема 4. Външният аспект на сигурността.
  4.1.    Международните отношения като система. Структура и основни равнища на системата. Монополярни, биополярни и мултиполярни модели на международната система.
  4.2.    Дефиниране на понятията "външна сигурност", "международна сигурност", "регионална сигурност", "глобална сигурност”.
  4.3.    Историческо развитие на системите за сигурност. Институализация на системите за сигурност.

  Тема 5. Теоретическа история на гражданско военните отношения.
  5.1    Развитие на идеите за гражданско-военните отношения през античността и средните векове.
  5.2.     Характеристика на гражданско-военните отношения през модерната епоха.   
  5.3.     Класически етап в развитието на теорията за гражданско-военните отношения.Развитие на теорията за гражданско-военните отношения в края на ХХ и началото на ХХІ век.

  Тема 6. Демократичен контрол над системата за национална сигурност.
  6.1.    Субекти на демократичния контрол.
  6.2.    Моделът на “разделената (споделената) отговорност”.
  6.3.    Споделената отговорност – проблеми и решения.

  Тема 7. Компетентност и граждански контрол – съвременни проблеми на професионализма.
  7.1.    Балансът на интересите: гледна точка на гражданската власт.
  7.2.    Балансът на интересите: гледната точка на военните професионалисти.
  7.3.    Компетентност и експертност - основа на споделената отговорност.

  Тема 8. Национална идея и държавност в българското историческо наследство.
  8.1.    Понятие за културно наследство. Структура на културното наследство
  8.2.    "Културно влияние" или "културно взаимодействие". Национална култура в контекст. Проблемът "свой - чужд"
  8.3.    Визуалното културно наследство като основен маркер за национален идентитет. Национализъм и национален нихилизъм в изучаването и пропагандирането на културното наследство. Нормативна база за опазване на културното наследство

  Тема 9. Разузнавателен анализ.
  9.1.    Предмет, съдържание и цели на разузнавателния анализ;
  9.2.    Методология на информационно-аналитичната дейност;
  9.3.    Анализ на явни източници.

  Тема 10. Организация на полицейските и разузнавателни служби на водещи съвременни държави.
  10.1.    Същност, съдържание и форми на разузнавателната дейност. Видове разузнаване. Разузнавателна общност.
  10.2.  Същност съдържание и форми на полицейската дейност. Държавна система за охрана на обществения ред и противодействие на престъпността.
  10.3. ЕС и общата политика за сигурност и отбрана. Мястото на ЕС в съвременната геополитика.  Европейските структури за сигурност и отбрана и мястото на разузнавателните служби и службите за охрана на обществения ред. Проблемът за общия европейски модел.

  Тема 11. Човешка сигурност.
  11.1. Защита правата на човека като теоретичен проблем на обществените науки.
  11.2. Основи на правната регламентация на правата на човека. Национални и международни аспекти.
  11.3. Правата на човека, международните организации и геополитическите предизвикателства на XXІ в.

  Тема 12. Информационни технологии за управление при риск
  12.1.    Информационна война (ИВ). Същност и теории за ИВ. Информационна мощ. Използване на информационната мощ при управление на сигурността. Аспекти и форми на ИВ.
  12.2.    Роля на ИТ в операции различни от война (ОРВ). Същност на реинженеринга и роля на ИТ.
  12.3.    Автоматизирани системи за управление (АСУ) в сигурността. Същност, принципи на изграждане, класификация и структури. Примери за използване на АСУ на системите оръжия (АСУСО), стационарни АСУ за войските (САСУВ) и полеви АСУ за войските (ПАСУВ). Географски информационни системи (ГИС), използвани при управление на рискови ситуации.

  Тема 13. Психология и сигурност
  13.1.    Предмет на психологията на сигурността. Емпирична психология срещу философска психология. Авторефлексивна феноменология срещу обективни експликации. Принципът на изоморфност. Принципът за количественост. Принципът за вероятностност на оценяването.
  13.2.    Индивидуална регулация на поведението. Ролята на темперамента и емоциите. Потребности, мотиви, ценности. Аз-регулация на индивидуалното поведение. Ролята на ситуацията и контрагента. Поведенчески стереотипи.
  13.3.    Психология на малката група. Социално-психологическа динамика. Социален статус, социална роля, социални очаквания, социални норми. Сплотеност на групата. Екипна съвместимост. Психология на социалните множества. Масова психология. Типология на социалните множества.. Тълпа, паника, слухове. Структура на социалното множество. Управление на социалните множества.
  13.4.     Психология на сигурността на персонала. Подбор на п персонала. Мотивация на персонала. Интегритет. Израстване в кариерата. Корпоративни девиации. Лидерство и управление на персонала.

  Тема 14: Административен аспект на информационната сигурност.
  14.1.    Политика за информационна сигурност
  14.2.    Програма за информационна сигурност

  Тема 15. Криптографска защита на данните в информационните системи.
  15.1.    Криптографски протоколи
  15.2.    Криптографски алгоритми
  15.3.    Принципи и постулати на криптографията

  Тема 16. Сигурност на удостоверяването.
  16.1.    Автентикация с използване на многократни пароли
  16.2.    Автентикация с използване на еднократни пароли
  16.3.    Удостоверяване с Център за разпределение на ключове

  Тема 17. Изграждане и управление на системи за сигурност.
  17.1.    Управление на системите за сигурност;
  17.2.    Среда на управление в сигурността;
  17.3.    Необходимост от промяна на структурата за сигурност.

  Специализация: Международна сигурност

  Тема 1. Основи на мироопазването.
  1.1.    Същност на мироопазването.
  1.2.    Международни организации ангажирани с провеждането на мироопазването.
  1.3.    Основни операции по поддържане на международния мир и сигурност.

  Тема 2. Концепции за мироподдържащи операции.
  2.1. Mироподдържащи операции "Първо поколение”.
  2.2. Mироподдържащи операции „ Второ поколение".
  2.3. Mироподдържащи операции "Трето поколение".

  Тема 3. Ролята на международните организации за сигурност в операциите по поддържане на мира (ОПМ).
  3.1. Организацията на обединените нации в операциите по поддържане на мира (ОПМ).
  3.2. НАТО в операциите по поддържане на мира (ОПМ).
  3.2. Европейския съюз в операциите по поддържане на мира (ОПМ).
   
  Тема 4. Детерминиране на тероризма.
  4.1.    Определяне на тероризма.
  4.2.    Същност, възникване и развитие на тероризма.
  4.3.    Наказателно правни аспекти на тероризма
           
  Тема 5. Видове тероризъм. Характерни черти на съвременния тероризъм.
  5.1.    Мрежата на международния тероризъм. Терористични организации и групировки.
  5.2.    Технологичен тероризъм (ядрен, химически, биотероризъм, килер тероризъм).
  5.3.    Класификация на терористичните действия срещу български обекти и субекти.

  Тема 6. Анализ на системите за противодействие на международния тероризъм в различните региони.
  6.1.  Международни инструменти за борба с тероризма.
  6.2.     Характер и съдържание на антитерористичната дейност.
  6.3.     Форми и способи за борба с тероризма.

  Специализация: Вътрешна сигурност

  Тема 1. Правен режим и управление на СРС.
  1.1.    Основни моменти в Закона за СРС: Способи, режим на разрешаване, срокове, контрол;
  1.2.    Секретно проникване – методология на извършване и управление на операцията;
  1.3.    Външно наблюдение – същност, методология, управление.

  Тема 2. Основни понятия за сигурност, опасност, риск, корпоративна и национална сигурност.
  2.1. Исторически преглед на системите за корпоративна сигурност. 2.2. Анализ на компонентите сигурност/несигурност в условията на нашата страна.
  2.3. Основни принципи за изграждане системата за сигурност на корпорациите.
             
  Тема 3. Структура и характер на системата за корпоративна сигурност.          
  3.1.  Задачи на системата за корпоративна сигурност
  3.2. Структура и задачи на системата за вътрешна сигурност.
  3.3. Структура и задачи на системата за външна сигурност. Структура на системата за сигурност на информационната система на корпорацията.

  Тема 4. Основни понятия за разузнаване и корпоративно разузнаване.
  4.1. Видове разузнаване. Държавни и частни разузнавания.
  4.2.Система за контраразузнавателно обезпечаване лоялността към корпорацията.
  4.3. Възможности за взаимодействие между частните и държавните служби за сигурност в контекста на националната и корпоративната сигурност.

  Тема 5. Правен режим и управление на специалните разузнавателни средства.
  5.1.    Основни моменти в Закона за СРС: Способи, режим на разрешаване, срокове, контрол.
  5.2.    Секретно проникване – методология на извършване и управление на операцията;
  5.3.    Външно наблюдение – същност, методология, управление.

  Тема 6. Основи на контраразузнаването.
  6.1.    Място и роля на контраразузнаването в системата за национална сигурност. Контраразузнавателни практики в корпоративнната сигурност.
  6.2.    Контраразузнаването като дейност. Способи за събиране на оперативна разузнавателна информация. Оперативно неутрализиране на обекти на контраразузнаването.
  6.3.    Среда за сигурност. Оперативната обстановка като контраразузнавателна категория. Контраразузнавателен анализ и оценка. Оперативни дела в контраразузнаването. Секретни сътрудници в контраразузнаването и организация на работата с тях. Специални разузнавателни средства/СРС/ и използването им в контраразузнаването.

   
  Списък на препоръчителната литература
  Основни теми:
  Тема 1. Националната сигурност като политическа и правна категория.
  1.1.    Христо Георгиев. Политика на сигурност на Република България в началото на21 век: теоретични и приложни аспекти. С.,2011.
  1.2.    Г.Стефанов. Международната сигурност. С.,2005 г. Изд. "Сиела".
  1.3.    Национална и международна сигурност. С. ВИ. 2005.
  1.4.    Димитър Йончев. Равнища на сигурност. С. НБУ. 2008

  Тема 2. Вътрешната сигурност на държавата - понятие, еволюция, съвременно съдържание.
  2.1.    Христо Георгиев. Политика на сигурност на Република България в началото на21 век: теоретични и приложни аспекти. С.,2011.
  2.2.    Димитър Йончев. Равнища на сигурност. С. НБУ. 2008
  2.3.    Николай Слатински. Сигурността. Същност. Смисъл. Съдържание. С. ВИ. 2011.

   Тема 3. Аспекти на сигурността.
  3.1.    Христо Георгиев. Политика на сигурност на Република България в началото на21 век: теоретични и приложни аспекти. С.,2011.
  3.2.    Национална и международна сигурност. С. ВИ. 2005.
  3.3.    Тилчо Иванов. Мениджмънт на сигурността и отбраната. С.  УИ. 2008.
  3.4.    Димитър Йончев. Равнища на сигурност. С. НБУ. 2008

  Тема 4. Външният аспект на сигурността.
  4.1. Христо Георгиев. Политика на сигурност на Република България в началото на21 век: теоретични и приложни аспекти. С.,2011.
  4.2.    Димитър Йончев. Равнища на сигурност. С. НБУ. 2008
  4.3.    Г.Стефанов. Международната сигурност. С.,2005 г. Изд. "Сиела".
  4.4.    Национална и международна сигурност. С. ВИ. 2005.

  Тема 5. Теоретическа история на гражданско военните отношения.
  5.1.    Сун Дзъ, Изкуството на войната. Древни китайски трактати, книгоиздателска къща “Труд”, С. 2001г. .
  5.2.    Тукидид, История на Пелопонеската война, Наука и изкуство, С.,1979г..
  5.3.    .М.Вебер, Социология на господството, У.И. Св.Кл.Охридски, С.,1992г. 1.5.
  5.4.    С.Хънтингтън, Войникът и държавата. Теория и политика на гражданско-военните отношения, ИМО “Св.Георги Победоносец, С. 1998г.  .
  5.5.    Карл фон Клаузевиц,Теория на голямата война , София-Р, 2001г. .
  5.6.     Дж.К.Гълбрайт, Анатомия на властта, И.”Христо. Ботев”, С. 1993г.  .
  5.7.    Й.Баев, Развитие на теорията за гражданско-военните отношения в САЩ, В.Ж. №1,2001г. .

  Тема 6. Демократичен контрол над системата за национална сигурност.
  6.1.    Йончев, Д. Слатински, Н.  Бяла книга по въпросите на гражданския контрол във въоръжените сили, С., 1998.
  6.2.    Милина, В. Гражданско-военните отношения пред необходимостта от реформи второ поколение. - Военен журнал, № 4,2003.
  6.3.    Рачев, В., В. Милина, Гражданско-военните отношения и изграждането на консолидирана демокрация. Годишник на ВА “Г.С. Раковски”, С., 2011.
  6.4.     Хънтингтън, С.  Войникът и държавата.  Теория и политика на гражданско-военните отношения.  С., 1998.

  Тема 7. Компетентност и граждански контрол – съвременни проблеми на професионализма.
  7.1.    Йончев, Д. Слатински, Н.  Бяла книга по въпросите на гражданския контрол във въоръжените сили, С., 1998.
  7.2.    Хънтингтън, С. Войникът и държавата. Теория и политика на гражданско-военните отношения. С., 1998.

  Тема 8. Национална идея и държавност в българското историческо наследство
  8.1.    Бочков, Пламен. 1999: Етничните образи на мъжкото и женското: власт и компетентност. – Български фолклор, 25, 1999, № 4, 36-44.
  8.2.    Хобсбом, Ерик 1996: Нации и национализъм. София, Обсидиан (библиотека НБУ).
  8.3.    Гелнер, Ърнест 1999: Нации и национализъм. София, ЛиК.
  8.4.    Беновска-Събкова, Милена. Към мултикултурно съжителство в България: 1989-2001 г.
  8.5.    Беновска-Събкова, Милена. Колебливата идентичност. Наблюдения от село Драгиново, Велинградско. – В: Бояджиева, Ст., Д. Добрева, Св.Петкова (ред). Фолклор, традиции, култура. Сборник в чест на Стефана Стойкова. С., 2002, 221-230.

  Тема 9. Разузнавателен анализ
  9.1.  Байрактаров,М. Информационно-аналитичната дейност в системите за сигурност в публичния и частния сектор. 2009(с) НБУ.
  9.2.  Асенов Б. Теория на разузнаването и контраразузнаването. - ВСУ „Черноризец Храбър”, 2008 г.

  Тема 10. Организация на полицейските и разузнавателни служби на водещи съвременни държави.
  10.1.    Асенов Б.; Кипров, П., "Контраразузнаването", изд. "Труд", С. 2000 г.
  10.2.    Илиев, И., "Управление на полицейските и специални служби", С. 1997г.
  10.3.    Николов, Н., "МВР в системата на националната сигурност. Взаимодействие и координация." С., Албатрос. 2000 г.
  10.4.    Николов, Н., "Граждански контрол над дейността на МВР", С. 2000г.
  10.5.    Стоянов, Ж., "История на шпионажа", С. 1998 г.
  10.6.    Трифонов, Т; Славов, С., "Теоретични проблеми на разузнаването", част I, Фондация "Национална и международна сигурност" С., 2000 г.
  10.7.    Трифонов, Т; Славов, С., "Теоретични проблеми на разузнаването", част II, Фондация "Национална и международна сигурност" С., 2000 г.

  Тема 11. Човешка сигурност.
  11.1.    Ван Дайк, П. Ван Хууф, Г. Европейската конвенция за правата на човека - теория и практика. С., 2000 г.
  11.2.    Друмева, Е., Каменова, Цв. Права на човека. Учебно помагало. Пловдив, 2000 г.
  11.3.    Ирена Илиева, Рамковата конвенция за защита на национални малцинства и нейният контролен механизъм. Правна мисъл, 2000, № 3.
  11.4.    И.Илиева, Международноправни проблеми на борбата срещу международния тероризъм. Кронос, С.,2005
  11.5.    Весела Табакова, Права на човека и медиите, С., ЛИК, 2006
  11.6.    Веселин Цанков, Бежанско право, Варна, 2006
  11.7.    В. Цанков. Аз, гражданинът на Република България и на Европейския съюз.С., 2005
  11.8.    Дейвид Форсайт. Правата на човека в международните отношения. Слънце, С., 2000
  11.9.    Константинов, Е. Протокол №11 на Европейската конвенция за правата на човека. Правна мисъл 1998, № 4
  11.10.    Бояджива, Н., Интернационализирането на конфликта в Косово и трансатлантическата сигурност (1996-1999 г.) - Bulgarian Journal of American and Transatlantic Studies, 2006, vol. 1, No 1,

  Тема 12. Информационни технологии за управление при риск
  12.1.    Павлов Г., Информационна сигурност в организацията, Унив. изд. "Стопанство", С., 2011.
  12.2.    Павлов Г., Защита на информацията, Унив. изд. "Стопанство", С., 2010.
  12.3.    Павлов Г., Информационни технологии в отбраната и сигурността, Унив. изд. "Стопанство", С., 2003.
  12.4.    Павлов П., Актуални информационни технологии в отбраната и сигурността, Унив. изд. "Стопанство", С., 2001.
  12.5.    Петров Р., Защита на информацията в компютрите и мрежите, Издателство "Корени", С.,2002.

  Тема 13. Психология и сигурност
  13.1.    Гайдаров, К. (2007). Криминалната личност. С., Унив изд. и Софи-Р.
  13.2.    Гайдаров, К. (2005). Психологически проекции на съвременния тероризъм. (лекция). НБУ
  13.3.    Градев, Д. (1995). Социална психология на масовото поведение, С.
  13.4.    Лешан, Л. (2008). Психология на войната: размисъл за нейната мистика и лудост. С., Анимар.
  13.5.    Льо Бон, Г. (2002). Психология на тълпите. С., Витяз.
  13.6.    Московичи, С. (2008). Социална психология. С., Д. Яков.

  Тема 14. Административен аспект на информационната сигурност
  14.1.    Георгиев В. Анализ на сигурността в информационното пространство. София, Авангард, 2012 г.
  14.2.    Арнаудов Д., А. Крумова. Сигурност и защита на информационните системи. Варна, ВСУ, Университетско издателство, 2007 г.
  14.3.    Павлов Г. Защита на информацията. София, Университетско издателство „Стопанство”, 2010 г.

  Тема 15.  Криптографска защита на данните в информационните системи.
  15.1.    Георгиев В. Анализ на сигурността в информационното пространство. София, Авангард, 2012 г.
  15.2.    Антонов А., С. Малчев. Криптография в компютърните комуникации. Варна, 2001 г.
  15.3.    Шнайер Б. Прикладная криптография, www.files.zipsites.ru/books/cryptoshn.pdf  
  15.4.    ISO 27002/2007: Правила за работа за управление на сигурността на информацията

  Тема 16. Сигурност на удостоверяването.
  16.1.    Георгиев В. Анализ на сигурността в информационното пространство. София, Авангард, 2012 г.
  16.2.    Арнаудов Д., А. Крумова. Сигурност и защита на информационните системи. Варна, ВСУ, Университетско издателство, 2007 г.
  16.3.    Павлов Г. Защита на информацията. София, Университетско издателство „Стопанство”, 2010 г.

  Тема 17. Изграждане и управление на системи за сигурност.
  17.1.    Байрактаров,М. Информационно-аналитичната дейност в системите за сигурност в публичния и частния сектор. 2009(с) НБУ.
  17.2.    . Йончев, Д. Теория на скритото присъствие, С., 2002.
  17.3.    Акофф, Р. Планирование будущего корпорации, М., 1985.

  Специализация: Международна сигурност
  Тема 1. Основи на мироопазването.
  1.1. Най, Дж. Международните конфликти. Теория и история. С. 1998.
  1.2.. "Управление на международни кризи. Дискусия", Международни отношения, (1999, № 1).
  1.3. Янакиев, Я.; Г. Петков, "Българската армия в операциите за поддържане на мира", Военен журнал, (1999, № 4) .
  1.4.  Етномалцинствени проблеми в Югоизточна Европа през 90-те години на ХХ век и евроатлантическата интеграция на България, С., 2001.
  1.5. Кармънт, Д; П. Джеймс, Мир в разгара на войни. Предотвратяване и разрешаване на международни етнически конфликти, С., 2001.
  1.6.  Станчев, Ст.; Й. Баев, "Документиране и анализ на българското участие в операции по поддържане на мира", Военен журнал, (2003, № 3).    

  Тема 2. Концепции за мироподдържащи операции.
  2.1.    Устав на Организацията на Обединените нации.
  2.2.    Бахчеванов, Г. и колектив, Управление при кризи и конфликти, Софтрейд, 2005.
  2.3.     Бахчеванов, Г. и колектив, Операции в отговор на кризи, Софтрейд, 2005.
  2.4.    “ООН– възход или залез?”, Матей Карасимеонов, УИ ”Св. Климент Охридски”, София, 1995г.
  2.5.    Peace Support Operations, AJP-3.4.1, Ratification Draft 1, NATO Unclassified, 1999.
  2.6.    Reference Curriculum on Peace Support operations, PfP Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes, Working Group of Curriculum.

  Тема 3. Ролята на международните организации за сигурност в операциите по поддържане на мира (ОПМ).
  3.1.    Бахчеванов, Г. и колектив, Управление при кризи и конфликти, Софтрейд, 2005.
  3.2.    Дейвид Кармънт, Патрик Джеймс . Предотвратяване и управление на международни етнически конфликти . София: Военно издателство, 2001
  3.3.    Бахчеванов, Г. и колектив, Операции в отговор на кризи, Софтрейд, 2005.
  3.4.     Цветана Каменова. Международно хуманитарно право.  София : Българска академия на науките , 2011.
  3.5.    Rynning, Sten, “Why Not NATO? Military Planning in the European Union”, Washington Quarterly, Washington 2003, No. 1.
  3.6.    Steinberg, James, “An Elective Partnership: Salvaging Transatlantic Relations”, Survival, London 2003, No. 2.

  Тема 4.  Детерминиране на тероризма
  4.1.     Дойков, Н., Противодействие на тероризма - С.2011 г.
  4.2.          1.2. Н. Дойков, България в обсега на тероризма 20-21 век. Анализ и противодействие- С. 2007г. ; Н. Дойков, Самоубийственият тероризъм. Анализ и противодействие -С. 2007г.
  4.3.    Н. Дойков, Глобалният   тероризъм - детерминация   и  форми   на   проявление. С.2008г.

  Тема 5. Видове тероризъм. Характерни черти на съвременния тероризъм.
  5.1.   Дойков, Технологичен тероризъм – С. 2008г.
  5.2.    Н. Дойков, Глобалният   тероризъм - детерминация   и  форми   на   проявление. С.2008г.
  5.3.     Дойков, Н., Противодействие на тероризма - С.2011 г

  Тема 6. Анализ на системите за противодействие на международния тероризъм  в различните региони.
  6.1.  Дойков, Н., Противодействие на тероризма - С.2011 г ; Европейска конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси.
  6.2. Н. Дойков, Глобалният   тероризъм - детерминация   и  форми   на   проявление. С.2008г.
  6.3.     Трифонов, Т.” Тероризъм. Политически и правни аспекти”. С., Албатрос. 1998г.;
  6.4.    Трифонов,Т.” Организация и тактика на борбата с терористичната  дейност”.С,1996г.; Хофман, Б.” Тероризмът днес”. С., Плеяда. 1999г.

  Специализация: Вътрешна сигурност
  Тема 1. Правен режим и управление на СРС
  1.1.    Радулов,Н,Специални разузнавателни средства, „АСИ принт”,С, 2010, 268 с.
  1.2.    Асенов Б. Теория на разузнаването и контраразузнаването. - ВСУ „Черноризец Храбър”, 2008 г.

  Тема 2.  Основни понятия за сигурност, опасност, риск, корпоративна и национална сигурност.
  2.1.Апостолов, С. Генезис на фирмената сигурност в Република България през преходния период. С., 2003.
  2. 2. Бойчев, П. Техническо разузнаване. С., 2003.
  2.3. Бояджиев, Т. Разузнаването. С., 2000.

  Тема 3. Структура и характер на системата за корпоративна сигурност.          
  3.1.Василев, Е. Мениджмънт на сигурността. С., 2002.; Григоров, В. Основи на фирмената сигурност. С., 2002.
  3.2.. Иванов, Х., Н. Арабаджийски. Частна охранителна дейност. Коментар, правна регламентация, образци-документи. С., 1997;  Василев, Е. Фирмена сигурност. С., 2000.
  3.3.. Гайдаров, Й. Фирмена сигурност. Велико Търново, 1998.

  Тема 4. Основни понятия за разузнаване и корпоративно разузнаване.
  4.1. Дворник, Ф. Произход на разузнавателните служби. С., 1997.
  4.2. Делибалтов, И. Промишлен шпионаж. Средства и методи за водене на неагентурно фирмено разузнаване. С., 2000. ; Бойчев, П. Техническо разузнаване. С., 2003.
  4.3. Бояджиев, Т. Разузнаването. С., 2000г.; Бояджиев, Т. Шпионажът като занаят. С., 2002. ; Иванов, Х., Н. Арабаджийски. Частна охранителна дейност. Коментар, правна регламентация, образци-документи. С., 1997г.

  Тема 5. Правен режим и управление на специалните разузнавателни средства.
  5.1.    Радулов,Н,Специални разузнавателни средства, „АСИ принт”,С, 2010, 268 с.
  5.2.    Асенов Б. Теория на разузнаването и контраразузнаването. - ВСУ „Черноризец Храбър”, 2008 г.

  Тема 6. Основи на контраразузнаването
  6.1.    Конституция на Република България; Закон за ДАНС; Закон за МВР; Закон за отбраната и въоръжените сили;
  6.2.    Асенов, Б., П. Кипров, Теория на контраразузнаването, изд. Труд, София, 2005
  6.3.    Джонев, С., Социална психология, т.2,  София, 1996
  6.4.    Долгова, А.И., Терроризм и организованная преступность// Организованый терроризм и организованная преступность, М., 2002
  6.5.    Лок, Джонсън, Тайнните служби. Американското разузнаване в един враждебен свят, София, ЛИК, 2004
  6.6.    Май, Клаус Рюдигер, Тайни съюзи, София, ИК БАРД, 2009
  6.7.    Моджорян, Л.А., Терроризм и национально – освободительние движения, Государство и право, 1983, 3.
  6.8.    Попов, Х., Тероризмът – психологически корени, последствия и интервенции, София, 2005
  6.9.    Прохожева, А.А., Общая теория национальной безопасности, Москва, РАГС, 2005

  Указания за формата на държавния изпит
         Държавният изпит  за магистърската програма „Национална и международна сигурност“ писмен и устен.
         Писменият държавен изпит се провежда върху посочения по горе конспект.
         Устният държавен изпит е беседа с държавната изпитна комисия върху темите от  писмения изпит.

        Конспектът е разработен от комисия в състав: проф. Христо Георгиев, проф. Георги Бахчеванов, доц. Ненко Дойков и доц. Юлиана Каракънева (протокол № 101/19.06.2012 на съвета на ДНМС).
          Конспектът е приет от съвета на ДНМС  (протокол № 110/ 22.01.2013 г.).
   
   

 • Конспект за държавен изпит за МП "Компютърни технологии в сигурността и отбраната"
 • Основни теми:
  Тема 1. Националната сигурност като политическа и правна категория.
  1.1. Понятия и определения за национална сигурност.
  1.2. Елементи на сигурността. Категории и принципи. Национални интереси и сигурност.
  1.3. Геополитика и национална сигурност. Сфери на националната сигурност.
  1.4. Равнища на сигурност. Разграничения между вътрешна, външна и военна сигурност.
  1.5. Специфика на сигурността на малката държава.

  Тема 2. Сигурност на автоматизираните информационни системи (АИС).
  2.1.Критерии и стандарти за оценка на защитените компютърни системи. Основни програми за информационна сигурност.
  2.2.Акредитиране на АИС и/или мрежи за работа с класифицирана информация. Общи и специфични изисквания и процедури за сигурност.
  2.3.Политика за сигурност при работа в Интернет. Изграждане на виртуални частни мрежи. Рискове за информационните системи. Отстраняване на последствията от произшествията със сигурността.

  Тема 3. Иновации и инвестиции в сигурността.
  3.1.Иновации и иновационен процес. Дефиниране на основните понятия. Класификация на иновациите в сигурността. Модели на иновационен процес в сигурността.
  3.2.Основни концепции за мениджмънт на иновациите. Концепция за жизнения цикъл. Концепция за крива на опита. Портфейлни матрици за мениджмънт на иновациите.
  3.3.Инвестиции и инвестиционен процес. Дефиниране на основните понятия. Класификация на инвеститорите и видовете инвестиции. Инвестиционен модел в сигурността.

  Тема 4. Методи и програмни среди за моделиране и симулации в отбраната и сигурността.
  4.1.Модели и моделиране. Основни понятия. Класификация на моделите. Жизнен цикъл на моделите. Модели в отбраната.
  4.2.Методи за моделиране. Елементи от теорията на вероятностите. Имитационно моделиране. Теория на игрите.
  4.3.Симулации. Обучение чрез симулации. Компютърно-подпомагани учения.

  Тема 5. Приложение на методите за експертна оценка в сигурността и отбраната.
  5.1.Основни форми на експертни оценки. Измервания на експертни оценки - видове скали, приложимост. Принципи за организиране на експертно проучване и оценяване. Формулиране на цели и определяне функционални компоненти на експертното проучване.
  5.2.Изработване на експертни оценки по метода на последователните двоични сравнения - алгоритъм на Оре. Изработване на експертни оценки по метода на подреждане по рангове (рангова корелация). Изработване на експертни оценки по метода на претегляне на целите.
  5.3. Вземане на сложни многоцелеви решения чрез експертни оценки - избор на критерии за оценка на допустими решения (алтернативи). Принцип на компромисите и на Парето. Метод на мозъчната атака - същностни характеристики, основни етапи. Метод Делфи и евристични методи за търсене на управленски решения.

  Тема 6. Управление на информационните системи (ИС) в отбраната.
  6.1.Планиране на информационните системи. Подходи при управление на развитието на ИС.
  6.2.Архитектури на информационните системи. Разпределени ИС.
  6.3.Управление на информационните ресурси. Управление на данните. Управление на знанието.

  Тема 7. Криптографски основи на сигурността.
  7.1.Криптографски алгоритми – формални дефиниции, класификация.
  7.2.Симетрични криптоалгоритми – същност, предимства, недостатъци, приложение.
  7.3.Несиметрична криптография – основни принципи и понятия, услуги на сигурността, приложения.

  Тема 8. Криптографска сигурност на класифицираната информация
  8.1.Органи за криптографска сигурност на класифицираната информация (КИ). Основни понятия. Правомощия на служителя по криптографска сигурност. Правомощия на администратора по криптографска сигурност и потребителя на криптографски средства.
  8.2.Използване на криптографски средства за защита на КИ. Експлоатация на криптографски средства. Контрол на използване на криптографски средства.
  8.3.Издаване на разрешения и удостоверения за работа с криптографски средства. Обучение по криптографска сигурност.
   
  Тема 9. Разработка на проекти за С4І системи.
  9.1.Архитектури, системи и подходи за архитектурно проектиране. Структурен подход: модел на дейностите, модел на данните и модел на правилата.
  9.2.Дейности и фази при разработване на завършена C4I архитектура. Детайлно разглеждане на 6-степенния процес за реализация на C4I архитектура.
  9.3.Архитектурният подход при изграждане на системите за отбраната (DoD Architecture Framework). Оперативен, системен и технически архитектурен модел.

  Тема 10. Информационни технологии за управление при риск.
  10.1.Информационна война (ИВ). Същност и теории за ИВ. Информационна мощ. Използване на информационната мощ при управление на сигурността. Аспекти и форми на ИВ.
  10.2.Роля на информационните технологии (ИТ) в операции различни от война (ОРВ). Същност на реинженеринга и роля на ИТ.
  10.3.Автоматизирани системи за управление (АСУ) в сигурността. Същност, принципи на изграждане, класификация и структури. Примери за използване на АСУ на системите оръжия (АСУСО), стационарни АСУ за войските (САСУВ) и полеви АСУ за войските (ПАСУВ). Географски информационни системи (ГИС), използвани при управление на рискови ситуации.

  Тема 11. Сигурност и защита на информацията в компютърни системи.
  11.1.Методи, средства и дейности за защита на информацията в корпоративна Интранет.
  11.2.Стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 – етапи и дейности за изграждане на система за управление на сигурността на информацията.
  11.3.Сигурност на АИС/мрежи с класифицирана информация – регулаторна рамка, основни принципи и изисквания.

  Тема 12. Корпоративни решения за информационна сигурност.
  12.1.Защитни стени – назначение, функционалности, класификация.
  12.2.Виртуални частни мрежи – концепция, протоколи, сценарии за изграждане.
  12.3.Мрежово-базирани системи за откриване и реакция на компютърни атаки.

  Тема 13. Специализирани географски информационни системи (ГИС).
  13.1.Структура и място на ГИС в системите за командване и управление. Основни модули. Цифров модел на местността. Векторни, растерни и матрични данни.
  13.2.Информационни модели за представяне на височината на земната повърхност. Математически основи на тримерния анализ с използване на височината на земната повърхност.
  13.3.Алгоритми на типови задачи за анализ, базирани на построяване на профил на земната повърхност. Алгоритми на типови задачи за анализ, базирани на определяне на наклона на земната повърхност. Алгоритми на типови задачи за мрежов анализ.

  Тема 14. Документална сигурност.
  14.1.Информационна сигурност и класифициране на информацията. Видове класифицирана информация (КИ) и нива на класификация. Категории информация, подлежаща на класификация като държавна тайна.
  14.2.Видове защита на КИ. Процедура по класифициране на информацията - основни принципи. Процедура по маркиране на КИ. Обозначения върху носителите на КИ.
  14.3.Маркиране и отчет на класифицирана информация в автоматизирани информационни системи или мрежи. Изисквания към магнитните носители. Изисквания към АИС и мрежи за обработка на КИ.

  Тема 15. Изграждане и управление на системи за сигурност.
  15.1. Управление на системите за сигурност.
  15.2. Среда на управление в сигурността.
  15.3. Необходимост от промяна на структурата за сигурност.

  Списък на препоръчителната литература:

  Тема 1. Националната сигурност като политическа и правна категория.
  1. Георгиев,  Хр., Политика на сигурност на Република България в началото на 21 век. С.,2011. Изд. на НБУ.
  2. В.Рачев, Г.Бахчеванов и др . Национална и международна сигурност. ВИ.,2006.
  3. Й Бакалов. Теоретичен  модел на политиката на сигурност и граждански контрол на Република България. С.,2011. Изд. на НБУ.
  4. Йончев, Д., Равнища на сигурност, С., НБУ, 2008.

  Тема 2. Сигурност на автоматизираните информационни системи (АИС).
  1. Павлов Г., Информационна сигурност в организацията, Унив. изд. "Стопанство", С., 2011.
  2. Павлов Г., Защита на информацията, Унив. изд. "Стопанство", С., 2010.
  3. Павлов Г., Информационни технологии в отбраната и сигурността, Унив. изд. "Стопанство", С., 2003.
  4. Павлов П., Актуални информационни технологии в отбраната и сигурността, Унив. изд. "Стопанство", С., 2001.
  5. Петров Р., Защита на информацията в компютрите и мрежите, Издателство "Корени", С.,2002.

  Тема 3. Иновации и инвестиции в сигурността.
  1. Георгиев В. Иновации и инвестиции. София, Авангард, 2010 г.  
  2. Георгиев И., Цв. Цветков. Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции. София, Университетско издателство „Стопанство”, 1997 г.
  3. Цветков. Цв. Иновации и инвестиции. София, Университетско издателство „Стопанство”, 2004 г.
  4. Георгиев И. Основи на инвестирането. София, 1996 г.
  5. Матеев М. Инвестиции в публичния сектор. София, ИПАЕИ, 2003 г.

  Тема 4. Методи и програмни среди за моделиране и симулации в отбраната и сигурността.
  1. Low, Averill. Simulation Modeling and Analysis. 2000.
  2. Dunnigan, J.F. Wargames Handbook, 2001.
  3. DoD Training with Simulations Handbook. 2003.
  4. Professional Wargames Page:www.strategyworld.com.

  Тема 5. Приложение на методите за експертна оценка в сигурността и отбраната.
  1. Йонов, К., Б. Ванев. Експертни оценки С.: Техника, 1997.
  2. Литвак, Б. Г. Экспертная информация. Методы получения и анализа. М.: Радио и связь, 1992.
  3. Элти, Дж. Экспертные системы. Концепции и примеры. М: Финансы и статистика,

  Тема 6. Управление на информационните системи (ИС) в отбраната.
  1. Laudon, K., J. Laudon, Management Information Systems, 2009.
  2. McNurlin, B., R. Sprague, Information Systems Management in Practice, Prentice-Hall International Edition, 2008.
  3. O’Brien, J., J. Maracas, Introduction to Information Systems, McGraw Hill/Irwin, 2005.
  4. Семерджиев, Цв. Стратегически информационни системи, Информация и сигурност, 2007.

  Тема 7. Криптографски основи на сигурността.
  1. Паргов, Др., Защита на информацията в компютърни системи и мрежи, „О письменехъ“, София, 2011 г.
  2. Norton P., Stockman M., "Peter Norton's Network Security Fundamentals", Indianopolis, SAMS, 1999
  3. Schneier Br., "Applied Cryptography", 1996, John Wiley&Son, Inc.
  4. "IT Baseline Protection Manual", Federal Agency for Security in Information Technology, BSI, 2000
  5. Menezes A., P. van Oorschot and S. Vanstone, Handbook of Applied Cryptography, "CRC Press Inc.", 1997.
  6. Farley M. and etc., LAN Times Guide to Security and Data Integrity, McGraw-Hill, Inc., 1996.
  7. Deborah Russell and G. Ganemi, Computer Security Basics, O'Reily & Associates, Inc. , 1991.
  8. Cohen F. & Associates, Attack and Defense Strategies, Managing Network Security, Strategic Security Intelligence, 1999.

  Тема 8. Криптографска сигурност на класифицираната информация.
  1. Закон за защита на класифицираната информация. Обн. ДВ, бр. 45 от 30.04.2002 г., посл. редакция 2012.
  2. Правилник за прилагане на закона за защита на класифицираната информация. ПМС 276 от 2.12.2002, Обн. ДВ, бр. 115 от 10.12.2002 г. , посл. Редакция 2009.
  3. Наредба за криптографска сигурност на класифицираната информация. ПМС 263 от 11.11.2003, Обн. ДВ, бр. 102 от 21.11.2003 г.
  4. Наредба за задължителните условия за сигурност на АИС или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация. ПМС 99 от 10.05.2003, Обн. ДВ, бр. 46 от 20.05.2003 г.
  5. Георгиев, В., Криптографска сигурност на класифицираната информация, София, Авангард, 2013 г.
  6. Павлов, Г., Защита на информацията, Унив. изд. "Стопанство", С., 2010.

  Тема 9. Разработка на проекти за С4І системи.
  1. AFCEA 503, "C4ISR Architecture Implementation, C4ISR Architecture Working Group 1998.
  2. C4ISR Architecture Framework Version 2.0, 2004.
  3. C4ISR Architectures I: Developing a Process for C4ISR Architecture Design, Alexander H. Levis and Lee W. Wagenhals System Architectures Laboratory, C3I Center, MSN 4D2, George Mason University, Fairfax, VA 22030.
  4. C4ISR Architectures II:Structured Analysis Approach for Architecture Design, Lee W. Wagenhals, Insub Shin, Daesik Kim, Alexander H. Levis, System Architectures Laboratory, C3I Center, MSN 4D2, George Mason University, Fairfax, VA 22030.
  5. DoDAF V2 - v.1, 2009.
  6. DoDAF V2 - v.2, 2009.
  7. DoDAF V2 - v.3, 2009.
  8. DoDAF_2-0_web, 2009.

  Тема 10. Информационни технологии за управление при риск.
  1. Павлов Г., Информационна сигурност в организацията, Унив. изд. "Стопанство", С., 2011.
  2. Павлов Г., Защита на информацията, Унив. изд. "Стопанство", С., 2010.
  3. Павлов Г., Информационни технологии в отбраната и сигурността, Унив. изд. "Стопанство", С., 2003.
  4. Павлов П., Актуални информационни технологии в отбраната и сигурността, Унив. изд. "Стопанство", С., 2001.
  5. Петров Р., Защита на информацията в компютрите и мрежите, Издателство "Корени", С.,2002.

  Тема 11. Сигурност и защита на информацията в компютърни системи.
  1. Петров Р., Защита на информацията в компютрите и мрежите. София, Изд. "Корени", 2002.
  2. Ангелов П., С. Малчев, Криптография в компютърните комуникации. Варна, 2000.
  3. Закон за защита на класифицираната информация. 2012 г.
  4. Правилник за прилагане на закона за защита на класифицираната информация. 2009 г..
  5. Наредба за криптографска сигурност на класифицираната информация. ПМС 263 от 11.11.2003, Обн. ДВ, бр. 102 от 21.11.2003 г.
  6. Наредба за задължителните условия за сигурност на АИС или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация. ПМС 99 от 10.05.2003, Обн. ДВ, бр. 46 от 20.05.2003 г.

  Тема 12. Корпоративни решения за информационна сигурност.
  1. Паргов, Др., Защита на информацията в компютърни системи и мрежи, „О письменехъ“, София, 2011 г.
  2. Norton P., Stockman M., "Peter Norton's Network Security Fundamentals", Indianopolis, SAMS, 1999
  3. Schneier Br., "Applied Cryptography", 1996, John Wiley&Son, Inc.
  4. "IT Baseline Protection Manual", Federal Agency for Security in Information Technology, BSI, 2000
  5. Farley M. and etc., LAN Times Guide to Security and Data Integrity, McGraw-Hill, Inc., 1996.
  6. Deborah Russell and G. Ganemi, Computer Security Basics, O'Reily & Associates, Inc. , 1991.

  Тема 13. Специализирани географски информационни системи (ГИС).
  1. Авен О., Гурин Н., Коган Я. Оценка качества и оптимизации вычислительных систем. М. Наука, 1982.
  2. Азълов П., Бази от данни. Релационен и обектен подход, "Техника", София, 1991, Арнаудов Д., Рачев Б., Автоматизирани информационни и управляващи системи, "Техника", София, 1991.
  3. Андреев А. И., Ангелов А. С., Автоматизирани картографски системи, ВВУАПО "П. Волов", Шумен , 1996 г.
  4. Безверхов М. Технология СОМ, http://clubpro.spb.ru/cominside/index.html, Accessed 20.12.2002 г.
  5. Беллов Ю. Обеспечение сложного експеримента. Обработка измерений при исследовании сложных систем. Том1, Киев, Наукова думка, 1982 г.
  6. Бончев Е. Учебник по числени методи, ВМЕИ, София, 1984 г.
  7. Боянов К., Кисимов В., Петков А., Терзиев А., Русков П. Разпределено управление на слабо свързани системи, ДИ "Техника", София, 1989 г.
  8. Вирт Н. Алгоритмы + структуры данных = програмы, Москва, "Мир", 1985

  Тема 14. Документална сигурност.
  1. Закон за защита на класифицираната информация, посл. редакция 2012 г.
  2. Правилник за прилагане на ЗЗКИ, посл. редакция 2010 г.
  3. Наредба за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация, 2009.
  4. Наредба за криптографската сигурност на класифицираната информация, Приета с ПМС № 263 от 11.11.2003 г., Обн. ДВ. бр.102 от 21 Ноември 2003 г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010 г.
  5. Наредба за общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност, В сила от 11.03.2003 г., Приета с ПМС № 51 от 04.03.2003 г.
  6. Обн. ДВ. бр.22 от 11 Март 2003г., попр. ДВ. бр.24 от 14 Март 2003г., изм. ДВ. бр.104 от 11 Декември 2007г.
  7. Наредба за системата от мерки, способи и средства за физическата сигурност на класифицираната информация и за условията и реда за тяхното използване, Приета с ПМС № 52 от 04.03.2003 г., Обн., ДВ, бр. 22 от 11.03.2003 г.

  Тема 15. Изграждане и управление на системи за сигурност.
  1. Байрактаров, М., Информационно-аналитичната дейност в системите за сигурност в публичния и частния сектор. 2009(с) НБУ.
  2. Йончев, Д. Теория на скритото присъствие, С., 2002.
  3. Стефанов, Г., Международна сигурност, С. 1997, Изд. "Сиела".
  4. Стойчев С. и др. Геополитика и сигурност. Изд. На Министерство на отбраната "Св. Георги Победоносец". С. 1996.
  5. Акофф, Р. Планирование будущего корпорации, М., 1985.


  Указания за формата на държавния изпит
           Държавният изпит за магистърската програма „Компютърни технологии в сигурността и отбраната“ е писмен и устен.
           Писменият държавен изпит се провежда върху посочения по-горе конспект.
           Устният държавен изпит е беседа с държавната изпитна комисия върху темите от  писмения изпит.

           Конспектът е разработен от комисия в състав: проф. Христо Георгиев, проф. Георги Бахчеванов и доц. Юлияна Каракънева (протокол № 101/19.06.2012 г. на департаментния съвет на департамент Национална и международна сигурност).
           Конспектът е приет от съвета на ДНМС (Протокол №110/22.01.2013 г.)

   

 • Конспект за държавен изпит за МП "Киберсигурност"
 • Основни теми

  Тема 1. Иновации и инвестиции в сигурността
  1.1.Иновации и иновационен процес. Дефиниране на основните понятия. Класификация на иновациите в сигурността. Модели на иновационен процес в сигурността.
  1.2.Основни концепции за мениджмънт на иновациите. Концепция за жизнения цикъл. Концепция за крива на опита. Портфейлни матрици за мениджмънт на иновациите.
  1.3.Инвестиции и инвестиционен процес. Дефиниране на основните понятия. Класификация на инвеститорите и видовете инвестиции. Инвестиционен модел в сигурността.
  Препоръчителна литература:
  1. Георгиев В.,Иновации и инвестиции в сигурността. София, Авангард, 2013 г.
  2. Георгиев И., Цв. Цветков. Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции. София, Университетско издателство „Стопанство”, 1997 г.
  3. Матеев М., Инвестиции в публичния сектор. София, ИПАЕИ, 2003 г.

  Тема 2. Управление на информационните системи (ИС) в отбраната.
  2.1.Планиране на информационните системи. Подходи при управление на развитието на ИС.
  2.2.Архитектури на информационните системи. Разпределени ИС.
  2.3.Управление на информационните ресурси. Управление на данните. Управление на знанието.
  Препоръчителна литература:
  1. Семерджиев, Цв. Стратегически информационни системи, Информация и сигурност, 2007.
  2. Laudon, K., J. Laudon, Management Information Systems, 2009.
  3. McNurlin, B., R. Sprague, Information Systems Management in Practice, Prentice-Hall International Edition, 2009.
  4. O’Brien, J., J. Maracas, Introduction to Information Systems, McGraw Hill/Irwin, 2005.

  Тема 3. Въведение в киберсигурността
  3.1.Формален модел за киберсигурност. Политики, атаки, защита.
  3.2.Теоретични характеристики – модел „Свойства на атаките”.
  3.3.Киберзащита на вградени и SCADA системи.
  Препоръчителна литература:
  1. Zubairi J., Athar Mahboob, Cyber Security Standards, Practices and Industrial,Applications: Systems and Methodologies, IGI Global, 2012, ISBN 978-1-60960-851-4
  2. Carr J., Inside Cyber Warfare, O’Reilly Media, Inc., 2012, ISBN: 978-1-449-31004-2

  Тема 4. Модели и симулации.
  4.1.Модели и моделиране. Основни понятия. Класификация на моделите. Жизнен цикъл на моделите.
  4.2.Методи за моделиране. Елементи от теорията на вероятностите. Имитационно моделиране. Теория на игрите.
  4.3.Симулации. Обучение чрез симулации. Компютърно-подпомагани учения.
  Препоръчителна литература:
  1. Low, Averil,. Simulation Modeling and Analysis. 2006.
  2. Dunnigan, J.F., Wargames Handbook, 2005.
  3. Professional Wargames Page:www.strategyworld.com.

  Тема 5. Мениджмънт на киберсигурността
  5.1.Роли и функции на мениджъра по киберсигурност. Подбор и наемане на персонал за отдела по киберсигурност. Мениджмънт на екипа за киберсигурност.
  5.2.Софтуер, операционни системи и фирмени приложения. Работа с потребители.
  5.3.Постигане на сигурност. Възстановяване след инцидент с киберсигурността.
  Препоръчителна литература:
  1. Георгиев В., Киберсигурност и мениджмънт. София, Авангард, 2014.
  2. Klimburg A., National Cyber Security: Framework Manual. 2012.

  Тема 6. Сигурност в Интернет пространството.
  6.1.Методи и средства за превенция.
  6.2.Методи и средства за защита.
  6.3.Методи и средства за възстановяване.
  Препоръчителна литература:
  1. Cameron H. Malin, Eoghan Casey, James M. Aquilina, Malware Forensics: Investigating and Analyzing Malicious Code, Syngress, 2008.
  2. Andrew Honig, Practical Malware Analysis, No Starch Press, 2012.
  3. Heng Yin, Dawn Song, Automatic Malware Analysis: An Emulator Based Approach, Springer, 2013.

  Тема 7. Управление на риска за киберсигурността
  7.1.Основи на управлението на риска за киберсигурността. Изграждане на екип и формиране на политика за управление на риска за киберсигурността.
  7.2.Идентифициране, анализ и оценяване на риска за киберсигурността. Апетит и толеранс към риска.
  7.3.Стратегии за противодействие срещу риска за киберсигурността. Наблюдение и контролиране на резултатите от управлението на риска.

  Препоръчителна литература:
  1. Георгиев В., Управление на риска за киберсигурността. София, Авангард, 2013 г.
  2. Paul Hopkin., Fundamentals of Risk Management. Understanding, evaluating and implementing effective risk management. London, Kogan Page, 2010

  Тема 8. Криптографски основи на сигурността.
  8.1.Криптографски алгоритми – формални дефиниции, класификация.
  8.2.Симетрични криптоалгоритми – същност, предимства, недостатъци, приложение.
  8.3.Несиметрична криптография – основни принципи и понятия, услуги на сигурността, приложения.
  Препоръчителна литература:
  1. Паргов, Др., Защита на информацията в компютърни системи и мрежи, „О письменехъ“, София, 2011.
  2. Целков, В., Н. Стоянов, Защитени криптографски приложения в компютърните системи и мрежи, Нова Звезда, 2009.
  3. Павлов, Г., Защита на информацията, Университетско издателство Стопанство, 2010.

  Тема 9. Политики за киберсигурност
  9.1.Политики за управление на достъпа. Концептуално моделиране на защитата в информационните системи.
  9.2.Система за управление на информационната сигурност. Международен стандарт ISO/IEC 27001.
  9.3.Контроли. Защита на сървъра. Управление на паролите. Политика за киберсигурност и социални медии.
  Препоръчителна литература:
  1. Каракънева, Ю., Киберсигурност. Основни аспекти, изд. Авангард Прима, С., 2013.
  2. Павлов, Г., Защита на информацията, Унив. изд. „Стопанство”, 2010.

  Тема 10. Проектиране на системи за отбраната.
  10.1.Архитектури, системи и подходи за архитектурно проектиране. Структурен подход: модел на дейностите, модел на данните и модел на правилата.
  10.2.Дейности и фази при разработване на завършена C4I архитектура. Детайлно разглеждане на 6-степенния процес за реализация на C4I архитектура.
  10.3.Архитектурният подход при изграждане на системите за отбраната (DoD Architecture Framework). Оперативен, системен и технически архитектурен модел.
  Препоръчителна литература:
  1. C4ISR Architecture Framework Version 2.0, 2004.
  2. DoDAF V2 - v.1, 2009.
  3. DoDAF V2 - v.2, 2009.
  4. DoDAF V2 - v.3, 2009.
  5. DoDAF_2-0_web, 2009.

  Тема 11. Противодействие на киберпрестъпността
  11.1.Типология на киберпрестъпленията. Инкриминиране на деяния в киберпространството.
  11.2.Стратегии за противодействие срещу киберпрестъпността. Правоприлагане и разследване на киберпрестъпления.
  11.3.Превенция на киберпрестъпността. Международно сътрудничество при противодействието срещу киберпрестъпността.
  Препоръчителна литература:
  1. Георгиев В., Противодействие срещу киберпрестъпността. София, Авангард, 2013 г.
  2. Понимание киберпреступности: Руководство развивающихся стран. Международны съюз електросвязи, 2009

  Тема 12. Човешкият фактор в киберсигурността
  12.1.Организационна култура за киберсигурност. Трансформиране на организационното поведение и отношение.
  12.2.Социално инженерство. Създаване на сценарий за тестване на уязвимостта от социално инженерство.
  12.3.Кибервойна. Кибервойници. Етика на киберконфликтите.
  Препоръчителна литература:
  1. Георгиев В., Човешкият фактор в киберсигурността. София, Авангард, 2014 г.
  2. Schreier F., On Cyberwarfare. DCAF Horizon 2015 Working Paper

  Тема 13. Изграждане и управление на системи за сигурност.
  13.1. Управление на системите за сигурност.
  13.2. Среда на управление в сигурността.
  13.3. Необходимост от промяна на структурата за сигурност.
  Препоръчителна литература:
  1. Байрактаров, М., Информационно-аналитичната дейност в системите за сигурност в публичния и частния сектор. 2009, НБУ.
  2. Йончев, Д. Теория на скритото присъствие, С., 2002.
  3. Стефанов, Г., Международна сигурност, С. 1997, Изд. "Сиела".

  Тема 14. Сигурност и защита на информацията в компютърни системи.
  14.1.Физическа и логическа сигурност.
  14.2.Мрежова сигурност и уравнение на сигурността.
  14.3.Подходи за контрол на достъпа.
  Препоръчителна литература:
  1. Базин, Швета, Основи на мрежовата сигурност, 2004.
  2. Паргов, Др., Защита на информацията в компютърни системи и мрежи, „О письменехъ“, София, 2011.
  3. Павлов, Г., Защита на информацията, Унив. изд. „Стопанство”, 2010.

  Тема 15. Тестване на защитени компютърни системи и мрежи.
  15.1.Методология на тестване на защитени компютърни системи и мрежи.
  15.2.Тестване на бази от данни. Методи и средства.
  15.3.Тестване на web сървъри и web технологии. Техники и средства.
  Препоръчителна литература:
  1. Faircloth J., Penetration Tester’s Open Source Toolkit, Elsevier Inc., 2011, ISBN: 978-1-59749-627-8.
  2. Engebretson P., The Basics of hacking and penetration testing, Syngress Elsevier Inc.,
  2011, IS BN: 978-1-59749-655-1.

  Тема 16. Планиране за способности за киберсигурност на базата на сценарии
  16.1.Принципи и рамка за сценарийно планиране. Технология за сценарийно планиране.
  16.2.Характеристики на планирането за способности. Технология за планиране за способности за киберсигурност на базата на сценарии.
  16.3.Анализ на алтернативи при планиране за способности за киберсигурност на базата на сценарии. Развитие на подхода за анализ на алтернативи при планиране за способности на базата на сценарии.
  Препоръчителна литература:
  1. Георгиев В., Планиране за способности на базата на сценарии. София, Авангард, 2014
  2. Lindgren M., Scenario Planning. The link between future and strategy. 2009

  Тема 17. Специализирани информационни системи.
  17.1.Структура и място на ГИС в системите за командване и управление. Основни модули. Цифров модел на местността. Векторни, растерни и матрични данни.
  17.2.Информационни модели за представяне на височината на земната повърхност. Математически основи на тримерния анализ с използване на височината на земната повърхност.
  17.3.Алгоритми на типови задачи за анализ, базирани на построяване на профил на земната повърхност. Алгоритми на типови задачи за анализ, базирани на определяне на наклона на земната повърхност. Алгоритми на типови задачи за мрежов анализ.
  Препоръчителна литература:
  1. Азълов П., Бази от данни. Релационен и обектен подход, "Техника", София, 1991.
  2. Арнаудов Д., Рачев Б., Автоматизирани информационни и управляващи системи, "Техника", София, 1991.

 • КОНСПЕКТ за държавен изпит за магистърска програма „Управление на националната и регионална сигурност - ДО“
 • Основни теми:
  Тема 1. Националната сигурност като политическа и правна категория.
  1.1.    Понятия и определения за национална сигурност.Елементи на сигурността. Категории и принципи. Национални интереси и сигурност.
  1.2.    Геополитика и национална сигурност. Сфери на националната сигурност.
  1.3.    Равнища на сигурност. Разграничения между вътрешна, външна и военна сигурност.Специфика на сигурността на aмалката държава.

  Тема 2. Вътрешната сигурност на държавата - понятие, еволюция, съвременно съдържание.
  2.1.     Обхват на понятието вътрешна сигурност. Зависимости между вътрешна и външна , между вътрешна и военна сигурност. Историческа еволюция на понятието за вътрешна сигурност - обхват на дейностите в различните исторически периоди.
  2.2.    Особености на съвременната криза на вътрешната сигурност на държавата. Проявления на кризата - невъзможност за справяне с процесите на етническа диференциация , загубата на контрол върху икономическите и културни процеси в държавата.
  2.3.    Глобализацията като основна причина за съвременната криза на националната държава. Същност на глобализацията и отражение върху вътрешните функции на държавата.

  Тема 3. Аспекти на сигурността.
  3.1.    Етнонационални аспекти на сигурността - понятие и съдържание, рискове и заплахи, средства за преодоляване. Икономическа сигурност - понятие и съдържание, рискове и заплахи, средства за преодоляване.
  3.2.    Екологическа сигурност - понятие и съдържание, рискове и заплахи, средства за преодоляване. Демографска сигурност - понятие и съдържание, рискове и заплахи, средства за преодоляване.
  3.3.     Военни аспекти на политиката на сигурност. Понятие и основни елементи на военната сигурност на държавата.

  Тема 4. Теория и  история на гражданско военните отношения.
  4.1 Развитие на идеите за гражданско-военните отношения през античността и средните векове.
  4.2  Характеристика на гражданско-военните отношения през модерната епоха.   
  4.3  Класически етап в развитието на теорията за гражданско-военните отношения.Развитие на теорията за гражданско-военните отношения в края на ХХ и началото на ХХІ век.

  Тема 5. Национална идея и държавност в българското историческо наследство.
  5.1 Понятие за културно наследство. Структура на културното наследство
  5.2 "Културно влияние" или "културно взаимодействие". Национална култура в контекст. Проблемът "свой - чужд"
  5.3 Визуалното културно наследство като основен маркер за национален идентитет. Национализъм и национален нихилизъм в изучаването и пропагандирането на културното наследство. Нормативна база за опазване на културното наследство

  Тема 6. Разузнавателен анализ.
  6.1 Предмет, съдържание и цели на разузнавателния анализ;
  6.2 Методология на информационно-аналитичната дейност;
  6.3 Анализ на явни източници.

  Тема 7. Човешка сигурност.
  7.1 . Защита правата на човека като теоретичен проблем на обществените науки.
  7.2 . Основи на правната регламентация на правата на човека. Национални и международни аспекти.
  7.3. Правата на човека, международните организации и геополитическите предизвикателства на XXІ в.

  Тема 8. Информационни технологии за управление при риск
  8.1 Информационна война (ИВ). Същност и теории за ИВ. Информационна мощ. Използване на информационната мощ при управление на сигурността. Аспекти и форми на ИВ.
  8.2 Роля на ИТ в операции различни от война (ОРВ). Същност на реинженеринга и роля на ИТ.
  8.3 Автоматизирани системи за управление (АСУ) в сигурността. Същност, принципи на изграждане, класификация и структури. Примери за използване на АСУ на системите оръжия (АСУСО), стационарни АСУ за войските (САСУВ) и полеви АСУ за войските (ПАСУВ). Географски информационни системи (ГИС), използвани при управление на рискови ситуации.

  Тема 9. Психология и сигурност
  9.1 Предмет на психологията на сигурността. Емпирична психология срещу философска психология. Авторефлексивна феноменология срещу обективни експликации. Принципът на изоморфност. Принципът за количественост. Принципът за вероятностност на оценяването.
  9.2 Индивидуална регулация на поведението. Ролята на темперамента и емоциите. Потребности, мотиви, ценности. Аз-регулация на индивидуалното поведение. Ролята на ситуацията и контрагента. Поведенчески стереотипи.
  9.3 Психология на малката група. Социално-психологическа динамика. Социален статус, социална роля, социални очаквания, социални норми. Сплотеност на групата. Екипна съвместимост. Психология на социалните множества. Масова психология. Типология на социалните множества.. Тълпа, паника, слухове. Структура на социалното множество. Управление на социалните множества.
  9.4  Психология на сигурността на персонала. Подбор на п персонала. Мотивация на персонала. Интегритет. Израстване в кариерата. Корпоративни девиации. Лидерство и управление на персонала.

  Тема 10. Изграждане и управление на системи за сигурност.
  10.1Управление на системите за сигурност;
  10.2 Среда на управление в сигурността;
  10.3Необходимост от промяна на структурата за сигурност.

  Специализация: Вътрешна сигурност.

  Тема 1. Основни понятия за сигурност, опасност, риск, корпоративна и национална сигурност.
  2.1. Исторически преглед на системите за корпоративна сигурност. 2.2. Анализ на компонентите сигурност/несигурност в условията на нашата страна.
  2.3. Основни принципи за изграждане системата за сигурност на корпорациите.
             
  Тема 2. Структура и характер на системата за корпоративна сигурност.          
  3.1.  Задачи на системата за корпоративна сигурност
  3.2. Структура и задачи на системата за вътрешна сигурност.
  3.3. Структура и задачи на системата за външна сигурност. Структура на системата за сигурност на информационната система на корпорацията.

  Тема 3. Основни понятия за разузнаване и корпоративно разузнаване.
  4.1. Видове разузнаване. Държавни и частни разузнавания.
  4.2.Система за контраразузнавателно обезпечаване лоялността към корпорацията.
  4.3. Възможности за взаимодействие между частните и държавните служби за сигурност в контекста на националната и корпоративната сигурност.

  Тема 4. Правен режим и управление на специалните разузнавателни средства.
  5.1.    Основни моменти в Закона за СРС: Способи, режим на разрешаване, срокове, контрол.
  5.2.    Секретно проникване – методология на извършване и управление на операцията;
  5.3.    Външно наблюдение – същност, методология, управление.

  Тема 5. Основи на контраразузнаването.
  6.1.    Място и роля на контраразузнаването в системата за национална сигурност. Контраразузнавателни практики в корпоративнната сигурност.
  6.2.    Контраразузнаването като дейност. Способи за събиране на оперативна разузнавателна информация. Оперативно неутрализиране на обекти на контраразузнаването.
  6.3.    Среда за сигурност. Оперативната обстановка като контраразузнавателна категория. Контраразузнавателен анализ и оценка. Оперативни дела в контраразузнаването. Секретни сътрудници в контраразузнаването и организация на работата с тях. Специални разузнавателни средства/СРС/ и използването им в контраразузнаването.
   
  Списък на препоръчителната литература
  Основни теми:

  Тема 1. Националната сигурност като политическа и правна категория.
  1.1.    Христо Георгиев. Политика на сигурност на Република България в началото на21 век: теоретични и приложни аспекти. С.,2011.
  1.2.    Г.Стефанов. Международната сигурност. С.,2005 г. Изд. "Сиела".
  1.3.    Национална и международна сигурност. С. ВИ. 2005.
  1.4.    Димитър Йончев. Равнища на сигурност. С. НБУ. 2008

  Тема 2. Вътрешната сигурност на държавата - понятие, еволюция, съвременно съдържание.
  2.1.    Христо Георгиев. Политика на сигурност на Република България в началото на21 век: теоретични и приложни аспекти. С.,2011.
  2.2.    Димитър Йончев. Равнища на сигурност. С. НБУ. 2008
  2.3.    Николай Слатински. Сигурността. Същност. Смисъл. Съдържание. С. ВИ. 2011.

   Тема 3. Аспекти на сигурността.
  3.1.    Христо Георгиев. Политика на сигурност на Република България в началото на21 век: теоретични и приложни аспекти. С.,2011.
  3.2.    Национална и международна сигурност. С. ВИ. 2005.
  3.3.    Тилчо Иванов. Мениджмънт на сигурността и отбраната. С.  УИ. 2008.
  3.4.    Димитър Йончев. Равнища на сигурност. С. НБУ. 2008

  Тема 4. Теория и  история на гражданско военните отношения.
  4.1 Сун Дзъ, Изкуството на войната. Древни китайски трактати, книгоиздателска къща “Труд”, С. 2001г. .
  4.2  Тукидид, История на Пелопонеската война, Наука и изкуство, С.,1979г..
  4.3 .М.Вебер, Социология на господството, У.И. Св.Кл.Охридски, С.,1992г. 1.5.
  4.4. С.Хънтингтън, Войникът и държавата. Теория и политика на гражданско-военните отношения, ИМО “Св.Георги Победоносец, С. 1998г.  .
  4.5 Карл фон Клаузевиц,Теория на голямата война , София-Р, 2001г. .
  4.6 Дж.К.Гълбрайт, Анатомия на властта, И.”Христо. Ботев”, С. 1993г.  .
  4.7 Й.Баев, Развитие на теорията за гражданско-военните отношения в САЩ, В.Ж. №1,2001г. .

  Тема 5. Национална идея и държавност в българското историческо наследство
  5.1 Бочков, Пламен. 1999: Етничните образи на мъжкото и женското: власт и компетентност. – Български фолклор, 25, 1999, № 4, 36-44.
  5.2 Хобсбом, Ерик 1996: Нации и национализъм. София, Обсидиан (библиотека НБУ).
  5.3 Гелнер, Ърнест 1999: Нации и национализъм. София, ЛиК.
  5.4 Беновска-Събкова, Милена. Към мултикултурно съжителство в България: 1989-2001 г.
  5.5 Беновска-Събкова, Милена. Колебливата идентичност. Наблюдения от село Драгиново, Велинградско. – В: Бояджиева, Ст., Д. Добрева, Св.Петкова (ред). Фолклор, традиции, култура. Сборник в чест на Стефана Стойкова. С., 2002, 221-230.

  Тема 6. Разузнавателен анализ
  6.1.  Байрактаров,М. Информационно-аналитичната дейност в системите за сигурност в публичния и частния сектор. 2009(с) НБУ.
  6.2.  Асенов Б. Теория на разузнаването и контраразузнаването. - ВСУ „Черноризец Храбър”, 2008 г.

  Тема 7. Човешка сигурност.
  7.1 Ван Дайк, П. Ван Хууф, Г. Европейската конвенция за правата на човека - теория и практика. С., 2000 г.
  7.2 Друмева, Е., Каменова, Цв. Права на човека. Учебно помагало. Пловдив, 2000 г.
  7.3 Ирена Илиева, Рамковата конвенция за защита на национални малцинства и нейният контролен механизъм. Правна мисъл, 2000, № 3.
  7.4 И.Илиева, Международноправни проблеми на борбата срещу международния тероризъм. Кронос, С.,2005
  7.5 Весела Табакова, Права на човека и медиите, С., ЛИК, 2006
  7.6 Веселин Цанков, Бежанско право, Варна, 2006
  7.7 В. Цанков. Аз, гражданинът на Република България и на Европейския съюз.С., 2005
  7.8 Дейвид Форсайт. Правата на човека в международните отношения. Слънце, С., 2000
  7.9 Константинов, Е. Протокол №11 на Европейската конвенция за правата на човека. Правна мисъл 1998, №
  7.10 Бояджива, Н., Интернационализирането на конфликта в Косово и трансатлантическата сигурност (1996-1999 г.) - Bulgarian Journal of American and Transatlantic Studies, 2006, vol. 1, No 1,

  Тема 8. Информационни технологии за управление при риск
  8.1 Павлов Г., Информационна сигурност в организацията, Унив. изд. "Стопанство", С., 2011.
  8.2 Павлов Г., Защита на информацията, Унив. изд. "Стопанство", С., 2010.
  8.3 Павлов Г., Информационни технологии в отбраната и сигурността, Унив. изд. "Стопанство", С., 2003.
  8.4 Павлов П., Актуални информационни технологии в отбраната и сигурността, Унив. изд. "Стопанство", С., 2001.
  8.5 Петров Р., Защита на информацията в компютрите и мрежите, Издателство "Корени", С.,2002.

  Тема 9. Психология и сигурност
  9.1 Гайдаров, К. (2007). Криминалната личност. С., Унив изд. и Софи-Р.
  9.2 Гайдаров, К. (2005). Психологически проекции на съвременния тероризъм. (лекция). НБУ
  9.3 Градев, Д. (1995). Социална психология на масовото поведение, С.
  9.4 Лешан, Л. (2008). Психология на войната: размисъл за нейната мистика и лудост. С., Анимар.
  9.5 Льо Бон, Г. (2002). Психология на тълпите. С., Витяз.
  9.6 Московичи, С. (2008). Социална психология. С., Д. Яков.

  Тема 10. Изграждане и управление на системи за сигурност.
  10.1 Байрактаров,М. Информационно-аналитичната дейност в системите за сигурност в публичния и частния сектор. 2009(с) НБУ.
  10.2 . Йончев, Д. Теория на скритото присъствие, С., 2002.
  10.3 Акофф, Р. Планирование будущего корпорации, М., 1985.

  Специализация: Вътрешна сигурност
  Тема 1.  Основни понятия за сигурност, опасност, риск, корпоративна и национална сигурност.
  1.1.Апостолов, С. Генезис на фирмената сигурност в Република България през преходния период. С., 2003.
  1. 2. Бойчев, П. Техническо разузнаване. С., 2003.
  1.3. Бояджиев, Т. Разузнаването. С., 2000.

  Тема 2. Структура и характер на системата за корпоративна сигурност.          
  2.1.Василев, Е. Мениджмънт на сигурността. С., 2002.; Григоров, В. Основи на фирмената сигурност. С., 2002.
  2.2.. Иванов, Х., Н. Арабаджийски. Частна охранителна дейност. Коментар, правна регламентация, образци-документи. С., 1997;  Василев, Е. Фирмена сигурност. С., 2000.
  2.3.. Гайдаров, Й. Фирмена сигурност. Велико Търново, 1998.

  Тема 3. Основни понятия за разузнаване и корпоративно разузнаване.
  3.1. Дворник, Ф. Произход на разузнавателните служби. С., 1997.
  3.2. Делибалтов, И. Промишлен шпионаж. Средства и методи за водене на неагентурно фирмено разузнаване. С., 2000. ; Бойчев, П. Техническо разузнаване. С., 2003.
  3.3. Бояджиев, Т. Разузнаването. С., 2000г.; Бояджиев, Т. Шпионажът като занаят. С., 2002. ; Иванов, Х., Н. Арабаджийски. Частна охранителна дейност. Коментар, правна регламентация, образци-документи. С., 1997г.

  Тема 4. Правен режим и управление на специалните разузнавателни средства.
  4.1 Радулов,Н,Специални разузнавателни средства, „АСИ принт”,С, 2010, 268 с.
  4.2 Асенов Б. Теория на разузнаването и контраразузнаването. - ВСУ „Черноризец Храбър”, 2008 г.

  Тема 5. Основи на контраразузнаването
  5.1 Конституция на Република България; Закон за ДАНС; Закон за МВР; Закон за отбраната и въоръжените сили;
  5.2 Асенов, Б., П. Кипров, Теория на контраразузнаването, изд. Труд, София, 2005
  5.3 Джонев, С., Социална психология, т.2,  София, 1996
  5.4 Долгова, А.И., Терроризм и организованная преступность// Организованый терроризм и организованная преступность, М., 2002
  5.5 Лок, Джонсън, Тайнните служби. Американското разузнаване в един враждебен свят, София, ЛИК, 2004
  5.6 Май, Клаус Рюдигер, Тайни съюзи, София, ИК БАРД, 2009
  5.7 Моджорян, Л.А., Терроризм и национально – освободительние движения, Государство и право, 1983, 3.
  5.8 Попов, Х., Тероризмът – психологически корени, последствия и интервенции, София, 2005
  5.9Прохожева, А.А., Общая теория национальной безопасности, Москва, РАГС, 2005

  Указания за формата на държавния изпит
           Държавният изпит  за магистърската програма „Управление на националната и регионална сигурност“ е писмен и устен.
           Писменият държавен изпит се провежда върху посочения по горе конспект.
           Устният държавен изпит е беседа с държавната изпитна комисия върху темите от  писмения изпит.
          Конспектът е разработен от комисия в състав: проф. Христо Георгиев, проф. Георги Бахчеванов, доц. Ненко Дойков и доц. Юлиана Каракънева (протокол № 101/19.06.2012 на съвета на ДНМС).
           Конспектът е приет от съвета на ДНМС  (протокол № 110/ 22.01.2013 г.).

 • Теми за дипломни работи

 • Проф. Димитър Йончев, д.н.

  • Развитие на възгледите за сигурността след края на Студената война
  •  Възгледите за сигурността на представителите на школата в Копенхаген
  • Проблеми на сигурността в глобалния свят
  • Динамика на сигурността на Балканите след падането на Берлинската стена
  • Геополитически аспекти на кризата в Украина
  • Състояние и перспективи на отношенията между САЩ и Русия след края на Студената война
  • Анализ на структурните промени в сферата на сигурността в Република България след 1990 г.

   

  Проф. Георги Бахчеванов, д.н.

  Бакалавърски тези:
  • От интелигентна отбрана към интелигентна сигурност.
  • Аспектите за интелигентна отбрана на НАТО.
  • Отбраната на страната в стратегическите документи на Република България.
  • Планиране на отбраната, организационно изграждане и развитие на въоръжените сили.
  • Гражданско общество и граждански контрол върху системата за национална сигурност.
  • Изследване на политическите аспекти на конфликтите: Афганистан, Ирак, Сирия, Украйна, Босна и Херцеговина и т.н.).

  Магистърски тези:
  • НАТО и новите регионални предизвикателства пред сигурността през 21 век.
  • Военните конфликти и насилието - съвременни тенденции.
  • Участието на въоръжените сили на Република България в подкрепа на международния мир и сигурност. (Изследване на политическите аспекти на операциите: Афганистан, Ирак , Босна и Херцеговина и т.н.).
  • Система за управление на кризи и конфликти в НАТО.
  • Система за управление на кризи и конфликти в Европейския съюз.
  • Парадигма на прозрачността в сферата на сигурността и отбраната: граници на задължителното и възможното.
  • Информационната сигурност като проблем на демократичния граждански контрол.

   

  Проф.д-р Николай  Радулов

  Бакалавърски тези:

  • Служителя под прикритие – основен инструмент за противодействие на престъпността;
  • Оперативния експеримент и секретното наблюдение – единен подход за получаване на пълна и обективна информация;
  • Дезинформацията в контраразузнаването – основен метод за противодействие на противниковото информационно проникване.

  Магистърски тези:

  • Сравнителен анализ на правната база за прилагане на СРС и създаване на модел за ефективно използване;
  • Анализът на информацията основа на управленския цикъл в сигурността;
  • Модерен анализ в сигурността – ефективна дейност;
  • Корелации в технологичното противодействие на тероризма.

  Доц. д-р Юлиана Каракънева

  • Архитектура на системата за сигурност;
  • Специализирани информационни системи със защитни стени;
  • Политики за сигурност в облачни архитектури;
  • Модел на сигурността в информационна система;
  • Политики за информационна сигурност в университет.

  Доц. д-р Тодор Коларов

  • Адекватност на стандартите на ЕС за пране на пари и противодействие на трансграничната организирана престъпност;
  • Предизвикателствата при приемане на Четвъртата директива на ЕС за пране на пари.
  • Директива 2014/42ЕС – оправданите очаквания или голямото чакане.

  Доц. д-р  Венелин Георгиев

  Бакалавърски тези:

  • Ефективност на информационно-аналитичната дейност във фирмата по отношение на нейната сигурност
  • Оценяване и управление на риска като инструмент за генериране на фирмена сигурност.

  Магистърски тези

  •  Изследване на ефективността на иновационни и инвестиционни решения в сигурността.
  • Планиране за способности на базата на сценарии в областта на киберсигурността.
  • Социалното инженерство като фактор за сигурност и несигурност в киберпространството.
  • Изследване на ефективността на човешкия фактор в различни модели за киберсигурност.

  Д-р Тихомир Стойчев

  • Противодействие на тероризма
  • Държавна политика за противодействие на тероризма;
  • Социална детерминация на тероризма;
  • Социално-филосовски анализ на тероризма;
  • Психологически аспекти на тероризма
  • Криминологични аспекти на насилствената терористична престъпност;
  • Противодействие на престъпността
  • Състояние и тенденции на престъпността;
  • Престъпността – социална закономерност;
  • Личността на престъпника като фактор
  • Системен модел за противодействие на престъпността;
  • Международни отношения и национална сигурност;
  • Регионални конфликти – модел и управление;
  •  Етническите и религиозни конфликти като фактор за сигурността.

  Проф. д-р Ненко Дойков

  Бакалавърски тези:

  • Правомощия на полицейските органи. Правен ред за регулиране на отделните мерки за полицейска принуда
  • 2. Същност и характерни особености на охранителната дейност. Организация и тактика на охранителната дейност
  •  Организация и тактика на дейността по възстановяване на обществения ред при масови безредици

  Магистърски тези:

  • Взаимодействие между основните структурни звена на МВР при подготовка и провеждане на операции за задържане на извършители на престъпления в населено и извън населено място
  • собености при подготовката и провеждането на операция за обезвреждане на барикадирали се лица в гъсто населен район
  • Определение на понятието тероризъм. Същност, възникване и развитие. Наказателно правни аспекти.
  • Съвременна система за противодействие на тероризма и институционално изграждане на отделните служби в МВР
  • Организация на охраната и отбраната на обекти застрашени от терористичен акт. Сили и средства.
  • Ред за работа по планиране на операция за задържане на международно издирвани лица и въоръжени извършители на престъпления

   

 • Заявление за дипломиране


 • Заявление за дипломиране 

 • Дипломиране на студенти – бакалаври и магистри
 • БП „Гражданска и корпоративна сигурност“

  БП"Обществен ред и местно самоуправление"

  БП"Регионална и общинска сигурност"
  МП „Национална и международна сигурност“
  МП „Организация на антитерористичната дейност в публичния и частния сектор“
  МП „Противодействие на престъпността и тероризма“
  МП „Компютърни технологии в сигурността и отбраната“
  МП „Киберсигурност“

   

  Държавен изпит за бакалаври и магистри  -          г. от 9:40 ч. в зала 404, корпус 2

   

  Защити на бакалавърски и магистърски тези-              г. от 9:40 ч. в зала 115, корпус 2


  Заявления за явяване на държавен изпит ще се приемат  до       г. в офис 202 и 203, корпус 2.
  Дипломни работи/1 хартиен носител и 2 електронни носителя/ ще се приемат до      г. в офис 202 и 203, корпус 2.

  Такса за защита на бакалавърска степен - 100 лв - в касата на университета, офис 201, 209, к. 1

  Такса за защита на магистърска степен - 135 лв -  в касата на университета, офис 201, 209, к. 1

 • ПОДГОТОВКА, СТРУКТУРИРАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИПЛОМНА ТЕЗА
 • Изисквания към разработването на бакалавърска теза съгласно стандарта на НБУ тук

 • Информационни ресурси и услуги в библиотеката на НБУ
 • Библиотечен каталог, обединено търсене в бази данни, цитиране на източници, специализирани услуги тук

 • КОНСПЕКТ за държавен изпит на БП „Обществен ред и местно самоуправление“
 •  

  1. Форма за провеждане на държавен изпит по бакалавърска програма „Обществен ред и местно самоуправление“
  Държавният изпит по бакалавърска програма „Обществен ред и местно самоуправление“ се организира и провежда в съответствие с изискванията, посочени в Наредбата за учебния процес в НБУ и Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен. Изпитът се състои от две части – писмен изпит и устен изпит и се провежда по настоящия конспект, разработен от комисия на департамент „Национална и международна сигурност“ и утвърден от Декана на Бакалавърски факултет на НБУ. В съдържанието на конспекта са включени теми, които са изучавани от студентите в хода на тяхното обучение и които дават възможност за проверка на придобитите знания и изградени компетенции. Темите в конспекта са разделени на теми от общата част на програмата и теми от специализациите на програмата. Писмената част на държавния изпит включва разработване на три въпроса (два от общата част и един от съответната специализация), които представляват обособени части от посочените в конспекта теми и които представител на студентите изтеглят в началото на изпита. Продължителността на писмената част на изпита е 3 (три) астрономически часа. Устната част на държавния изпит се провежда под формата на беседа с комисията върху темите от настоящия конспект. Крайната оценка от държавния изпит се определя на базата на оценките, получени на писмената и устната част.

  2. Теми за подготовка за държавен изпит по бакалавърска програма „Обществен ред и местно самоуправление“

  2.1. Обща част на програмата

  Тема 1. Концептуални основи на сигурността
  1. Сигурността като политическа и правна категория. Историческа еволюция на разбирането за сигурност. Съвременно съдържание , еволюция и определения на понятието национална сигурност.
  2. Съвременни възгледи и школи и за изследване на сигурността . Основни представители. Еволюция на идеите за сигурността след края на „студената война“. Концепцията за „широката сигурност“ на Б.Бузан. Други виждания и школи.
  3. Концептуални основи на политиката на сигурност. Място на доктрините, концепциите и стратегиите в политиката на сигурност на държавата. Основно съдържание на Стратегията на сигурност на Република България от 2010 г. Други стратегически документи в политиката на сигурност на Република България.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Христо Георгиев. Политика на сигурност на Република България в началото на21 век: теоретични и приложни аспекти. С., 2011
  2. Г.Стефанов. Международната сигурност. С., Изд. "Сиела", 2005
  3. Национална и международна сигурност. С., ВИ, 2005.
  4. Димитър Йончев. Равнища на сигурност. С., НБУ, 2008
  5. Димитър Йончев. В търсене на сигурността. С., 2014
  6. Й Бакалов. Теоретичен модел на политиката на сигурност и граждански контрол на Република България. С., Изд. на НБУ, 2011

  Тема 2. Регионални аспекти на етнонационалната сигурност
  1. Определение за конфликт. Модели на конфликта.
  2. Етнонационални проблеми и конфликти в черноморската зона. Модел на конфликта в Украйна.
  3. Традиции и тенденции в етническите и конфесионални конфликти на Балканите.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Гриневецкий, С.Р., С.С. Жилцов, И.С. Зонн. Черноморский узел, МО, Москва, 2007. с. 5- 13; В материалите, свързани с европейската инициатива за черноморския регион През април 2007 г. в този Черноморски район бяха включени Гърция, България, Румъния, Молдова, Украйна, Русия, Грузия, Армения, Азербайджан и Турция.
  2. Димитров, Д. Конфликтология. С., Изд. Стопанство, УНСС, 2004
  3. Дюлгерова, Н., М. Миланов. Черноморският регион в прехода към демокрация, сп. Геополитика, бр. 4, май, 2008
  4. Карастоянов, Ст. и колектив. Регионална и политическа география на Балканските страни, гл. 1. ч. І, С., УИ”Св. Климент Охридски”, 2011
  5. Кинг, Чарлз. История на Черно море, София, Изд. Захарий Стоянов, 2006
  6. Мнацаканян, М. Национализм и глобализм. Национальная жизнь в современном мире. М., изд. АНКИЛ, 2009
  7. Стойчев, Т. Етнонационални проблеми и националната сигурност в черноморската зона (доклад).

  Тема 3. Гражданско общество и граждански контрол
  1. Гражданско общество. Държава. Сигурност.
  2. Демократичен контрол над системата за национална сигурност
  3. Принципът за разделението на властите в демократичната държава и
  отражението му върху ефективността на управлението и контрола над системата за
  сигурност.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Йордан Бакалов. Теоретичен модел на политиката за сигурност и граждански контрол в Република България Монография. С., Нов български университет. С., 2011
  2. Йончев, Д. Слатински, Н. Бяла книга по въпросите на гражданския контрол във въоръжените сили, С., 1998
  3. Йончев, Д., Слатински, Н. Демократичното общество и граждански контрол върху системата за национална сигурност (сравнителен анализ и културни особености)., С.,1997
  4. Кийн, Джон. Гражданско общество. С., ЛИК, 2002
  5. Неновски, Нено. Гражданско общество – Държава - Право. С. ЛИК 1996
  6. Рачев, В., О.Аврамов, И. Кръстев. Националната сигурност и демократизирането на гражданско-военните отношения в България. Кн.1, С., 1996
  7. Силигман, Адам. Идеята за гражданско общество. С., Критика и хуманизъм 1995
  8. Хънтингтън, С. Войникът и държавата, С., 1997

  Тема 4. Дискриминация и защита от дискриминация
  1. Дискриминацията като социално явление - причини и механизми за проявяването й.
  2. Правна уредба на защитата от дискриминация в Република България. Правомощия и дейност на Комисията за защита от дискриминация.
  3. Политиката на ЕС и правните рамки за антидискриминацията. Защита на малцинствата и етническа дискриминация. Анализ на Европейската рамкова конвенция за защита на националните малцинства.
  Списък на препоръчителната литература:
  1.Иван Игов.Дискриминацията като социално явление - причини и механизми за проявяването. Психологически измерения на дискриминацията.
  2. Петър Василев. Видовете дискриминация и защитата срещу тях според практиката на съда на ЕС и Европейският съд по правата на човека
  3. Конституция на Р България
  4. Наказателен кодекс
  5. Наказателно-процесуален кодекс
  6. Закон на МВР
  7. Закон за защита от дискриминация (загл. изм. - ДВ, бр. 68 от 2006 г.)
  8. Годишен доклад на Агенцията за основните права за 2011 година
  9. Сборник практика на комисията за защита от дискриминация
  10. Наръчник по европейско право в областта на дискриминацията -2010
  11. http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_en.htm
  12. http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_en.htm
  13. http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/index_en.htm
  14. http://fra.europa.eu/fraWebsite/home/home_en.htm#
  15. http://www.non-discrimination.net/
  16. http://www.equalitytribunal.ie/Database-of-Decisions/

  Тема 5. Криза на ценностите и асиметрични заплахи
  1. Асиметричният характер на съвременните конфликти.
  2. Асиметричните заплахи - регионалните конфликти, киберпрестъпността и трансграничната организирана престъпност.
  3. Политически и правни аспекти на борбата с асиметричните заплахи. Управление на дейностите и действията по борба с асиметричните заплахи.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Христов П. Проблеми на регионалната сигурност в условията на асиметричните опасности и заплахи. С., 2008
  2. Цветков Г. Концепция на НАТО за асиметрични военни действия. сп. С., Военен журнал, бр. 3, 2008
  3. Дойков Н. Основни препоръки и правила за поведение при терористични заплахи. С. 2010
  4. Дойков Н. Противодействие на тероризма. С., 2011
  5. Дойков Н. Управление на високорискови операции за неутрализиране на терористични заплахи и инциденти с опасни материали. С., 2014
  6. http://www.interdisciplines.org/terrorism/papaers/

  Тема 6. Информационни и аналитични способности за сигурност
  1. Съдържание и методика на информационно-аналитичната дейност
  2. Методи, процедури и практики на аналитичната дейност
  3. Работа с източници на информация. Сигурност на информацията
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Георгиев В. Информационно-аналитична дейност в сисемата за сигурност. С., Авангард, 2015
  2. Дячки С. Информационна и аналитична дейност на специалните служби за сигурност. С., Албатрос, 2001
  3. Радулов Н. Разузнавателен анализ. С., Аси Принт, 2013
  4. Байрактаров М. Информационно-аналатична дейност в системите за сигурност в публичния и частния сектор

  Тема 7. Информационна сигурност
  1. Понятие за информационна сигурност. Видове сигурност.
  2. Информационни ресурси. Заплахи за сигурността.
  3. Противодействие на заплахите. Контрол на достъпа.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Лекционни материали МУДЪЛ
  2. Павлов, Г., К. Пудин, Информационна сигурност в организацията. София, Университетско издателство „Стопанство“, 2011
  3. Павлов, Г., Защита на информацията. София, Университетско издателство „Стопанство“, 2010
  4. Павлов Г. Информационни технологии в отбраната и сигурността. С., Унив. изд. "Стопанство", 2003

  Тема 8. Държавна служба в системите за сигурност
  1. Същност на администрацията в сферата на Националната сигурност. Система и структура на администрацията на Националната сигурност в Република България.
  2. Държавна служба в Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“ и Националната служба за охрана.
  3. Формиране на държавните служителит в администрацията на националната сигурност. Професионална кариера на държавните служителите от администрацията на структурите от сферата на националната сигурност. Осигуряване на държавните служители в сигурността и отбраната.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Арабаджийски, Н. Администрация на сигурността и отбраната. Военно издателство, С. 2007г.
  2. Асенов Б. Теория на разузнаването и контраразузнаването. - ВСУ „Черноризец Храбър”, 2008 г.
  3. Радулов,Н,Специални разузнавателни средства, „АСИ принт”,С, 2010, 268 с.
  4. Радулов,Н, Национална (не)сигурност, „АСИ Принт“, С,2012, 444 с.

  Тема 9. Иновации и инвестиции в регионалната сигурност
  1. Иновации и иновационен процес. Основни концепции за мениджмънт на иновации
  2. Инвестиции и инвестиционен процес. Основни концепции за мениджмънт на инвестициите.
  3. Планиране, избор и финансиране на инвестиционен процес.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Георгиев В. Иновации и инвестиции в сигурността. С., Авангард, 2013
  2. Георгиев И., Ц. Цветков. Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции. С., Университетско издателство, 1997
  3. Матеев М. Инвестиции в публичния сектор. София, 2003

  Тема 10. Превенция на престъпността:
  1. Същност, принципи и правни основи на превантивната дейност. Форми за осъществяване на превантивна дейност. Видове превенция на престъпността. Програми за превенция в европейските страни.
  2. Предотвратяване и пресичане на престъпления.
  3. Превенция на престъпните посегателства спрямо МПС. Предотвратяване и пресичане на престъпни посегателства спрямо МПС.
  Списък на препоръчителната литература
  1. Наказателен кодекс
  2. Наказателно-процесуален кодекс
  3. Закон за МВР
  4. Правилник за приложение на ЗМВР
  5. Стратегия за превенция на престъпността (2012 – 2020)
  6. Публичен отчет за дейността на Министерството на Вътрешните Работи
  за 2015 и 2016 г.
  7. Анализ на състоянието и резултатите от дейността на ОДМВР за 2015 и 2016 г.
  8. www. Csd.bg/fileadmin/user-upload/PRV/ Prevention. pdf, Превенция на
  конвенционалната престъпност, 2015

  2.2. Специализация „Регионална сигурност и противодействие на престъпността“

  Тема 1. Правен режим за защита на класифицираната информация
  1. Същност и социална роля на информацията: информационен процес; качества на информацията.
  2. Органи за защита на класифицираната информация: условия и ред за получаване на достъп до класифицирана информация.
  3. Информация и национална сигурност: тенденции в стратегическата среда; информационна мощ.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Закон за защита на класифицираната информация
  2. Правилник за прилагане на закона за ЗКИ
  3. Концепция и политика за информационна сигурност

  Тема 2. Методи за подпомагане вземането на решение
  1. Вземане на решение – основни понятия. Задачата за вземане на решение.
  2. Процес на вземане на решение.
  3. Анализ на решенията.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Лекционни материали МУДЪЛ
  2. Менгов, Г., Вземане на решения при риск и неопределеност, Жанет – 45, 2010
  3. Тенекеджиев, К., Н. Николова, Вземане на решения – субективност, реалност и размита рационалност, Сиела, 2007
  4. Бузов, В., Вземане на решения при кризи на сигурността. Модели и стратегии, Абагар, 2009

  Тема 3. Противодействие на общата престъпност
  1. Задачи, структура и организация на органите на полицията за противодействие на общата престъпност.
  2. Превенция на общата престъпност
  3. Характеристика на престъпленията свързани с наркотични вещества. Предотвратяване и пресичане на престъпления свързани с наркотични вещества.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Наказателен кодекс
  2. Наказателно-процесуален кодекс
  3. Закон за МВР
  4. Правилник за приложение на ЗМВР
  5. Стратегия за превенция на престъпността (2012 – 2020)
  6. Закон за контрол върху наркотични вещества и прекурсорите.
  7.Световен доклад за наркотиците на ООН за 2012 г. http:// www . unodc.org/pdf/WDR_2012/wdr2012_ex_summary_rus.pdf
  8. Доклад на Националния фокусен център за наркотици и наркомании „Факти и тенденции по проблемите на наркотиците и наркоманиите в България’2012 г.”
  9. www. Csd.bg/fileadmin/user-upload/PRV/ Prevention. pdf, Превенция на конвенционалната престъпност, 2015
  10. Национална стратегия за борба с наркотиците 2014 – 2018

  Тема 4. Детска престъпност и деца в риск
  1. Дейност на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
  2. Организация и взаимодействие между държавните институции, общинските администрации и неправителствените фондации, и сдружения на гражданите в борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
  3. Динамика и структура на престъпността с извършител дете. Динамика и структура на престъпленията с пострадало дете. Основни фактори за превръщане на децата в жертви.
  Списък на препоръчителната литература
  1. Закон за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
  2. Закон за закрила на детето
  3. Закон за борба с трафика на хора
  4. Закон за МВР
  5. Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето
  6 . Конвенция за правата на детето /в сила за Р България от 03.07.1991 г.
  7. Насоки на ООН за превенция на противообществените прояви на ненавършилите пълнолетие лица /Насоки от Рияд приети с Резолюция 45/112 на ОС на ООН от 14.12.1990 г., 68-о пленарно заседание/ С., Правосъдие по отношение на малолетните и непълнолетните, 2002
  8.Белова Н. Детска престъпност и полицейска превенция. София, 2009
  9. Вълкова Т. Интерпол и борбата срещу престъпленията отнасящи се до непълнолетни лица. В Сб.: Закрилата на детето и новият век. ГорексПрес. С., 2001
  10. Загорова Л. Неправителствените организации и полицията – граници и гаранции за сътрудничество,. Авт. Колектив. Закрилата на детето и новият век. ГорексПрес, С., 2001
  11.Матеева Ю. Правен режим на непълнолетни правонарушители. София, 2008
  12. Минев Т. Противообщественото поведение на юношите в съвременния обновяващ се свят. Авт. Колектив. Закрилата на детето и новият век. Горекс Прес. С., 2001

  Тема 5. Контраразузнаване:
  1. Организация, функции и задачи на българското контраразузнаване;
  2. Оперативна обстановка. Анализ и оценка на оперативната обстановка.
  3. Подбор и привличане на секретни сътрудници. Организация на работата със секретните сътрудници.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Асенов, Б., П. Кипров, Теория на контраразузнаването, изд. Труд, София, 2005
  2. Андреева Л., Социално познание и междуличностно взаимодействие, С., 1998
  3. Джонев, С., Социална психология, т.2, София, 1996
  4. Лазаров, В., Разузнаване с хора, София, 2009
  5. Ловец на шпиони, Питър Райт, КИК „Труд”, София, 1987
  6. Разведка и контрразведка, Макс Ронге, С Пб., Ид- во С Пб. У- та, 2004
  7. Специални разузнавателни средства- СРС, Бойко Рашков, УИ Св. Климент Охридски, София, 2010
  8. Специални разузнавателни средства, Николай Радулов, ИК Аси- Принт, София, 2010
  9. Спецоперации Лубянка и Кремль 1930- 1950 годы, Судоплатов, Павел, Изд. ОЛМА- Пресс, Москва, 1997

  2.3. Специализация „Управление на риска при регионални кризи и конфликти“

  Тема 1. Управление, оценка, анализ и прогнози на риска
  1. Същност, природа и теории за риска за сигурността
  2. Същност, природа и теории за управление на риска
  3. Стандарти, методи и средства за управление на риска за сигурноста
  Списък на препоръчителната литература
  1. Георгиев В. Оценяване и управление на риска за сигурността. С., Авангард, 2015
  2. Брусева М. Управление на риска. В., Издателство на ВСУ, 2010
  3. Георгиев Ю. Управление на риска в сигурността. С., Изток-запад, 2012
  4. Драганов Д. Управление на риска. С., Тракия, 2003

  Тема 2. Контраразузнавателно противодействие на корупцията
  1. Цели и задачи на контраразузнаването. Контраразузнавателно осигуряване на правата и свободите на гражданите.
  2. Длъжностни престъпления. Определение и организиране на противодействието срещу тях.
  3. Организация на системата за сигурност в Р. България. Проблеми на взаимодействието и обществения контрол.
  Списък на препоръчителната литература
  1. Айдаров Йордан. Криминология (основни проблеми). Сиела, 2002
  2. Асенов, Бончо. Български ловци на шпиони. С, 2001
  3. Асенов, Бончо. Речник на разузнаването и контраразузнаването, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2005
  4. Асенов, Б. Теория на разузнаването, Албатрос, 2005
  5. Асенов, Б. П. Кипров. Контраразузнаването. С, 2000 и 2006
  6. Бжежински, Збигнев. Голямата шахматна дъска. С, 1997
  7. Бойчев, П. Техническо разузнаване. С, 2003
  8. Бояджиев, Т. Шпионажът като занаят. С, 2002
  9. Георгиев, Юл. Българските спецслужби. С, 2000

  Тема 3. Политически и социални фактори на сигурността
  1. Култура и културни системи. Интерпретации на културата. Социални системи.
  Връзката на културната и социалната система.
  2. Власт и политика. Политическото, политиката и политиките. Политически системи.
  3. Сигурността, като състояние на обществото. Система за сигурност в държавата и в обществото. Секюризация и десекюризация в съвременните общества
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Аристотел, Атинската държавна уредба, С., 1964
  2. Бауман, З., Общността, търсене на безопасност в несигурния свят., ИК Лик, С., 2004
  3. Бицилли П., Нация и култура, ИК “Изток-Запад”, С., 2004.
  4. Богданов, Б., Отделно и заедно, С., 2005
  5. Гълбрайт, Дж. К., Анатомия на властта, ИК Христо Ботев, С., 1993
  6. Димитров, Д., отг. ред., Синергетичната парадигма на националната сигурност, УИ Стопанство, С., 2002
  7. Енциклопедичен речник по история. Светът и България 1900-2003, Арт-еквус, Постскриптум, С., 2003
  8. Идеи в културологията, т.І и ІІ, С., Университетско издателство “Климент Охридски”, 1991,1993
  9. Йончев, Д., Теория на скритото присъствие, С., Фондация “Демокрация и сигурност”, 2002
  10. Йончев, Д., Разузнаване, С., 2005
  11. Йончев Д., Равнища на сигурност, С., 2008
  12. Йончев Д., В търсене на сигурността, С., 2014
  13. Киссинджер, Г., Нужна ли Америке внешняя политика?, Ладомир, Москщва, 2002
  14. Кисинджър, Х., Политиката, “Прозорец”, С., 2002
  15. Лиотар, Ж.-Ф., Постмодерни поуки, Критика и хуманизъм, С., 2002
  16. Липовецки, Ж. Време срещу време или хипермодерното общество. С., 2005
  17. Макиавели, Н., Князът, Съчинения, С., 1985
  18. Милина, В., Политически системи на сигурност, С., 2008
  19. Радев, Д., Разделението на властите в модерната държава. С., Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 1994
  20. Платон, Държавата, С., Наука и изкуство, 1981
  21. Русо, Ж. Ж., Общественият договор, С., Наука и изкуство, 1987
  22. Сартори, Д., Теория на демокрацията, т.1и 2, Център за изследване на демокрацията, С., 1992
  23. Селигман, А., Идеята за гражданското общество, “Критика и хуманизъм”, С., 1995
  24. Стефанов, Г., Теория на международната сигурност., Сиела, 2005
  25. Стегър, М., Глобализация, Захарий Стоянов, С., 2005
  26. Хобс, Т, Левиатан, С., Наука и изкуство, 1970
  27. Христова, С., Общностите в ракурса на социологията и антропологията. Благоевград, 2001

  Тема 4. Защита на критичната инфраструктура
  1. Същност, съдържание и развитие на концепцията за защита на критичната инфраструктура
  2. Идентифициране, характеризиране и оценяване на заплахи и уязвимости на критична инфраструктура
  3. Европейска критична инфраструктура. Политика на ЕС за защита на критичната инфраструктура
  Списък на препоръчителната литература
  1. Георгиев В. Защита на критичната инфраструктура. С., Авангалд, 2015
  2. Защита на критичната инфраструктура: икономически и организационни аспекти. С., Университетско издателство, 2010
  3. Green Paper on a European Program for Critical Structure Protection, 2005
  4. Dunn M. Critical Information Infrastructure Protection. Zurich, 2004

  Тема 5. Стратегическо предвиждане, ранно оповестяване и управление на риска
  1. Същност, съдържание, предназначение и практики за стратегическото предвиждане
  2. Същност, съдържание и роля на ранното оповестяване
  3. Идентифициране, анализ, оценяване и противодействие срещу риска
  Списък на препоръчителната литература
  1. Георгиев В. Стратегическо предвиждане, ранно предупреждение и управление на риска. С., Авангард, 2015
  2. Георгиев В. Оценяване и управление на риска за сигурността. С., Авангард, 2015
  3. Георгиев В. Планиране за способности а базата на сценарии. С., Авангард, 2014
  4. Frederick S. Principles of Forecasting: A Handbook for Researchers and Practitioners. 2005


  Конспектът е разработен от комисия в състав: проф. Венелин Георгиев, проф. Георги Бахчеванов и проф. Ненко Дойков .
  Конспектът е приет от съвета на ДНМС (протокол № 162/07.07.2016 г.)

   

 • КОНСПЕКТ за държавен изпит на БП „Регионална и общинска сигурност“
 •  

  1. Форма за провеждане на държавен изпит по бакалавърска програма „Регионална и общинска сигурност“
  Държавният изпит по бакалавърска програма „Регионална и общинска сигурност“ се организира и провежда в съотвествие с изискванията, посочени в Наредбата за учебния процес в НБУ и Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен. Изпитът се състои от две части – писмен изпит и устен изпит и се провежда по настоящия конспект, разработен от комисия на департамент „Национална и межуднародна сигурност“ и утвърден от Декана на Бакалавърски факултет на НБУ. В съдържанието на конспекта са включени теми, които са изучавани от студентите в хода на тяхното обучение и които дават възможност за проверка на придобтите знания и изградени компетенции. Темите в конспекта са разделени на теми от общата част на програмата и теми от специализациите на програмата. Писмената част на държавния изпит включва разработване на три въпроса (два от общата част и един от съответната специализация), които представляват обособени части от посочените в конспекта теми и които представител на студентите изтеглят в началото на изпита. Продължителността на писмената част на изпита е 3 (три) астрономически часа. Устната част на държавния изпит се провежда под формата на беседа с комисията върху темите от настоящия конспект. Крайната оценка от държавния изпит се определя на базата на оценките, получени на писмената и устната част.

  2. Теми за подготовка за държавен изпит по бакалавърска програма „Обществен ред и местно самоуправление“

  2.1. Обща част на програмата

  Тема 1. Институционални и правни аспекти на сигурността
  1 Институциализацията на системите за сигурност като етап в тяхното развитие. Основни нормативни актове в областта на сигурността на Република България – класификация и основно съдържание.
  2. Исторически етапи във формирането на съвременната национална система на сигурност. Конституционни, правни и институционни основи на функционирането на системата на сигурност на Република България. Правомощия на Народното събрание, Министерския съвет и Президента на републиката в областта на сигурността.
  3. Нормативната уредба на правоохранителните органи и службите за сигурност в Република България.
  Списък на препоръчителната литература
  1. Христо Георгиев. Политика на сигурност на Република България в началото на21 век: теоретични и приложни аспекти. С., 2011
  2. Т. Иванов. Мениджмънт на сигурността и отбраната. Университетско издателство”Стопанство”С., 2008
  3. Г.Стефанов. Теория на международната сигурност. С., Изд. “Сиела”, 2008
  4. Н. Слатински. Сигурността - същност, смисъл, съдържание. С., 2011

  Тема 2. Регионални аспекти на етнонационалната сигурност
  1. Определение за конфликт. Модели на конфликта.
  2. Етнонационални проблеми и конфликти в черноморската зона. Модел на конфликта в Украйна.
  3. Традиции и тенденции в етническите и конфесионални конфликти на Балканите.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Гриневецкий, С.Р., С.С. Жилцов, И.С. Зонн. Черноморский узел. МО, Москва, 2007. с. 5- 13; В материалите, свързани с европейската инициатива за черноморския регион През април 2007 г. в този Черноморски район бяха включени Гърция, България, Румъния, Молдова, Украйна, Русия, Грузия, Армения, Азербайджан и Турция.
  2. Димитров, Д., Конфликтология, Изд. Стопанство, УНСС, С., 2004
  3. Дюлгерова, Н., М. Миланов, Черноморският регион в прехода към демокрация, сп. Геополитика, бр. 4, май, 2008
  4. Карастоянов, Ст. и колектив, Регионална и политическа география на Балканските страни, гл. 1. ч. І, С., УИ”Св. Климент Охридски”, 2011
  5. Кинг, Чарлз, История на Черно море, София, Изд. Захарий Стоянов, 2006
  6. Мнацаканян, М.О., Национализм и глобализм. Национальная жизнь в современном мире, изд. АНКИЛ, М., 2009
  7. Стойчев, Т., Етнонационални проблеми и националната сигурност в черноморската зона (доклад).

  Тема 3. Гражданско общество и граждански контрол
  1. Гражданско общество. Държава. Сигурност.
  2. Демократичен контрол над системата за национална сигурност
  3. Принципът за разделението на властите в демократичната държава и
  отражението му върху ефективността на управлението и контрола над системата за
  сигурност.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Йордан Бакалов. Теоретичен модел на политиката за сигурност и граждански контрол в Република България Монография. С., Нов български университет. С., 2011
  2. Йончев, Д. Слатински, Н. Бяла книга по въпросите на гражданския контрол във въоръжените сили, С., 1998
  3. Йончев, Д., Слатински, Н. Демократичното общество и граждански контрол върху системата за национална сигурност (сравнителен анализ и културни особености).С.,1997
  4. Кийн, Джон. Гражданско общество. С., ЛИК, 2002
  5. Неновски, Нено. Гражданско общество – Държава - Право. С. ЛИК 1996
  6. Рачев, В., О.Аврамов, И. Кръстев. Националната сигурност и демократизирането на гражданско-военните отношения в България. Кн.1, С., 1996
  7. Силигман, Адам. Идеята за гражданско общество. С., Критика и хуманизъм 1995
  8. Хънтингтън, С. Войникът и държавата, С., 1997

  Тема 4. Криза на ценностите и асиметрични заплахи
  1. Асиметричният характер на съвременните конфликти.
  2. Асиметричните заплахи - регионалните конфликти, киберпрестъпността и трансграничната организирана престъпност.
  3. Политически и правни аспекти на борбата с асиметричните заплахи. Управление на дейностите и действията по борба с асиметричните заплахи.
  Списък на препоръчителната литература
  1. Христов, П. Проблеми на регионалната сигурност в условията на асиметричните опасности и заплахи. С., 2008
  2. Цветков, Г. Концепция на НАТО за асиметрични военни действия. сп. С., Военен журнал, бр. 3, 2008
  3. Дойков, Н. Основни препоръки и правила за поведение при терористични заплахи. С. 2010
  4. Дойков, Н. Противодействие на тероризма. С. 2011
  5. Дойков, Н. Управление на високорискови операции за неутрализиране на терористични заплахи и инциденти с опасни материали. С. 2014
  6. http://www.interdisciplines.org/terrorism/papaers/

  Тема 5. Информационни и аналитични способности за сигурност
  1. Съдържание и методика на информационно-аналитичната дейност
  2. Методи, процедури и практики на аналитичната дейност
  3. Работа с източници на информация. Сигурност на информацията
  Списък на препоръчителната литература
  1. Георгиев В. Информационно-аналитична дейност в сисемата за сигурност. С., Авангард, 2015
  2. Дячки С. Информационна и аналитична дейност на специалните служби за сигурност. С., Албатрос, 2001
  3. Радулов Н. Разузнавателен анализ. С., Аси Принт, 2013
  4. Байрактаров М. Информационно-аналатична дейност в системите за сигурност в публичния и частния сектор

  Тема 6. Вътрешен ред и сигурност
  1. Вътрешна сигурност на държавата-понятия,еволюция,съвременно съдържание.
  2. Съвременни проблеми при осъществяване на политиката по поддържане на вътрешен ред и сигурност.
  3. Публично-частното партньорство в дейностите по поддържане на вътрешния ред и сигурност.
  4. Нормативна основа на вътрешния ред и сигурност,компетенции на държавните органи.
  Списък на препоръчителната литература
  1. Хр. Георгиев, Политика на сигурност на Република България в началото на 21 век: теоретични и приложни аспекти. С, Изд. Нов Български Университет, 2011
  2. Йордан Бакалов. Теоретичен модел на политиката за сигурност и граждански контрол в Република България Монография. С., Нов български университет, 2011
  3. Арабаджийски Н., Иванов Хр., Частна охранителна дейност. С, 1997
  4. Н. Дойков, Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2007
  5. Н. Дойков, Основи на тактическите действия в населени места. С. 2011
  6. Илиев И., Управление на палицейските специални служби. С., 2002
  7. Трифонов,Т., Кръстев,Г., Ралчев,Г, Търкаланов, Ю. “Основни функции, място, роля, цели и задачи на Национална служба Сигурност в съвременното общество”. С, 1997
  8. Закон за функциониране и управление на системата за сигурност на Р. България
  9. Закон за МВР
  10. Правилник за приложение на закона за МВР

  Тема7. Дискриминация и защита от дискриминация
  1. Дискриминацията като социално явление - причини и механизми за проявяването й.
  2. Правна уредба на защитата от дискриминация в Република България. Правомощия и дейност на Комисията за защита от дискриминация.
  3. Политиката на ЕС и правните рамки за антидискриминацията. Защита на малцинствата и етническа дискриминация. Анализ на Европейската рамкова конвенция за защита на националните малцинства.
  Списък на препоръчителната литература
  1. Иван Игов.Дискриминацията като социално явление - причини и механизми за проявяването. Психологически измерения на дискриминацията.
  2. Петър Василев. Видовете дискриминация и защитата срещу тях според практиката на съда на ЕС и Европейският съд по правата на човека
  3. Конституция на Р България
  4. Наказателен кодекс
  5. Наказателно-процесуален кодекс
  6. Закон на МВР
  7. Закон за защита от дискриминация (загл. изм. - ДВ, бр. 68 от 2006 г.)
  8. Годишен доклад на Агенцията за основните права за 2011 година
  9. Сборник практика на комисията за защита от дискриминация
  10. Наръчник по европейско право в областта на дискриминацията, 2010
  11. http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_en.htm
  12. http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_en.htm
  13. http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/index_en.htm
  14. http://fra.europa.eu/fraWebsite/home/home_en.htm#
  15. http://www.non-discrimination.net/
  16. http://www.equalitytribunal.ie/Database-of-Decisions/

  Тема 8. Информационна сигурност
  1. Понятие за информационна сигурност. Видове сигурност.
  2. Информационни ресурси. Заплахи за сигурността.
  3. Противодействие на заплахите. Контрол на достъпа.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Лекционни материали МУДЪЛ.
  2. Павлов, Г., К. Пудин, Информационна сигурност в организацията, Университетско издателство „Стопанство“, София, 2011
  3. Павлов, Г., Защита на информацията, Университетско издателство „Стопанство“, София, 2010
  4. Павлов Г., Информационни технологии в отбраната и сигурността, Унив. изд. "Стопанство", С., 2003

  Тема 9. Иновации и инвестиции в регионалната сигурност
  1. Иновации и иновационен процес. Основни концепции за мениджмънт на иновации
  2. Инвестиции и инвестиционен процес. Основни концепции за мениджмънт на инвестициите.
  3. Планиране, избор и финансиране на инвестиционен процес.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Георгиев В. Иновации и инвестиции в сигурността. С., Авангард, 2013
  2. Георгиев И., Ц. Цветков. Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции. С., Университетско издателство, 1997
  3. Матеев М. Инвестиции в публичния сектор. София, 2003


  Тема 10. Държавна служба в системите за сигурност
  1. Същност на администрацията в сферата на Националната сигурност. Система и структура на администрацията на Националната сигурност в Република България.
  2. Държавна служба в Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“ и Националната служба за охрана.
  3. Формиране на държавните служителит в администрацията на националната сигурност. Професионална кариера на държавните служителите от администрацията на структурите от сферата на националната сигурност. Осигуряване на държавните служители в сигурността и отбраната.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Арабаджийски, Н. Администрация на сигурността и отбраната. Военно издателство, С. 2007
  2. Асенов Б. Теория на разузнаването и контраразузнаването. - ВСУ „Черноризец Храбър”, 2008
  3. Радулов Н. Специални разузнавателни средства. С., АСИ Принт, 2010
  4. Радулов Н. Национална (не)сигурност. С., АСИ Принт, 2012

  2.2. Специализация „Регионална сигурност и противодействие на престъпността“

  Тема 1. Методи за подпомагане вземането на решение
  1. Вземане на решение – основни понятия. Задачата за вземане на решение.
  2. Процес на вземане на решение.
  3. Анализ на решенията.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Лекционни материали МУДЪЛ.
  2. Менгов, Г., Вземане на решения при риск и неопределеност, Жанет – 45, 2010
  3. Тенекеджиев, К., Н. Николова, Вземане на решения – субективност, реалност и размита рационалност, Сиела, 2007
  4. Бузов, В., Вземане на решения при кризи на сигурността. Модели и стратегии, Абагар, 2009

  Тема 2. Отбранително мобилизационна подготовка
  1. Основи на мобилизацията.
  2. Привеждане на въоръжените сили и страната от мирно на военно положение.
  3. Отбранително-мобилизационна подготовка на страната - законова и нормативна уредба в Република България.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Димитър Салтиров. Йордан Аврамов. Отбранително мобилизационна подготовка. Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски. 2006.
  2. Георги Бахчеванов. Система за национална сигурност. Държавни институции и оперативни компоненти. С., 2007
  3. Галин Иванов. Административно осигуряване в сектора на отбрана. С., Дио Мира. 2016
  4. Галин Иванов. Управление на личния състав във военните формирования. С., Дио Мира. 2016
  5. Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България
  6. Закон за резерва на въоръжените сили на Република България (обн. ДВ. бр.20 от 9 Март 2012 г., в сила от 10.06.2012 г.)

  Тема 3. Специални разузнавателни средства
  1. Значение на техническите методи за придобиване и защита на информацията. Основни оперативно-технически способи за провеждане на разузнавателна и контраразузнавателна дейност. Наблюдение и проследяване. Класификация на методите за подслушване.
  2. Подслушване чрез предаване на информацията по радиоканал. Подслушване чрез предаване на информация по проводни линии. Насочени и специални микрофони. Телефонен контрол.
  3. Контрол на информацията в компютърните мрежи. Контрол на пощенската кореспонденция. Белязване. Ред за използване на СРС.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Бойчев П. Техническо разузнаване. “Албатрос”, София 2003
  2. Закон за Министерство на вътрешните работи
  3. Закон за специалните разузнавателни средства
  4. Асенов Б. Кипров П. Контраразузнаването. София изд. “Труд”. 2000
  5. Бояджиев Т. Шпионажът като занаят. София, 2002

  Тема 4. Основи на криминологията
  1. Развитие на криминологията. От древността към новото време и съвременни тенденции. Школи и направления в криминологията.
  2. Престъпна дейност и престъпно поведение. Престъпност и причинно-следствени връзки. Изследване на престъпността. Модел за изследване;
  3. Борба с престъпността. Обща и специална превенция. Индивидуална превенция.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Abadinsky, H. Organized Crime, 9th ed., Belmont, CA: Wadsworth., 2010
  2. Айдаров, Йорд. Криминология, Албатрос, 1996
  3. Ашаффенбург Г. Преступление и борьба с ним, 2010, Москва, Изд. ИНФРА- М
  4. Концепция за наказателната политика на Р. България за периода 2010-2014 http://lex.bg/bulletin/?isu=403&tp=n&id=9826
  5. Станков, Б. Организирана престъпност. С., Изд. Албатрос, 2002
  6. Стойчев Т. Криминология и противодействие срещу престъпността. С., изд. Пропелер, 2015
  7. Стратегия за противодействие на престъпността
  https://www.mvr.bg/NR/rdonlyres/1C7B7405-535B-4017-913F-CE5959DC0DDD/0/Strategy_prevention_2012_2020.pdf

  Тема 5. Контраразузнаване
  1. Организация, функции и задачи на българското контраразузнаване.
  2. Оперативна обстановка. Анализ и оценка на оперативната обстановка.
  3. Подбор и привличане на секретни сътрудници. Организация на работата със секретните сътрудници.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Асенов, Б., П. Кипров, Теория на контраразузнаването, изд. Труд, София, 2005
  2. Андреева Л., Социално познание и междуличностно взаимодействие, С., 1998
  3. Джонев, С., Социална психология, т.2, София, 1996
  4. Лазаров, В., Разузнаване с хора, София, 2009
  5. Ловец на шпиони, Питър Райт, КИК „Труд”, София, 1987
  6. Разведка и контраразведка, Макс Ронге, С Пб., Ид- во С Пб. У- та, 2004
  7. Специални разузнавателни средства - СРС, Бойко Рашков, УИ Св. Климент Охридски, София, 2010
  8. Специални разузнавателни средства, Николай Радулов, ИК Аси- Принт, София, 2010

  2.3. Специализация „Управление на риска при регионални кризи и конфликти“

  Тема 1. Управление, оценка, анализ и прогнози на риска
  1. Същност, природа и теории за риска за сигурността
  2. Същност, пиррода и теории за управление на риска
  3. Стандарти, методи и средства за управление на риска за сигурноста
  Списък на препоръчителната литература
  1. Георгиев В. Оценяване и управление на риска за сигурността. С., Авангард, 2015
  2. Брусева М. Управление на риска. В., Издателство на ВСУ, 2010
  3. Георгиев Ю. Управление на риска в сигурността. С., Изток-запад, 2012
  4. Драганов Д. Управление на риска. С., Тракия, 2003

  Тема 2. Контраразузнавателно противодействие на корупцията
  1. Цели и задачи на контраразузнаването. Контраразузнавателно осигуряване на правата и свободите на гражданите.
  2. Длъжностни престъпления. Определение и организиране на противодействието срещу
  3. Организация на системата за сигурност в Р. България. Проблеми на взаимодействието и обществения контрол.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Айдаров Йордан. Криминология (основни проблеми). Сиела, 2002
  2. Асенов, Бончо. Български ловци на шпиони. С, 2001
  3. Асенов, Бончо. Речник на разузнаването и контраразузнаването, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2005
  4. Асенов, Б. Теория на разузнаването, Албатрос, 2005
  5. Асенов, Б. П. Кипров. Контраразузнаването. С, 2000 и 2006
  6. Бжежински, Збигнев. Голямата шахматна дъска. С, 1997
  7. Бойчев, П. Техническо разузнаване. С, 2003
  8. Бояджиев, Т. Шпионажът като занаят. С, 2002
  9. Георгиев, Юл. Българските спецслужби. С, 2000
  10. Закон за функциониране и управление на системата за сигурност на Р. България
  11. Закон за МВР
  12. Закон за специални разузнавателни средства
  13. Закон за административните нарушения и наказания
  14. Закон за Държавна агенция "Национална сигурност"
  15. Закон за защита на класифицираната информация
  16. Иванов, Д. Шести отдел. С, 2004
  17. Йончев, Д. Разузнаване. С, 2005
  18. Кипров, Петко. Специалните разузнавателни средства. Годишник на ВСУ. Т. 6, 2000
  19. Конституция на Република България. С, 1990
  20. Кръстев, Г., Разузнавателните служби на България - възникване, развитие, перспектива. С., 2006
  21. Наказателен кодекс
  22. Наказателно процесуален кодекс
  23. Начев, Йорд. Вербовка и агентура. С, 2000
  24. Начев, Йорд. Вербовка, агентура и разузнаване, Труд, 2006
  25. Недев, В., криминалистическа характеристика и методи на разкриване и разследване, Фенея, 2005
  26. Радулов Н., Специални разузнавателни средства, АСИ – Принт, 2010
  27. Станков, Б., Организирана престъпност. Албатрос, 2009
  28. Стефанов, Георги. Външна политика и дипломация. С, 1994
  29. Стойчев, Т., Криминология, С., 2015
  30. Стоянов, Г., Рискове и заплахи за вътрешната сигурност ка България. С, 2000
  31. Стратегия за национална сигурност на Република България

  Тема 3. Политически и социални фактори на сигурността
  1. Култура и културни системи. Интерпретации на културата. Социални системи.
  2. Връзката на културната и социалната система.
  3. Власт и политика. Политическото, политиката и политиките. Политически системи.
  4. Сигурността, като състояние на обществото. Система за сигурност в държавата и в обществото. Секюризация и десекюризация в съвременните общества
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Аристотел, Атинската държавна уредба, С., 1964
  2. Бауман, З., Общността, търсене на безопасност в несигурния свят., ИК Лик, С., 2003
  3. Бицилли П., Нация и култура, ИК “Изток-Запад”, С., 2004
  4. Богданов, Б., Отделно и заедно, С., 2005
  5. Гълбрайт, Дж. К., Анатомия на властта, ИК Христо Ботев, С., 1993
  6. Димитров, Д., отг. ред., Синергетичната парадигма на националната сигурност, УИ Стопанство, С., 2002
  7. Енциклопедичен речник по история. Светът и България 1900-2003, Арт-еквус, Постскриптум, С., 2003
  8. Идеи в културологията, т.І и ІІ, С., Университетско издателство “Климент Охридски”, 1991
  9. Йончев, Д., Теория на скритото присъствие, С., Фондация “Демокрация и сигурност”, 2002
  10. Йончев, Д., Разузнаване, С., 2005
  11. Йончев Д., Равнища на сигурност, С., 2008
  12. Йончев Д., В търсене на сигурността, С., 2014
  13. Киссинджер, Г., Нужна ли Америке внешняя политика?, Ладомир, Москщва, 2002
  14. Кисинджър, Х., Политиката, “Прозорец”, С., 2002
  15. Лиотар, Ж.-Ф., Постмодерни поуки, Критика и хуманизъм, С., 2002
  16. Липовецки, Ж. Време срещу време или хипермодерното общество. С., 2005
  17. Макиавели, Н., Князът, Съчинения, С., 1985
  18. Милина, В., Политически системи на сигурност, С., 2008
  19. Радев, Д., Разделението на властите в модерната държава. С., Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 1994
  20. Платон, Държавата, С., Наука и изкуство, 1981
  21. Русо, Ж. Ж., Общественият договор, С., Наука и изкуство, 1987
  22. Сартори, Д., Теория на демокрацията, т.1и 2, Център за изследване на демокрацията, С., 1992
  23. Селигман, А., Идеята за гражданското общество, “Критика и хуманизъм”, С., 1995
  24. Стефанов, Г., Теория на международната сигурност., Сиела, 2005
  25. Стегър, М., Глобализация, Захарий Стоянов, С., 2005
  26. Хобс, Т, Левиатан, С., Наука и изкуство, 1970
  27. Христова, С., Общностите в ракурса на социологията и антропологията. Благоевград, 2001

  Тема 4. Управление при кризи с невоенен характер
  1. Същност и основни характеристики на кризите с невоенен характер.
  2. Национална система за управление при кризи. Национална система за ранно предупреждение.
  3. Процедури по управление при кризи с невоенен характер.
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Георги Бахчеванов, и колектив. „Операции в отговор на кризи“ С., Софттрейд 2005
  2. Георги Бахчеванов, и колектив „Управление при кризи и конфликти“ С., Софттрейд 2005
  3. Стойков, М., Интегрирана система за управление в извънредни ситуации: архитектурен подход, изд. “Софттрейд”, С., 2006
  4. Стоян Стойчев. Изследване способностите на НАТО и Европейския съюз за отговор и управление на кризи. С., ВА „Г.С. Раковски“, 2015
  5. Георги Бахчеванов. Система за национална сигурност. Държавни институции и оперативни компоненти. С., 2007
  6. Закон за защита при бедствия, София, 2011

  Тема 5. Защита на критичната инфраструктура
  1. Същност, съдържание и развитие на концепцията за защита на критичната инфраструктура
  2. Идентифициране, характеризиране и оценяване на заплахи и уязвимости на критична инфраструктура
  3. Европейска критична инфраструктура. Политика на ЕС за защита на критичната инфраструктура
  Списък на препоръчителната литература:
  1. Георгиев В. Защита на критичната инфраструктура. С., Авангалд, 2015
  2. Защита на критичната инфраструктура: икономически и организационни аспекти. С., Университетско издателство, 2010
  3. Green Paper on a European Program for Critical Structure Protection, 2005
  4. Dunn M. Critical Information Infrastructure Protection. Zurich, 2004.

  Конспектът е разработен от комисия в състав: проф. Венелин Георгиев, проф. Георги Бахчеванов и проф. Ненко Дойков.
  Конспектът е приет от съвета на ДНМС (протокол № 162/07.07.2016 г.)

   

 • Въпросник за полагане на докторски минимум по ДП"Стратегии и политики на сигурност"
 • ВЪПРОСНИК

  за полагане на докторски минимум по ДП „Стратегии и политики на сигурност“

 • Конспект за Държавен изпит за МП"Криминология и политики за превенция на престъпността"
 •  

  Конспект за Държавен изпит

  за МП"Криминология и политики за превенция на престъпността"