facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

проф. д-р Христо Георгиев

проф. д-р Христо Георгиев

Проф. д-р Христо Георгиев

Научна степен: доктор по право

Основни изследователски интереси в областта на: национална и международна сигурност, европейска и глобална сигурност, правни и институционални проблеми на системата на сигурност, международни организации в сигурността.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: международно право и международни отношения, глобални проблеми на съвременния свят.

Възможности за експертиза в областта на: правните аспекти на системата на сигурност, изготвяне на стратегии  и концепции за сигурност, правни проблеми на членството на Б-я в НАТО и ЕС, политически и военни аспекти на функциониране на НАТО и ЕС.

Преподавателски интереси в областта на: национална сигурност, европейска и глобална сигурност, международно право и международни отношения, глобални проблеми на съвременния свят.

Образование: (къде е получено):

2011 г.Академична длъжност „Професор“ – Нов български университет
1990 г. Академична длъжност „Доцент“ по политически науки – Институт по международни отношения и външна политика , Българска академия на науките
1996 г. Академична длъжност „доцент“ в професионално направление  9.1. Национална сигурност
1977 г. ОНС „Доктор“ в професионално направление 3.6. Право. – Институт по международни отношения и външна политика, БАН
1973 г. Висше образование „магистър“, спец. „право“- СУ „Св. Кл. Охридски“

Членство в организации:
Член  на Специализирания научен съвет по международни отношения;
Член на постоянна комисия по социални и правни науки и национална сигурност – НАОА.
Член на Консултативен съвет за проектно управление към министъра на отбраната

Участие в национални и международни проекти:
1.Alternative Security Models of Republic of  Bulgaria and the Change of Concept for Defense Sufficiency. Изследователски проект по стипендия на НАТО. Публикуван в страницата на  НАТО. www. nato.int, 1998 г.

2.Georgiev H , Ratchev V. Security Model of Republic of Bulgaria. Conceptual, Foreign Political and Military Dimensions. Progect of Center for European
a. Security Studies, University of Groningen, Тhe Netherlands, 1995
3.Законодателно проучване „Икономически аспекти на изграждането на американски военни бази в България”. Съавтор, научно ръководство, редакция. Публикувано в страницата на Народното събрание. С., 2005 г.
b. www.parliament.bg


По-важни публикации:

1. Хр. Георгиев. Политика на сигурност на Република България в началото на 21 век:  теоретични и приложни аспекти. С., 2011 . Изд. Нов Български Университет.
2. За философията на образованието в сигурността. В сб. Наука, образование и сигурност. С.,2013 г.
3. Съвременни измерения на дисбаланса на системата за национална сигурност. В сб.Реформите в системата за национална сигурност на Република България. С.,2014.
4. Противоречивият път на изграждане на системата на национална сигурност на Република България. В сб. Източноевропейският преход и социално-икономическото разслояване. С.,2014.
5. Проблеми на разоръжаването. С.,1985. Наука и изкуство /съавтор/
6. Международна закрила на правата на човека. С.,1985. Наука и изкуство. /съавтор/
7. Екологическата сигурност в международните отношения.С.1990.Изд. на БАН/съавтор/
8. Обективните и субективни фактори в съвременните международни отношения /проблеми на теорията/. С.,1990. Изд. на БАН
9. България след Варшавския договор. Ситуационно-прогностичен анализ   Изд. на Института за международни отношения и външна политика към БАН. С.,1991 г. /изсл. студия, съавтор/
10. Инициативата „Партньорство за мир в политиката на сигурност на Република България“. В сб. „Политика на сигурност и отбрана на Република България“. Изд. „Стопанство“ С.,1995 г.
11. Моделът на политическа и военна сигурност в проекта за Концепция за национална сигурност. В сб. „Сигурност на Балканите чрез прозрачност на националното отбранително планиране и бюджетиране“. Изд. „Стопанство“. С.,1997 г.
12. Общата външна политика в областта на външните отношения и сигурността. В сб. „Общата европейска отбрана – икономически аспекти“. Изд. „Стопанство“.С.,1998 г.
13. Принципът на разделение на властите в институционната система за национална сигурност. В сб. „За модерна институциализация на службите за сигурност“. Издание на ВИПОНД-МВР и Института за политически и правни изследвания. С.,1999 г.
14. Правни проблеми на усъвършенстване на института на помилването. В сб. „Наказателната реформа: нови подходи през новия век“. Изд. на Института за политически правни изследвания и фондация „Ханс Зайдел“. С.,1999 г.
15. Помилването като средство за регулиране на затворната популация. В сб. „Методи за регулиране на затворната популация“. Изд. На Фондация „Ханс Зайдел“ и Института за политически и правни изследвания. С.1999 г.
16. The Bulgarian Way to NATO: Historical Background and  Lessons. In: Transformation and Integration – Political and Economic Aspects of NATO Enlargement. The Bulgarian Approach. University Publishing House Stopanstvo, 2000 г.
17. Състояние на образованието по проблемите на сигурността в гражданските университети. В: „Съвременни стандарти във военното образование“. Международна конференция. Изд. на ВА „Г. С. Раковски“ С.,2004 г.
18. Принципи на изграждане и функциониране на специалните служби. Особености на гражданския контрол. Научен доклад на международна конференция, организирана от Балканския форум по сигурноста. . С.,2004 г. Публикувана в: „Разширяването на НАТО – повишаване на сигурността и защита на личността“ С.2004 г.
19. Необходима е цялостна реформа на образованието по проблемите на сигурността. Научен доклад на международна конференция , организирана от Балкански форум по сигурността.  Публикувана в сб: „Образование , отбрана , сигурност“ С.,2004 г.
20. Рисковете на сигурността на балканския регион. В сб. „България на прага на Европейския съюз. Международни и вътрешни предизвикателства“. Издание на Института за политически и правни изследвания и фондация „Фридрих Еберт“. С., 2004 г